گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

کتاب ابشالوم ابشالوم


ابشالوم ابشالوم

83219.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-م
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

صالح حسینی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب خانم دالووی


خانم دالووی

83214.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

پرویز داریوش


6-انتقادات و ایرادات
کتاب به سوی فانوس دریایی


به سوی فانوس دریایی

83213.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

خجسته کیهان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب اولیس جویس


اولیس جویس

83212.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

منوچهر بدیعی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب گرسنه


گرسنه

83207.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-ن
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

احمد گلشیری


6-انتقادات و ایرادات
کتاب ماجراهای هاکلبری فین


ماجراهای هاکلبری فین

83206.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

محسن سلیمانی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب خانه عروسک


خانه عروسک

83205.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

.....
.....
.....
.....
.....ارسی


5-3-مترجمان

ن. تفرشی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب تربیت احساسات


تربیت احساسات

83204.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معر
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

مهدی سحابی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب میدل مارچ


میدل مارچ

83203.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی


.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

مینا سرابی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مادام بوواری


مادام بوواری

83202.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرف
.....
.....
.....
.....
.....سی


5-3-مترجمان

محمد قاضی


6-انتقادات و ایرادات
برگ 449 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096