گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

پايان جنگ سرد


پايان جنگ سرد

روابط ابر قدرتها در اواخر دهه 1980 توسط آشوبهاى سياسى در شرق اروپا هدايت مى شد. ايالات
متحده و جهان شاهد بودند که چگونه قيام
.....
.....
.....
.....
.....گتن و مسکو شد.
جنگ سرد حقيقتأ به پايان رسيد.

000

بود جه و کسرى آنبود جه و کسرى آن

کوشش هاى دولت بوش در جهت کنترل کم و کسرى بودجه مشکل سازتر از اين بود. يک منبع اين
مشکل بحران قرض و پس انداز بود. کلاه برد
.....
.....
.....
.....
.....بل، کمبود و کسر بودجه هنوز بر جاى
مانده بود.

000

رياست جمهورى جورج بوش


رياست جمهورى جورج بوش

پرزيدنت ريگان به محبوبيت غير عادى بالايى در پايان دومين دوره رياست جمهورى خود دست يافت ولى
بر طبق مفاد قانون اسا
.....
.....
.....
.....
..... " هزاران نقطه نورانى "بکار مى برد آغاز نمود.

000

شاتل فضايى


شاتل فضايى

اگر چه ابتکار دفاعى استراتژيکى براى دولت ريگان ، مسئله ساز بود با اين حال کوشش هاى دولت در
نخستين سفينه ( Columbia) فضا خوش بينان
.....
.....
.....
.....
.....ر 5.2
در صد که در 14 سال اخير بى سابقه بود رسيد.

000

مناسبات آمريکا - شوروى


مناسبات آمريکا - شوروى

خط مشى رسمى پرزيدنت ريگان ، در روابط با اتحاد شوروى همانا صلح از طريق قدرت بود. ريگان که
ريشه در سنت جنگ سرد داشت،
.....
.....
.....
.....
.....رى بزرگ از سلاحهاى
هسته اى را فراهم مى ساخت.

000

امورخارجى


امورخارجى

در سياست خارجى ، پرزيدنت ريگان در جستجوى يک نقش مثمر ثمرتر براى کشور بود و آمريکاى مرکزى
يک صحنه آزمايش براى او شد. وقتى که طغ
.....
.....
.....
.....
.....مى کردند، خطوط کشتيرانى را باز نگاه داشتند.

000

اقتصاد در دهه 80


اقتصاد در دهه 80

برنامه هاى داخلى پرزيدنت ريگان ريشه در اعتقادات او داشت بدين معنا که کشور در صورت اينکه قدرت
بخش اقتصادى خصوصى گشاده شو
.....
.....
.....
.....
.....87 مردم را در مورد ثبات اقتصادى به شک انداخت .

000

سياست محافظه کارى و ظهور رونالد ريگان


سياست محافظه کارى و ظهور رونالد ريگان

براى برخى از آمريکائيان ، روندهاى اقتصادى ، اجتماعى و سياسى دو دهه قبل - از تضاد نژادى و قتل در
مرا
.....
.....
.....
.....
.....ن و باعث
جلوگيرى رشد اقتصادى مى شود حذف کند.

000

جامعه در حال انتقال


جامعه در حال انتقال

تغيير در بافت جامعه آمريکا، که سالها و شايد دهه ها قبل آغاز شده بود، در اوايل دهه 80 آشکار شد.
ترکيب جمعيت و مهمترين ش
.....
.....
.....
.....
.....يشهايى جهت جلوگيرى ويروس از
ذخاير بانک خون.

000

1960 - جنبش حقوق مدنى 1980


1960 - جنبش حقوق مدنى 1980

تلاش هاى آمريکائيان سياه پوست جهت مساوات در اواسط دهه 60 به اوج خود رسيد. پس از پيروزى
هاى پى در پى در دهه 50 ، سياهان
.....
.....
.....
.....
.....ا سوء استفاده ها را تحت کنترل آورد تاسيس شد.

000
برگ 657 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070