گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

فصل ششم - بـازنشستـگی


فصل ششم - بـازنشستـگی
ماده ۷۶:مشمولین این قانون درصورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی‌را خواهند داشت:
حداقل ده سا
.....
.....
.....
.....
..... به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد.

000

فصل پنجم - از کـارافتـادگـی


فصل پنجم - از کـارافتـادگـی
ماده ۷۰:بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام‌خدمات توان‌بخشی و
.....
.....
.....
.....
..... ۷۲ این قانون و تبصره۲ آن صورت خواهد گرفت.


000

فصل چهارم


فصل چهارم
حوادث و بیماریها و بارداری
ماده ۵۴:بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرنددر صور
.....
.....
.....
.....
..... شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل‌خواهد شد.

000

فصل سوم - مقــرات مالـی


فصل سوم - مقــرات مالـی
ماده ۵۱:هیأت مدیره مکلف است تا اول دی‌ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پی
.....
.....
.....
.....
.....ب شورای‌عالی سازمان به کار خواهد انداخت.


000

ماده ۴۴:ماده ۴۴:
هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود.
نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت
.....
.....
.....
.....
.....۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.


000

صل دوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن


فصل دوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۸: منابع درآمد سازمان به‌شرح زیر می‌باشد.
حق بیمه از اول مهرماه تا پایا
.....
.....
.....
.....
.....أت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.000

ماده ۹ : ملغی شده است.


ماده ۹ : ملغی شده است.
ماده ۱۰: از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اج
.....
.....
.....
.....
.....وب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است


000

ماده ۵ :بیمه اتباع بیگانه
ماده ۵ :بیمه اتباع بیگانه
که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

.....
.....
.....
.....
..... این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

000

ماده ۴ : مشمولین این قانون عبارتند از:


ماده ۴ : مشمولین این قانون عبارتند از:
افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با ا
.....
.....
.....
.....
.....بت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۸۷)


000

ماده ۳:تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:


ماده ۳:تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
حوادث و بیماری‌ها
بارداری
غرامت دستمزد
از کارافتادگی
بازنشستگی
مر
.....
.....
.....
.....
.....فل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.


000

برگ 81 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658