گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تفسیر نمونه
جلد بیست و پنجم
فهرست
فهرست 5
تفسیر نمونه جلد 16 25
مشخصات کتاب 16
70 ) سوره معارج این سوره در مکه نازل شده و داراي 44 آیه است 16 )
اشاره 16
21 [ [سوره المعارج ( 70 ): آیات 1 تا 3
اشاره 21
ترجمه: 21
شان نزول: 21
تفسیر: 24
نکته اشکالات واهی بهانه جویان! 26
30 [ [سوره المعارج ( 70 ): آیات 4 تا 7
اشاره 30
ترجمه: 30
تفسیر: 30
34 [ [سوره المعارج ( 70 ): آیات 8 تا 18
اشاره 34
ترجمه: 35
تفسیر: 35
41 [ [سوره المعارج ( 70 ): آیات 19 تا 28
اشاره 41
ترجمه: 42
تفسیر: 42
50 [ [سوره المعارج ( 70 ): آیات 29 تا 35
اشاره 50
ترجمه: 50
تفسیر: 51
56 [ [سوره المعارج ( 70 ): آیات 36 تا 41
اشاره 56
ترجمه: 56
تفسیر: 56
نکته: 60
62 [ [سوره المعارج ( 70 ): آیات 42 تا 44
اشاره 62
ترجمه: 62
تفسیر: 62
71 ) سوره نوح این سوره در مکه نازل شده و داراي 28 آیه است 66 )
اشاره 66
71 [ [سوره نوح ( 71 ): آیات 1 تا 4
اشاره 71
ترجمه: 71
تفسیر: 72
نکته عوامل معنوي زیادي و کوتاهی عمر 74
76 [ [سوره نوح ( 71 ): آیات 5 تا 9
اشاره 76
ترجمه: 76
تفسیر: 77
نکته ها: 80
اشاره 80
-1 راه و رسم تبلیغ 80
-2 فرار از حقیقت چرا؟ 81
83 [ [سوره نوح ( 71 ): آیات 10 تا 14
اشاره 83
ترجمه: 83
تفسیر: 83
نکته: 86
89 [ [سوره نوح ( 71 ): آیات 15 تا 20
اشاره 89
ترجمه: 89
تفسیر: 89
95 [ [سوره نوح ( 71 ): آیات 21 تا 25
اشاره 95
ترجمه: 95
تفسیر: 96
102 [ [سوره نوح ( 71 ): آیات 26 تا 28
اشاره 102
ترجمه: 102
تفسیر: 102
نکته ها: 106
اشاره 106
نوح(ع)نخستین پیامبر اولوا العزم 106
72 ) سوره جن این سوره در مکه نازل شده و داراي 28 آیه است 110 )
اشاره 110
114 [ [سوره الجن ( 72 ): آیات 1 تا 6
اشاره 114
ترجمه: 115
شان نزول: 115
تفسیر: 117
124 [ [سوره الجن ( 72 ): آیات 7 تا 10
اشاره 124
ترجمه: 124
تفسیر: 125
129 [ [سوره الجن ( 72 ): آیات 11 تا 15
اشاره 129
ترجمه: 129
تفسیر: 130
135 [ [سوره الجن ( 72 ): آیات 16 تا 19
اشاره 135
ترجمه: 135
تفسیر: 136
نکته: 142
145 [ [سوره الجن ( 72 ): آیات 20 تا 24
اشاره 145
ترجمه: 145
تفسیر: 146
نکته ها: 150
اشاره 150
-1 صداقت رهبران الهی 150
-2 فزونی جمعیت مهم نیست،ایمان جمعیت مهم است. 152
153 [ [سوره الجن ( 72 ): آیات 25 تا 28
اشاره 153
ترجمه: 153
تفسیر: 154
نکته ها: 157
اشاره 157
-1 تحقیق گسترده اي پیرامون علم غیب 157
-2 راه دیگري براي اثبات علم غیب پیشوایان 167
-3 تحقیقی پیرامون آفرینش"جن" 169
73 ) سوره مزمل این سوره در مکه نازل شده است و داراي بیست آیه می باشد 174 )
اشاره 174
180 [ [سوره المزمل ( 73 ): آیات 1 تا 5
اشاره 180
ترجمه: 180
تفسیر: 181
نکته ها: 184
اشاره 184
-1 قیام شبانه براي تلاوت قرآن و نیایش 184
-2 معنی ترتیل 185
-3 فضیلت نماز شب 187
189 [ [سوره المزمل ( 73 ): آیات 6 تا 10
اشاره 189
ترجمه: 189
تفسیر: 189
197 [ [سوره المزمل ( 73 ): آیات 11 تا 19
اشاره 197
ترجمه: 197
تفسیر: 198
نکته: 205
206 [ [سوره المزمل ( 73 ): آیه 20
