گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

مبحث سوم ـ اسناد


مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی
ماده ۲۰۶ ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد
.....
.....
.....
.....
..... شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .


000

مبحث دوم ـ اقرار


مبحث دوم ـ اقرار
ماده ۲۰۲ ـ هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده ۲۰۳ ـ ا
.....
.....
.....
.....
.....ادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .


000

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل


فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل
مبحث اول ـ كلیات
ماده ۱۹۴ ـ دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمای
.....
.....
.....
.....
.....ا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .


000

مبحث دوم ـ درخواست سازش


مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده ۱۸۶ ـ هركس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور كتبی درخواست نماید كه طرف او را برای سازش دعوت
.....
.....
.....
.....
.....یفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .000

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن


فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
مبحث اول ـ سازش
ماده ۱۷۸ ـ درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
م
.....
.....
.....
.....
..... سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .

000

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت


فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی براینكه دیگری بدون ر
.....
.....
.....
.....
.....ادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .


000

مبحث دوم ـ اظهارنامه


مبحث دوم ـ اظهارنامه
ماده ۱۵۶ ـ هركس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطالبه نماید ، مشروط براینكه
.....
.....
.....
.....
.....تعهد محل و ترتیب دیگری راتعیین كرده باشند .

000

فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه


فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول ـ تامین دلیل
ماده ۱۴۹ ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مد
.....
.....
.....
.....
.....ش آن در موارد استفاده ، بادادگاه می باشد .


000

مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی


مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده ۱۴۴ ـ اتباع دولت های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند
.....
.....
.....
.....
.....مین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود .

000

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل


مبحث چهارم ـ دعوای متقابل
ماده ۱۴۱ ـ خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی كه با دعوای اصلی ناشی
.....
.....
.....
.....
.....ت همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .


000

برگ 131 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658