گروه نرم افزاری آسمان

فهرست نمایشنامه‌های اجراشده در گیلان‌


اشاره

برای آن‌که هنردوستان و پژوهندگان در آینده به فهرستی از نمایشنامه‌های اجراشده در گیلان دسترسی داشته باشند به تهیه این بخش مبادرت شد. تا آنجا که ممکن بود اسامی نمایشنامه‌ها، نام نویسندگان، محل اجرا، تاریخ اجرا، نام کارگردان، اسامی هنرپیشه‌ها و سایر مشخصات در این بررسی ذکر شده است.
در مواردی نیز برخی از مشخصات درج نگردیده که به علت عدم اطلاع از آنها بوده است. صورت ذیل بر حسب تاریخ اجرای نمایشنامه‌ها تنظیم گردیده و در مواردی که تاریخ اجرا دقیقا روشن نبوده است به تخمین توسل جسته‌شده و جای نمایشنامه مشخص گردیده است.
فهرست تفصیلی نمایشنامه‌های اجراشده در گیلان، دربرگیرنده کلیه اطلاعات اجرائی نمایشنامه‌هاست که از آغاز تا پایان سال 1371 در گیلان به روی صحنه رفته است. برای دستیابی به اطلاعات موردنیاز از کتابها، مقاله‌ها، تراکتهای تبلیغاتی و نیز مدارک شفاهی استفاده شده است.[953]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص740
علت کمبود اسناد و مدارک، راقم این سطور یقین دارد که جای برخی از نمایشنامه‌های اجراشده در این مجموعه خالی است و آنچه تدوین شده نیز، بدون شک، عاری از خطا نیست.
در گردآوری این فهرست، نمایشنامه‌هائی موردنظر بوده که از نظر زیبائی- شناسی تآتری، دارای ارزشهای نسبی بوده است. این مجموعه از این‌رو می‌تواند برای پژوهشگران و منتقدین تآتر دستمایه‌ای باشد تا تآتر صحنه‌ای گیلان را از زاویه‌های مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند. امید است با کمک دست‌اندرکاران تآتر گیلان، این مجموعه در چاپهای بعدی کامل شود.
خچوی دلال. محل اجرا: رشت، باغ حکیم فانوس (دکتر استفانوس).
اجرا کنندگان: گروه ارامنه از کشور روسیه.
نادر شاه. نویسنده: نریمان نریمانف. بازیگران: دائی نمایشی و ... محل اجرا: رشت، سرای گلشن. تاریخ اجرا: 1327 هجری قمری (1288 شمسی).
نام گروه: گروه اعزامی از قفقاز.
احمق ریاست‌طلب. نویسنده: مولیر. ترجمه و اقتباس: حسن ناصر.
کارگردان: دائی نمایشی. بازیگران: دائی نمایشی و ... محل اجرا: رشت. نام گروه: مجمع امید ترقی.
خسیس. نویسنده: مولیر. ترجمه و اقتباس: حسن ناصر. کارگردان: حسن ناصر. بازیگران: دائی نمایشی، کرمانی، میرزا کریم خان واثق، میرزا احمد خان تبریزی، احمد آقا اخوی، عباس اصالت، و حسن اعظام‌قدسی (اعظام الوزاره).
محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1328 هجری قمری (1289 شمسی). نام گروه: مجمع امید ترقی.
تارتوف (سالوس). نویسنده: مولیر. ترجمه و اقتباس: حسن ناصر.
کارگردان: حسن ناصر. بازیگران: دائی نمایشی و ... محل اجرا: رشت. نام گروه: مجمع امید ترقی.
داماد پشیمان. نویسنده: مولیر. ترجمه و اقتباس: حسن ناصر. کارگردان:
دائی نمایشی. بازیگران: دائی نمایشی و ... محل اجرا: رشت، تاریخ اجرا:
ص: 741
احتمالا 1298 شمسی. نام گروه: مجمع امید ترقی.
مریض خیالی. نویسنده: مولیر. ترجمه و اقتباس: حسن ناصر. کارگردان:
دائی نمایشی. بازیگران: دائی نمایشی و علی قلی پوررسول. محل اجرا: رشت.
تاریخ اجرا: اولین اجرا به سال 1298 شمسی و آخرین اجرا به کارگردانی حسن ناصر در آذرماه 1304.
مشهدی شجاع. کارگردان: حسن ناصر. بازیگران: عباس اصالت و ....
محل اجرا: رشت. نام گروه: مجمع امید ترقی.
نسیم عیار. کارگردان: حسن ناصر. بازیگران: عباس اصالت و ... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: احتمالا 1289 شمسی. نام گروه: مجمع امید ترقی.
تاجر بو الهوس. نویسنده: مولیر. ترجمه و اقتباس: حسن ناصر. بازیگران:
محمد تقی جم‌خو، ماتاووس، فردوسی و مهدی لاهیجانی. محل اجرا: لاهیجان، مدرسه حقیقت. تاریخ اجرا: 1296 شمسی. نام گروه: انجمن ادبی و تآتری همت.
سالوس. نویسنده: مولیر. ترجمه و اقتباس: حسن ناصر. بازیگران:
محمد تقی جم‌خو، ماتاووس، فردوسی و مهدی لاهیجانی. محل اجرا: لاهیجان، مدرسه حقیقت. تاریخ اجرا: 1296 شمسی. نام گروه: انجمن ادبی و تآتری همت. این نمایش در انزلی نیز به اجرا درآمد.
معلم بی‌سواد. بازیگران: محمد تقی جم‌خو، ماتاووس، فردوسی و مهدی لاهیجانی. محل اجرا: لاهیجان، مدرسه حقیقت. تاریخ اجرا: احتمالا 1297 شمسی. نام گروه: انجمن ادبی و تآتری همت.
آرشین مالالان. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. کارگردان: عبد المجید فرساد. بازیگران: جمال شیرین‌اف، جمیل شیرین‌اف و ... محل اجرا:
رشت. تاریخ اجرا: بین سالهای 1300- 1295 شمسی. نام گروه: دسته محمدیه، به زبان ترکی.
آقا محمد خان قاجار. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از 1295 شمسی.
نام گروه: دسته محمدیه.
اصلی و کرم. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1295 شمسی به بعد. نام گروه: دسته محمدیه. این نمایشنامه به زبان ترکی اجرا شد.
جوان پنجاه ساله. کارگردان: مجید فرساد. محل اجرا: رشت، مدرسه محمدیه. تاریخ اجرا: 1295 شمسی به بعد. نام گروه: دسته محمدیه. این نمایشنامه به زبان ترکی اجرا شد.
زن داربی‌زن. کارگردان: مجید فرساد. محل اجرا: رشت، مدرسه محمدیه. تاریخ اجرا: 1295 شمسی به بعد. نام گروه: دسته محمدیه. این نمایشنامه به زبان ترکی اجرا شد.
شاه عباس و خورشید بانو. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1295 شمسی به بعد. نام گروه: دسته محمدیه. این نمایش به زبان ترکی اجرا شد.
کاوه آهنگر. بر اساس نمایشنامه فردوسی. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
بعد از 1295 شمسی. نام گروه: دسته محمدیه.
کربلائی قباد. کارگردان: مجید فرساد. محل اجرا: رشت، مدرسه محمدیه.
تاریخ اجرا: 1295 شمسی به بعد. نام گروه: دسته محمدیه. این نمایش به زبان ترکی اجرا شد.
لیلی و مجنون. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1295 شمسی به بعد. نام گروه: دسته محمدیه. این نمایش به زبان ترکی اجرا شد.
عاشق غریب. تاریخ اجرا: 1300 و 1302 شمسی. محل اجرا: رشت و انزلی.
مشهدی عباد. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. کارگردان: عبد المجید فرساد.
بازیگران: جمال شیرین‌اف، جمیل شیرین‌اف و ... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بین سالهای 1300- 1295 شمسی. نام گروه: دسته محمدیه. این نمایشنامه به زبان ترکی اجرا شد.
ارنانی. نویسنده: ویکتور هوگو. کارگردان: دائی نمایشی. محل اجرا:
رشت. نام گروه: انجمن فرهنگ.
ریبلاس. نویسنده: ویکتور هوگو. کارگردان: دائی نمایشی. محل اجرا:
رشت. تاریخ اجرا: بعد از 1295 شمسی. نام گروه: انجمن فرهنگ.
جعفر خان از فرنگ آمده. نویسنده: حسن مقدم. کارگردان: دائی نمایشی.
بازیگران: هنرپیشگان انجمن فرهنگ. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از 1300 شمسی. نام گروه: انجمن فرهنگ.
سینا. نویسنده: پیر کرنی. ترجمه کریم کشاورز. کارگردان: دائی نمایشی.
بازیگران: دائی نمایشی، کریم کشاورز و ... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
1295 شمسی به بعد. نام گروه: انجمن فرهنگ.
هوراس. نویسنده: پیر کرنی. ترجمه کریم کشاورز. کارگردان: دائی نمایشی. بازیگران: دائی نمایشی، کریم کشاورز و ... محل اجرا: رشت. نام گروه: انجمن فرهنگ.
از ماست که بر ماست. نویسنده: علی قلی پوررسول. به سرپرستی: حسن ناصر. بازیگران: علی قلی پوررسول و ... محل اجرا: رشت، مدرسه شمس.
تاریخ اجرا: قبل از 1300 شمسی.
الاهه. نویسنده: مجتبی طباطبائی. کارگردان: آردو طریان. بازیگران: سعید نفیسی، سید رضا هنری، غلامعلی فکری، مشفق کاظمی، صادق مقدم و کامران همایون. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس و بندر انزلی. تاریخ اجرا:
1300 شمسی. این نمایشنامه از تهران به گیلان آورده شد.
پریچهر و پریزاد. نویسنده: رضا شهرزاد. کارگردان: آردو طریان.
بازیگران: وارطوطریان (لالا)، پری آقابایف (آقابابیان) و گروهی از جوانان ارامنه. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس و بندر انزلی. تاریخ اجرا:
1300 شمسی. این نمایشنامه از تهران به گیلان آورده شد.
جوانان وطن‌پرست. نویسنده: علی قلی پوررسول. کارگردان: علی قلی پوررسول. بازیگران: علی قلی پوررسول و ... محل اجرا: رشت، مدرسه شمس. تاریخ اجرا: قبل از 1300 شمسی.
صفای مدرس (ملا صفا). نویسنده: علی قلی پوررسول. کارگردان:
علی قلی پوررسول. بازیگران: علی قلی پوررسول و ... محل اجرا: رشت، مدرسه شمس. تاریخ اجرا: قبل از 1300 شمسی.
عصمت. نویسنده: علی قلی پوررسول. به سرپرستی: حسن ناصر.
بازیگران: علی قلی پوررسول. محل اجرا: رشت، مدرسه شمس. تاریخ اجرا:
ص: 742
قبل از 1300 شمسی.
نتایج مسکر. نویسنده: علی قلی پوررسول. به سرپرستی: حسن ناصر.
بازیگران: علی قلی پوررسول و ... محل اجرا: رشت، مدرسه شمس. تاریخ اجرا: قبل از 1300 شمسی.
آرشین مالالان. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. مترجم و کارگردان: احمد درخشان. بازیگران: هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
بعد از 1301 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
اصلی و کرم. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. مترجم و کارگردان: احمد درخشان. بازیگران: هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
بعد از 1301 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
انتقام. نویسنده: جهانگیر سرتیپ‌پور. کارگردان: عباس کدیور. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس. تاریخ اجرا: 1301 شمسی. نام گروه:
آکتورآل آزاد.
جنگ مشرق و مغرب یا داریوش سوم- کدمانس نویسنده و کارگردان: گریگور یقیکیان. ترجمه مهدی دبیری. بازیگران: جهانگیر سرتیپ‌پور، موسی فکری، حسین مهرصادقی، آروسیاک هاروطونیان، گریگور یقیکیان، آستقیک یقیکیان و آنوش سرکیسیان. محل اجرا: رشت، تماشاخانه آوادیس. تاریخ اجرا: 1301 شمسی. نام گروه: آکتورآل آزاد.
جوان پنجاه ساله. مترجم و کارگردان: احمد درخشان. بازیگران:
هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از 1301 شمسی.
نام گروه: انجمن گلشن.
دو رفیق همدم. مترجم و کارگردان: احمد درخشان. بازیگران:
هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: سالن نادرپالاس. تاریخ اجرا: 1301 یا 1302 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
سلطان عبد الحمید. مترجم و کارگردان: احمد درخشان. بازیگران:
هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1301 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
شاه عباس و خورشید بانو. مترجم و کارگردان: احمد درخشان. بازیگران:
هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از 1301 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
عاشق غریب. نویسنده: ذو الفقار حاجی بیگوف. مترجم و کارگردان:
احمد درخشان. بازیگران: هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از 1301 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
آقا محمد خان قاجار. کارگردان: احمد درخشان. بازیگران: هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: رشت، سالن آوادیس و ... تاریخ اجرا: سال 1302 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
اصلی و کرم. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. مدیره نمایش: ساری امانی.
بازیگران: هنرپیشگان جمعیت معارف‌پژوهان نسوان. محل اجرا: رشت و انزلی. تاریخ اجرا: بعد از سال 1302 شمسی. نام گروه: جمعیت معارف‌پژوهان نسوان. تمام بازیگران این نمایشنامه خانم بودند.
انتقام حقیقی یا سیاح ایرانی. کارگردان: احمد درخشان. بازیگران:
فاطمه نشوری و .... محل اجرا: رشت، سالن آوادیس. تاریخ اجرا: سال 1302 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
رستاخیز سلاطین ایران. نویسنده: میرزاده عشقی. مدیره نمایش: ساری امانی. بازیگران: ساری امانی (میرزاده عشقی) و بازیگران جمعیت معارف پژوهان نسوان. محل اجرا: رشت و انزلی. تاریخ اجرا: بعد از سال 1302 شمسی. نام گروه: جمعیت معارف‌پژوهان نسوان. تمام بازیگران این نمایشنامه خانم بودند.
سیاووش و سودابه: بازیگران: هنرپیشگان مجمع گلستان. محل اجرا:
رشت، تماشاخانه آوادیس. تاریخ اجرا: 1302 شمسی. نام گروه: مجمع گلستان.
عاقبت وخیم. نویسنده: جهانگیر سرتیپ‌پور. کارگردان: دائی نمایشی.
بازیگران: ابراهیم فرزام، محمد تقی جباری، حسین شهرستانی، عباس کدیور، حسین ارشد و جهانگیر سرتیپ‌پور. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس.
تاریخ اجرا: 1302 شمسی. نام گروه: انجمن اخوت و فرهنگ. این نمایشنامه در انزلی نیز اجرا شد.
عروس پشیمان. مدیره نمایش: ساری امانی. بازیگران: هنرپیشگان جمعیت معارف‌پژوهان نسوان. محل اجرا: رشت و انزلی. تاریخ اجرا: بعد از سال 1302 شمسی. نام گروه: جمعیت معارف‌پژوهان نسوان.
عروسی یا دخترفروشی (در پنج پرده). مدیره نمایش: ساری امانی.
بازیگران: ساری امانی، ماری رزاقی، احسان کسمائی، خانم دکتر محمد خان و شوکت‌فر. محل اجرا: سالن الوش‌بیک. تاریخ اجرا: سال 1302 شمسی. نام گروه: جمعیت معارف‌پژوهان نسوان. تمام بازیگران این نمایشنامه خانم بودند.
عشق خونین. نویسنده: جهانگیر سرتیپ‌پور. بازیگران: هنرپیشگان انجمن اخوت. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: سال 1302 شمسی.
مردان رزم در میدان جنگ. نویسنده: میر احمد مدنی. محل اجرا: رشت، سالن فرهنگ. تاریخ اجرا: سال 1302 شمسی. نام گروه: جمعیت اخوت.
مشهدی عباد. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. مترجم و کارگردان: احمد درخشان. بازیگران: هنرپیشگان انجمن گلشن. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
سال 1302 شمسی. نام گروه: انجمن گلشن.
منظره خوفناک. نویسنده: میر احمد مدنی. محل اجرا: رشت، سالن نادرپالاس. تاریخ اجرا: سال 1302 شمسی. نام گروه: جمعیت اخوت.
اصلی و کرم. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. مدیر اجرا: ساری امانی.
محل اجرا: رشت و انزلی. تاریخ اجرا: 1303 شمسی. نام گروه: جمعیت معارف‌پژوهان نسوان. تمام دست‌اندرکاران و تماشاگران این نمایشنامه خانم بودند.
برای شرف. نویسنده: الکساندر شیروانزاده. ترجمه استپان سیمونیان.
کارگردان: گریگور یقیکیان. بازیگران: اروسیاک هاروطونیان، مانوشاک ساناساریان، ملانیا سیمونیان و .... محل اجرا: رشت، تماشاخانه آوادیس. نام گروه: انجمن کانون ایران.
انوشیروان عادل و مزدک. نویسنده و کارگردان: گریگور یقیکیان.
ترجمه جهانگیر سرتیپ‌پور. بازیگران: جهانگیر سرتیپ‌پور، گریگور یقیکیان،
ص: 743
آروسیاک هاروطونیان و .... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1303 شمسی.
پریچهر و پریزاد. نویسنده: رضا کمال شهرزاد. کارگردان: گریگور یقیکیان. تاریخ اجرا: 1303 شمسی به بعد. محل اجرا: رشت هفت بار، بندر انزلی یک بار. نام گروه: آزاد- ایران و انجمن فرهنگ. آروسیاک هاروطونیان برای بازی در این نمایشنامه از طرف انجمن فرهنگ یک مدال دریافت کرد.
جنگ مشرق و مغرب یا داریوش سوم- کدمانس. نویسنده و کارگردان: گریگور یقیکیان. ترجمه مهدی دبیری. بازیگران: جهانگیر سرتیپ‌پور (آریو برزن)، موسی فکری (جانوسیار)، حسین مهرصادقی (ماهیار)، آروسیاک هاروطونیان (روشنک)، گریگور یقیکیان (داریوش)، آستقیک یقیکیان (آذرمیدخت) و آنوش سرکیسیان (کالیپسو). محل اجرا:
رشت، تماشاخانه آوادیس. تاریخ اجرا: سال 1303 شمسی (1342 قمری).
نام گروه: آزاد ایران.
خانم آروسیک هاروطونیان به خاطر بازی در این نمایشنامه از طرف جمعیت آزاد ایران، یک مدال دریافت داشت.
رستاخیز سلاطین ایران. نویسنده: میرزاده عشقی. کارگردان: ساری امانی. بازیگران: ساری امانی. تاریخ اجرا: سال 1303 شمسی. محل اجرا:
رشت و انزلی. نام گروه: جمعیت معارف‌پژوهان نسوان. تمام بازیگران این نمایشنامه خانم بودند.
دیر باشد و خوش باشد (اپرت کمدی). مترجم: استپان سیمونیان.
کارگردان: گریگور یقیکیان. بازیگران: آروسیاک هاروطونیان (نازیک) و ....
محل اجرا: رشت، تماشاخانه آوادیس.
سلحشوران وطن: بازیگران: جمعیت اخوت. محل اجرا: رشت، سن نادری. تاریخ اجرا: سال 1303 شمسی. نام گروه: جمعیت اخوت.
عروسی اشتباهی. مدیره نمایش: ساری امانی. بازیگران: هنرپیشگان معارف‌پژوهان نسوان. محل اجرا: رشت، سن فرهنگ. تاریخ اجرا: دوم جوزای 1303 شمسی. نام گروه: جمعیت معارف‌پژوهان نسوان. تمام دست‌اندرکاران و تماشاگران این نمایش خانمها بودند.
عشق خونین. مدیره نمایش: ساری امانی (؟). بازیگران: هنرپیشگان معارف‌پژوهان نسوان. محل اجرا: رشت، سن فرهنگ. تاریخ اجرا: سال 1303 شمسی. نام گروه: معارف‌پژوهان نسوان. تمام دست‌اندرکاران و تماشاگران این نمایش خانمها بودند.
کاوه آهنگر. تنظیم برای نمایش: جهانگیر سرتیپ‌پور. کارگردان:
جهانگیر سرتیپ‌پور. بازیگران: جهانگیر سرتیپ‌پور، علی اکبر افشار و ....
محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1303 شمسی. نام گروه: آزاد ایران.
مکر زنان. نویسنده: مولیر. اقتباس و ترجمه حسن ناصر. بازیگران:
هنرپیشگان انجمن آئینه عبرت. تاریخ اجرا: 1303 شمسی. نام گروه: انجمن آئینه عبرت.
مریض خیالی. اقتباس و ترجمه حسن ناصر. کارگردان: دائی نمایشی.
بازیگران: هنرپیشگان انجمن فرهنگ. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1304 شمسی. نام گروه: انجمن فرهنگ.
آی بلال، آی بلال. یک نمایش آهنگین. نویسنده، کارگردان و طراح: م.
کسمائی. بازیگر: انصاری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1306 شمسی یا قبل از این تاریخ.
پالکی. یک نمایش آهنگین. نویسنده، کارگردان و طراح: م. کسمائی.
بازیگران: گلبرگ و انصاری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1306 شمسی یا قبل از این تاریخ.
حق با کیست؟ نویسنده و کارگردان: گریگور یقیکیان. بازیگران: خانم آهی، خانم نشوری و آقایان ح. مهرصادقی، م. شادپور، م. فکری، ل. نگران و .... محل اجرا: رشت، سالن شاهنشاهی. تاریخ اجرا: 1348 قمری (2 آذر 1308 شمسی). نام گروه: انجمن آئینه عبرت.
خانم بال‌ماسکه رفت. (کمدی در یک پرده). محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس. تاریخ اجرا: 1308 شمسی (1348 قمری). این نمایشنامه به همراه نمایشنامه در لباس زن تحت عنوان سواره باشکوه اجرا شد و بین دو نمایشنامه آقای ابو الحسن صبا یک قطعه ویلون نواخت.
در لباس زن. نویسنده و کارگردان: گریگور یقیکیان. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس. تاریخ اجرا: 1308 شمسی (1348 هجری قمری). این نمایشنامه به همراه نمایشنامه «خانم بال‌ماسکه رفت» تحت عنوان سواره باشکوه اجرا شد و بین دو نمایشنامه آقای ابو الحسن صبا یک قطعه ویلون نواخت.
امیر ارسلان و فرخ‌لقا. بازیگران: هنرپیشگان کانون تهذیب اخلاق. محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. نام گروه: کانون تهذیب اخلاق.
اهریمن و پری جادو. کارگردان: محمد نشوری. بازیگران: هنرپیشگان انجمن آئینه عبرت. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1309 شمسی. نام گروه:
انجمن آئینه عبرت.
بلای آسمانی. نویسنده: محمد نشوری، تحت تعلیمات عباد الله رنجبر.
مسئول نمایش: م. آ. نشوری. بازیگران: فاطمه نشوری و دیگر هنرپیشگان جمعیت تهذیب اخلاق. محل اجرا: رشت، سالن بلدیه. تاریخ اجرا: 1309 شمسی (1349 قمری). نام گروه: تهذیب اخلاق.
فریب عشق. بازیگران: هنرپیشگان کانون تهذیب اخلاق. محل اجرا:
رشت. تاریخ اجرا: 1309 شمسی. نام گروه: کانون تهذیب اخلاق.
مشهدی عباد. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. مترجم: احمد درخشان.
کارگردان: عباد الله رنجبر. بازیگران: احمد درخشان، فاطمه نشوری و دیگر هنرپیشگان جمعیت تهذیب اخلاق. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس.
تاریخ اجرا: 18 بهمن 1309 شمسی (1349 قمری). نام گروه: جمعیت تهذیب اخلاق.
میدان دهشت. نویسنده و کارگردان: گریگور یقیکیان. مترجم: جهانگیر سرتیپ‌پور. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1309 شمسی.
مکر زنان. نویسنده: مولیر. ترجمه و اقتباس: حسن ناصر. کارگردان:
محمد نشوری. بازیگران: فاطمه نشوری، نیک‌منش، منافی و .... محل اجرا:
رشت، سالن مدرسه آوادیس. تاریخ اجرا: 1310 شمسی (1350 قمری). نام گروه: جمعیت تهذیب اخلاق.
ص: 744
اپرت فردوسی. نویسنده و کارگردان: جهانگیر سرتیپ‌پور. بازیگران:
جهانگیر سرتیپ‌پور، بشری، موسی فکری و .... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1313 شمسی.
محشر عظمی. کارگردان: محمد نشوری. بازیگران: هنرپیشگان جمعیت تهذیب اخلاق. محل اجرا: سالن بلدیه. تاریخ اجرا: 1312 شمسی (1353 قمری). نام گروه: جمعیت تهذیب اخلاق.
آرشین مالالان. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. تاریخ اجرا: 1315 شمسی. محل اجرا: لاهیجان.
جنایت بشر. کارگردان: صادقی. بازیگران: فاطمه نشوری، س. کردستانی، م. ربانی، ش. امیر ربانی، م. ح. مهرصادقی، منوچهر شیردل‌پور، محمد نشوری، رحیم همت، محمد باقر شاکی، ا. یوحنائی و م. ع. کشاورز. رقصها از: شجاعی، طالع‌پور، محمودی و ربانی. محل اجرا: رشت، سالن بلدیه. تاریخ اجرا: 1315 شمسی. نام گروه: کانون تهذیب اخلاق. این نمایشنامه در دو قسمت و در دو شب اجرا شد.
زن نامعلوم. نویسنده: الکساندر بیسین. مترجم و کارگردان: قسطانیان.
محل اجرا: انزلی و لاهیجان. تاریخ اجرا: 1315 شمسی.
عروس کدخدا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1315 شمسی.
خسرو و شیرین و فرهاد. بازیگران: هنرپیشگان کانون تهذیب اخلاق.
محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1315 شمسی. نام گروه: کانون تهذیب اخلاق.
لیلی و مجنون. بازیگران: هنرپیشگان کانون تهذیب اخلاق. محل اجرا:
رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1315 شمسی. نام گروه: کانون تهذیب اخلاق.
نادر شاه افشار. بازیگران: هنرپیشگان کانون تهذیب اخلاق. محل اجرا:
رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1315 شمسی. نام گروه: کانون تهذیب اخلاق.
آرشین مالالان. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. بازیگران: سوریا (ثریا) قاجار، عباد الله رنجبر و .... محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا:
بعد از سال 1321 شمسی. احتمالا به زبان ترکی.
اتللو. نویسنده: شکسپیر. مترجم و کارگردان: قسطانیان. محل اجرا:
رشت، هتل قسطانیان. تاریخ اجرا: سال 1321 شمسی. این نمایشنامه به دو زبان ارمنی و فارسی اجرا شد.
اصلی و کرم. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. بازیگران: سوریا (ثریا) قاجار و عباد الله رنجبر. محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: بعد از سال 1321 شمسی. احتمالا به زبان ترکی.
شاه عباس و خورشید بانو. بازیگران: سوریا (ثریا) قاجار و .... محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: بعد از سال 1321 شمسی. احتمالا به زبان ترکی.
شیخ صنعان. بازیگران: سوریا (ثریا) قاجار، عباد الله رنجبر و .... محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: بعد از سال 1321 شمسی. احتمالا به زبان ترکی.
مشهدی عباد. نویسنده: عزیر حاجی بیگوف. کارگردان: عباد الله رنجبر.
بازیگران: عباد الله رنجبر، مهدی کمد و .... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
1321 شمسی. نام گروه: جمعیت درخشان.
تاجر چترباز. نویسنده: محمد علی افراشته. بازیگران: اعتدالی‌خو، احمد قاسم‌زاده برومند، دادگر، شاپور درخشانی، خسرو تسلیمی، مهدی مبهوت و نیک‌بین. محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 1323 شمسی. نام گروه: استودیو درام گیلان.