اشاره 206
ترجمه: 206
تفسیر هر چه براي شما امکان دارد قرآن بخوانید 207
نکته ها: 213
اشاره 213
-1 ضرورت آمادگی عقیدتی و فرهنگی 213
-2 تلاوت قرآن همراه با تفکر 214
-3 تلاش براي معاش همردیف جهاد 215
74 ) سوره مدثر این سوره در مکه نازل شده و داراي 56 آیه می باشد 218 )
اشاره 218
222 [ [سوره المدثر ( 74 ): آیات 1 تا 10
اشاره 222
ترجمه: 223
تفسیر: 223
234 [ [سوره المدثر ( 74 ): آیات 11 تا 17
اشاره 234
ترجمه: 234
شان نزول: 235
تفسیر: 237
242 [ [سوره المدثر ( 74 ): آیات 18 تا 25
اشاره 242
ترجمه: 242
تفسیر: 243
247 [ [سوره المدثر ( 74 ): آیات 26 تا 30
اشاره 247
ترجمه: 247
تفسیر: 247
نکته: 252
253 [ [سوره المدثر ( 74 ): آیه 31
اشاره 253
ترجمه: 253
تفسیر: 254
نکته: 258
260 [ [سوره المدثر ( 74 ): آیات 32 تا 37
اشاره 260
ترجمه: 260
تفسیر: 260
264 [ [سوره المدثر ( 74 ): آیات 38 تا 48
اشاره 264
ترجمه: 265
تفسیر: 265
نکته: 272
276 [ [سوره المدثر ( 74 ): آیات 49 تا 56
اشاره 276
ترجمه: 276
تفسیر: 277
اشاره 277
چنان از حق می گریزند که گورخران از شیر! 277
75 ) سوره قیامت این سوره در مکه نازل شده و داراي 40 آیه است 284 )
اشاره 284
288 [ [سوره القیامه ( 75 ): آیات 1 تا 6
اشاره 288
ترجمه: 288
تفسیر: 289
اشاره 289
سوگند به روز قیامت و و جدان ملامت گر؟ 289
نکته ها: 295
اشاره 295
-1 "محکمه و جدان"یا"قیامت صغري" 295
-2 نامهاي قیامت در قرآن مجید 299
301 [ [سوره القیامه ( 75 ): آیات 7 تا 15
اشاره 301
ترجمه: 301
تفسیر: 302
310 [ [سوره القیامه ( 75 ): آیات 16 تا 19
اشاره 310
ترجمه: 310
تفسیر: 310
315 [ [سوره القیامه ( 75 ): آیات 20 تا 25
اشاره 315
ترجمه: 315
تفسیر: 316
322 [ [سوره القیامه ( 75 ): آیات 26 تا 30
اشاره 322
ترجمه: 322
تفسیر: 322
نکته: 326
329 [ [سوره القیامه ( 75 ): آیات 31 تا 40
اشاره 329
ترجمه: 329
تفسیر: 330
نکته ها: 335
اشاره 335
-1 تطورات جنین یا رستاخیزهاي مکرر! 335
-2 نظام جنسیت در جهان بشریت 337
76 ) سوره انسان(دهر) این سوره در مدینه نازل شده و 31 آیه دارد 340 )
اشاره 340
347 [ [سوره الإنسان ( 76 ): آیات 1 تا 4
اشاره 347
ترجمه: 347
تفسیر: 348
نکته: 354
357 [ [سوره الإنسان ( 76 ): آیات 5 تا 11
اشاره 357
ترجمه: 357
شان نزول: 358
تفسیر: 363
نکته: 372
375 [ [سوره الإنسان ( 76 ): آیات 12 تا 22
اشاره 375
ترجمه: 376
تفسیر: 377
390 [ [سوره الإنسان ( 76 ): آیات 23 تا 26
اشاره 390
ترجمه: 390
تفسیر: 390
396 [ [سوره الإنسان ( 76 ): آیات 27 تا 31
اشاره 396
ترجمه: 396
تفسیر: 397
77 ) سوره مرسلات این سوره در مکه نازل شده و داراي 50 آیه است 404 )
اشاره 404
409 [ [سوره المرسلات ( 77 ): آیات 1 تا 15
اشاره 409
ترجمه: 410
تفسیر: 411
نکته: 418
420 [ [سوره المرسلات ( 77 ): آیات 16 تا 28
اشاره 420
ترجمه: 421
تفسیر: 421
430 [ [سوره المرسلات ( 77 ): آیات 29 تا 40
اشاره 430
ترجمه: 431
تفسیر: 431
439 [ [سوره المرسلات ( 77 ): آیات 41 تا 50
اشاره 439
ترجمه: 440
تفسیر: 440
نکته: 446