گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

قوه مقننه: اختيارات کنگره


قوه مقننه: اختيارات کنگره
اختیارات کنگره

“دولت بر قدرت قانونگذارى دلالت مى کند.”
- الکساندر هاميلتون، نامه هاى فدراليست، ۱۷۸۸ – ۱۷۸۷
.....
.....
.....
.....
.....افع قسمت مهمى از موکلين خود اثر مى گذارند.


000

قوه مجريه


قوه مجريه

وزارت نيرو
افزايش نگرانى درباره مسائل انرژى آمريکا در سالهاى دهه ۱۹۷۰ کنگره را برانگيخت که وزارت نيرو (DOE) را بوجود بياورد. اي
.....
.....
.....
.....
.....ورسربازان سابق به سطح کابينه ارتقاء يافت.


000

شرح قانون اساسي


شرح قانون اساسي

يک نوع جديد از فدراليسم
نخستين و بديهى ترين نکته اى که در نامه هاى طرفداران حکومت فدرال مطرح شد، تعريف جديدى از فدراليس
.....
.....
.....
.....
.....رهاى عمومى، قوه مجريه يا قوه قضائيه آزادند.

000

قانون اساسي: يک سند پايدار


قانون اساسي: يک سند پايدار
مقدمه
“هدف از اين بندها که بصورت قانون اساسى در آمده آن است که تا عصرهاى آينده دوام بياورد و متعاقبا برحسب ب
.....
.....
.....
.....
..... معبترترين تفسيرهاى اين سند بوده و هستند.


000

فصل پنجم: چه بايد كرد؟


فصل پنجم: چه بايد كرد؟
1ـ آمريكا چگونه به اينجا رسيد؟

ما، در مباحث گذشته سعي كرديم به درك فرايند دروني آمريكاگرايي و تحليل آن بپردازم
.....
.....
.....
.....
.....ان است وظايف ما بسيار سنگين تر خواهد شد.000

توربوكاپيتاليسم، حيله اي نوين


توربوكاپيتاليسم، حيله اي نوين

كاپيتاليسم يا توربوكاپيتاليسم نظامي است كه روند آمريكاگرايي را به عنوان يك پديده ي سريع و غيرقابل تغيي
.....
.....
.....
.....
.....دعا كرد كه بشريت به تكامل دست يافته است.000

دهكده ي بزرگ جهاني


دهكده ي بزرگ جهاني


1ـ اروپاي پيمان ماستريخت، اروپاي آمريكايي«هدف از اين پيمان گسترش اتحاديه ي اروپاي غربي (U. E. O) به ‌عنوان ابزار
.....
.....
.....
.....
.....ره داد بشريت را به اين صليب طلايي بكشند؟»


000

مراحل رشد و توسعه


 مراحل رشد و توسعه

1ـ آمريكا، قارّه ي بزرگبراي آمريكايي ها كلمه ي «مرز» معناي حقيقي آن را ندارد. مرز از نظر آن ها خطوطي كه حدود كشوره
.....
.....
.....
.....
..... اروپا تحت نظارت كامل آمريكا قرار دارند.000

پيدايش آمريكا


پيدايش آمريكا
● فصل اول: پيدايش آمريكا
نگاهي بر انديشه هاي بنيانگذاران آمريكا
1ـ استفاده ابزاري از دين و احساسات مذهبيآنچه كه ام
.....
.....
.....
.....
.....شدن ضعفا توسط قويترها بدل كرده است.000

آمریکا ستیزی چرا؟


آمریکا ستیزی چرا؟

آمريكا ستيزي نه نژادپرستي متعصبانه است و نه وطن پرستي افراطي. اين اصطلاح به معناي گزينش يك زندگي سعادتمند انساني به ج
.....
.....
.....
.....
.....هبران خود فروش هر جامعه است.
روژه گارودي


000
برگ 655 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070