ریشارد دارلینگتون. نویسندگان: الکساندر دوما و پروسپرکوپر.
کارگردان: میر علینقی میرکیا. بازیگران: فریدون نوزاد، ناصر کشفی، حیدر صارمی، فرخ پوررسول، منیره آخوندنیا، محمد حسن میلانی، علی شوکت، علی فیض‌خواه، رخشنده، اکبری و مهری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
1323 شمسی. نام گروه: شرکت هنر.
ریش‌تراش شهر اشبیلیه. نویسنده: بومارشه. کارگردان: میر علینقی میرکیا. بازیگران: هنرپیشگان شرکت هنر. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
1323 شمسی. نام گروه: شرکت هنر.
زارع شیکاگو و یتیم. نویسنده: مارک تواین (زارع شیکاگو)، مترجم:
کریم کشاورز (زارع شیکاگو). کارگردان: علی دریابیگی. بازیگران: رکنی کیاهاشمی، اعتدالی‌خو، ایراندوست، بالائی، پورصفر، مهدی جلیلی، محمد رئیس‌زاده، ضیابری، سهراب‌زاده، جلال علاقبند، گرگانچی، مهدی مبهوت و ایران‌دخت دیوانبیگی. محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 15 آذر 1323 شمسی. نام گروه: استودیو درام گیلان. این دو نمایشنامه در تاریخ یکشنبه 26 آذر 1323 شمسی در شهر انزلی نیز اجرا شد.
فردوسی. بازیگران: خسرو کسروی و .... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
احتمالا 1323 شمسی.
نادر شاه. نویسنده: نریمانف. کارگردان: علی اکبر افشار. بازیگران:
علی اکبر افشار، اشرف لمعانی مقدم، فریدون نوزاد، شاپور درخشانی، مهدی جلیلی و دیگر هنرپیشگان استودیو درام گیلان. تاریخ اجرا: 1323 شمسی.
محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. نام گروه: استودیو درام گیلان.
ولپن. نویسنده: بن جانسون. ترجمه عبد الحسین نوشین. کارگردان:
علی اکبر افشار. بازیگران: خسرو کسروی، علی اکبر افشار و دیگر هنرپیشگان کانون آئینه. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1323 شمسی. نام گروه: کانون آئینه.
ازدواج. نویسنده: نیکلای گوگول. ترجمه ژنی تریاکینا. کارگردان: با همکاری یک کارگردان روسی. بازیگران: ژنی تریاکینا، اشرف لمعانی مقدم، ایران رنجبر، خانم آرام، محمد اعتدالی‌خو، احمد قاسم‌زاده برومند، خسرو تسلیمی، مهدی جلیلی، شاپور درخشانی، کیهان دیوانبیگی سید محمد رئیس‌زاده، ضیابری، رمضان هوشمند، محسنی و فریدون نوزاد. محل اجرا:
رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 1324 شمسی. نام گروه: استودیو درام گیلان.
بادبزن خانم ویندرمیر. نویسنده: اسکاروایلد. ترجمه محمد سعیدی.
بازیگران: احتمالا نوشین، جعفری، خاشع، خیرخواه، شباویز، اسکوئی، لرتا و مهرزاد. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1324 شمسی به بعد. نام گروه: گروه اعزامی از تهران.
ص: 745
بهلول. محل اجرا: رشت. نام گروه: گروه اعزامی از تهران.
پرنده آبی. نویسنده: موریس مترلینگ. ترجمه عبد الحسین نوشین.
بازیگران: احتمالا نوشین، جعفری، خاشع، خیرخواه، شباویز، اسکوئی، لرتا و مهرزاد. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1324 شمسی به بعد. نام گروه: گروه اعزامی از تهران.
دختر خودپسند. اقتباس‌کننده: خسرو تسلیمی. کارگردان: محمد رئیس‌زاده: بازیگران: ملوک آقاخانی، محمد رئیس‌زاده و فریدون نوزاد. محل اجرا: رشت، سالن آوادیس. تاریخ اجرا: 1324 شمسی. نام گروه: کانون هنرپیشگان پیروز.
در سایه حرم. نویسنده: لوسین‌برنارد. ترجمه رضا کمال شهرزاد. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1324 شمسی به بعد. نام گروه: گروه اعزامی از تهران.
ده نمره اشتباه. نویسنده: احمد برومند. کارگردان: محمد رئیس‌زاده.
بازیگران: هنرمندان کانون هنرپیشگان پیروز. محل اجرا: رشت، سالن آوادیس. تاریخ اجرا: 1324 شمسی. نام گروه: کانون هنرپیشگان پیروز.
شنل قرمز. بازیگران: احتمالا نوشین، جعفری، خاشع، خیرخواه، شباویز، اسکوئی، لرتا و مهرزاد. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1324 شمسی به بعد.
نام گروه: گروه اعزامی از تهران.
قضاوت دنیا. نویسنده: برچسگادف. کارگردان: علی اکبر افشار.
بازیگران: اشرف لمعانی‌مقدم، محمد اعتدالی‌خو، خسرو تسلیمی، مهدی جلیلی، محمد رئیس‌زاده و فریدون نوزاد. محل اجرا: رشت، سالن شهرداری.
تاریخ اجرا: 1324 شمسی. نام گروه: استودیو درام گیلان.
عدالت بشر (محکوم بی‌گناه) و نفرین خنیاگر. اقتباس از ادبیات کشور آلمان. بازیگران: کیهان دیوانبیگی و .... محل اجرا: رشت، سالن شهرداری.
تاریخ اجرا: 1324 شمسی. نام گروه: استودیو درام گیلان.
مازیار. نویسنده: صادق هدایت. مدیرمسئول نمایش: دیوانبیگی.
کارگردان: فریدون نوزاد. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 20 مهر 1324 شمسی.
مارگریت دوگوتیه. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1324 شمسی به بعد.
نام گروه: گروه اعزامی از تهران.
مستنطق. نویسنده: جی. بی. پریستلی. ترجمه بزرگ علوی. کارگردان:
جعفری. بازیگران: احتمالا نوشین، جعفری، خاشع، خیرخواه، شباویز، اسکوئی، لرتا و مهرزاد. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1324 شمسی به بعد.
نام گروه: گروه اعزامی از تهران.
مونتسرا. نویسنده: امانوئل روبلس. بازیگران: احتمالا نوشین، جعفری، خاشع، خیرخواه، شباویز، اسکوئی، لرتا و مهرزاد. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1324 شمسی به بعد. نام گروه: گروه اعزامی از تهران.
خدا و حقیقت. نویسنده: محمود مدنی. بازیگران: هنرپیشگان کانون هنرپیشگان پیروز. محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 1325 شمسی. نام گروه: کانون هنرپیشگان پیروز.
دکتر دیوانه یا عمو رجب دیوانه شده. اقتباس از یکی از آثار مولیر.
کارگردان: محمد رئیس‌زاده. بازیگران: بازیگران کانون پیروز. محل اجرا:
رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 1325 شمسی. نام گروه: کانون هنرپیشگان پیروز.
مبارزه با الکل و تریاک. کارگردان: محمد رئیس‌زاده. بازیگران:
هنرمندان کانون هنرپیشگان پیروز. محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 1325 شمسی. نام گروه: کانون هنرپیشگان پیروز.
محکومین محیط. نویسنده: فریدون نوزاد. کارگردان: محمد رئیس‌زاده.
بازیگران: کیهان دیوان‌بیگی، سونیا صفرخانی و .... محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 1325 شمسی. نام گروه: کانون هنرپیشگان پیروز.
نازیا (عشق و خیانت). نویسنده: فریدون نوزاد. کارگردان: رئیس‌زاده.
بازیگران: احمد قاسم‌زاده، علی ممتاز، میرهادی، تقوی، ایرج حبیب‌زاده. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس. تاریخ اجرا: 1325 شمسی به مدت 11 شب. نام گروه: کانون هنرپیشگان پیروز.
خیانت و وفا (یا فرید و فریده). نویسنده: فریدون نوزاد. کارگردان:
محمد رئیس‌زاده. بازیگران: هنرپیشگان تآتر رشت. محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 1327 شمسی. نام گروه: هنرپیشگان تآتر رشت.
فراک عوضی. کارگردان: محمد رئیس‌زاده. بازیگران: محمد رئیس‌زاده، فریدون نوزاد، احمد قاسم‌زاده برومند، ایرج حبیب‌زاده، هادی تقوی، ممتاز، فرخ پوررسول (هوشمند)، مهستی و .... تاریخ اجرا: 1327 شمسی.
مرده باد جنگ. نویسنده: رحیم روشنیان. کارگردان: محمد رئیس‌زاده.
بازیگران: بازیگران انجمن هنرپیشگان تآتر رشت. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1327 شمسی، نام گروه: هنرپیشگان تآتر رشت.
منجلاب بدبختی. نویسنده: فریدون نوزاد. کارگردان: محمد رئیس‌زاده.
محل اجرا: رشت، سالن شهرداری. تاریخ اجرا: 1327 شمسی. نام گروه:
کانون هنرپیشگان پیروز.
هرچه بکاری همان را درو می‌کنی. مترجم: رحیم روشنیان. کارگردان:
محمد رئیس‌زاده. بازیگران: محمد رئیس‌زاده، فریدون نوزاد، احمد قاسم‌زاده، برومند، ایرج حبیب‌زاده، هادی تقوی، ممتاز، فرخ پوررسول (هوشمند)، مهستی و ....
نازیا (عشق و خیانت). نویسنده: فریدون نوزاد. کارگردان: محمد رئیس‌زاده. بازیگران: هنرپیشگان کانون پیروز. محل اجرا: انزلی. تاریخ اجرا:
1328 شمسی. نام گروه: کانون پیروز.
سقوط تخت‌جمشید. کارگردان: فریدون نوزاد. بازیگران: روزرخ، گلشنی، حق‌شناس، خوشگواری و طهماسبی. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
1330 شمسی. نام گروه: کلاس تآتر ایران.
دیار اشکبار. کارگردان: احتمالا فریدون نوزاد. بازیگران: بهبود، باباهایراپت و .... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1331 شمسی. نام گروه:
کلاس تآتر ایران.
مجاهد. نویسنده و کارگردان: فریدون نوزاد. بازیگران: بهبود، روزرخ، غروی، قدسی، سهراباتی، توفیقی، خوشگوار و علیزاده. محل اجرا: رشت، تاریخ اجرا: 1331 شمسی. نام گروه: کلاس تآتر ایران. این نمایش در
ص: 746
شهرهای لنگرود، لاهیجان، فومن و انزلی نیز اجرا شد.
ارنانی. نویسنده: ویکتور هوگو. بازیگران: هنرمندان تماشاخانه گیلان.
محل اجرا: رشت. نام گروه: تماشاخانه گیلان.
بازرس. نویسنده: گوگول. بازیگران: هنرمندان تماشاخانه گیلان. محل اجرا: رشت. نام گروه: تماشاخانه گیلان.
بادبزن خانم ویندرمیر. نویسنده: اسکار وایلد، محل اجرا: رشت، تماشاخانه گیلان. نام گروه: تماشاخانه گیلان.
برای شرف. نویسنده: شیروانزاده. ترجمه استپان سیمونیان. بازیگران:
هنرمندان تماشاخانه گیلان. محل اجرا: رشت، تماشاخانه گیلان. نام گروه:
تماشاخانه گیلان.
پری جادو. بازیگران: هنرپیشگان تماشاخانه گیلان. محل اجرا: رشت، تماشاخانه گیلان. نام گروه: تماشاخانه گیلان.
تیرباران‌شده سپیده‌دم. نویسنده: موریس دوکبرا. بازیگران: هنرمندان تماشاخانه گیلان. محل اجرا: رشت، تماشاخانه گیلان. نام گروه: تماشاخانه گیلان.
خروس بی‌محل. بازیگران: هنرپیشگان تماشاخانه گیلان. محل اجرا:
رشت، تماشاخانه گیلان. نام گروه: تماشاخانه گیلان.
کلاه حصیری. بازیگران: هنرمندان تماشاخانه گیلان. محل اجرا: رشت، تماشاخانه گیلان. نام گروه: تماشاخانه گیلان.
حاجی آقا. کارگردان: فرامرز بهبود. بازیگران: فرامرز بهبود و علی حاج علی عسگری. محل اجرا: رشت، دبستان صدیق اعلم. تاریخ اجرا: 1336 شمسی.
عدالت اجرا می‌شود. نویسنده و کارگردان: فرامرز بهبود. بازیگران:
فرامرز بهبود، علی حاج علی عسگری و .... محل اجرا: رشت، دبستان صدیق اعلم، تاریخ اجرا: 1336 شمسی.
از زندگی تا مرگ یک قدم. کارگردان: فرامرز بهبود. بازیگران: هرمز طاووسی، ملکزاده، احمد بدرطالعی، ناظری، امیر مستوفیان، روزرخ، زهرا نزهت‌سرشت، جعفری، علویون، دلزنده، علی حاج علی عسگری و فرامرز بهبود. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از 1337 شمسی.
بیژن و منیژه. کارگردان: فرامرز بهبود. بازیگران: فرامرز بهبود، هرمز طاووسی، ملکزاده، احمد بدرطالعی، ناظری، امیر مستوفیان، روزرخ، زهرا نزهت‌سرشت، جعفری، علویون، دل‌زنده، علی حاج علی عسگری. محل اجرا:
رشت. تاریخ اجرا: بعد از 1337 شمسی.
در راه وطن. کارگردان: فرامرز بهبود. بازیگران: روزرخ، فرامرز بهبود و علی حاج علی عسگری. محل اجرا: رشت، دبیرستان شاهپور (آزادگان فعلی)، تاریخ اجرا: 1337 شمسی.
قاچاقچی و اطاق شماره 9. کارگردان: فرامرز بهبود. بازیگران: فرامرز بهبود، دلزنده، مدنی، دشتی و علی حاج علی عسگری. محل اجرا: رشت، مدارس مختلف. تاریخ اجرا: بعد از 1337 شمسی.
اعدام در ده شماره. بازیگران: جمشید حلاج، فرامرز بهبود، علی حاج علی عسگری و احمد بدرطالعی. محل اجرا: رشت، تاریخ اجرا: حدود سال 1340 شمسی.
فاجعه رمضان. بازیگران: جمشید حلاج، فرامرز بهبود، جفرودی، احمد بدرطالعی و علی حاج علی عسگری. محل اجرا: شهرستانهای تابعه استان گیلان. تاریخ اجرا: حدود سال 1340 شمسی.
آقا محمد خان قاجار. نویسنده: محمد بشری. بازیگران: محمد بشری، احمد بدرطالعی، ملکزاده، مخبر و حبیب پورسیفی. محل اجرا: رشت، خانه جوانان. تاریخ اجرا: 1341 شمسی.
اشتباه بزرگ. نویسنده: ابراهیم ضمیر. بازیگران: هنرپیشگان گروه جوانان گیلان. محل اجرا: رشت، تاریخ اجرا: 1341 شمسی. نام گروه: گروه جوانان گیلان. تاریخ اجرا: 1342 شمسی. نام گروه: گروه جوانان گیلان.
بدگمان. کارگردان: فرامرز بهبود. بازیگران: بازیگران گروه نمایشی گیلان. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1341 شمسی. نام گروه: گروه نمایشی گیلان.
پرچم. کارگردان: فرامرز بهبود. بازیگران: هنرپیشگان گروه نمایشی گیلان. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1341 شمسی. نام گروه: گروه نمایشی گیلان.
قضاوت دنیا. نویسنده: برچسگادف. کارگردان: محمد رئیس‌زاده.
بازیگران: پروین آقابابائی، ماری شعبان‌زاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پوریوسفی، مخبر، محمد پورموسوی و عباس امیری. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه آوادیس. تاریخ اجرا: 1341 شمسی.
جنجال در فروشگاه. بازیگران: ابراهیم ضمیر، انوش نصر، احمد بدرطالعی، محمد بشری، بیژن نیکجو، علیرضا مجلل، روزرخ، عباس امیری، علی حاج علی عسگری، ماری شعبان‌زاده و شهین خنانی. محل اجرا: رشت، سالن مدرسه ارامنه. تاریخ اجرا: 1343 شمسی. نام گروه: آتوسا. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان در لیست بازیگران چند نمایشنامه از جمله جنجال در فروشگاه اسامی هنرپیشگان فوق آمده است.
عشق مقدس. بازیگران: ابراهیم ضمیر، انوش نصر، احمد بدرطالعی، محمد بشری، بیژن نیکجو، علیرضا مجلل، روزرخ، عباس امیری، علی حاج علی عسگری، ماری شعبان‌زاده و شهین خنانی. محل اجرا: رشت، سالن دبیرستان شاهپور (آزادگان). تاریخ اجرا: 1343 شمسی. نام گروه: آتوسا. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان در لیست بازیگران چند نمایشنامه از جمله عشق مقدس اسامی هنرپیشگان فوق آمده است.
مهر و شرف. بازیگران: ابراهیم ضمیر، انوش نصر، احمد بدرطالعی، محمد بشری، بیژن نیکخو، علیرضا مجلل، روزرخ، عباس امیری، علی حاج- علی عسگری، ماری شعبان‌زاده و شهین خنانی. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
1343 شمسی. نام گروه: آتوسا. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان در لیست بازیگران چند نمایشنامه از جمله نمایشنامه مهر و شرف اسامی هنرپیشگان فوق آمده است.
ولپن. نویسنده: بن جانسون. کارگردان: احمد بدرطالعی. بازیگران:
ابراهیم ضمیر، انوش نصر، احمد بدرطالعی، محمد بشری، بیژن نیکخو،
ص: 747
علیرضا مجلل، روزرخ، شعبانزاده و شهین خنانی. محل اجرا: رشت، سالن سینما مولن‌روژ. تاریخ اجرا: 1344 شمسی. نام گروه: آتوسا.
آرش کمانگیر. بازیگران: پروین، آفاق بابائی، ماری شعبانزاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پورسیفی، مخبر، محمود پورموسوی و عباس امیری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1345 شمسی. نام گروه: خورشید. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان، نام بازیگران فوق جزو لیست هشت نمایشنامه از جمله نمایشنامه آرش کمانگیر آمده است.
بادبزن خانم ویندرمیر. نویسنده: اسکار وایلد. ترجمه محمد سعیدی، کارگردان: محمد رئیس‌زاده. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1345 شمسی.
بامها و زیر بامها. نویسنده: غلامحسین ساعدی، کارگردان: احمد بدر طالعی، محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1345 شمسی.
بدگمان. بازیگران: پروین، آفاق بابائی، ماری شعبانزاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پورسیفی، مخبر، محمود پورموسوی و عباس امیری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1345 شمسی. نام گروه: خورشید. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان، نام بازیگران فوق جزو لیست هشت نمایشنامه از جمله نمایشنامه بدگمان آمده است.
دکتر دیوانه (عمو رجب بچه شده). نویسنده: مولیر. بازیگران: پروین، آفاق بابائی، ماری شعبانزاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پورسیفی، مخبر، محمود پورموسوی و عباس امیری.
محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1345 شمسی. نام گروه: خورشید.
در کتاب تاریخچه تآتر گیلان، نام بازیگران فوق جزو لیست هشت نمایشنامه از جمله عاشق گیج آمده است.
سرخر. بازیگران: پروین، آفاق بابائی، ماری شعبانزاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پورسیفی، مخبر، محمود پورموسوی و عباس امیری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1345 شمسی. نام گروه: خورشید. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان، نام بازیگران فوق جزو لیست بازیگران هشت نمایشنامه از جمله نمایشنامه سرخر آمده است.
سه عروسی در یکشب. نویسنده: علی نصر. کارگردان: محمد رئیس‌زاده.
بازیگران: پروین، آفاق بابائی، ماری شعبانزاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پورسیفی، مخبر، محمود پورموسوی و عباس امیری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1345 شمسی. نام گروه: خورشید. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان، نام بازیگران فوق، جزو لیست هشت نمایشنامه از جمله نمایشنامه سه عروسی در یکشب آمده است.
قضاوت دنیا. نویسنده: برچسگادف. بازیگران: پروین آقائی، ماری شعبانزاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پورسیفی، مخبر، محمود پورموسوی و عباس امیری. تاریخ اجرا:
1345 شمسی و یا بعد از این تاریخ. نام گروه: خورشید. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان، نام بازیگران فوق جزو لیست هشت نمایشنامه از جمله نمایشنامه سه عروسی در یکشب آمده است.
چهار صندوق. نویسنده: بهرام بیضائی. کارگردان: ابراهیم ضمیر.
بازیگران: انوش نصر، ابراهیم ضمیر، احمد بدرطالعی، علی حاج علی- عسگری و .... محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1347 شمسی به بعد.
دردسر تلفن. بازیگران: پروین، آفاق بابائی، ماری شعبانزاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پورسیفی، مخبر، محمود پورموسوی و عباس امیری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1345 شمسی. نام گروه: خورشید. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان، نام بازیگران فوق جزو لیست هشت نمایشنامه از جمله دردسر تلفن آمده است.
سگی در خرمن‌جا. نویسنده: نصرت اللّه نویدی. کارگردان: احمد بدر طالعی. بازیگران: هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
1347 شمسی به بعد.
عروسکها. نویسنده: بهرام بیضائی. کارگردان: انوش نصر. بازیگران:
هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1347 شمسی به بعد.
نام گروه: آتوسا.
کاندیدا برای خوردن (بر روی اقیانوس). نویسنده: اسلاومیر مروژک.
کارگردان: علی حاج علی عسگری. بازیگران: هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1347 شمسی به بعد. نام گروه: آتوسا.
مردی که مرده بود و خود نمی‌دانست. نویسنده: پرویز صیاد. کارگردان:
ابراهیم ضمیر. بازیگران: هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1347 شمسی. نام گروه: آتوسا.
معدنچیان. نویسنده: جوکوری. کارگردان: احمد بدرطالعی. بازیگران:
هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1347 شمسی به بعد.
نام گروه: آتوسا.
وقتی که آسمان می‌گرید. نویسنده: ابراهیم ضمیر. کارگردان: احمد بدر طالعی. بازیگران: هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا:
1347 شمسی به بعد. نام گروه: آتوسا.
عاشق گیج. بازیگران: پروین، آفاق بابائی، ماری شعبانزاده، مهین خسروی، هادی طاهباز، محمد رئیس‌زاده، احمد بدرطالعی، حبیب پورسیفی، مخبر، محمود پورموسوی و عباس امیری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: بعد از سال 1345 شمسی. نام گروه: خورشید. در کتاب تاریخچه تآتر گیلان، نام بازیگران فوق جزو لیست هشت نمایشنامه از جمله نمایشنامه عاشق گیج آمده است.
مونتسرا. نویسنده: جی، بی، پریستلی. ترجمه بزرگ علوی. کارگردان:
قدیمی‌خو. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1345 شمسی.
ننه انسی. نویسنده: غلامحسین ساعدی. کارگردان: علی حاج علی- عسگری. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1345 شمسی.
یک بام و دو هوا. کارگردان: ابراهیم ضمیر. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1345 شمسی.
بمبو. نویسنده: عبد الخالق. کارگردان: انوش نصر. بازیگران: هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1347 شمسی به بعد، نام گروه:
آتوسا.
ص: 748
پیامبر. نویسنده: محمود طیاری. کارگردان: انوش نصر. بازیگران:
هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت و فومن. تاریخ اجرا: 1347 شمسی به بعد. نام گروه: آتوسا.
پیک‌نیک در میدان جنگ. نویسنده: فرناندو آرابال. ترجمه حمید ساعتی. کارگردان: احمد بدرطالعی. بازیگران: هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1347 شمسی به بعد. نام گروه: آتوسا.
چوب به دستهای ورزیل. نویسنده: غلامحسین ساعدی. کارگردان: علی حاج علی عسگری. بازیگران: هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا: رشت.
تاریخ اجرا: 1347 شمسی به بعد. نام گروه: آتوسا.
از پانیفتاده‌ها. نویسنده: غلامحسین ساعدی. کارگردان: امیر قویدل.
تاریخ اجرا: 1348 شمسی. محل اجرا: فومن. نام گروه: ریما.
خواستگاری. نویسنده: ابراهیم دلخوش. کارگردان: ابراهیم دلخوش.
بازیگران: اردشیر وزیری، هوشنگ کریم، گنجی، ادهم و .... محل اجرا: تالار نمایش دبیرستان ایرانشهر لاهیجان. تاریخ اجراء: 1348 شمسی.
ماه در کایلنامو می‌درخشد. نویسنده: شون‌اوکیسی. ترجمه بهروز دهقانی. کارگردان: شهریار کرمی، بازیگران: بهروز بقائی، شهریار کرمی، مسعود بدرطالعی و .... محل اجرا: کاخ جوانان رشت. تاریخ اجرا: 1348 شمسی.
آی باکلاه، آی بی‌کلاه. نویسنده: گوهرمراد. کارگردان: علی نصیریان.
محل اجرا: رشت، دبیرستان شاهپور. تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. نام گروه: گروه تئاتر مردم. اعزامی از تهران.
آریاداکاپو. نویسنده: ادناسنت وینسنت. ترجمه هوشنگ خضرائی و یوسف بابایو. کارگردان: هوشنگ خضرائی. محل اجرا: رشت، سالن شیر و خورشید. تاریخ اجرا: 1349 شمسی.
اردشیر شاه. نویسنده: کورش سلحشور. کارگردان: فریدون روزرخ.
بازیگران: بهروز بقائی، سهیلا جوادی و .... گروه بازیگران دبیرستانهای رشت. محل اجرا: رشت، تالار دبیرستان محمد رضا شاه (سابق). تاریخ اجرا:
1349 شمسی.
آن‌که گفت آری، آن‌که گفت نه. نویسنده: برتولد برشت، ترجمه دکتر هوشیار. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان. تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی.
نام گروه: دانشجویان دانشسرایعالی تهران.
اشباح. نویسنده: هنریک ایبسن، ترجمه مهدی فروغ. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل).
تاریخ اجرا: 1350 شمسی به بعد.
افعی طلائی. نویسنده: علی نصیریان. کارگردان: امیر ثابت. محل اجرا:
رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا:
1350 شمسی به بعد.
افعی طلائی. نویسنده: علی نصیریان. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. نام گروه: گروه هنری کاخ جوانان.
بعد. نویسنده: دیوید کمپتن، ترجمه پرویز خضرائی. کارگردان: پرویز خضرائی. محل اجرا: رشت، سالن شیر و خورشید. تاریخ اجرا: 1350 شمسی.
بمبو. نویسنده: عبد الخالق. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
پیک‌نیک در میدان جنگ. نویسنده: فرناندو آرابال. ترجمه حمید ساعتی. تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
پیک‌نیک در میدان جنگ. نویسنده: فرناندو آرابال. ترجمه حمید ساعتی. کارگردان: مهدی سراجی. بازیگران: سعید فصیح، گیتی نجفی، اردشیر وزیری، هوشنگ کریم، سیروس کریم و ابراهیم دلخوش. محل اجرا:
لاهیجان، تالار ایرانشهر، تاریخ اجرا: 1349 شمسی.
