گروه نرم افزاری آسمان

فراق امام زماناي نور چشم زهرا یا بن الحسن کجائی اي شمس آل طاها یابن الحسن کجائی جانهاي عاشقانت برلب رسیده شاها خورشید عالم
آرا یابن الحسن کجائی از مرحمت نگاهی خون شد دل فکارم دریاب عاشقان را یابن الحسن کجائی تا کی تو اندر این دل هجر تو
را تحمل برلب رسیده جانها یابن الحسن کجائی ( 34 ) یکی از وظایف ما در زمان غیبت حضرت حجۀ بن الحسن العسکري روحی
و ارواح العالمین له الفداء در فراق آن حضرت مهموم و مغموم و گریان شدن است و این کار یکی از نشانه هاي دوستی و اشتیاق به
آن حضرت است ، گریه براي آن حضرت از شدت شوق باید مثل کسی باشد که مریض است ودلش از شدت درد می جوشد ،
اُنس والفت به امام را در دل خود زیاد کنید ، چون امام صادق علیه السلام فرمود : هرکس دلش بخاطر ما به درد آید و گریان شود
وقت مرگ با ملاقات مادلش شاد می شود . بمیرم براي امام زمان که چه مصبیتها کشیده و می کشد که قابل شمارش نیست ، خود
امام زمان عَجْلّ اَلَلِّهُ تَعالی فَرَجُهُ الشَّرِیِفْ براي مصیبتهاي رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و دختر عزیزش حضرت زهرا علیها السلام و
ائمه و همه مردان خدایی که در راه اسلام کشته و شهید و مجروح شده اند . و براي مصیبتهاي جانسوز و غمباري که بر جّد
بزرگوارش امام حسین علیه السلام وارد شده که هیچ کس عمق این فاجعه را مثل امام زمان ( عج ) درك و لمس وحس نمی کند .
آن حضرت به یاد مصائب جانگداز و جگر سوز امام حسین علیه السلام می فرماید : اگر زمانه بین من و شما را تاخیر انداخت و در
آن زمان نبودم شما را یاري کنم اما حالا هر روز و شب به یاد مصیبتهاي درد ناك شما گریه می کنم و از صبح تا شب ندبه و گریه
می کنم و اگر اشکم تمام شود در عوض خون برایت گریه می کنم ، یا جدا فراموش نمی کنم ، آن وقت و ساعتی را که عمر سعد
معلون به لشکرش دستور داد : نگذاریدآب به خیام حرم حسین واردشود ، و همه بشما حمله کردند و بدن نازنین شما را آماج تیر
ونیزه ها قرار دادند واز هر سو شما را محاصره کردند و هرکدام با اسلحه اي بدن شما را مجروح کردند و داغ زخم بر بدنت
( گذاشتند . ( 35
نوحه و سینه زنی
زنم هرشب از دل صدایت تا کنم جان خود را فدایت دل زهجرتو دریاي خون است اي بقربان قَدِ رسایت با مژه خاك راه تو روبم
( سویم از مرحمت کن عنایت عاشقم من برجمالت در کجائی باشدم دل در خیالت در کجائی ( 36
دعاي توسل
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَۀِ مُحَمَّد صَلَّی الُله عَلَیْهِ وَآلِهِ ، یا اَبَا الْقاسِمِ یا رَسُولَ الِله یا اِمامَ الرَّحْمَۀِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا
اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبَا الْحَسَنِ یا اَمیرَ الْمُؤْمِنینَ
یا عَلِیَّ بْنَ اَبی طالِب ، یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا ،
یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا فاطِمَۀَ الزَّهْراءُ یا بِنْتَ مُحَمَّد یا قُرَّةَ عَیْنِ الرَّسُولِ ، یا سَیِّدَتَنا وَمُولاتِنا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا
بِکِ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكِ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا ، یا وَجیهَۀً عِنْدَ الِله اِشْفَعی لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبا مُحَمَّد یا حَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ اَیُّهَا الُْمجْتَبی یَا بْنَ رَسُولِ
صفحه 19 از 23
الِله ، یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا یا وَجیهاً عِنْدَ الِله
اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبا عَبْدِالِله یا حُسَ یْنَ بْنَ عَلِیٍّ ، اَیُّهَا الشَّهیدُ یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا
وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبَا الْحَسَنِ یا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَ یْنِ ، یا
زَیْنَ الْعابِدینَ یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله ، وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ
حاجاتِنا ، یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبا جَعْفَر یا مُحَمَّدَ ، بْنَ عَلِیٍّ اَیُّهَا الْباقِرُ یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا
وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله ، وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا ، یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبا عَبْدِ الِله یا
جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد ، اَیُّهَا ال ّ ص ادِقُ یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله
وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا ، یا وَجیهاً عِنْدَ الِله . اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله ، یا اَبَا الْحَسَنِ یا مُوسَی بْنَ جَعْفَر ، اَیُّهَا الْکاظِمُ یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا
حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا ، یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا
عِنْدَ الِله . یا اَبَا الْحَسَنِ یا عَلِیَّ بْنَ مُوسی اَیُّهَا الرِّضا یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا
بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا ، یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبا جَعْفَر یا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ اَیُّهَا التَّقِیُّ الْجَوادُ یَا بْنَ
رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا ، یا وَجیهاً عِنْدَ
الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبَا الْحَسَنِ یا عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّد اَیُّهَا الْهادِي النَّقِیُّ یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا
وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا اَبا مُحَمَّد یا حَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ، اَیُّهَا
الزَّکِیُّ الْعَسْکَرِيُّ یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ
حاجاتِنا یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا وَصِیَّ الْحَسَنِ وَالْخَلَفَ الْحُجَّۀَ اَیُّهَا الْقائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ یَا بْنَ رَسُولِ الِله یا حُجَّۀَ الِله عَلی
خَلْقِهِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلانا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی الِله وَقَدَّمْناكَ بَیْنَ یَدَيْ حاجاتِنا یا وَجیهاً عِنْدَ الِله اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ الِله . یا
سادَتی وَمَوالِیَّ اِنّی تَوَجَّهْتُ بِکُمْ اَئِمَّتی وَعُدَّتی لِیَوْمِ فَقْري وَحاجَتی اِلَی الِله ، وَتَوَسَّلْتُ بِکُمْ اِلَی الِله ، وَاسْتَشْفَعْتُ بِکُمْ اِلَی الِله ، فَاشْفَعُوا
لی عِنْدَ الِله ، وَاسْتَنْقِذُونی مِنْ ذُنُوبی عِنْدَ الِله ، فَاِنَّکُمْ وَسیلَتی اِلَی الِله وَبِحُبِّکُمْ وَبِقُرْبِکُمْ . اَرْجُو نَجاةً مِنَ الِله ، فَکُونُوا عِنْدَ الِله رَجائی یا
لاوَّلینَ وَالاْخِرینَ . آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ . 􀂟 سادَتی یا اَوْلِیاءَ الِله ، صَلَّی الُله عَلَیْهِمْ اَجْمَعینَ وَلَعَنَ الُله اَعْداءَ الِله ظالِمیهِمْ مِنَ ا
پی نوشتها
589 وقایع . 75 باب زندگانی ووصایاي آن حضرت درباره حضرت فاطمه ( س ) 2 ) جلاالعیون 2 ، 74 . 1 ) جلاالیون 1
4 ) جلال العیون ، ج 1 ، کیفیت شهادت آن حضرت 5 ) ج 2 وقایع روزعاشورا 6 ) شعر : . بعدارشهادت 3 ) سوگنامه اهلبیت 25
7 ) جلاء العیون ج 1 کرامات الفاطمیه قسمت سوگنامه 8 ) جلاالعیون ج 1 ، بلبل بوستان ، 37 ، ازکتاب نغمه هاي کربلا ، ج 2
10 ) ناسخ تواریخ زندگینامه امام . 9 ) جلاالعیون ج 1 ، بلبل بوستان حضرت مهدي ج 2 . ص 141 . حضرت مهدي ج 2 . ص 141
12 ) جلاءالعیون ج 2 زندگانی . 11 ) نغمه هاي کربلاج 1 ص 71 حسین علیه السلام وبلبل بوستان حضرت مهدي ج 3 ص 216
15 ) جلاالعیون ج 2 شرح 14 ) نغمه کربلاج 2 ص 146 . وشهادت حضرت امام سجاد . 13 ) نغمه هاي کربلاي ج 2 ص 158
17 ) جلاالعیون ج 2 قسمت شهادت آن حضرت ( . وفات ووصیت آن حضرت ( امام باقر ( ع ) 16 ) نغمه هاي کربلاج 2 ص 165
20 ) جلاء العیون ج بخش ستمهاي وارده برآنحضرت ( موسی . 19 ) دیوانه محبت 145 . امام صادق ) 18 ) دیوان محبت ص 140
24 ) جلاء العیون ج 2 23 ) لاله هاي عشق 210 . 22 ) سوگنامه اهلبیت علیهم السلام 152 بن جعفر ) 21 ) منهاج البیان 335
26 ) آینه درارن 25 ) داستانهایی از امام رضا ( ع ) 184 3/ احوالات وشهادت امام رضا ( ع ) بلبل بوستان مهدي ( عج ) ج 126
. 28 ) نغمه هاي کربلاج 1 ص 136 27 ) جلاالعیون ج 2 شهادت آن حضرت - بلبل بوستان حضرت مهدي ج 3ص 212 . نور 134
صفحه 20 از 23
32 ) جلاء العیون . 144 ، 30 ) جلاء العیون ج 2 شهادت آن بزرگوار 31 ) شعر : ازنغمه هاي کربلا ، ج 1 29 ) آینه داران نور 140
35 ) الوقایع . 34 ) دیوان لاله هاي محبت ، ص 90 ج 2 قسمت شهادت آن حضرت 33 ) شعر : از نغمه هاي کربلا ، ج 3 ص 181
. 36 ) دیوان لاهاي محبت ، ص 78 . والحوادث ج 3 ، ص 301
درباره مرکز