گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

فصل چهارم - در موصی‌له


فصل چهارم - در موصی‌له
ماده ۸۵۰
موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
ماده ۸۵۱
وصیت برای حمل صحیح است
.....
.....
.....
.....
..... مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.


000

فصل سوم - در موصی‌به


فصل سوم - در موصی‌به
ماده ۸۴۰
وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
ماده ۸۴۱
موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجاز
.....
.....
.....
.....
.....مام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.


000

فصل دوم - در موصی


فصل دوم - در موصی
ماده ۸۳۵
موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶
هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اع
.....
.....
.....
.....
..... بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.


000

قسمت چهارم - در وصایا و ارث


قسمت چهارم - در وصایا و ارث
باب اول - در وصایا
فصل اول - در کلیات
ماده ۸۲۵
وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
ماده ۸۲۶
وصیت تملیکی عبارت است
.....
.....
.....
.....
..... حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

000

فصل نوزدهم - در هبه


فصل نوزدهم - در هبه
ماده ۷۹۵
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را مته
.....
.....
.....
.....
..... نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

000

فصل هجدهم - در رهن


فصل هجدهم - در رهن
ماده ۷۷۱
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌
.....
.....
.....
.....
.....و را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است

000

فصل هفدهم - در صلح


فصل هفدهم - در صلح
ماده ۷۵۲
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده ۷
.....
.....
.....
.....
.....فقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.


000

فصل شانزدهم - در کفالت


فصل شانزدهم - در کفالت
ماده ۷۳۴
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخ
.....
.....
.....
.....
.....ک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.


000

فصل پانزدهم - در حواله


فصل پانزدهم - در حواله
ماده ۷۲۴
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طل
.....
.....
.....
.....
.....ده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.


000

مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین


مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱
هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آ
.....
.....
.....
.....
.....م خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.


000

برگ 553 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070