گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

سنگ نگاره هاي و کتیبه های نرسي


سنگ نگاره هاي و کتیبه های نرسي

كتيبه پايكولي

كتيبه پايكولي در 47 سطر در كردستان شمالي در مرز ايران و عراق بر روي برجي سنگي با نشان نرسي پ
.....
.....
.....
.....
..... ميرسد و او فره ايزدي را به شاه ميدهد
16838.jpg


سنگ نگاره هاي و کتیبه های بهرام دوم


سنگ نگاره هاي و کتیبه های بهرام دوم

سنگ نگاره سر مشهد

در سي كيلومتري غرب جره يكي ديگر از سنگ نگاره هاي ساساني متعلق به بهرام دوم قرار د
.....
.....
.....
.....
..... رييس تجار و اصناف به نام هوتوخشان بد
16837.jpg


سنگ نگاره هاي و کتیبه های بهرام اول


سنگ نگاره هاي و کتیبه های بهرام اول

اين سنگ نگاره بهرام اول را در حالت تاج ستاني از اهورامزدا نشان ميدهد بطوريكه هر دو سوار بر اسب هستند
.....
.....
.....
.....
.....
16823.jpg
سمت راست بهرام اول سمت چپ اهورا مزدا


سنگ نگاره هاي و کتیبه های شاپور اول


سنگ نگاره هاي و کتیبه های شاپور اول
كتيبه اپساي دبير
در سال 1936 گيرشمن در حفاريهاي بيشاپور دو ستون را كشف كرد كه بر يكي از آنها دو كتيبه ن
.....
.....
.....
.....
.....در ادسا اسير شاپور شده است

16814.jpg
16815.jpg


سنگ نگاره هاي و کتیبه های اردشیر اول


سنگ نگاره هاي و کتیبه های اردشیر اول

سنگ نگاره هاي فيروز آباد


سنگ نگاره اول
سنگ نگاره مربوط به اسب سواري در فيروز آباد بشدت صدمه ديده
.....
.....
.....
.....
.....ره او خدمات خود را به سلسله ساسانی برشمرده است


سنگ نگاره هاي ساساني


سنگ نگاره هاي ساساني

ساسانيان آخرين سلسله ايراني قبل از حمله عربها به ايران بودندو از سال 224 تا 651 ميلادي شاهانشاهي خود را در ايران ادار
.....
.....
.....
.....
.....تيبه بيشاپور پنج
كتيبه پريشان
كتيبه بيشاپور شش


تاج شاهان ساساني


تاج شاهان ساساني

هر كدام ازشاهان ساساني تاج مخصوص به خود را كه بسيار شاخص است و همچنين مشخصات فردي خاصي داشتند و باستان شناسان توانسته
.....
.....
.....
.....
.....<<16779.jpg
شاپور سوم
1678
خسرو دوم
16781.jpg


هنر بافندگي دوره ساساني


هنر بافندگي دوره ساساني

طرحها وكيفيت بافته هاي دوره ساساني باعث شهرت آنها در زمان خود شده بود.طرح بافته ها شامل طرحهاي هندسي،اشكال جان
.....
.....
.....
.....
.....داخت و صنعت توليد ابريشم را به ايرانيان ياد داد


نرسینرسه
چکیده:
نرسی (نَ) یا نرسه رومیها او را نارسس نامیده‌اند، از ۲۹۳ تا سال ۳۰۲، هفتمین پادشاه ساسانی بود. پدر او شاپور یکم بود. وی بجای به
.....
.....
.....
.....
.....
8-1-کتیبه‌های مربوط به تاجگذاری نرسی
19195.jpg


پیروز سومپیروز سوم
چکیده:
پیروز سوم فرزند یزدگرد سوم است.یزدگرد سوم سی و پنجمین و آخرین پادشاه ساسانی بود. با مرگ او در سال ۶۵۲ میلادی، سلسلهٔ ساس
.....
.....
.....
.....
.....ب سپهسالار گارد جنگی چپ را اعطا نمود.
1919


برگ 235 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682