گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه


مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰
زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده ۹۴۱
سهم‌الا
.....
.....
.....
.....
.....ری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.


000

مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم


مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
ماده ۹۲۸
هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.
ماده ۹۲۹
هر یک از ورا
.....
.....
.....
.....
..... پسر و یک دختر از طبقه‌ی خود را خواهد برد.


000

مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم


مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم
ماده ۹۱۶
هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.
ماده ۹۱۷
هر یک از
.....
.....
.....
.....
.....بوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.


000

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث


فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی
ماده ۹۰۶
اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه
.....
.....
.....
.....
.....ن که ترکه‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.


000

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض


فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳
وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
ماده ۸۹۴
صاحبان فر
.....
.....
.....
.....
.....ز زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.


000

فصل چهارم - در حجب


فصل چهارم - در حجب
ماده ۸۸۶
حجب حالت وارثی است که به واسطه‌ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.
ماده ۸۸۷
حجب بر دو قس
.....
.....
.....
.....
.....بب قتل؛
رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.


000

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث


فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵
شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او ح
.....
.....
.....
.....
..... اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.000

فصل دوم - در تحقق ارث


فصل دوم - در تحقق ارث

ماده ۸۶۷
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۸۶۸
مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفی مستقر نم
.....
.....
.....
.....
.....یخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.


000

باب دوم - در ارث


باب دوم - در ارث
فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲
اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌
.....
.....
.....
.....
..... وارث، امر ترکه‌ی متوفی راجع به حاکم است.


000

فصل پنجم - در وصی


فصل پنجم - در وصی
ماده ۸۵۴
موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح
.....
.....
.....
.....
..... پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

000

برگ 552 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070