گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

هرمز چهارمهرمز چهارم
چکیده:
هرمز چهارم شاه ساسانی بود که از ۵۷۹ تا ۵۹۰ میلادی بر تخت شاهی نشست. او پس از خسرو یکم (انوشیروان دادگر) بر تخت نشست که دا
.....
.....
.....
.....
.....ه که ۳۰ سال پیش تر از ازدواج خسرو است.
1917


انوشیروانانوشیروان
چکیده:
خسرو یکم (زایش ۵۰۱، مرگ ۵۷۹ میلادی) فرزند قباد یکم،معروف به خسرو انوشیروان (کسری نوشیروان، انوشه روان) دادگر، بیست و دو
.....
.....
.....
.....
..... نعمان لخمی حکمیت کرده بود، قرار داد.
19167.jpg


جاماسپجاماسپ
چکیده:
جاماسپ فرزند هوگوه (Hvogva) وزیر گشتاسپ بوده‌است. جاماسب همسر پوروچیستا جوان‌ترین دختر زرتشت بود. جاماسپ را از نخستین فیلسو
.....
.....
.....
.....
.....وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی
11-مقبره و محل دفن


قباد یکمقباد یکم
چکیده:
قباد یکم یا غباد یا کَباد یا کَواذ، بیستمین پادشاه ساسانی بود که دوبار بر تخت پادشاهی ایران نشست، بار نخست میان سالهای ۴
.....
.....
.....
.....
.....نیان و چینی‌ها در زمان پادشاهی اوست.
19156.jpg


بلاشبلاش
چکیده:
بلاش یا ولاش یا ولاخش، نوزدهمین پادشاه ساسانی ایران در میان سالهای ۴۸۴ تا ۴۸۸ (میلادی) بود. وی پس از برادرش پیروز که در جنگ با
.....
.....
.....
.....
.....اقدامات و دستاوردها
5-1-صلح با هیاطله
19154.jpg


پیروز اولپیروز اول
چکیده:
پیروز یکم یا فیروز (از ۴۵۹ تا ۴۸۴ میلادی)، هجدهمین شاهنشاه ساسانی و پسر یزدگرد دوم بود که بعد از برادرش هرمز سوم بر تخت ش
.....
.....
.....
.....
.....جیر هولناک اسارت نجات نخواهد یافت.»
19153.jpg


هرمز سومهرمز سوم
چکیده:
هُرمَز سوم (پادشاهی: ۴۵۷-۴۵۹ میلادی)، هفدهمین پادشاه ساسانی و پسر یزدگرد دوم بود. او به واسطهٔ اینکه برادر بزرگتر او، پیر
.....
.....
.....
.....
.....وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی
11-مقبره و محل دفن


یزدگرد دومیزدگرد دوم
چکیده:
یَزدگِرد دوم از ۴۳۸ تا سال ۴۵۷ میلادی، شانزدهمین پادشاه ساسانی بود. لقب او کی بَغِ مزداپرست بود. وی بعد از مرگ پدرش، به
.....
.....
.....
.....
.....بهرام پنجم یا بهرام گور، بر تخت نشست.
19151.jpg


بهرام پنجم بهرام گوربهرام پنجم(بهرام گور)
چکیده:
بهرام پنجم یا وهرام پنجم یا بهرام گور از ۴۲۱ تا سال ۴۳۸ میلادی پادشاه ساسانی بود. وی به جای پدر، یزدگرد یکم،
.....
.....
.....
.....
.....نابع و دین
3-1-1-بهرام گور در ادب پارسی
1915


یزدگرد اولیزدگرد اول
چکیده:
یزدگرد یکم مشهور به یزدگرد رام‌گر و یزدگرد بزه‌گر (شاهنشاهی از ۳۹۹ تا ۴۲۰ میلادی)، چهاردهمین شاهنشاه ساسانی بود. وی ب
.....
.....
.....
.....
.....رادرش نرسه را، فرماندار خراسان نمود.
19146.jpg


برگ 237 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682