گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

دستور العمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری


سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳
در اجرای تکالیف قانونی بند «ب» ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند «۳» ماده (۳۷) قانون مدیریت
.....
.....
.....
.....
.....ضایه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


000

فرم ها ، اظهارنامه ها و اساس نامه و صورت جلساتاساسنامه و نمونه فرم صورتجلسات تغیرات در ( شرکت سهامی خاص)

اساسنامه خام شرکت سهامی خاص وصورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ولیست سهامداران حا
.....
.....
.....
.....
.....م الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.

000

افزایش و کاهش سرمایه شرکت


افزایش سرمایه شرکت
افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط
.....
.....
.....
.....
..... برای شرکت‌های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

000

ثبت موسسات غیر تجاری


توضیح مختصر:
در کنار شرکت‌ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد جهت انجام اموری که
.....
.....
.....
.....
.....ها شده و نسخ دیگر جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.

000

نحوه ثبت شرکتهای خارجی


اصل ۸۱
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
براساس اظهار نظر ش
.....
.....
.....
.....
..... نسبت به تخلف عدم ثبت شرکت خارجی می‌باشد.


000

ضوابط ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران


ضوابط ثبت شرکت‎
‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران


تصویب‎نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک ۳۰/
.....
.....
.....
.....
.....حى طبق تصویب‎نامه شماره ۵۷۴۲۵/ت ۱۸۷۷۵ هـ


000

ثبت شرکت درکیش


ثبت شرکت درکیش

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱- دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۲- دو نسخ
.....
.....
.....
.....
.....حى طبق تصویب‎نامه شماره ۵۷۴۲۵/ت ۱۸۷۷۵ هـ


000

ثبت شرکتهای تعاونی


به موجب ماده‌ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایهٔ آن به وسیلهٔ اعضا در اختیار شرکت
.....
.....
.....
.....
.....‌و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد.

000

کارت بازرگانیکارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بموجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسل
.....
.....
.....
.....
.....بخشنامه ۱۰۵۹ مورخ ۲۹/۵/۷۲ وزارت بازرگانی)


000

شرکت نسبی


شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در ش
.....
.....
.....
.....
.....امه
۲) یک نسخهٔ مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

000

برگ 105 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658