گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تفسیر نمونه
جلد بیست و پنجم
مشخصات کتاب


- سرشناسه : مکارم شیرازي، ناصر، 1305
عنوان و نام پدیدآور : تفسیر نمونه/ بقلم جمعی از نویسندگان؛ زیرنظر ناصر مکارم شیرازي.
. مشخصات نشر : طهران. : دارالکتب الاسلامیه ، 1353
مشخصات ظاهري : ج.
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی
. یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد دوم، 1353
یادداشت : کتابنامه.
شماره کتابشناسی ملی : 54245
ص : 1