گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

بخش پنجم: مقررات عمومی


بخش پنجم: مقررات عمومی
فصل اول: هزینه‌ها
ماده ۱۶۱
هزینه‌های مقرر در قانون و آیین‌نامه حاضر مطابق جدول هزینه‌ها، که ضمیمه این
آیین‌نا
.....
.....
.....
.....
.....داره کل مالکیت صنعتی در این خصوص خواهد شد.

000

فصل هشتم – ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید


فصل هشتم – ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید
ماده ۱۵۰
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت
.....
.....
.....
.....
.....ر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود.000

فصل هفتم – ابطال ثبت علامتفصل هفتم – ابطال ثبت علامت
ماده ۱۴۷
ابطال ثبت علامت مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقدیم دادخواست به
.....
.....
.....
.....
..... در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

000

فصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شدهفصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده
ماده ۱۳۸
مالک علامت مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگ
.....
.....
.....
.....
..... لزوم هزینه انتشار آگهی‌ مربوط خواهد بود.

000

فصل پنجم – علامت جمعی


فصل پنجم – علامت جمعی
ماده ۱۳۷
مقررات مواد ۱۰۵ تا ۱۳۶ این آیین‌نامه، با انجام تغییرات لازم، و به شرط رعایت موارد زیر در مورد علائم جمعی
.....
.....
.....
.....
.....ه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید.000

فصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبتفصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبت
ماده ۱۲۶
پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در س
.....
.....
.....
.....
.....نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود

000

فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامهفصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
ماده ۱۲۲
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره‌برداری از آن باید ب
.....
.....
.....
.....
.....ر در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.


000

فصل دوم: بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه
فصل دوم: بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه
ماده ۱۱۸
مرجع ثبت ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی
.....
.....
.....
.....
.....یدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.000

بخش چهارم: ثبت علائم


بخش چهارم: ثبت علائم
فصل اول: تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه
ماده ۱۰۵
ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده ۱۰۶
اظه
.....
.....
.....
.....
..... آیین‌نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.


000

فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتی
فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتی
ماده ۱۰۰
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی مت
.....
.....
.....
.....
.....فاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود

000

برگ 131 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682