گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

مبحث پنجم ـ تصحیح رای


مبحث پنجم ـ تصحیح رای
ماده ۳۰۹ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه ای یازیاد شدن آن و یا اشتباهی در م
.....
.....
.....
.....
..... گرددرای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد .

000

مبحث چهارم ـ واخواهیماده ۳۰۵ ـ محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر كننده ح
.....
.....
.....
.....
.....ی واخواهی نكرده اند نیز تسری خواهد داشت .


000

مبحث سوم ـ حكم حضوری و غیابی


مبحث سوم ـ حكم حضوری و غیابی
ماده ۳۰۳ ـ حكم دادگاه حضوری است مگر اینكه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات
.....
.....
.....
.....
..... ، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است .


000

مبحث دوم ـ ابلاغ رای


مبحث دوم ـ ابلاغ رای
ماده ۳۰۰ ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه ش
.....
.....
.....
.....
.....تشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود .


000

فصل یازدهم ـ رای مبحث اول ـ صدور و انشای رای


فصل یازدهم ـ رای
مبحث اول ـ صدور و انشای رای

ماده ۲۹۵ ـ پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشای رای نموده و به اصحا
.....
.....
.....
.....
..... حكم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود .

000

مبحث هشتم ـ نیابت قضایی


مبحث هشتم ـ نیابت قضایی
ماده ۲۹۰ ـ در هر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری ك
.....
.....
.....
.....
.....داعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .


000

مبحث هفتم ـ سوگند


مبحث هفتم ـ سوگند
ماده ۲۷۰ ـ درمواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر ك
.....
.....
.....
.....
.....ا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید .


000

مبحث ششم ـ رجوع به كارشناس


مبحث ششم ـ رجوع به كارشناس
ماده ۲۵۷ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید . در ق
.....
.....
.....
.....
..... مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید .


000

مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی


مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی
ماده ۲۴۸ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید . موضوع
.....
.....
.....
.....
.....توقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود .


000

مبحث چهارم ـ گواهی


مبحث چهارم ـ گواهی
ماده ۲۲۹ ـ در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر موادزیر اقدام می گردد .
ماده ۲۳۰
.....
.....
.....
.....
.....ستنادكننده را به تادیه آن ملزم می نماید .


000

برگ 130 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658