تا شهر هفت کیلومتر است. نویسنده: عسکر قدس. محل اجرا: رشت، دبیرستان محمد رضا شاه (سابق). تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. نام گروه: گروه هنری دانشجویان هنرهای زیبای تهران.
پیر پاتلن وکیل. نویسنده: میکلوش هوبی. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1350 شمسی به بعد.
جمعه‌کشی. نویسنده: اسماعیل خلج. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا:
رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا:
1350 شمسی به بعد.
چشم در برابر چشم. نویسنده: غلامحسین ساعدی. کارگردان: مسعود فقیه.
بازیگران: گروه بازیگران فرهنگ و هنر، عباس امیری، فریده دریامج، بهروز بقائی، هادی حسینی و .... محل اجرا: رشت، تالار امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1350 شمسی.
چشم در برابر چشم. نویسنده: غلامحسین ساعدی. کارگردان: مهدی سراجی. بازیگران: اردشیر وزیری، مسعود قاری‌پور، هوشنگ کریم، محمد رضا مه‌رو، محمد باقر کریم، محمد رضا ورعی، منیره حسین‌زاده و ابراهیم دلخوش. محل اجرا: لاهیجان، خانه پیشآهنگی. تاریخ اجرا:
1350 شمسی. این نمایشنامه در همین سال یک شب در تنکابن نیز اجرا شد.
نام گروه: گروه تآتر وارش.
خانه بارانی. نویسنده: فرامرز طالبی. کارگردان: حسین ارزبیگی. محل اجرا: کاخ جوانان رشت.
خانه‌ها را خراب کنید. نویسنده: غلامحسین ساعدی. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
خر با بار نمک. نویسنده: احمد مسعودی. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1350 شمسی به بعد.
خرس. نویسنده: آنتوان چخوف. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
خودکشی. نویسنده: آنتوان چخوف. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا:
رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا:
1350 شمسی به بعد.
خودکشی. نویسنده: آنتوان چخوف. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. نام گروه: گروه هنری دانشگاه تهران.
خواستگاری. نویسنده: آنتوان چخوف. ترجمه م. ج. عباسپور تمیجانی.
محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
ص: 749
دزد و لرد. نویسنده: میکلوش هوبی. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا:
رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا:
1350 شمسی به بعد.
در حضور باد. نویسنده: بهرام بیضائی. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا:
رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1350 شمسی به بعد.
رؤیا. نویسنده: علی نصیریان، محل اجرا: رشت، کاخ جوانان. تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. نام گروه: گروه هنری کاخ جوانان رشت.
زارع شیکاگو. نویسنده: مارک تواین. ترجمه کریم کشاورز. محل اجرا:
رشت، کاخ جوانان.
زاویه. نویسنده: غلامحسین ساعدی. نام گروه: گروه تآتری آریا. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان، تاریخ اجرا: 1350- 1349.
سگی در خرمن‌جا. نویسنده: نصرت اللّه نویدی. کارگردان: امیر ثابت.
محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1350 شمسی به بعد.
سگی در خرمن‌جا. نویسنده: نصرت اللّه نویدی. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
سه فنجان چای. نویسنده: میکلوش هوبی. ترجمه همایون نوراحمر.
کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1350 شمسی به بعد.
کلاه حصیری. محل اجرا: رشت.
کلاه حصیری. نام بازیگران: بازیگران تماشاخانه گیلان. محل اجرا:
رشت. نام گروه: تماشاخانه گیلان.
سیاه زنگی، مرد فرنگی، دایره‌زنگی. نویسنده: پرویز کاردان.
کارگردان: احمد بدرطالعی. بازیگران: هنرپیشگان گروه آتوسا. محل اجرا:
رشت، سالن امین الضرب. تاریخ اجرا: زمستان 1350 شمسی. نام گروه: گروه آتوسا.
شب فردوسی. نویسنده: ذبیح الله بهروز. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1350 شمسی به بعد.
شجاع. نویسنده: میکلوش هوبی. کارگردان: مسعود فقیه. محل اجرا:
رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا:
1350 شمسی به بعد.
مسافران. نویسنده: اکبر رادی. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان. تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. نام گروه: کاخ جوانان رشت.
موشها و آدمها. بر اساس داستانی از جان اشتاین‌بک. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان. تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. نام گروه: گروه آهورا.
همراهان. نویسنده: محسن یلفانی. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان. تاریخ اجرا: 1350- 1349 شمسی. نام گروه: گروه هنری کاخ جوانان رشت.
آشغال. نویسنده: کیومرث دردکشیده. کارگردانان: اردشیر وزیری و کیومرث دردکشیده. بازیگران: کیومرث دردکشیده و اردشیر وزیری. محل اجرا: لاهیجان، تالار پیشاهنگی. تاریخ اجرا: 1351 شمسی. نام گروه: گروه تآتر وارش لاهیجان.
سگ هار. کارگردانان: اردشیر وزیری و مسعود قاری‌پور. بازیگران:
مسعود قاری‌پور، اردشیر وزیری، منیره حسین‌زاده و هوشنگ کریم. محل اجرا: لاهیجان، تالار پیشاهنگی. تاریخ اجرا: 1351 شمسی. نام گروه: گروه تآتر وارش لاهیجان.
از پا نیفتاده‌ها. نویسنده: گوهر مراد. کارگردان: مهدی سراجی. بازیگران:
محمد باقر کریم، زین العابدین کریم، سیروس قنبری، علی فیاض، محمد جواد دلجو، محمود دائمی، هوشنگ کریم، اردشیر وزیری و ابراهیم دلخوش. محل اجرا: لاهیجان، تالار پیشاهنگی. تاریخ اجرا: 1352 شمسی. نام گروه: گروه تآتر وارش لاهیجان.
بامها و زیر بامها. نویسنده: گوهر مراد. کارگردانان: مسعود قاری‌پور و اردشیر وزیری. بازیگران: اردشیر وزیری، محمد رضا مه‌رو، هما شاملو و سیما شاملو. محل اجرا: لاهیجان. تاریخ اجرا: 1352 شمسی. نام گروه: تآتر وارش لاهیجان.
پیک‌نیک در میدان جنگ. نویسنده: فرناندو آرابال. ترجمه حمید ساعتی. کارگردان: مهدی سراجی. بازیگران: محمد رضا مه‌رو، شاملو، اردشیر وزیری، هوشنگ کریم و .... محل اجرا: بندر کیاشهر. تاریخ اجرا: 1352 شمسی. نام گروه: گروه تآتر وارش لاهیجان.
خانه بارانی. نویسنده: فرامرز طالبی. کارگردان: سلیمان جودت.
بازیگران: اردشیر وزیری، مسعود قاری‌پور، جواد محقق، اکبر شاهانی و جلال رحمت‌پور. محل اجرا: لاهیجان، سالن نمایش دبیرستان مهرگان و یک شب در رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا:
1352 یا 1353 شمسی. نام گروه: گروه تآتر وارش لاهیجان.
عروسکها. نویسنده: بهرام بیضائی. کارگردان: اردشیر وزیری. بازیگران:
جواد محقق، اردشیر وزیری، اکبر شاهانی، محمد رضا مه‌رو و کاظم پولادرکه.
محل اجرا: لاهیجان و یک شب در آستارا و سه شب در رودبار. تاریخ اجرا:
1354 شمسی. نام گروه: گروه تآتر وارش لاهیجان.
عشق زمینی، عشق آسمانی. نویسنده: فرنس مولنار. ترجمه همایون نور- احمر. کارگردان: مسعود فقیه. بازیگران: ناصر جمشاد، بهروز بقائی و .... محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: بعد از 1350 شمسی.
کلوخ. نویسنده: ادنا وینسنت میلی، مترجمان: یوسف بابایو و پرویز خضرائی. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
عروسکها. نویسنده: بهرام بیضائی. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
مسافران. نویسنده: اکبر رادی. محل اجرا: رشت، کاخ جوانان.
نی‌نی راکت. نویسنده: اسلاومیر مروژک. کارگردان: مسعود فقیه.
بازیگران: هنرپیشگان مرکز آموزش تآتر رشت. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل).
پهلوان کچل. کارگردان: سعید پورصمیمی. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب. تاریخ اجرا: 1356 شمسی. نام گروه: مرکز آموزش تآتر.
ص: 750
طلسم اجنه‌ها. نویسنده و کارگردان: بهزاد عشقی. محل اجرا: رشت.
سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1356 شمسی. نام گروه: کادوس.
ظهر عاشورا. نویسنده و کارگردان: رضا رخشانی. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1356 شمسی.
گلدونه خانم. نویسنده: اسماعیل خلج. کارگردان: سعید پورصمیمی.
محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1356 شمسی. نام گروه: مرکز آموزش تآتر.
ناجوانمرد. کارگردان: سعید پورصمیمی. محل اجرا: رشت، سالن امین الضرب (مجموعه فرهنگی سردار جنگل). تاریخ اجرا: 1356 شمسی. نام گروه: مرکز آموزش تآتر.
خانه بارانی. نویسنده: فرامرز طالبی. کارگردان: محمد ساربان. محل اجرا: رشت، تاریخ اجرا: 1357 شمسی.
نازنین و امید. نویسنده: بهزاد عشقی. کارگردان: محمد ساربان. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1357 شمسی.
پرواربندان. نویسنده: گوهر مراد. کارگردان: بهزاد عشقی. بازیگران:
عباس امیری، حسین میلانچی، امیر ثابت، مهدی مددکار، پروین بناری، شاپور بوبرد و .... محل اجرا: رشت، سالن دانشگاه گیلان. تاریخ اجرا: 1357 شمسی. نام گروه: کادوس.
دو چهره از یک کارفرما. کارگردان: بهزاد عشقی. بازیگران: مهدی مددکار و حسین میلانچی. محل اجرا: رشت.
استثناء و قاعده. نویسنده: برتولد برشت. ترجمه م. ا. به آذین. طراح و کارگردان: اردشیر وزیری. بازیگران: کامران تقی‌زاده، ناصر پژند، رضا تنقطار، بیژن نیرو، ابو الحسن پاکدل، رضا ایلبییان، طه ذاکری، نرگس صفائی، سیروس کامیاب، حمید بافکر، اکبر شهدی و .... محل اجرا: لاهیجان، سینما شهر سبز. تاریخ اجرا: 1358 شمسی. این نمایشنامه در دانشگاه گیلان، کارخانه پارچه مقدم، رودسر و بابل نیز اجرا شد. نام گروه: گروه تآتر وارش لاهیجان.
آخرین رقص بورژوازی. نویسنده: بهزاد عشقی. کارگردان: بهزاد عشقی. بازیگران: شهلا توکلی، اسماعیل لاله‌زاده، پروین بناری، حسین میلانچی و امیر ثابت. محل اجرا: دانشگاه گیلان، فومن، صومعه‌سرا و انزلی.
تاریخ اجرا: زمستان 1358 شمسی.
مسلخ (کشتارگاه). نویسنده: کارلوس ری‌یز. ترجمه بهزاد فراهانی.
کارگردان: فرهنگ توحیدی. بازیگران: بهروز بقائی، رحیم کوچکی، فرهنگ توحیدی و .... محل اجرا: کارگاه اداره ارشاد اسلامی گیلان. زمان اجرا:
زمستان 1358 شمسی.
ملاقات: نویسنده: محسن یلفانی. کارگردان: محمود بدرطالعی. بازیگران:
عباس امیری، ناصر جمشاد، سعیدی، حازمی، حسین خلخال، بهزاد ربوخه و حسین مهدی‌زاده. محل اجرا: کارگاه ارشاد اسلامی رشت. تاریخ اجرا:
زمستان 1358 شمسی.
دزد و شاه. نویسنده و کارگردان: بهزاد عشقی. بازیگران: امیر ثابت، عباس امیری، حسین توشه، حسین میلانچی، مهدی مددکار، پیروز رفیعی، محمد راد، شاپور بوبرد و یحیی مقدم. محل اجرا: رشت و آستانه. تاریخ اجرا:
بهمن 1365 شمسی. نام گروه: گروه تآتر گیلان.
قصه موشی که آدم شد. برگرفته از داستانهای بیدپای. کارگردان: بهزاد عشقی و امیر ثابت. بازیگران: امیر ثابت، حسین توشه، مهدی مددکار، رضا هوشیار، شاپور بوبرد، محمد راد، قمر طاهری، افسانه شیربچه، رکسانا شیربچه و نیلوفر صحرایی. محل اجرا: رشت. تاریخ اجرا: 1365 شمسی.
آهوهای کوچک. نویسنده: علیرضا غاروریانی. کارگردان: علیرضا عیسی‌پور. بازیگران: بازیگران گروه تآتر انجمن هنری گیلان. تاریخ اجرا:
پائیز 1366 شمسی. محل اجرا: انزلی، سالن آراکس، دبستان ارامنه. نام گروه:
انجمن هنری گیلان بندر انزلی.
با هم به میهمانی گلها برویم. نویسنده: مهناز بابائی. کارگردان: علیرضا پارسی. بازیگران: مهرداد محتشمی، علی نوروزی، فرهاد شایق، آزاده جلالی، سعید پورپاک‌نیا، نگین وطن‌پرست، پیام‌پژویان، الهام نیکخو، وحید یحیی‌زاده، مرجان سلطانی و متین وطن‌پرست. تاریخ اجرا: 1366 شمسی. محل اجرا:
رشت، نام گروه: گروه تآتر میثم.
دفاع مقدس. محل اجرا: رشت، آمفی‌تآتر بسیج سپاه. تاریخ اجرا: 1366 شمسی. نام گروه: گروه هنری تبلیغات و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه گیلان.
روباه حیله‌گر و خروس نادان (نمایش عروسکی). نویسنده: پیروز رفیعی. بازیگران: سامان رسول‌پور، بهزاد رفیعی، علیرضا رجاء، مهرداد فرزانه‌کاری و بهمن جهان‌طلب. محل اجرا: سالن نمایش عروسکی شهر قصه رشت. تاریخ اجرا: 1366 شمسی. نام گروه: گروه نمایشی شهر قصه.
سربداران. کارگردان: کامیار حقیقی. بازیگران: منصور یوسفی، ابراهیم حاجتی، کامیار حقیقی، جعفر صمدی، جلال جلالی و بهرام نوروزی. محل اجرا: هشتپر تالش، سینما انقلاب. تاریخ اجرا: 1366 شمسی. نام گروه:
گروه هنری میثم بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
سه بچه آهو. نویسنده: علیرضا غاروریانی. کارگردان: علیرضا عیسی‌پور.
محل اجرا: تهران، تآتر شهر. تاریخ اجرا: سال 1366 شمسی. نام گروه:
هنرمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر انزلی. این نمایشنامه در ششمین جشنواره سراسری تآتر فجر در تهران به نمایش گذاشته شد.
سی‌زوئه بانسی مرده است. نویسنده: اتول فوگارد. ترجمه محمود کیانوش. کارگردان: امیر ثابت. بازیگران: عباس امیری، مهدی مددکار و امیر ثابت. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی تالار سردار جنگل. تاریخ اجرا:
زمستان 1366 شمسی. نام گروه: گروه تآتر گیلان.
شلمچه در خون. کارگردان: سید زاهد مولائی. بازیگران: هنرپیشگان گروه میثم. تاریخ اجرا: 1366 شمسی. محل اجرا: هشتپر تالش. نام گروه:
گروه میثم بسیج سپاه پاسداران هشتپر تالش.
موش و کلاغ و خرگوش (نمایش عروسکی). دست‌اندرکاران: پرویز رفیعی، ساسان رسول‌پور، بهزاد رفیعی و علیرضا رجاء. محل اجرا: رشت.
ص: 751
تاریخ اجرا: 1366 شمسی. نام گروه: گروه نمایشی شهر قصه.
یاران. نویسنده و کارگردان: رضا میرمعنوی. تاریخ اجرا: 1366 شمسی.
محل اجرا: صومعه‌سرا. نام گروه: هنرمندان فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن.
این نمایشنامه در ششمین جشنواره تآتر در تهران شرکت و در تالار هنر به تاریخ 15/ 11/ 66 اجرا شد.
خرس مهربان و کلاغ خوش‌زبان (نمایش عروسکی). همکاران: پرویز رفیعی، ساسان رسول‌پور، بهزاد رفیعی و علیرضا رجاء. محل اجرا: رشت.
تاریخ اجرا: 1367 شمسی. نام گروه: گروه نمایش شهر قصه.
در پوست شیر. نویسنده: شون‌اوکیسی. ترجمه اسماعیل خوئی، کارگردان: رضا میرمعنوی. بازیگران: عشق‌پرست، ذره‌بین، حاجی‌پور، نظری، میرمعنوی، آقاجانی، تقوی، روحانی و .... محل اجرا: صومعه‌سرا. تاریخ اجرا:
1367 شمسی. نام گروه: گروه تآتر ریما.
«سلطان و شبان» و «خسیس». نویسنده و کارگردان: ناصر محمدی و نجات‌بخش. بازیگران: اسماعیل صفری، مهدی عسکرپور، غلامرضا اصغرنژاد، جلیل جلیلی، کامران محمدپور و .... محل اجرا: بندر کیاشهر.
تاریخ اجرا: 1367 شمسی. نام گروه: گروه هنری دبیرستان شهید باانصاف.
سقوط. بازیگران: شیخی و میرزاپور. محل اجرا: لوشان، سالن دهخدا.
تاریخ اجرا: 1367 شمسی. نام گروه: گروه نمایشی بسیج مستضعفان ناحیه 3 لوشان.
سورپریز. کارگردان: مظاهر پوراسماعیل. بازیگران: حسن طاهری، حسین شالچیان و رضا مهرپرور. محل اجرا: خمام. تاریخ اجرا: 1367 شمسی. نام گروه: دبیران آموزش و پرورش خمام.
عروسکها. نویسنده: بهرام بیضائی. کارگردان: محمد راد. بازیگران:
حسین پورسیفی، جعفر ستاری، مهرداد خوانچه‌زرین، کوروش خواجه‌میری، سعید فاضلی، افشین جعفری‌خواه، فرشته قربانی، بهرام سربازی و .... محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1367 شمسی.
کمدی خبردار. نویسنده: حسین جعفری. کارگردان: بهاء الدین صفری. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1367 شمسی. نام گروه: گروه آزاد نمایشی تهران.
«لیلة القدر» و «کلاس». نویسنده و کارگردان: رامین پرچمی. بازیگران:
اسماعیل صفری، کامران محمدپور، سهراب کشاورز، مهدی قربانپور، جلیل جلیلی، محمد علی وارسته و .... محل اجرا: بندر کیاشهر. تاریخ اجرا: 1367 شمسی. نام گروه: گروه هنری دبیرستان شهید باانصاف.
مرگ در پائیز. نویسنده: اکبر رادی. کارگردان: رضا میرمعنوی.
بازیگران: سید احمد تقوی، ناهید دادخواه، سکینه حاجی‌پور، محمد رضا رهبر، حسن هنردوست و آصف رستمی. محل اجرا: فومن. تاریخ اجرا: 1367 شمسی.
ویتامارا (دست بالای دست). نویسنده: مصطفی رحیمی. کارگردان:
احمد بدرطالعی. بازیگران: ابراهیم ضمیر، انوش نصر، حبیب پورسیفی، جلیل قدیمی، مسعود بدرطالعی، حسن پورسیفی، هادی حسین‌زاده، فرهاد اشناب و اکبر پورپاک‌نیا. محل اجرا: رشت، مجموعه سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1367 شمسی. نام گروه: آتوسا.
آفتابی بر لب بام. نویسنده: عبد الرضا حیاتی. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر بنیاد شهید شهرستان فومن.
آماتورها. نویسنده: فرهاد پاک‌سرشت. کارگردان: رضا میرمعنوی. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر آزاد شهرستان فومن.
بار دیگر ابو ذر. نویسنده: علی حاج علی عسگری. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود.
بازپرس وارد می‌شود. نویسنده: پریستلی. کارگردان: غلامرضا آل بویه.
بازیگران: عباس امیری، فریده دریامج، بهروز رفیعی، جلیل قدیمی و خانم بیزارگیتی. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا:
1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر شهر.
ترن. نویسنده: ابراهیم مکی. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا.
توپ پلاستیکی. نویسنده: صادق چوبک. کارگردان: احمد بدرطالعی.
بازیگران: انوش نصر، جلیل قدیمی و اکبر پورپاک‌نیا. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. نام گروه: آتوسا.
چشم الماس. نویسنده: بهزاد عشقی. کارگردان: امیر ثابت. بازیگران:
ابو القاسم خلیلی، محمد سماعی، حسن رضازاده، سید تقی موسویان، علی یوسف‌زاده، هادی رهنما، افسون ثابت، ستاره غلامپور، محمد آقابیگی، مرتضی مرادی، عباس ستمدیده و مختار زاهدی. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر بافته‌های فومنات رشت.
سقوط آمریکا. نویسنده: داود فخری‌نژاد. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر انزلی.
سوگ سیاووش. نویسنده و کارگردان: یوسف عاشوری (بر اساس نمایشنامه سوگ سیاووش نوشته صادق هاتفی و اجرای سیاووش طهمورث).
محل اجرا: لاهیجان. تاریخ اجرا: زمستان 1368 شمسی.
سیزیف و مرگ. نویسنده: روبرل‌مرل. ترجمه احمد شاملو- فریدون ایل‌بیگی. کارگردان: محمد راد. بازیگران: حسین پورسیفی، جعفر ستاری، مهرداد خوانچه‌زرین، سعید فاضلی، افشین جعفری‌خواه، کوروش اسماعیلی، فرشته قربانی و فرهاد ورزل‌دوست. محل اجرا: مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی.
شهر اسباب‌بازیها. نویسنده: حبیب الله لزگی. کارگردان: جواد تمیزکار.
بازیگران: افشار ضیاظریفی، آزیتا فرزادنو، فروغ بابائی روشندل، محمد کریمی، معصومه نیک‌بخش، علی رفیع‌پور، یاسین پورتقی، حسین پاینده، حسین سرشار، حسن محمدنیا، ساحره پورشاه، ماری، افسانه ضیاظریفی،
ص: 752
حمید رضا انصاری، عبد الله کارگر، بهروز حیدرپور، مهدی دانش‌رفتار، مهرداد صحنه‌سرائی، حسن باقری‌نژاد، علی بیداویسی، زهره ترابی، اکبر منصوری و رخساره نواه‌مقصودی. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان.
قصه پدربزرگ. نویسنده: علیرضا پارسی. کارگردان: مهدی رضازاده.
بازیگران: شادی قانع‌صفت، عبد الرضا محمدی، نرگس دستیار، خسرو منصوری، بهزاد بینائی، مریم پارسی، سپیده پوررحیمی، رامین پورصفری و حشمت نظری. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه‌سرا.
عاشورا. علی حاج علی عسگری. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کمدی هواشناس. نویسنده: ابراهیم اسدزاده. کارگردان: باقر یکتا.
بازیگران: ابراهیم اسدزاده، بهمن اشرف‌خانی، حمید زیده‌سرائی، عبد الرضا محمدی، فرشاد کاظمی و باقر یکتا. محل اجرا: صومعه‌سرا، سینما میرزا- کوچک خان. تاریخ اجرا: 1368 شمسی.[954]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص752
شدگان. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر امور تربیتی لاهیجان.
گوهر آفرینش. نویسنده: غلامحسین منیرزاد. کارگردان: اصغر کهن‌قنبریان. بازیگران: سید فاطمه حبیب محمدی، سید احمد حبیب محمدی، ستار کهن‌قنبریان، فرید پیرعاشوری، میر شفیع حبیب محمدی، علی افراسیابی، محمد قمری، جواد کافیان، مهدی تنکابنی، علیرضا شبانکاره، مدد تبریزی، فرید توکلی، اصغر کهن‌قنبریان، میلاد کهن‌قنبریان، نیما کهن‌قنبریان، مهدی رفاهتی، حمید کیائی، غفور بخشعلی‌زاده، فرهاد رحمانزاده، بابک بخشعلی‌زاده، سید محمد شریفی، رضا راستگو و مسعود صالحی. محل اجرا:
رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه:
گروه فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر انزلی.
گیل‌آوا. نویسنده و کارگردان: علیرضا عیسی‌پور. بازیگران: محمد رضا فتحی، علیرضا غاروریانی، سیروس حقیقی، مازیار طوفان‌خواه، مرتضی طوفان‌خواه، رؤیا صالح‌نیا، مهناز نوشاذر، محمد علی نعیمی، حمید همتی، فرهاد رحمانی، پروانه ثبوتی، علیرضا عیسی‌پور، عباس عبری، مجید نوح‌نژاد، زهرا امان اللهی، فاطمه هاشمی، محمود گل، قدرت الله لشگری و محمد فلاح.
محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1368 شمسی. نام گروه: گروه تآتر فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر انزلی.
اتودی بر شعر فدریکو گارسیالورکا. کارگردان: یوسف عاشوری.
بازیگران: محمود احمدپناه، بابک حسین‌زاده، احمد نصیرپور، ناصر محمدی، حسین احمدخانی، رویا نوروزی و لاله درشناس. محل اجرا: لاهیجان. تاریخ اجرا: 1369 شمسی. نام گروه: کارگاه تآتر شهر رشت.
امید. نویسنده: بهزاد عشقی. کارگردان: امیر ثابت. بازیگران: ستار غلامپور و کارگران کارخانه فومنات. محل اجرا: رشت، شیراز، فومن. نام گروه: گروه تآتر بافته‌های فومنات.
این تخت بند تن. نویسنده و کارگردان: یوسف عاشوری (بر اساس اشعار فدریکو گارسیا لورکا). بازیگران: مریم درخشان و .... محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1369 شمسی.
بار دیگر باران. نویسنده: فرهاد پاک‌سرشت. کارگردان: رضا میرمعنوی.
بازیگران: مهدی آقاجانی، فرهاد پاک‌سرشت، گوهر محمودی، عطاء عشق‌پرست، ناهید دادخواه، رضا میرمعنوی، حسن ذره‌بین، سید احمد تقوی، بهروز افشیه، غلام یزدانی، رقیه جاوید، مریم قلی‌پور و زهرا رفیعی. محل اجرا: فومن و تهران. تاریخ اجرا: 1369 شمسی. نام گروه: ریما.
خانواده یک سرباز. نویسنده و کارگردان: یوسف عاشوری (بر اساس منظومه‌ای از نیما یوشیج). بازیگران: مریم درخشان و .... محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل و اصفهان. تاریخ اجرا: اسفند 1369 شمسی.
دو حراف. نویسنده: سروانتس. ترجمه داریوش مؤدبیان. کارگردان: حسن پورحسینی. بازیگران: رحیم نوروزی، کیومرث کیایی، ترانه کهربائی و فرهاد بشارتی. محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل و آستارا. تاریخ اجرا: 1369 شمسی.
قبل از شروع. نویسنده: میگوئله ارتکا آلوارز- با اشعار فدریکو گارسیا- لورکا. ترجمه حسین اقدامی. کارگردان: محمد راد. بازیگران: محمد ساعی، محمد راد، کامران دباغیان. گیتار: فرزاد دانشمند وجدانی و امیر فدوی، محل اجرا: رشت، مجموعه فرهنگی سردار جنگل. تاریخ اجرا: 1369 شمسی.
میثم تمار. نویسنده: هاجر نصر. کارگردان: علیرضا پاکزاد. بازیگران:
حجت خیراندیش، احمد صنعتی، علیرضا غلامعلی‌زاده، ایرج تمدنی، حمید رضا دلیری، علی رضا بیداویسی، محبوبه بیداری، مهناز برمر و زهرا اسدیان. محل اجرا: لاهیجان، سالن ارشاد. تاریخ اجرا: 1369 شمسی. نام گروه: گروه هنری طلوع وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان.
وصله بر سوسوی فانوس نیاویخته بر این درخت زیتون. نویسنده:
محمد چرمشیر. کارگردان: حسین عاطفی. بازیگر: بهروز بقائی. محل اجرا:
رودبار، خانه‌های ویرانه‌شده بر اثر زلزله. تاریخ اجرا: 1370 شمسی. گروه اعزامی از اداره تآتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تهران.
ص: 753

