گروه نرم افزاری آسمان

شرح طیبۀ النشر فی القرات المجلد 2
اشارة
16264- شماره بازیابی : 5
امانت : امانت داده می شود
عنوان و نام پدیدآور : شرح طیبهالنشر فی قراءتالعشر[نسخه خطی]/نویسنده متن محمدبنمحمد جزري
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده:...العالم منالعدم الیالوجود و هو...لصفاتالکمال...
انجام:افتاده:...انالاسرها عن کلالقراءالوقف من ذا...
250× 198 ؛قطع: 190 × مشخصات ظاهري : 169 برگ، 20 سطر،اندازه سطور: 120
یادداشت مشخصات ظاهري : نوع و درجه خط:نستعلیق
نوع کاغذ:فرنگی نخودي
تزئینات متن:خط بالاي متن به شنگرف.
نوع و تز ئینات جلد:مقوا،عطف و سجاف تیماج عنابی،اندرون جلد آستر کاغذي.
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده است.
- معرفی نسخه : شرحی است بر کتاب" طیبهالنشر فی قراءتالعشر "شمسالدینمحمد جزري.براي توضیحات بیشتر به شماره 18156
5 مراجعه کنید.
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر 1390 .اول و آخر نسخه افتاده،اوراق ابتداي نسخه موریانه خورده و چند برگ اول وصالی
شده است.
یادداشت کلی : زبان:عربی
833 ق. . النشر فیالقراءاتالعشر -- نقد و تفسیر - موضوع : جزري، محمد بن محمد، 751
موضوع : قرآن -- قرائت
قرآن -- تجوید
833 ق. . النشر فیالقراءاتالعشر. شرح. - شناسه افزوده : جزري، محمد بن محمد، 751
باب إمالۀ