گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

صل دوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن


فصل دوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۸: منابع درآمد سازمان به‌شرح زیر می‌باشد.
حق بیمه از اول مهرماه تا پایا
.....
.....
.....
.....
.....أت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.000

ماده ۹ : ملغی شده است.


ماده ۹ : ملغی شده است.
ماده ۱۰: از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اج
.....
.....
.....
.....
.....وب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است


000

ماده ۵ :بیمه اتباع بیگانه
ماده ۵ :بیمه اتباع بیگانه
که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

.....
.....
.....
.....
..... این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

000

ماده ۴ : مشمولین این قانون عبارتند از:


ماده ۴ : مشمولین این قانون عبارتند از:
افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با ا
.....
.....
.....
.....
.....بت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۸۷)


000

ماده ۳:تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:


ماده ۳:تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
حوادث و بیماری‌ها
بارداری
غرامت دستمزد
از کارافتادگی
بازنشستگی
مر
.....
.....
.....
.....
.....فل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.


000

ماده ۲ تعاریف:


ماده ۲ تعاریف:
بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر
.....
.....
.....
.....
.....ن امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

000

نون تامین اجتماعی


نون تامین اجتماعی
مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ با اعمال آخرین اصلاحات
فصل اول - تعاریف - کلیات
ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های ا
.....
.....
.....
.....
..... دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.

000

‌قانون ادغام سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۸/۱۰/۱۳۵۹


‌قانون ادغام سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۸/۱۰/۱۳۵۹
‌قانون ادغام سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) در سپاه پ
.....
.....
.....
.....
.....ست.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


000

فصل پنجم - مواد تکمیلیفصل پنجم - مواد تکمیلی
‌ماده ۴۳ - بر اساس اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء سپاه پاسدارا
.....
.....
.....
.....
.....ست.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


000

فصل چهارم - اساسنامه واحد بسیج مستضعفین‌فصل چهارم - اساسنامه واحد بسیج مستضعفین

‌ماده ۳۵ - هدف از تشکیل واحد بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قان
.....
.....
.....
.....
..... گروههای مقاومت از اعضای فعال‌خواهند بود.

000

برگ 105 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682