الف- فیلمهای سینمائی محصول ایران‌

آبی و رابی: به کارگردانی آوانس اوگانیانس (صامت). در دهه 1310 شمسی به نمایش گذاشته شد.
دختر لر: در بمبئی هندوستان توسط ایرانیان ساخته شد.
جنوب شهر: از فرخ غفاری.
شب قوزی: از فرخ غفاری.
خشت و آئینه: از ابراهیم گلستان.
ص: 757
نمائی از سینما آبشار رشت
سیاوش در تخت‌جمشید: از فریدون رهنما.
4 فیلم اخیر در طول 20 سال (1327 تا 1347) ساخته شدند.
شوهر آهو خانم: از داود ملاپور، محصول سال 1347.
قیصر: از مسعود کیمیائی، محصول 1348. این فیلم با تحسین خبرگان سینمائی داخلی و خارجی روبرو گردید.
گوزنها: از مسعود کیمیائی (1348).
گاو: از داریوش مهرجوئی (1348). فیلم مزبور با برخورد مثبت سینمائی نویسان مواجه گردید.
پستچی: از داریوش مهرجوئی (1351).
باشو غریبه کوچک: از بهرام بیضائی.
گلهای داودی: از رسول صدرعاملی.
عقابها: از ساموئل خاچیکیان.

