گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

یزدگرد سومیزدگرد سوم
چکیده:
یزدگرد سوم سی و چهارمین و آخرین پادشاه ساسانی، پسر شهریار و نوهٔ خسرو پرویز و همسر محبوبش شیرین بود. در سال ۶۳۲ میلادی
.....
.....
.....
.....
..... سربازان ایرانی غلو بسیاری شده‌است.
19188.jpg


خسرو چهارمخسرو چهارم
چکیده:
فرخزاد خسرو یا خسرو چهارم یا خوره‌زاذ خسرو یا خوره‌زاد خسرو از اعقاب خسرو پرویز بود و پس از هرمز پنجم به پایتخت ایران
.....
.....
.....
.....
.....ینکه یکی از بزرگان ناخشنود او را کشت.
19185.jpg


آزرمی‌دختآذرمیدخت
چکیده:
آذرمی‌دخت، (به پارسی آذرمی دخت، ارزمی دخت، ارزمین دخت، آذرومی دخت)؛ ملکهٔ ساسانی بود که به گزارش طبری در سال ۶۳۰ پ. م چن
.....
.....
.....
.....
..... را به گونه‌های مختلف یاد کرده‌اند.
19184.jpg


بوراندختپوراندخت
چکیده:
بوراندخت (به پارسی میانه: BoranPahlavi.png؛ ۵۹۰ – ۶۲۸ یا ۶۳۱) ملکهٔ ساسانی، دختر خسرو پرویز بود.سکه‌هایی که از بوران برجای ماند
.....
.....
.....
.....
..... او، مریم، دختر موریس پادشاه روم بود.
19182.jpg


خسرو سومخسرو سوم
چکیده:
خسرو سوم که پس از شهربراز به حکومت ساسانی رسید، پسر قباد برادرزاده خسرو پرویز بود. وی از ۶۲۹ - ۶۳۰ میلادی حکومت کرد.کریست
.....
.....
.....
.....
.....رو سوم همه از سال دوم سلطنت او هستند.
19181.jpg


پیروز دومپیروز دوم
چکیده:
یروز دوم یا گشتاسب یا گشسب بنده یا جشنسده، حدوداً در سال ۶۳۰ میلادی، بعد از پوراندخت و قبل از آزرمیدخت به مدت کوتاهی به
.....
.....
.....
.....
.....ان دخت بود، دختر یزداد بن انوشیروان.
1918


جوانشیرجوانشیر
چکیده:
جوانشیر؛ پسر خسرو پرویز و گردیه خواهر بهرام چوبین بود. او پس‌از کشته شدن خسرو سوم که در خراسان دعوی سلطنت داشت و ظاهراً ت
.....
.....
.....
.....
.....وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی
11-مقبره و محل دفن


اردشیر سوماردشیر سوم
چکیده:
اردشیر سوم (به پارسی میانه: ArdashirPahlaviName.png) پادشاه ساسانی (پیرامون ۶۲۸ تا ۶۳۰ میلادی) بود. وی فرزند شیرویه (قباد دوم) و ماد
.....
.....
.....
.....
..... شاه کودک در سرزمین مشان دفن شده است.
19179.jpg


شیرویهشیرویه
چکیده:
قَباد دوم یا شیرویه یا کَواذ از ۲۴ فوریهٔ سال ۶۲۸ میلادی به مدت چند ماه، پادشاه ساسانی بود. شیرویه پسر خسرو پرویز و مریم دخ
.....
.....
.....
.....
.....نجات یافته از هواخواهان شیرویه شدند.
19177.jpg


خسرو پرویزخسروپرویز
چکیده:
هرمز چهارم پدر خسرو، توسط گستهم (بسطام، بیستام، ویستاخم) که از دودمان بزرگ اسپاهبدان بود و دایی خسرو پرویز به شمار می
.....
.....
.....
.....
..... طاق کسری در تیسفون سال ۱۹۳۲ (میلادی).
19176.jpg


برگ 236 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682