گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها


فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
ماده ۱۷۱ - متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مرا
.....
.....
.....
.....
.....ی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.
000

فصل دهم - شورای عالی کار


فصل نهم - مراجع حل اختلاف
‌ماده ۱۵۷ - هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرا
.....
.....
.....
.....
.....اعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

000

فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگرانفصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران
‌ماده ۱۴۷ - دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن‌
.....
.....
.....
.....
.....پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.


000

فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار


فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
‌ماده ۱۳۹ - هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرا
.....
.....
.....
.....
.....مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.


000

فصل ششم - تشکل‌های کارگری و کارفرمایی


فصل ششم - تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
‌ماده ۱۳۰ - به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ب
.....
.....
.....
.....
.....ک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.000

مبحث دوم - اشتغال


مبحث دوم - اشتغال
‌ماده ۱۱۹ - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذ
.....
.....
.....
.....
.....تماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.000

فصل پنجم - آموزش و اشتغال


فصل پنجم - آموزش و اشتغال
‌مبحث اول - کارآموز و مراکز کارآموزی
۱ - مراکز کارآموزی
‌ماده ۱۰۷ - در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال
.....
.....
.....
.....
.....ط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.


000

مبحث دوم - بازرسی کارمبحث دوم - بازرسی کار
‌ماده ۹۶ - به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تش
.....
.....
.....
.....
.....وزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

000

فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
‌فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
‌مبحث اول - کلیات
‌ماده ۸۵ - برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از ط
.....
.....
.....
.....
.....تلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.


000

مبحث پنجم - شرایط کار نوجوانان
مبحث پنجم - شرایط کار نوجوانان
‌ماده ۷۹ - به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
‌ماده ۸۰ - کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تما
.....
.....
.....
.....
.....یص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

000

برگ 107 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682