ب- فیلمهای سینمائی محصول خارج‌

از مجموع فیلمهای سینمائی خارجی نیز تعدادی از فیلمها که به عنوان بهترین فیلمهای سینمائی در جهان شناخته شده بودند در سینماهای گیلان نمایش داده شدند که تعدادی از آنها عبارتند از:
جویندگان طلا: محصول سال 1930 آمریکا، 96 دقیقه.
عصر جدید: محصول سال 1936 آمریکا، 85 دقیقه.
برنج تلخ: محصول سال 1949 ایتالیا، 108 دقیقه.
آواره: محصول سال 1953 هندوستان.
اتللو: محصول سال 1953 آمریکا و مراکش، 95 دقیقه.
جنگ و صلح: محصول 1955 آمریکا و ایتالیا، 194 دقیقه.
پل رودخانه کوای: محصول 1957 انگلستان، 160 دقیقه.
ال‌سیدElcid : محصول 1960 آمریکا.
حقیقت: محصول 1960 فرانسه، 124 دقیقه.
تام جونز: محصول 1963 انگلستان، 115 دقیقه.

فصل بیست و پنجم سینماهای گیلان‌

مقدمه‌

هنر سینما در سال 1895 پای به عرصه وجود گذاشت. در این سال برادران لومییر پژوهشگران فرانسوی نخستین فیلم را در شهر پاریس روی پرده سینما آوردند. قبل از آن گامهای اولیه در جهت اختراع صنعت سینما برداشته شده بود. در سال 1880 میلادی یک عکاس انگلیسی موفق به ساختن دستگاهی گردید که اساس آن یک صفحه گردان بود و عکسها را به‌طور مسلسل به دنبال یکدیگر نشان می‌داد چنان‌که با نمایش عکسهای متعددی که از پاهای اسب در حال دویدن گرفته بود حرکت را مجسم می‌ساخت و اسب را در حال دویدن نشان می‌داد. چند سال بعد دستگاه کرونوفتوگراف یا تصویرافکن ساخته شد و در 1893 ادیسون و همکاران او دستگاه دیگری عرضه کردند که از دستگاه قبلی کاملتر بود.
پس از آن‌که برادران لومییر دستگاه فیلمبرداری و تصویرافکن نسبتا کاملی اختراع کرده و نخستین فیلم خود را در پاریس نمایش دادند اندک اندک دستگاههای پیشرفته‌تری ساخته شد و در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا سینماهای متعددی ایجاد گردید.
هالیوود از سال 1911 به عنوان کانون هنر سینما فعالیت خود را آغاز کرد.
تا سال 1926 فیلمها صامت بود. در این سال نخستین فیلم همراه با صدا و آهنگهای موسیقی به معرض نمایش گذاشته شد.
پس از آن صنعت سینما رو به تکامل رفت. به سال 1932 فیلم رنگی به بازار آمد و سپس طریقه‌های مختلف سینما سکوپ، سینه‌راما، ویستاویژن و سوپر پاناویژن در نمایش فیلم معمول گردید.
نخستین دستگاه فیلمبرداری به سال 1318 هجری قمری (1280 شمسی)
ص: 754
به دستور مظفر الدین شاه توسط میرزا ابراهیم خان عکاسباشی وارد ایران شد.
شاه قاجار به عکاسباشی دستور داد از شیرهای دربار و صحنه‌های عزاداری ماه محرم فیلمبرداری شود.
نخستین فیلم در ایران به سال 1311 ساخته شد. این فیلم صامت که «آبی و رابی» نام داشت به کارگردانی آوانس اوگانیانس عرضه گردید که ابتدا در تهران و سپس در برخی از شهرها از جمله رشت نمایش داده شد. یک سال بعد فیلم ناطق فارسی «دختر لر» در بمبئی هندوستان ساخته شد. این فیلم در اغلب شهرهای ایران از جمله رشت روی پرده سینما آمد. تا سال 1316 مجموعا 9 فیلم صامت و ناطق در ایران ساخته شد. حدود 10 سال کار ساختن فیلم در ایران متوقف گردید. از سال 1326 به بعد سینمای ایران با ساختن فیلم «طوفان زندگی» به کارگردانی علی دریابیگی بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد.
در رشت فکر تأسیس یک استودیوی فیلمبرداری به نام «گیلان فیلم» در سال 1326 شمسی گروهی را به فعالیت واداشت ولی هنوز کار خود را آغاز نکرده تعطیل شد.
هم‌اکنون در شهرهای مختلف گیلان 21 سینما فعالیت دارند که فقط یکی از آنها به نام سینما ایران مربوط به بندر انزلی در سال 1352 تأسیس شده و بقیه همگی قبل از این تاریخ فعالیت داشته‌اند.
در اینجا اطلاعاتی که در مورد سینماهای گیلان جمع‌آوری شده به نظر خوانندگان می‌رسد. لازم به توضیح است که تعداد سینماهای قبل از انقلاب اسلامی زیادتر از زمان حاضر بوده است. به عنوان مثال قبلا در رشت 11 سینما فعالیت داشته‌اند حال آن‌که هنگام نوشتن این گزارش بیش از 6 سینما در رشت فعالیت ندارند.

سینماهای رشت‌

سینما ایران: آغاز نمایش فیلم در رشت به دهه 1290 شمسی برمی‌گردد.
ظاهرا در «سالن اجتماعات فرهنگ» واقع در شمال غرب سبزه‌میدان رشت هفته‌ای یک بار توسط شخصی به نام «الوش‌بیک» فیلم نمایش داده می‌شد.
چندی بعد «کریشا مایاک» در این محل سینما ایران را تأسیس کرد.
این سینما دارای دو سالن تابستانی و زمستانی بود. قیمت بلیط 10 شاهی، 1 ریال و 5/ 1 ریال بود در سال 1336 پرده سینما به «سینما سکوپ» تبدیل شد.
سینما ایران تا سال 1345 به کار خود ادامه داد و در این سال تعطیل گردید.
در حال حاضر از محل آن به صورت پارکینگ استفاده می‌شود.
سینما سفیدرود: سینمائی که امروز سفیدرود نام دارد تاریخ تأسیس آن به پیش از سال 1320 شمسی می‌رسد. در آن تاریخ سینمای مزبور «مایاک» نام داشت. مدتی بعد نام آن به «دیده‌بان» تغییر پیدا کرد ولی طولی نکشید که «سینما سهیلا» نام گرفت. بهای بلیط آن ابتدا 10 شاهی و 30 شاهی (5/ 1 ریال) بود که در دهه 1330 به 5 ریال، 10 ریال و 15 ریال افزایش یافت و فعلا قیمت بلیط این سینما 600 ریال است.
در سالهای پیش از انقلاب یک‌بار دیگر تغییر نام داد و از آن زمان تاکنون به اسم سینما سفیدرود فعالیت دارد.
این سینما با داشتن 800 صندلی در سال 1372 حدود 000، 600 تماشاگر
نمائی از سینما سپیدرود رشت
داشته است.
سینما انقلاب: کافه رستوران «لقانطه فرد» که گاهی در آن برنامه‌های رقص و آواز اجرا می‌شد در دهه 1320 به «سینما سیروس» تبدیل شد. در سال 1335 پرده سینما به صورت اسکوپ درآمد و اهالی رشت برای نخستین بار توانستند فیلم اسکوپ رنگی «خرقه» درباره زندگی حضرت عیسی را روی پرده عریض سینما تماشا کنند اما چون پهنای سینما ظرفیت فیلمهای اسکوپ را نداشت گاه تصاویر بر روی دیوارهای طرفین سالن می‌افتاد.
در سال 1336، سینما سیروس آتش گرفت و سپس تعمیر گردید و به فعالیت خود ادامه داد. در سال 1350 پس از تعمیرات اساسی «سینما کوروش» نامیده شد و بعد از انقلاب اسلامی به سینما انقلاب تغییر نام یافت.
بهای بلیط سینما انقلاب 550 ریال است. همچنین این سینما ظرفیت بیش از 900 تماشاگر دارد و در سال 1372 افزون بر 000، 550 تماشاگر در آن به تماشای فیلم نشستند.
سینما شرق: در اواسط دهه 1320 هنرمندان آذربایجان شوروی برای اجرای چند نمایش وارد رشت شدند. ستاره درخشان این هیئت خانم سوریا (ثریا) قاجار بود که مقیم رشت شد و فروشگاه بزرگی نیز دایر نمود. وی بعدها، سالن اجتماعات شهرداری رشت (محل مخابرات فعلی) را اجاره نمود و سینما شرق را روبراه کرد. لازم به ذکر است در محل سالن شهرداری قبلا «سینما جهان‌نما» و بعد «سینما هما» فعالیت داشت. خانم سوریا قاجار (کاجار) در سینما شرق فیلمهای تبلیغاتی شوروی را نمایش می‌داد. پیش از این کار، روسها روی دیوار سفید شهربانی فیلمهای تبلیغاتی نمایش می‌دادند.
ساختمان مذکور اکنون خراب شده و ساختمان ماکروویو در بخشی از آن ساخته شده است.
ص: 755
نمائی از سینما انقلاب رشت
سینما شرق یک حیاط تابستانی نیز داشت. در برف سنگین سال 1328 سالن زمستانی سینما شرق فروریخت با این‌حال در سالن تابستانی آن تا سال 1330 فیلم نمایش داده می‌شد. سپس شهرداری آن را به مخابرات فروخت و بدین‌ترتیب پرونده فعالیت سینمای مزبور برای همیشه بسته شد.
سینما سعدی: سینما سعدی در سال 1335 ساخته شد و بعد از یک سال آماده بهره‌برداری گردید. اولین فیلم سینمائی که در آن به نمایش گذاشته شد فیلم آمریکائی «بندباز» بود. سینمای مزبور صندلیهای مبله، پرده سینما سکوپ و ساختمانی باشکوه داشت.
در زمین‌لرزه فراگیر بوئین زهرا قزوین که رشت هم لرزید این سینما آسیب دید و در مدت کوتاهی تعمیر شد.
سینما سعدی با گنجایش 685 تماشاگر، در سال 1372 تعداد 000، 190 تماشاگر را در خود جای داده و قیمت بلیط آن 450 ریال است.
سینما خیام: سینما خیام در سال 1336 توسط بخش خصوصی تأسیس گردید. در سال 1340، به «سینما دیانا» تغییر نام داد. بعدها پس از انجام تعمیراتی کلی «سینما قصر زرین» و سپس سینما خیام نام گرفت.
سینمای مزبور در حال حاضر (سال 1373) دایر نیست امید است که به زودی بازسازی شده و به فعالیت فرهنگی خود ادامه دهد.
سینما آبشار: این سینما با نام «مولن‌روژ» به سال 1339 در محل تماشاخانه گیلان تأسیس گردید. تماشاخانه گیلان پس از 11 سال فعالیت در سال 1337 تعطیل شد و دو سال بعد شخصی به نام محمد حسین خدایاری محل تماشاخانه را خریداری کرد و ظرف مدت کوتاهی آن را تبدیل به سینمای کوچکی نمود. این سینما در سال 1344 به سینما «نیاگارا» و چندی بعد به سینما آبشار تغییر نام یافت.
سینما آبشار با گنجایش 386 تماشاگر در سال 1372 افزون بر 000، 200 تماشاگر را پذیرا بوده و بهای بلیط این سینما 400 ریال است.
سینما میرزا کوچک: دهه 1340 که دوره شکوفایی تأسیس سینما در گیلان به‌ویژه در رشت بود، سینما مولن‌روژ رشت پا به عرصه وجود گذاشت.
بدین‌صورت که یکی از سینماداران رشت به نام حسن شرقی‌نژاد یک خانه بزرگ و دکان نانوائی جنب آن را خریداری کرده در جوار سینما سهیلا سینمای بزرگی به نام «آسیا» بنا کرد.
پس از انقلاب اسلامی سینمای مزبور به سینما میرزا کوچک تغییر نام داد. این سینما با داشتن 750 صندلی در سال 1372 حدود 000، 620 تماشاگر را در خود جای داده قیمت بلیط آن نیز 600 ریال می‌باشد.
سینما مولن‌روژ: پروانه تأسیس سینما مولن‌روژ در تیرماه 1342 صادر گردید. این سینما در مهرماه 1344 با نمایش فیلم «فرار بزرگ» آغاز به فعالیت نمود.
سینما مولن‌روژ بعد از انقلاب اسلامی به «سینما فلسطین» تغییر نام یافت و بعد از مدتی دچار حریق شد و از ادامه فعالیت بازماند. امید است به زودی بازگشائی شده و به مجموعه مؤسسات مفید استان گیلان بپیوندد.
سینما 22 بهمن: این سینما با نام «سینما رادیوسیتی» در سال 1344 ساخته شد و در نوروز سال 1345، با نمایش فیلم «هوس و دختر تنها» افتتاح گردید.
سینما رادیوسیتی بعدها به سینما «شهر طلائی» تغییر نام داد و بعد از انقلاب اسلامی مبدل به سینما 22 بهمن گردید.
سینما 22 بهمن که دارای 900 صندلی است در سال 1372 حدود 000، 337 تماشاگر را پذیرفته و قیمت بلیط آن 550 ریال است.
سینما سالار: سینما سالار در خانه‌ای واقع در خیابان پهلوی سابق که به منظور ساختن سینما در سال 1348 خریداری شده بود بنیان نهاده شد و در اسفند سال 1350 با نمایش فیلم «نوری بر فراز آسمان» افتتاح گردید. این سینما 140 صندلی داشت و دارای بالکن بزرگی بود.
در سال 1351 قسمتی از سینما سالار تبدیل به پاساژ شد. در اواخر سال 1356 سالن همکف سینما نیز مبدل به پاساژ گردید. این سینما در مهرماه سال 1359 بعد از تحمل فرازونشیب زیاد به کلی تعطیل شد.

سینماهای سایر شهرهای گیلان‌

در سال 1372 سینماهای دایر در سایر شهرها به شرح زیر بودند:
سینما آزادی، لنگرود: این سینما به سال 1342 در لنگرود تأسیس گردیده و وابسته به بخش خصوصی است. گنجایش سینما آزادی 530 صندلی و تماشاگران آن در سال 1372 تعداد 101، 197 نفر بوده‌اند.
سینما انقلاب، لنگرود: سینما انقلاب که وابسته به بخش خصوصی است در سال 1338 در شهر لنگرود تأسیس یافت. سینمای مزبور دارای گنجایش 320 تماشاگر است و در سال 1372 مجموعا 870، 150 تماشاگر را در خود جای داده است.
سینما آسیا، کلاچای: سینما آسیا در شهر کلاچای دائر است و وابسته به
ص: 756
بخش خصوصی است. این سینما که در سال 1347 تأسیس شده گنجایش 450 تماشاگر را دارد. در سال 1372 تعداد 765، 36 تماشاگر را پذیرا بوده است. به استناد آمار موجود، برای هر 32 نفر از ساکنان شهر کلاچای 1 صندلی سینما وجود دارد.
سینما انقلاب، تالش: این سینما در سال 1345 در شهر تالش تأسیس یافته و وابسته به بخش خصوصی است. دارای 270 صندلی است و در سال 1372 حدود 726، 36 تماشاگر داشته است. در شهر تالش به‌طور متوسط برای هر 117 نفر 1 صندلی سینما وجود دارد.
سینما انقلاب، لشت‌نشا: سینما انقلاب در شهر لشت‌نشا تابع شهرستان رشت واقع شده و در سال 1345 تأسیس یافته است. سینما انقلاب لشت‌نشا دولتی است و گنجایش 200 تماشاگر دارد. در این شهر سهم هر 55 نفر یک صندلی سینما است.
سینما ایران، بندر انزلی: سینما ایران در بندر انزلی به سال 1352 تأسیس شده و وابسته به بخش خصوصی است. تعداد 500 تماشاگر گنجایش دارد. در سال 1372 تعداد 151، 130 تماشاگر را در خود جای داده است.
سینما گل سرخ، بندر انزلی: سینما گل سرخ در سال 1351 در شهر انزلی تأسیس یافته و وابسته به بخش خصوصی است. این سینما با دارا بودن 850 صندلی در سال 1372 تعداد 480، 153 تماشاگر را پذیرا بوده است.
سینما هلال‌احمر، بندر انزلی: سینما هلال‌احمر در بندر انزلی به سال 1342 تأسیس شده و وابسته به جمعیت هلال‌احمر بندر انزلی است. دارای گنجایش 600 تماشاگر می‌باشد و در سال 1372 جمعا 852، 87 تماشاگر را پذیرا بوده است.
سینما بعثت، لاهیجان: سینما بعثت که وابسته به بخش خصوصی است در سال 1346 تأسیس یافته است. این سینما 780 نفر گنجایش دارد و در سال 1372 جمعا 795، 217 تماشاگر را پذیرا بوده است.
سینما شهر سبز، لاهیجان: سینمای شهر سبز به سال 1351 در شهر لاهیجان تأسیس گردیده و وابسته به بخش خصوصی است. این سینما 896 صندلی دارد و در سال 1372 تعداد 151، 355 تماشاگر در آن فیلم سینمائی تماشا کرده‌اند.
سینما شاهد، آستارا: سینما شاهد، تنها سینمای شهر آستارا در سال 1326 تأسیس یافته و گنجایش 400 تماشاگر دارد (برای هر 71 نفر 1 صندلی) و در سال 1372 جمعا 939، 24 تماشاگر داشته است. ضمنا سینمای مزبور متعلق به بخش خصوصی است.
سینما طلوع، فومن: سینما طلوع که به سال 1348 در شهر فومن تأسیس شده و گنجایش 650 تماشاگر دارد، وابسته به بخش خصوصی است. در سال 1372 تعداد 995، 70 نفر در سینمای مزبور به تماشای فیلم نشسته‌اند. بر طبق آمارهای جمعیتی و سینمائی، در شهر فومن برای هر 48 نفر یک صندلی سینما وجود دارد.
سینما فجر، رودسر: سینما فجر در سال 1342 در شهر رودسر تأسیس شده و وابسته به بخش دولتی است. گنجایش 430 تماشاگر دارد و در سال 1372 تعداد 867، 119 تماشاگر داشته است. به استناد آمارهای جمعیتی و
نمائی از سینما سعدی رشت
سینمائی در شهر مزبور برای هر 72 نفر 1 صندلی سینما دایر است.
سینما میرزا کوچک، صومعه‌سرا: این سینما در شهر صومعه‌سرا به سال 1337 تأسیس شده و در حال حاضر وابسته به بخش دولتی است. تعداد 223 صندلی دارد و در سال 1372 مجموعا 341، 77 تماشاگر داشته است. به استناد آمارهای جمعیتی و سینمائی در شهر صومعه‌سرا، سهم هر 118 نفر 1 صندلی سینماست که بعد از شهر آستانه اشرفیه که- سینما ندارد- و شهر هشتپر (هر صندلی برای 117 نفر) فقیرترین مرکز شهرستان از نقطه‌نظر امکانات سینمائی به‌شمار می‌آید.

