گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب داستان های کوتاه ادگار آلن پو


داستان های کوتاه ادگار آلن پو

80012.jpg
80013.jpg
تصاویری از جلد کتاب


چکیده:

در کتابي که پيش روداريد 21 داستان کوتاه از ادگار آلن پ
.....
.....
.....
.....
.....، پریسا سلیمان زاده اردبیلی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب بادبادک باز


بادبادک باز

8001
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

داستان از زبان امیر روایت می‌شود، امیر یک نویسندهٔ اهل افغانستان از تبار پشتون سا
.....
.....
.....
.....
.....پریسا سلیمان زاده، زیبا گنجی

6-انتقادات و ایرادات
کتاب اسیر زمان


اسیر زمان

83179.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی


.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب داستان جاوید


داستان جاوید

83178.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرف
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب ژوزف و لیندا


ژوزف و لیندا

83175.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرف
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب دیوار نوشته های گشتاپو


دیوار نوشته های گشتاپو

83174.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادا
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب آقای سام


آقای سام

83173.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب سه شنبه خیس


سه شنبه خیس

83169.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب طوطی نامه


طوطی نامه

83157.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی


.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب آینه های درد دار


آینه های درد دار

83152.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-م
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
برگ 446 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070