گروه نرم افزاری آسمان


شیعه شناسی و پاسخ به شبهات (جلد 2
مشخصات کتاب


سرشناسه : رضوانی علیاصغر
عنوان و نام پدیدآور : شیعهشناسی و پاسخ به شبهات تالیف علیاصغر رضوانی [براي] حوزه نمایندگی ولایت فقیه در امور حج و
زیارت.
مشخصات نشر : تهران مشعر - 1385
مشخصات ظاهري : ج.
:964-7635-42- شابک : 8000 ریال 7
وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ سوم)
یادداشت : چاپ دوم: 1385
یادداشت : چاپ سوم.
یادداشت : کتابنامه
موضوع : شیعه -- دفاعیهها و ردیهها.
موضوع : شیعه امامیه -- عقاید.
موضوع : وهابیه -- دفاعیهها و ردیهها.
1385 ر 57 ش 9 /BP212/ رده بندي کنگره : 5
297/ رده بندي دیویی : 417
31553- شماره کتابشناسی ملی : م 82
اهل بیت