فیلمهای سینمائی‌

سینما که در گیلان در دهه 1290 شمسی آغاز به فعالیت نموده تاکنون افزون بر 300 فیلم سینمائی بر روی پرده سینماهای گیلان به نمایش گذاشته شده است. در میان فیلمهای محصول ایران و خارج چند فیلم در قیاس با فیلمهای دیگر از نکات قوت مطلوبی برخوردار بودند و از این‌رو با اقبال و گاهی با موجی از تحسین خبرگان سینما و گیلانیها روبرو گردیدند و مدتها در یادها ماندند. در زیر به چند فیلم اشاره می‌شود:

جایگاه سینماهای گیلان در کشور

سینما به عنوان یک وسیله نسبتا ارزان‌قیمت برای گذران اوقات فراغت در جوامع شهری گیلان، دارای نقشی ارزنده و شایان توجه است. نمایش فیلم در دهه 1290 شمسی و تأسیس سینما اندکی بعد از آن در رشت می‌تواند مؤید این مطلب باشد. به استناد آمار رسمی وزارت فرهنگ و هنر[955]، در سال 1350 در نقاط مختلف گیلان مجموعا 39 سینما دایر بود. در همان سال تعداد 437 سینما در سراسر کشور وجود داشت؛ بدین‌ترتیب 9/ 8 درصد سینماها در استان گیلان دایر بود. به حساب دیگر از هر 11 سینمای کشور 1 سینما در استان گیلان به نمایش فیلم اشتغال داشت. تعداد سینماهای کشور به تفکیک استان و فرمانداری کل و نسبت درصد آنها به سینماهای کل کشور در سال 1350 به ترتیب زیر بود:
استان مرکزی 141 سینما، 27/ 32 درصد
(استان مرکزی شامل استانهای تهران و مرکزی فعلی بود)
استان مازندران 44 سینما، 07/ 10 درصد
استان گیلان 39 سینما، 92/ 8 درصد
استان خراسان 37 سینما، 47/ 8 درصد
استان خوزستان 31 سینما، 09/ 7 درصد
استان فارس 22 سینما، 03/ 5 درصد
جدول شماره 1- نسبت جمعیت به سینما در 10 شهر انتخابی کشور، سال 1350.
ص: 758
استان آذربایجان شرقی 22 سینما، 03/ 5 درصد
استان آذربایجان غربی 17 سینما، 89/ 3 درصد
استان اصفهان 16 سینما، 66/ 3 درصد
استان کرمانشاهان 12 سینما، 75/ 2 درصد
استان کرمان 10 سینما، 29/ 2 درصد
جمع 391 سینما، 47/ 89 درصد
بقیه استانها و فرمانداریهای کل (که هریک 1 تا 8 سینما داشتند) 53/ 10 درصد
همان‌طور که آمارها و نسبتها نشان می‌دهند، استان گیلان در میان استانها و فرمانداریهای کل مقام سوم را به خود اختصاص داده است.
به‌علاوه، همین گزارش نشان می‌دهد که در میان شهرهای کشور، تهران با 119 سینما، شیراز و اصفهان هریک با 13 سینما، مشهد با 12 سینما، رشت و تبریز هرکدام با 10 سینما بالاترین تعداد سینما را داشته‌اند.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که تبریز و رشت در مقام پنجم قرار دارند حال آن‌که با توجه به تعداد سینماهای هرشهر به نسبت جمعیت آن، شهر رشت در مرتبه اول قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر برای هر 580، 30 نفر تهرانی 1 سینما وجود داشت این رقم در سال 1350، برای شهرنشینان رشتی 500، 16 نفر بود. به عبارت دیگر برخورداری از امکانات سینمائی شهرنشینان رشت نزدیک به 2 برابر تهرانیها و 3 برابر تبریزیها بود. ارقام جدول شماره 1 نشان دهنده این واقعیت است.
بدین‌ترتیب رشت از نظر تعداد سینما نسبت به جمعیت در جایگاه اول، تهران در جایگاه پنجم و تبریز در مقام دهم قرار می‌گیرد. جایگاه نخستین رشت از نظر «تعداد سینما نسبت به جمعیت» حکایت از توجه مردم به هنر سینما در این شهر دارد.
در سال 1350 ساکنان نقاط مختلف گیلان به طرق زیر از امکانات سینما سیار برخوردار شده‌اند:
1- نمایش فیلمهای 16 میلیمتری در روستاهای استان گیلان توسط واحدهای سیار وزارت فرهنگ و هنر سابق.
2- نمایش فیلمهای وزارت فرهنگ و هنر توسط سازمانهای دیگر مانند:
اداره کل بهداری استان گیلان، اداره کل تعاون و امور روستاهای استان گیلان و غیره ...
3- نمایش فیلمهای 35 میلیمتری خبری مربوط به واحدهای سینمای سیار در سینماهای استان گیلان.
به استناد آمار رسمی[956] در سال 1355 تعداد سینماهای کل کشور نسبت به سال 1350 کاهش یافت و از 437 سینما به 393 سینما رسید تعداد سینماهای استان گیلان نیز به شدت تنزل پیدا کرد و از 39 سینما به 28 سینما رسید.
نسبت آن در کل سینماهای کشور به 1/ 7 درصد بالغ گردید و از تعداد سینماهای رشت نیز 1 واحد کاسته شد و به 9 سینما رسید. در سال 1355 تعداد سینماهای استان گیلان بر حسب درجه‌بندی به شرح زیر بود:
سینمای ممتاز نداشت.
نمائی از سینما میرزا کوچک رشت
سینمای درجه 1 7 واحد، 0/ 25 درصد سینماهای استان گیلان.
سینمای درجه 2 8 واحد، 6/ 28 درصد سینماهای استان گیلان.
سینمای درجه 3 13 واحد، 4/ 46 درصد سینماهای استان گیلان.
همچنین سینماهای شهرهای استان گیلان بر حسب گنجایش و نسبت جمعیت به 1 صندلی سینما[957] در سال 1355 به شرح زیر بود:
آستارا: 1 سینمای درجه 2 به گنجایش 520 نفر و برای هر 27 نفر 1 صندلی.
بندر انزلی (بندر پهلوی): 1 سینمای درجه 1 و 2 سینمای درجه 2 جمعا 3 سینما به گنجایش 2103 نفر و برای هر 27 نفر 1 صندلی.
بندر کیاشهر (بندر فرحناز): 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 200 نفر و برای هر 50 نفر 1 صندلی.
خمام: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 230 نفر و برای هر 19 نفر 1 صندلی.
رشت: 4 سینمای درجه 1 و 5 سینمای درجه 2 جمعا 9 سینما و برای هر 27 نفر 1 صندلی.
رودبار: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 160 نفر و برای هر 112 نفر 1 صندلی.
رودسر: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 380 نفر و برای هر 105 نفر 1 صندلی.
سیاهکل: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 270 نفر و برای هر 11 نفر 1 صندلی.
ص: 759
نمائی از سینما 22 بهمن رشت
صومعه‌سرا: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 580 نفر و برای هر 19 نفر 1 صندلی.
فومن: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 800 نفر و برای هر 19 نفر 1 صندلی.
کلاچای: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 440 نفر و برای هر 8 نفر 1 صندلی.
لاهیجان: 2 سینمای درجه 1 و 1 سینمای درجه 3. (جمعا 3 سینما به گنجایش 2010 صندلی و برای هر 32 نفر 1 صندلی)
لشت‌نشا: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 270 نفر و برای هر 8 نفر 1 صندلی.
لنگرود: 2 سینمای درجه 3 به گنجایش 850 نفر و برای هر 34 نفر 1 صندلی.
هشتپر: 1 سینمای درجه 3 به گنجایش 250 نفر و برای هر 34 نفر 1 صندلی.
استان گیلان: 28 سینما با گنجایش 119، 16 نفر و برای هر 29 نفر 1 صندلی.

مقایسه امکانات سینمائی در سالهای 1350 و 1355

همان‌طور که ملاحظه شد تعداد سینماهای کشور و استان گیلان و رشت در سال 1355 نسبت به سال 1350 کاهش یافت در حالی‌که جمعیت افزایش پیدا کرد و در نتیجه، سهم جمعیت به صندلی خیلی کم شد.
به‌طوری که در رشت نسبت جمعیت به سینما علی‌رغم روند کند کاهش (1 سینما در مدت 5 سال)، از 500، 16 نفر به 500، 21 نفر رسید یعنی اگر در سال 1350 برای هر 500، 16 نفر یک صندلی سینما فراهم بود در سال 1355 برای هر 500، 21 نفر یک صندلی وجود داشت. شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و با برخورداری از امکانات سینمائی بیشتر نیز با همین مشکل مواجه بود بدین‌معنی که در سال 1350 برای هر 600، 30 نفر 1 سینما دایر بود. این رقم در سال 1355 به 700، 40 نفر بالغ گردید.

واحدهای سیار نمایش فیلم‌

علاوه بر سینماها، واحدهای سینما سیار وابسته به وزارت فرهنگ و هنر نیز در نقاط مختلف استان گیلان در سال 1355 به نمایش انواع فیلمها پرداخته‌اند.
تعداد فیلمهای نمایش داده‌شده استان گیلان: 219 حلقه (36 حلقه در شهرها و 183 حلقه در روستاها).
تعداد تماشاگران فیلمهای نمایش داده‌شده استان گیلان: 993، 20 نفر (7260 نفر در شهرها و 733، 13 نفر در روستاها).
- همچنین 353 حلقه فیلم توسط واحدهای سیار اداره کل همکاریهای سمعی و بصری وزارت فرهنگ و هنر در زمینه همکاری با سایر سازمانها نمایش داده شد که 433، 101 نفر تماشاگر داشت.
- فیلمهائی که توسط واحدهای سیار اداره کل همکاریهای سمعی و بصری وزارت فرهنگ و هنر در خانه‌های فرهنگ روستائی به نمایش گذاشته شد 101 حلقه بود که 7528 نفر آنها را تماشا کردند.
- تعداد اسلایدهای نمایش داده‌شده توسط واحدهای سیار اداره کل همکاریهای سمعی و بصری وزارت فرهنگ و هنر 191 عدد در 24 برنامه بود که 4235 تماشاگر داشت.
- تعداد فیلمهای نمایش داده‌شده در مدرسه عالی مدیریت گیلان 13 حلقه بود که 7325 نفر آنها را تماشا کردند.
لازم به ذکر است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در طول سال 1355 برنامه‌هائی برای نمایش فیلم و فیلم استریپ جهت کودکان و نوجوانان ترتیب می‌داد.

سینماهای گیلان در سال 1372

همان‌طور که ملاحظه گردید در سال 1350 یعنی نزدیک به ربع قرن پیش در استان گیلان 39 سینما وجود داشت. این رقم در سال 1355 به 28 سینما کاهش یافت به عبارت دیگر از تعداد سینماها با توجه به جمعیت روبه تزاید استان گیلان به جای این‌که بر تعداد آنها افزوده شود 11 سینما به دلایل مختلف از فعالیت بازماندند. کاهش سینماهای استان گیلان ادامه یافت و بالاخره در سال 1372 به 21 سینما رسید. در این میان کاهش سینماهای شهر رشت از 10 سینما به 6 سینما بسیار چشمگیر است. به همین ترتیب بیشتر شهرهای استان گیلان نظیر شهر رشت با تنزل تعداد سینماها یا تعطیلی آنها مواجه شدند و همچنین شهرهای جدیدی که تولد یافتند از نعمت سینما برخوردار نگردیدند.
بر طبق آخرین تقسیمات وزارت کشور، استان گیلان دارای 34 شهر است
ص: 760
و مطابق آمار مرکز آمار ایران[958]، 633، 938 نفر در این شهرها[959] ساکن هستند.
برای این جمعیت حدود 1 میلیونی 21 سینما به گنجایش 829، 11 تماشاگر و 5 تالار نمایش به گنجایش 950 تماشاگر وجود دارد. به حسابی دیگر و با توجه به جدول شماره 2- تعداد جمعیت و سینماها و گنجایش سینماهای[960] استان گیلان، سال 1372.
[961][962] آمار سال 1355 در سال مزبور برای 27 نفر شهری 1 صندلی سینما دایر بود لیکن در سال 1372 این رقم به 79 نفر افزایش یافت. همان‌طورکه در جدول شماره 2 نشان داده شده در 22 شهر استان گیلان با بیش از 000، 176 نفر جمعیت سینما وجود ندارد. این شهرها عبارتند از:
املش، بندر کیاشهر، پره‌سر، چابکسر، خشکبیجار، خمام، رودبار، رستم‌آباد، رحیم‌آباد، رضوانشهر، سنگر، شفت، کوچصفهان، کومله، لوشان، منجیل، ماسوله، ماسال، واجارگاه و 2 شهر جدید التأسیس مرجقل و لوشان.
با وجود این آمارهای منتشره نشان می‌دهند علی‌رغم کاهش سینماهای استان گیلان هنوز هم در میان استانهای کشور این استان از نقطه نظر برخورداری از امکانات سینمائی مقام اول را به خود اختصاص داده است. به اعتبار این آمار که مربوط به سال 1371 است و شامل کلیه سینماهای کشور می‌باشد چند نکته زیر قابل‌توجه است:
در گیلان برای هر 75 نفر 1 صندلی سینما موجود است.
در استان تهران برای هر 170 نفر 1 صندلی سینما دایر است.
در استان کردستان برای هر 650 نفر 1 صندلی وجود دارد.
در کل کشور برای هر 174 نفر 1 صندلی وجود دارد.
در نقاط شهری استان تهران 78 سالن سینما و نقاط شهری سایر استانها 193 سینما دایر بود. بدین‌ترتیب 8/ 28 درصد سینماها در نقاط شهری استان تهران و بقیه یعنی 2/ 71 درصد در نقاط شهری دیگر استانهای کشور فعالیت داشته‌اند.
- نکته آخر این‌که 28 شهر کشور با جمعیت بالای 000، 20 نفر فاقد سینما بوده‌اند.
تعداد کل سینماهای سراسر کشور در جدول شماره 3 ارائه شده است.

سینماها و سالنهای نمایش در سال 1372

به استناد آمار سال 1372، مجموعا 21 سینما در 12 شهر استان گیلان دایر بوده‌اند. گنجایش این سالنهای سینما 829، 11 تماشاگر بود و تعداد 125، 221، 4 نفر در آنها به تماشای فیلمهای سینمائی نشستند. همچنین 204 حلقه فیلم (77 درصد ایرانی و 23 درصد خارجی) در سینماهای استان گیلان به نمایش گذاشته شد. شهر رشت با 6 سینما و گنجایش 4430 صندلی، بندر انزلی با 3 سینما و گنجایش 1950 صندلی، لاهیجان با 2 سینما و گنجایش 1676 صندلی و لنگرود با 2 سینما و گنجایش 850 صندلی به ترتیب بیشترین امکانات سینمائی را داشتند.
توزیع سینماهای استان گیلان در شهرها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
آستارا 1 سینما با گنجایش 400 تماشاگر
بندر انزلی 3 سینما با گنجایش 1950 تماشاگر
رشت 6 سینما با گنجایش 4430 تماشاگر
ص: 761
جدول شماره 3- مقایسه سینماهای استان گیلان با سینماهای کل کشور، سال 1370.[963]
رودسر 1 سینما با گنجایش 430 تماشاگر
سیاهکل 1 سینما با گنجایش 300 تماشاگر
صومعه‌سرا 1 سینما با گنجایش 223 تماشاگر
فومن 1 سینما با گنجایش 650 تماشاگر
کلاچای 1 سینما با گنجایش 450 تماشاگر
لاهیجان 2 سینما با گنجایش 1676 تماشاگر
لنگرود 2 سینما با گنجایش 850 تماشاگر
لشت‌نشا 1 سینما با گنجایش 200 تماشاگر
تالش 1 سینما با گنجایش 270 تماشاگر
در سال 1372، به هر 73 نفر شهرنشین گیلانی 1 صندلی سینما رسیده است.
در سال 1372، فقط تعداد 5 تالار نمایش با گنجایش 950 تماشاگر وجود داشت که تماشاگران آنها 000، 33 نفر بود. شهرهائی که در استان گیلان دارای تالار نمایش هستند بر حسب تعداد و گنجایش تماشاگر به شرح زیر است:
رشت 3 تالار نمایش با گنجایش 650 تماشاگر
بندر انزلی 1 تالار نمایش با گنجایش 200 تماشاگر
لاهیجان 1 تالار نمایش با گنجایش 100 تماشاگر
جدول شماره 4- اسامی تالارهای نمایش استان گیلان در سال 1372.
ص: 762
جدول شماره 5- صورت اسامی سینماهای استان گیلان در سال 1372.
مجموعا در استان گیلان 26 سینما و تالار نمایش با گنجایش 779، 12 تماشاگر (جدول شماره 4 و 5) فعالیت دارد که در سال 1372 جمعا 125، 263، 4 تماشاگر در آنها به تماشای فیلم و نمایش نشسته‌اند. در جمعیت 633، 938 نفری نقاط شهری استان گیلان برای هر 73 نفر یک صندلی سینما و نمایش و جهت جمعیت 980، 370، 2 نفر کل استان گیلان (شامل جمعیت نقاط شهری و روستائی) برای هر 178 نفر یک صندلی سینما و نمایش فراهم شده است.
ص: 763

