گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

ضمائم


ضمائم
ضمیمه یک
جدول هزینه‌ها
(به ریال)
۱- اختراع
اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
۱- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی ۱۰. ۰۰۰ ۱۰۰. ۰۰۰

.....
.....
.....
.....
.....رجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

000

فصل ششم: دادخواهی و مقررات مختلف


فصل ششم: دادخواهی و مقررات مختلف
ماده ۱۷۹
با توجه به ماده ۵۹ قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه در صلاحی
.....
.....
.....
.....
.....جاری و اختراعات، مصوب ۱۳۳۷، ملغی می‌شود.


000

فصل پنجم: تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال


فصل پنجم: تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال
ماده ۱۷۶
تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف
.....
.....
.....
.....
.....م پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها است.

000

فصل چهارم: اطلاع‌رسانی و صدور گواهی‌اصلی و المثنی


فصل چهارم: اطلاع‌رسانی و صدور گواهی‌اصلی و المثنی
ماده ۱۷۳
مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون‌های مال
.....
.....
.....
.....
.....ه و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد.

000

فصل دوم: ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات


فصل دوم: ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات
ماده ۱۶۷
مرجع ثبت مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم ا
.....
.....
.....
.....
.....برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد.

000

بخش پنجم: مقررات عمومی


بخش پنجم: مقررات عمومی
فصل اول: هزینه‌ها
ماده ۱۶۱
هزینه‌های مقرر در قانون و آیین‌نامه حاضر مطابق جدول هزینه‌ها، که ضمیمه این
آیین‌نا
.....
.....
.....
.....
.....داره کل مالکیت صنعتی در این خصوص خواهد شد.

000

فصل هشتم – ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید


فصل هشتم – ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید
ماده ۱۵۰
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت
.....
.....
.....
.....
.....ر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود.000

فصل هفتم – ابطال ثبت علامتفصل هفتم – ابطال ثبت علامت
ماده ۱۴۷
ابطال ثبت علامت مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقدیم دادخواست به
.....
.....
.....
.....
..... در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

000

فصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شدهفصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده
ماده ۱۳۸
مالک علامت مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگ
.....
.....
.....
.....
..... لزوم هزینه انتشار آگهی‌ مربوط خواهد بود.

000

فصل پنجم – علامت جمعی


فصل پنجم – علامت جمعی
ماده ۱۳۷
مقررات مواد ۱۰۵ تا ۱۳۶ این آیین‌نامه، با انجام تغییرات لازم، و به شرط رعایت موارد زیر در مورد علائم جمعی
.....
.....
.....
.....
.....ه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید.000

برگ 107 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658