فهرست منابع و مآخذ

آئینها و باورداشتهای گیل و دیلم، محمود پاینده لنگرودی.
آئینهای نوروزی، مرتضی هنری.
آب‌وهواشناسی، دکتر عبد الحمید رجائی.
آتشکده آذر، آذر بیگدلی، به کوشش دکتر حسن سادات ناصری.
آثار العجم، فرصت الدوله شیرازی، به کوشش علی دهباشی.
آخرین پیشرفتهای آسیب‌شناسی، ث. و. هاریسون، ترجمه دکتر سیاوش آگاه.
آخرین پیشرفتهای بهداشت عمومی، جی. ال. برن، ترجمه دکتر سیاوش آگاه.
آخرین پیشرفتهای پزشکی، بومونت و دادز، ترجمه دکتر سیاوش آگاه.
آشنائی با منابع طبیعی تجدیدشونده (جنگل- مرتع- خاک)، نشریه سازمان جنگلها و مراتع کشور.
آل بویه و اوضاع زمان ایشان، علی اصغر فقیهی.
آمار آموزش و پرورش ایران، نشریه وزارت آموزش و پرورش.
آمار حیاتی و دموگرافی، ناصر امید اسلامی (پویان)، وزارت بهداری.
آمار فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور از سال 1367، نشریه شماره 5.
آمار کارگاههای بزرگ صنعتی.
آمارگیری جاری جمعیت در سال 1370، مرکز آمار ایران.
آمارنامه استان گیلان، سازمان برنامه‌وبودجه استان گیلان، سالهای مختلف.
آمارنامه کشاورزی سال 1365، نشریه وزارت کشاورزی.
آمار و اطلاعات بهداشتی و درمانی، استخراج‌نشده سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان گیلان، سالهای مختلف.
اثرات تخریبی وجود دام در جنگلهای شمال کشور، دفتر فنی سازمان جنگلها و مراتع کشور.
احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ابو عبد اللّه محمد بن احمد مقدسی، ترجمه دکتر علینقی منزوی.
احسن التواریخ، حسن بیگ روملو، به کوشش دکتر عبد الحسین نوائی.
احوال و آثار خوش‌نویسان، دکتر مهدی بیانی.
اخبار ائمة الزیدیه فی طبرستان و جیلان، جمعها و حققها، ویلفرد مادلونگ.
اخبار الحکماء، ابن قفطی.
اخبار الراضی و المتقی باللّه، محمد بن یحیی صولی، به کوشش هیورث دن.
اخبار الطوال، احمد بن داود دینوری، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی.
اختناق ایران، مورگان شوستر، ترجمه ابو الحسن موسوی شوشتری.
ادبیات نمایشی در ایران، جمشید ملک‌پور.
ارزیابی عملکرد تعاونی جنگل در طرحهای جنگلی، علی اعتماد.
ارزیابی منابع استعداد اراضی استان گیلان، مؤسسه خاک‌شناسی و حاصلخیزی خاک.
از آستارا تا استارباد، دکتر منوچهر ستوده.
از سعدی تا جامی، ادوارد براون، ترجمه علی اصغر حکمت.
اساس اشتقاق فارسی، پاول هرن و هاینریش هوبشمان، ترجمه دکتر جلال خالقی مطلق.
اساطیر ایران، دکتر مهرداد بهار.
اسلام در ایران، ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، ترجمه کریم کشاورز.
اسماعیلیان در تاریخ، گ. س. هاجسن و دیگران، ترجمه دکتر یعقوب آژند.
اسناد تاریخی وقایع مشروطه ایران، دکتر جهانگیر قائم‌مقامی.
اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، دکتر عبد الحسین نوائی.
اصلاحات ارضی و توسعه اقتصادی، پیتر دورنر، ترجمه احمد کریمی.
اصناف در عصر عباسی، ابراهیم سعید الشیخلی، ترجمه دکتر هادی عالم‌زاده.
اطلاعات ماهانه، سال سوم، شماره 1 و 2.
اقتصاد منطقه گیلان، دکتر احمد کتابی، متن تایپی.
اکولوژی عمومی، اصغر نیشابوری.
الاغراض الطبیه، سید اسماعیل جرجانی.
التنبیه و الاشراف، ابو الحسن علی بن حسین مسعودی، ترجمه ابو القاسم پاینده.
الذریعه الی تصانیف الشیعه، آقابزرگ تهرانی.
الفرق بین الفرق، عبد القاهر بغدادی، به کوشش محمد زاهد کوثری.
الفهرست، ابن ندیم، ترجمه م. رضا تجدد.
القرامطه، عارف تامر.
الکامل فی التاریخ، عز الدین بن اثیر، متن عربی.
المسالک و الممالک، ابن خرداذبه، متن عربی.
المسالک و الممالک، ابی اسحق ابراهیم بن محمد الفارسی الاصطخری، تحقیق الدکتور محمد جابر عبد العادل.
المعرب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم، ابو منصور جوالیقی، به کوشش احمد شاکر.
الملل و النحل، ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شهرستانی.
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، عبد الرحمن بن جوزی.
ص: 764
النجوم الزاهره، ابن تغری بردی.
الواح بابلی، ادوارد شی‌یرا، ترجمه علی اصغر حکمت.
الواح سومری، ساموئل کریمر، ترجمه داود رسائی.
امیرکبیر و ایران، دکتر فریدون آدمیت.
اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، دکتر فریدون آدمیت.
اندیشه‌های طالبوف، دکتر فریدون آدمیت.
انقراض سلسله صفویه، لارنس لکهارت، ترجمه مصطفی قلی‌عماد.
انقلاب اسلامی گیلان.
انگلیس و ایران، دکتر ابو القاسم طاهری.
انگلیسیها در میان ایرانیان، سردنیس رایت، ترجمه اسکندر دلدم.
اهداف و فعالیتهای سازمان بهزیستی، سازمان بهزیستی استان گیلان.
ایدئولوژی نهضت مشروطیت، دکتر فریدون آدمیت.
ایران از آغاز تا اسلام، رمان گیرشمن، ترجمه دکتر محمد معین.
ایران باستان، حسن پیرنیا (مشیر الدوله).
ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، م. آ. داندامایف، ترجمه روحی ارباب.
ایران در زمان ساسانیان، پروفسور کریستین‌سن، ترجمه غلامرضا رشید یاسمی.
ایران در عهد باستان، دکتر محمد جواد مشکور.
ایرانشهر، حسین کاظم‌زاده.
ایرانشهر، نشریه کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
ایران کوده، گردآورنده دکتر محمد مقدم.
ایران مهد تمدن جهان، رکن الدین همایونفرخ.
ایران و ایرانیان، س. ج. و. بنجامین، ترجمه مهندس محمد حسین کردبچه.
ایران و قضیه ایران، جرج ن. کرزن، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی.
باستان‌شناسی ایران، غلامرضا معصومی.
باستان‌شناسی ایران، لوئی واندنبرگ، ترجمه دکتر عیسی بهنام.
بانک، دکتر عبد الحمید اعظمی زنگنه.
بخش خلیج انزلی، از یادداشتهای کمپانی وارثین لیانازوف.
بررسی آمار فعالیتهای مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری، ناصر پویان.
بررسی اشتغال کشاورزی در جامعه روستائی ایران در دهه‌های اخیر، انتشارات وزارت کشاورزی.
بررسی اصلاحات ارضی، م. سوداگر.
بررسی اقالیم حیاتی ایران، دکتر حبیب اللّه ثابتی.
بررسی اکولوژیک تالاب انزلی، سید مسعود منوری.
بررسی بیماری سل و مؤسسات موجود در استان گیلان، دکتر پرویز امیر قاسمی.
بررسی میزان اکسیژن محلول در تالاب انزلی و رودخانه‌های ورودی به آن، علی اقبالی.
بررسی وضع تلفات 8 شهر انتخابی کشور، ناصر امید اسلامی (پویان)، وزارت بهداری.
بررسی وضعیت دفع زباله در شهرهای استان گیلان، علی عبدلی و سید مسعود منوری.
برگزیده مشترک یاقوت، ترجمه محمد پروین گنابادی.
برهان قاطع، محمد حسین بن خلف تبریزی، به اهتمام دکتر محمد معین.
بستان السیاحه، زین العابدین شیروانی.
بشنو از نی، فصلی از مصاحبه بلند با اکبر رادی.
بیان مذهب الباطنیه و بطلانه، محمد بن حسن دیلمی، به کوشش رودولف اشتروتمان.
بیمه اجتماعی واقعی، انتشارات نوید آزادی.
بیمه و بانکداری، احمد دلیر و محمد کاظم ایروانی.
پرورش اردک و غاز، دکتر سید حسن ملجائی.
پرورش دامهای شیری، دکتر منوچهر سعادت‌نوری.
پرورش طیور، دکتر مرادعلی زهری.
پزشکی‌نامه، علی اکبر خان حکیم‌باشی.
پژوهشی کوتاه درباره استادان موسیقی و الحان موسیقی ایران، دکتر داریوش صفوت.
پیامی از کمیته هماهنگی مبارزه با سل و بهداری، دکتر سالک، نشریه مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی تبریز.
پیدایش دولت صفوی، میشل مزاوی، ترجمه دکتر یعقوب آژند.
پیر گیلان، علی اشرف صادقی.
تاتها و تالشان، علی عبدلی.
تاریخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، ترجمه عبد المحمد آیتی.
تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی.
تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح اللّه صفا.
تاریخ ادبیات فارسی، هرمان اته، ترجمه دکتر صادق رضازاده شفق.
تاریخ استقرار مشروطیت در ایران (مستخرجه از روی اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس)، حسن معاصر.
تاریخ اسماعیلیان، برنارد لویس، ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای.
تاریخ الفی، ملا احمد تتوی، نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
تاریخ الکامل، عز الدین بن اثیر، ترجمه ابو القاسم حالت و دیگران.
تاریخ انقلاب مشروطیت، دکتر مهدی ملک‌زاده.
تاریخ ایران، سرپرسی سایکس، ترجمه محمد تقی فخرداعی.
تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، به کوشش ریچارد نلسون فرای، ترجمه حسن انوشه.
تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی، نیناپیگولوسکایا، یا کوبوسکی و دیگران، ترجمه کریم کشاورز.
تاریخ ایران بعد از اسلام، دکتر عبد الحسین زرین‌کوب.
تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان، تئودور نولدکه، ترجمه دکتر عباس زریاب.
تاریخ بغداد، خطیب بغدادی.
ص: 765
تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی.
تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی.
تاریخ بیهقی، ابو الفضل محمد بیهقی، به کوشش دکتر علی اکبر فیاض.
تاریخ بیهقی، ابو الفضل محمد بیهقی، به کوشش سعید نفیسی.
تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی، سیریل الگود، ترجمه دکتر باهر فرقانی.
تاریخ تآتر جهان، اسکار. گ. براکت، ترجمه هوشنگ آزادی‌ور.
تاریخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالی آموزشی ایران، دکتر حسین محبوبی اردکانی.
تاریخ تمدن، ویل و اریل دورانت، ترجمه احمد آرام و دیگران.
تاریخ تمدن ایران ساسانی، سعید نفیسی.
تاریخ تنکابن، علی اصغر یوسفی‌نیا.
تاریخ جهانگشای جوینی، عطاملک جوینی، به کوشش محمد قزوینی.
تاریخچه تآتر گیلان، علی حاج علی عسکری.
تاریخ حبیب السیر، غیاث الدین خواندمیر، زیر نظر دکتر محمد دبیرسیاقی.
تاریخ خانی، علی بن شمس الدین لاهیجی، تصحیح و تحشیه دکتر منوچهر ستوده.
تاریخ خیانت لنین به جنبش ایران.
تاریخ دیالمه و غزنویان، عباس پرویز.
تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی انگلیس و ایران، دکتر ابو القاسم طاهری.
تاریخ روضة الصفا، میرخواند.
تاریخ رویان، اولیاء اللّه آملی، به کوشش دکتر منوچهر ستوده.
تاریخ زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلری.
تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران، غلامرضا انصاف‌پور.
تاریخ سل، دکتر ضیاء ظریفی.
تاریخ سلطانی، از شیخ صفی تا شاه صفی، سید مرتضی حسینی استرابادی، به کوشش دکتر احسان اشراقی.
تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء، حمزه اصفهانی، به کوشش جواد ایرانی.
تاریخ سی‌ساله بانک ملی ایران (1307- 1337).
تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، دکتر محمد جواد مشکور.
تاریخ صالحی، ابن واصل، به نقل از انتخاب البهیه من الکتب العربیه و الفارسیه و الترکیه، به کوشش برنهارد دورن.
تاریخ صنایع ایران، کریستی ویلسن، ترجمه دکتر عبد اللّه فریار.
تاریخ طب در ایران، دکتر محمود نجم‌آبادی.
تاریخ طب در ایران پس از اسلام، دکتر محمود نجم‌آبادی.
تاریخ طبرستان، بهاء الدین محمد بن حسن بن اسفندیار، به کوشش عباس اقبال.
تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، سید ظهیر الدین مرعشی، به اهتمام برنهارد دورن.
تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، سید ظهیر الدین مرعشی، به کوشش عباس شایان.
تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، سید ظهیر الدین مرعشی، به کوشش محمد حسین تسبیحی.
تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، ترجمه ابو القاسم پاینده.
تاریخ عالم‌آرای عباسی، اسکندربیک ترکمان.
تاریخ علم، جرج سارتون، ترجمه احمد آرام.
تاریخ علما و شعرای گیلان، شمس گیلانی.
تاریخ فخری، محمد بن طقطقی، ترجمه محمد وحید گلپایگانی.
تاریخ قم، حسن بن محمد قمی، به کوشش جلال الدین تهرانی.
تاریخ کشاورزی ایران، دکتر تقی بهرامی.
تاریخ گزیده، حمد اللّه مستوفی، به کوشش دکتر عبد الحسین نوائی.
تاریخ گیلان، ملا عبد الفتاح فومنی، انجمن سالنامه و تألیفات دبیرستان شاهپور.
تاریخ گیلان، ملا عبد الفتاح فومنی، به کوشش دکتر منوچهر ستوده.
تاریخ گیلان و دیلمستان، سید ظهیر الدین مرعشی، به کوشش دکتر منوچهر ستوده.
تاریخ ماد، ا. م. دیاکونوف، ترجمه کریم کشاورز.
تاریخ مازندران، ملا شیخعلی گیلانی، به کوشش دکتر منوچهر ستوده.
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک الشعرا بهار.
تاریخ مختصر زندگانی و خدمات محمد ولی خان خلعت‌بری، عبد الصمد خلعت‌بری.
تاریخ مردم ایران، دکتر عبد الحسین زرین‌کوب.
تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی.
تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، ادوارد براون، ترجمه محمد لوی عباسی.
تاریخ مغول، عباس اقبال آشتیانی.
تاریخ ملل قدیم آسیای غربی، دکتر احمد بهمنش.
تاریخ منتظم ناصری، محمد حسن خان اعتماد السلطنه، به کوشش دکتر محمد اسماعیل رضوانی.
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، دکتر حسین محبوبی اردکانی.
تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، سعید نفیسی.
تاریخ نگارستان، احمد بن محمد غفاری.
تاریخ نمایش در گیلان، فریدون نوزاد.
تاریخ نوین ایران، م. س. ایوانف، ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم‌پناه.
تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی از مانی تا کمال الملک، عبد الرفیع حقیقت.
تاریخ هیجده ساله آذربایجان، احمد کسروی.
تاریخ یعقوبی، احمد بن واضح یعقوبی، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی.
تالشی‌ها کیستند، علی عبدلی.
تجارب الامم، ابو علی مسکویه، ترجمه محمد فضائلی.
ص: 766
تجارب الامم، ابو علی مسکویه، متن عربی.
تجارب السلف، هندوشاه نخجوانی، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال.
تحریر تاریخ وصاف، وصاف الحضره، تحریر عبد المحمد آیتی.
تحفه حکیم مؤمن، سید محمد مؤمن تنکابنی.
تحفه سامی، سام میرزا، به کوشش وحید دستگردی.
تحقیق در زمینه کشت و صنعت چای ایران، بهرام راستین، نشریه مرکز آمار ایران.
تحول، هفته‌نامه علمی و فرهنگی و اجتماعی، شماره‌های مختلف.
تذکرة الشعراء، محمد علی حزین لاهیجی.
تذکره جغرافیای تاریخی ایران، واسیلی ولادیمیر بارتولد، ترجمه احمد سردادور.
تذکره خلاصة الاشعار و زبدة الافکار، تقی الدین محمد بن شرف الدین علی الحسینی کاشانی متخلص به ذکری، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی.
تذکره روز روشن، مولوی محمد مظفر حسین صبا، به کوشش محمد حسین رکن‌زاده آدمیت.
تذکره ریاض العارفین، رضا قلی خان هدایت، به کوشش مهر علی گرگانی.
تذکره مجالس النفائس، میر نظام الدین علیشیر نوائی، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت.
تذکره مجمع الخواص، صادقی کتابدار، ترجمه دکتر عبد الرسول خیام‌پور.
تذکره مقالات الشعراء، امیر علیشیر قائم‌تتوی، با مقدمه حسام الدین راشدی.
تذکره میخانه، ملا عبد النبی فخر الزمانی قزوینی، به کوشش احمد گلچین معانی.
تذکره نصرآبادی، میرزا محمد طاهر نصرآبادی، به کوشش وحید دستگردی.
ترجمه مختصر البلدان، احمد بن فقیه، ترجمه ح. مسعود.
تصویب‌نامه‌های مربوط به تقسیمات کشوری (1316 تا 1373)، وزارت کشور.
تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، گردآورنده پیتر چلکووسکی، ترجمه داود حاتمی.
تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، تهران 1371.
تقویم البلدان، عماد الدین اسماعیل ابو الفداء، ترجمه عبد المحمد آیتی.
تقویم دموگرافیک وقایع ایران، شماره گیلان، دکتر حبیب اللّه زنجانی و دکتر مهدی امانی.
تکمله تاریخ طبری، محمد عبد الملک همدانی، به کوشش البرت یوسف کنعان.
تلفات و اطلاعات دموگرافیک ایران و 9 شهر انتخابی، ناصر امید اسلامی (پویان)، وزارت بهداری، شماره 115.
تلقیح مصنوعی دام و طیور، فیروز عدل.
تمدنهای اولیه، گلین دانیل، ترجمه هایده معیری.
تواریخ، هرودوت، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی.
تهیه سیلوی تفاله مرکبات همراه با کاه برنج، مهندس حسن فضائلی.
جامع التواریخ، رشید الدین فضل اللّه همدانی، به کوشش بهمن کریمی.
جاودانه سید اشرف الدین، به کوشش حسین نمینی.
جایگاه جنگل در ایران، دفتر طرح و مشاوره نخست‌وزیری.
جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، گای‌لسترنج، ترجمه محمود عرفان.
جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران و آذربایجان از نظر جهانگردان، دکتر ابو القاسم طاهری.
جغرافیای گیلان، م. م. لاهیجانی.
جغرافیای مفصل ایران، مسعود کیهان.
جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان، علی میر فطروس.
جنگلها، درختان و درختچه‌های ایران، دکتر حبیب اللّه ثابتی.
جنگلهای ایران، دکتر حبیب اللّه ثابتی.
جنگلهای ایران و اثرات آن در اقتصادیات کشور، حسن صائبی.
چشم‌انداز موسیقی ایران، دکتر ساسان سپنتا.
چند تاریخچه، به کوشش احمد کسروی.
چوب‌شناسی و صنایع چوب، رضا حجازی.
حدود العالم، به کوشش دکتر منوچهر ستوده.
حدود وظایف سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
حدیقة الشعرا، سید احمد دیوان‌بیگی، با تصحیح و تکمیل و تحشیه دکتر عبد الحسین نوائی.
حسابهای ملی ایران 56- 1338، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
حماسه‌سرائی در ایران، دکتر ذبیح اللّه صفا.
حماسه یپرم، هوسپ موسسیان.
حیات یحیی، یحیی دولت‌آبادی.
خاطرات ژنرال دنسترویل به قلم خودش، ترجمه حسین انصاری.
خاطرات صدر الاشراف، محسن صدر.
خاطرات من ...، حسن اعظام‌قدسی.
خاطرات و اسناد ناصر دفتر روائی، به کوشش ایرج افشار و بهزاد رزاقی.
خاطرات و سفرنامه مسیوب نیکیتن، ترجمه علیمحمد فره‌وشی.
خبرنامه نهمین جشنواره سراسری تآتر فجر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خلاصة السیر، محمد معصوم بن خواجگی، به کوشش ایرج افشار.
دامپروری، دکتر تقی بهرامی.
دانستنیهای نوین درباره هنر و باستان‌شناسی عصر هخامنشی بر بنیاد کاوشهای پنج‌ساله تخت‌جمشید، دکتر اکبر تجویدی.
داور و عدلیه، دکتر باقر عاقلی.
دایرة المعارف دانش بشر، به اهتمام و سرپرستی دکتر مهدی تجلی‌پور.
دایرة المعارف فارسی، به سرپرستی دکتر غلامحسین مصاحب.
دبستان مذاهب، کیخسرو و اسفندیار، به کوشش رحیم رضازاده ملک.
درآمدی بر شناخت اکولوژی چشم‌اندازهای تالایی، بهرام سلطانی.
درختان و درختچه‌های ایران، دکتر حبیب اللّه ثابتی.
ص: 767
درة التاج، قطب الدین محمود شیرازی، به کوشش محمد مشکوة.
دریای خزر، دکتر لطف اللّه مفخم‌پایان، ترجمه جعفر خمامی‌زاده (زیر چاپ).
دریای مازندران، مهندس احمد بریمانی.
دستی از دور، اکبر رادی.
دولت نادر شاه افشار، م. ر. آرونوا و ک. ز. اشرفیان، ترجمه حمید مؤمنی.
دولت و حکومت در ایران، دکتر شاپور رواسانی.
دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی، مهندس محمد حسن نبوی.
دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، فردهلیدی، ترجمه فضل اللّه نیک‌آئین.
دیوان حزین لاهیجی، به ضمیمه تاریخ و سفرنامه حزین، به کوشش بیژن ترقی.
دیوان شرفشاه دولائی، به کوشش دکتر محمد علی صوتی.
دیوان کامل ادیب الممالک فراهانی، به کوشش وحید دستگردی.
دیوان کوچک سید شرفشاه طالش دولائی، احمد سواررخش.
دیوان مهیار دیلمی، دار الکتب المصریه.
ذیل جامع التواریخ، شهاب الدین عبد اللّه حافظابرو، به کوشش دکتر خانبابا بیانی.
ذیل عالم‌آرای عباسی، اسکندر بیک منشی و محمد یوسف، به کوشش احمد سهیلی خوانساری.
راحة الصدور و آیة السرور، محمد بن علی راوندی، به کوشش محمد اقبال.[964]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص767
هنمای دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، بیمارستانها و آموزشگاههای وابسته به دانشگاه تهران.
راهنمای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت آموزشی دانشگاه.
راهنمای سازمان ملل متحد، ترجمه منصور فراسیون.
راهنمای کتاب، سال 19، شماره‌های 3- 1 و 6- 4.
راهنمای تکثیر و پرورش ماهی سوف، ابو القاسم شریعتی، نشریه سازمان تحقیقاتی شیلات ایران.
رجال دو هزار ساله گیلان، م. م. لاهیجانی.
رسوب‌شناسی، احمد معتمد.
روزنامه اطلاعات، شماره‌های مختلف.
روزنامه الفباء.
روزنامه انجمن ملی تبریز، سال اول.
روزنامه تجدد، شماره 27، مورخ 10 شوال 1335.
روزنامه جنگل، شماره‌های مختلف.
روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، به کوشش ایرج افشار.
روزنامه دامون، شماره‌های مختلف.
روزنامه رهبر، سال 1325.
روزنامه فکر جوان، سالهای 1321 تا 1336.
روزنامه کیهان، شماره‌های مختلف.
روضات الجنان، حافظ حسین کربلایی، به کوشش سلطان القرایی.
رهبران مشروطه، ابراهیم صفائی.
ریاض الانشاء، خواجه محمود گاوان، به کوشش غلام یزدانی.
ریحانة الادب، محمد علی مدرس.
زبان‌شناسی و زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلری.
زبان گیلکی (متن روسی)، و. س. راستارگویوا.
زبدة التواریخ (بخش فاطمیان و نزاریان)، ابو القاسم کاشانی، به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه.
زراعت گیاهان صنعتی، ناصر خدابنده.
زمین‌شناسی فلات ایران، رمون فورن، ترجمه دکتر عبد الکریم قریب.
زمینه‌های اقتصادی اجتماعی بیماریها در ایران، شرکت خانه‌سازی ایران، نشریه شماره 20.
زنبور عسل و پرورش آن، دکتر نعمت اللّه شهرستانی.
زندگانی شاه عباس، نصر اللّه فلسفی.
زندگانی من، عبد الحسین مسعود انصاری.
زندگانی من یا ده سال در عدلیه، احمد کسروی.
زندگی جنگل‌نشینی در شمال ایران، معاونت آموزشی و ترویج سازمان جنگلها و مراتع کشور.
زندگی سیاسی قوام السلطنه، جعفر مهدی‌نیا.
زیست‌شناسی جانوری، دکتر ابو القاسم امین و دکتر محسن شکوهی‌نژاد.
سادات متقدمه گیلان، م. م. لاهیجانی.
سالنامه آماری کشور، مرکز آمار ایران، سالهای مختلف.
سالنامه تربیت رشت، سال 1324.
سالنامه دبیرستان ایرانشهر لاهیجان، سال تحصیلی 33- 1332.
سالنامه دبیرستان شاهپور، سال 15- 1314 و سال 22- 1321.
سالنامه فرهنگ شهرستان رشت، سال 37- 1336.
سالنامه معارف گیلان، سالهای 1303 و 1304.
سبیکة الذهب، علی اکبر موسوی دهلوی.
سرداران نامی ایران، دکتر ذبیح اللّه صفا.
سردار جنگل، ابراهیم فخرائی.
سرزمین گیلان، الکساندر خودزکو، ترجمه دکتر سیروس سهامی.
سرزمین و مردم گیل و دیلم، سید محمد تقی میر ابو القاسمی.
سرشماری عمومی کشاورزی 1367، مرکز آمار ایران.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن مربوط به سالهای 1335، 1345، 1355، 1365، مرکز آمار ایران.
سرگذشت موسیقی ایران، روح اللّه خالقی.
سفال ایرانی، محمد یوسف کیانی.
سفرنامه آدام اولئاریوس، ترجمه احمد بهپور.
سفرنامه آدام اولئاریوس، ترجمه مهندس محمد حسین کردبچه.
سفرنامه ابن حوقل، ترجمه دکتر جعفر شعار.
سفرنامه ابو دلف، ابو دلف خزرجی، به کوشش ولادیمیر مینورسکی، ترجمه سید ابو الفضل طباطبائی.
ص: 768
سفرنامه استراباد و مازندران و گیلان ...، میرزا ابراهیم، به کوشش مسعود گلزاری.
سفرنامه اورسل، ترجمه علی اصغر سعیدی.
سفرنامه ایران و روس، به کوشش محمد گلبن و فرامرز طالبی.
سفرنامه بهلر (جغرافیای رشت و مازندران)، به کوشش علی اکبر خداپرست.
سفرنامه دلاواله، پیترو دلاواله، ترجمه شعاع الدین شفا.
سفرنامه شاردن، ترجمه محمد عباسی.
سفرنامه شمال، چارلز فرانسیس مکنزی، ترجمه دکتر منصوره اتحادیه (نظام مافی).
سفرنامه فریزر، جیمز بیلی فریزر، ترجمه دکتر منوچهر امیری.
سفرنامه مازندران و استرآباد، ه. ل. رابینو، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی.
سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبی دریای خزر، به کوشش مسعود گلزاری.
سفرنامه میرزا محمد حسین فراهانی، به کوشش مسعود گلزاری.
سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی مروزی، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی.
سفرنامه و جغرافیای گیلان و مازندران، بوهلر، م. پ. جکتاجی.
سفرنامه ونیزیان در ایران، ترجمه دکتر منوچهر امیری.
سمک عیّار، فرامرز بن خداداد بن عبد اللّه الکاتب الارّجانی، به کوشش دکتر پرویز خانلری.
سنگها و کانیها، دکتر علی درویش‌زاده.
سیاحتنامه درویش دروغین، آرمینوس وامبری، ترجمه خواجه نوریان.
سیاست دولت شوروی در ایران، م. ع. منشور گرکانی.
سیاست‌نامه، خواجه نظام الملک طوسی، به کوشش هیوبرت دارک.
سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا، مرتضی راوندی.
سیر قانون و دادگستری در ایران، مرتضی راوندی.
سیری در صنایع دستی ایران، جی. گلاک.
سی سال رقابت غرب و شوروی در ایران، ژرژ لنچافسکی، ترجمه حورا یاوری.
سیمای احمد شاه، دکتر محمد جواد شیخ الاسلامی.
شاه اسماعیل صفوی، به اهتمام دکتر عبد الحسین نوائی.
شاه طهماسب صفوی، به اهتمام دکتر عبد الحسین نوائی.
شاه عباس (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی)، دکتر عبد الحسین نوائی.
شاهکارهای هنر ایران، آرثر اپهام پوپ.
شاهنامه، ابو القاسم فردوسی.
شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد.
شرح گلشن راز، شمس الدین محمد لاهیجی.
شناخت آب‌معدنی و چشمه‌های معدنی ایران، دکتر محمد رضا غفوری.
شناخت پیکر زمین، دکتر محمود حریریان.
شوروی و جنبش جنگل، گریگور یقیکیان.
شهر سمک، پرویز ناتل خانلری.
شهریاران گمنام، احمد کسروی.
شیلات ایران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی (میهن ما)، بخش اول.
صدای شالیزار، به کوشش رحیم چراغی.
صله تاریخ الطبری، عریب بن سعد قرطبی، به اهتمام میکائیل‌یان دخویه.
صورة الارض، ابن حوقل، ترجمه دکتر جعفر شعار.
صورة الارض، ابن حوقل، متن عربی.
طالش منطقه‌ای قومی در شمال ایران، مارسل بازن، ترجمه دکتر مظفر امین فرشچیان.
طبقات اعلام الشیعه (قرن العاشر)، آقابزرگ تهرانی.
طرائق الحقایق، محمد معصوم شیرازی، به کوشش دکتر محمد جعفر محجوب.
طرح پیلوت، جهاد سازندگی گیلان.
طرح تمرکز تک‌خانوارهای جنگل‌نشین، اداره کل منابع طبیعی گیلان.
طرح جامع آمارگیری صنعتی (سال 1367)، مرکز آمار ایران.
طرح مرتعداری جمال‌آباد، اداره کل منابع طبیعی گیلان.
طرح مرتعداری خلشکوه، سازمان جنگلها و مراتع کشور.
ظروف فلزی مارلیک، دکتر عزت اللّه نگهبان.
ظفرنامه، نظام الدین شامی، به کوشش پناهی سمنانی.
عالم‌آرای صفوی، به کوشش دکتر ید اللّه شکری.
عرفات العاشقین، میر تقی الدین محمد اوحدی حسینی اصفهانی، نسخه عکسی.
عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات ایران، ابراهیم تیموری.
عصر زرین فرهنگ ایران، ریچارد نلسون فرای، ترجمه مسعود رجب‌نیا.
عملیات مرکز بهداشت استان گیلان ... تا پایان سال 1370، سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان گیلان.
عیون الانباء فی طبقات الاطباء، ابن ابی اصیبعه، ترجمه سید جعفر غضبان و دکتر محمود نجم‌آبادی.
غلات، ناصر خدابنده.
فتح تهران و اردوی برق، علی دیوسالار (سالار فاتح).
فتوح البلدان، احمد البلاذری، ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش.
فدائیان اسماعیلیه، برنارد لویس، ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای.
فرقه اسماعیلیه، مارشال هاجسن، ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای.
فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور، دکتر محمد حسین پاپلی یزدی.
فرهنگ اصطلاحات پزشکی، محمد طباطبائی.
فرهنگ ایران باستان، ابراهیم پورداود.
فرهنگ ایران‌زمین، به کوشش ایرج افشار.
فرهنگ بزرگ گیتاشناسی (اصطلاحات جغرافیائی)، مهندس عباس جعفری.
فرهنگ بهدینان، جمشید سروشیان، با مقدمه ابراهیم پورداود.
فرهنگ رودهای ایران، دکتر لطف اللّه مفخم‌پایان.
فرهنگ روستائی استان گیلان، مرکز آمار ایران.
فرهنگ شاهنامه، دکتر صادق رضازاده شفق.
فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین.
فرهنگ فارسی به پهلوی، دکتر بهرام فره‌وشی.
فرهنگ فرق اسلامی، دکتر محمد جواد مشکور.
ص: 769
فرهنگ کامل انگلیسی فارسی، دکتر عباس آریانپور کاشانی.
فرهنگ کوههای ایران، دکتر لطف اللّه مفخم‌پایان.
فرهنگ گیلکی، دکتر منوچهر ستوده.
فرهنگ گیلکی به روسی، راستارگویوا، کریمووا و دیگران.
فرهنگ گیل و دیلم، محمود پاینده لنگرودی.
فرهنگ لاروس عربی- فارسی، ترجمه سید احمد طبیبیان.
فرهنگ نظام، محمد علی داعی الاسلام.
فصلنامه تآتر، شماره‌های مختلف.
فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، انتشارات آستان قدس رضوی، شماره‌های مختلف.
فصلنامه علمی- تخصصی سازمان جنگلها و مراتع کشور، شماره‌های مختلف.
فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست، شماره‌های مختلف.
فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت، دکتر فریدون آدمیت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
قانون در طب، ابو علی سینا.
قباله تاریخ، به کوشش ایرج افشار.
قرآن مجید.
قیام غریب شاه گیلانی مشهور به عادلشاه، محمود پاینده لنگرودی.
کادح، هفته‌نامه فرهنگی اجتماعی گیلان، شماره‌های مختلف.
کارنامه بزرگان ایران، نشریه اداره کل انتشارات و رادیو.
کاروان هند، احمد گلچین معانی.
کاروند کسروی، احمد کسروی، به کوشش یحیی ذکاء.
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت خارجه انگلیس.
کتاب العبر و دیوان المبتداء و الخبر ...، ابن خلدون.
کتاب مقدس تورات، ترجمه ماشاء اللّه رحمان پورداود و موسی زرگری.
کتاب مهیار دیلمی، عصام عبدعلی.
کریم خان زند، جان پری، ترجمه علی محمد ساکی.
کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران، دکتر عزیز اللّه بیات.
کلیات ژئومرفولوژی ایران، دکتر محمود حریریان.
کوششهای نافرجام، هیوا گوران.
کیانیان، آرتور کریستین سن، ترجمه دکتر ذبیح اللّه صفا.
کیهان فرهنگی، شماره‌های مختلف.
گاهشماری در ایران قدیم، حسن تقی‌زاده.
گذشته چراغ راه آینده است، انتشارات ققنوس.
گزارش عملکرد سرجنگلداری کل استان گیلان، سالهای مختلف.
گزارش فعالیتهای فرهنگی ایران، وزارت فرهنگ و هنر، سالهای مختلف.
گزارش مقدماتی حفریات مارلیک، دکتر عزت اللّه نگهبان.
گزارش مقدماتی دهمین کنگره جهانی جنگل، نشریه سازمان جنگلها و مراتع کشور.
گزارشی از وضعیت و فعالیت و مسائل و مشکلات مجتمع‌های خدمات حمایتی روستائی بهزیستی استان گیلان ...، 1364.
گلزار سپهر، کیومرث سپهر لاهیجانی.
گلستان هنر، قاضی میر احمد بن شرف الدین حسینی منشی قمی، به تصحیح احمد سهیلی خوانساری.
گنج شایگان، محمد علی جمال‌زاده.
گنجینه اسناد، سازمان اسناد ملی.
گوشه‌هائی از تاریخ گیلان، بهاء الدین املشی، به کوشش محمد هادی میزان.
گیاهان داروئی، دکتر علی زرگری.
گیلان، کریم کشاورز.
گیلان در جنبش مشروطیت، ابراهیم فخرائی.
گیلان در قلمرو شعر و ادب، ابراهیم فخرائی.
گیلان در گذرگاه زمان، ابراهیم فخرائی.
گیلان سرزمین برکت و صنایع دستی، نشریه روابطعمومی صنایع ایران.
گیلان‌نامه، به کوشش م. پ. جکتاجی.
گیلان و آذربایجان شرقی، مارسل بازن و کریستیان برمبرژه، ترجمه مظفر امین فرشچیان.
لغت‌نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا.
لیمونولوژی مرداب پهلوی (انزلی)، سارا کیمبال.
مآثر الامراء، صمصام الدوله شاه نواز خان.
مادیها و پارسیها، ویلیام کالیکان، ترجمه گودرز اسعد بختیار.
مارلیک، دکتر عزت اللّه نگهبان.
مالک و زارع در ایران، ا. ک. س. لمبتون، ترجمه دکتر منوچهر امیری.
ماهنامه آبزیان، شماره 6.
مبانی کشورشناسی جغرافیائی، اکارت اهلرز، ترجمه دکتر محمد تقی رهنمائی.
مجالس المؤمنین، قاضی نور اللّه شوشتری.
مجله آینده، شماره‌های مختلف.
مجله اثر، شماره‌های مختلف.
مجله انجمن نفت ایران، ایرج یاسینی.
مجله باستان‌شناسی و تاریخ، شماره‌های مختلف.
مجله بررسیهای تاریخی، شماره‌های مختلف.
مجله بهداشت جهان، شماره‌های مختلف.
مجله پیمان، شماره‌های مختلف.
مجله تحقیقات اقتصادی، شماره‌های مختلف.
مجله تعلیم و تربیت، شماره‌های مختلف.
مجله جنگل و مرتع، نشریه سازمان جنگلها و مراتع کشور، شماره‌های مختلف.
مجله جهادسازندگی، شماره‌های مختلف.
مجله خواندنیها، شماره‌های مختلف.
مجله راهنمای کتاب، شماره‌های مختلف.
مجله رشد، شماره‌های مختلف.
ص: 770
مجله سخن، شماره‌های مختلف.
مجله صحنه معاصر، شماره‌های مختلف.
مجله فروغ، شماره‌های مختلف.
مجله فرهنگ، شماره‌های مختلف.
مجله فلاحت و تجارت، شماره‌های مختلف.
مجله کاوه، شماره‌های مختلف.
مجله گنجینه اسناد، نشریه سازمان اسناد ملی.
مجله محیطشناسی، انتشارات مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست.
مجله مهر، سال 4، شماره 8.
مجله میراث فرهنگی، شماره‌های مختلف.
مجله هنر و مردم، شماره‌های مختلف.
مجله یادگار، شماره‌های مختلف.
مجله یغما، شماره‌های مختلف.
مجمع الفصحاء، رضا قلی خان هدایت، به کوشش دکتر مظاهر مصفا.
مجمل التواریخ، محمد امین گلستانه، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی.
مجمل التواریخ و القصص، به کوشش ملک الشعرا بهار.
مجموعه پستهای سازمانی مصوب سازمان بهزیستی استان گیلان (1371).
مجموعه پستهای سازمانی و تشکیلات سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی گیلان، ناصر پویان.
مجموعه کتاب آگاه، مسائل ارضی و دهقانی تحت عنوان «دو یادداشت درباره کشاورزی تجاری در ایران»، بابک قهرمان.
مجموعه مقالات اولین گردهمائی مردم‌شناسی، سازمان میراث فرهنگی کشور.
مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی، نشریه دانشگاه پهلوی شیراز.
مرتعداری، هادی کریمی.
مرداب انزلی، دکتر لطف اللّه مفخم‌پایان، متن فرانسه.
مردم‌شناسی ایران، هنری فیلد، ترجمه دکتر عبد اللّه فریار.
مردم و دیدنیهای ایران، کارلا سرنا، ترجمه غلامرضا سمیعی.
مروج الذهب و معادن الجوهر، ابو الحسن علی بن حسین مسعودی، ترجمه ابو القاسم پاینده.
مروج الذهب و معادن الجوهر، ابو الحسن علی بن حسین مسعودی، به کوشش یوسف اسعد داغر.
مسئله ارضی و دهقانان تهیدست در ایران، دکتر خسرو خسروی.
مسئله جذام در ایران، نشریه سازمان مبارزه با جذام ایران.
مسافرت به ارمنستان و ایران، پ. ام. ژوبر، ترجمه محمود مصاحب.
مسالک الابصار فی ممالک الامصار، ابن فضل اللّه عمری، به کوشش فؤاد سزگین و علاء الدین جوخوشاه.
مسالک و ممالک، ابو اسحق اصطخری، به کوشش ایرج افشار.
مشروطه گیلان، ه. ل. رابینو، به کوشش محمد روشن.
مطالعات تحول جمعیت در طرح کالبدی ملی، دکتر حبیب اللّه زنجانی و همکاران.
مطالعات جغرافیائی، ژاک دومورگان، ترجمه دکتر کاظم ودیعی.
مطالعات جمعیتی طرح منطقه‌ای گیلان و مازندران، دکتر حبیب اللّه زنجانی.
مطبوعات گیلان در عصر انقلاب، محمد تقی پوراحمد جکتاجی.
مطلع انوار، سید مرتضی حسین صدر الافاضل.
معتقدات و آداب ایرانی، هانری ماسه.
معجم الالفاظ الفارسیة المعربه، السیدادی شیر.
معرفی نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی.
معرفی نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی.
معرفی نمایندگان دومین دوره مجلس شورای اسلامی.
مفردات پزشکی و گیاهان داروئی ایران، دکتر یعقوب آئینه‌چی.
مقدمه‌ای بر جنگل و نقش اقتصادی آن، علی افتخاری.
مقدمه عروس و داماد، مولیر، ترجمه میرزا جعفر قراچه‌داغی.
ملحقات تاریخ روضة الصفای ناصری، رضا قلی خان هدایت.
منتخب التواریخ، عبد القادر بن ملوک شاه بدائونی، به کوشش مولوی احمد علی صاحب و به اهتمام کبیر الدین احمد.
موالید و باروری در ایران، دکتر مهدی امانی.
مهجوری و مشتاقی، پروفسور فضل اللّه رضا.
میراث ایران، پروفسور ایلیف.
نام و جمعیت آبادیهای استان گیلان، مرکز آمار ایران.
نام و نشانی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (سال 1370)، مرکز آمار ایران.
نامه بهزیستی (علمی، تخصصی، خبری)، شماره‌های مختلف.
نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوی.
نامه‌ها از مجموعه آثار نیما یوشیج، گردآوری سیروس طاهباز.
نتایج آمارگیری کشاورزی روستائی، نشریه مرکز آمار ایران.
نتایج نمونه‌گیری باروری استان گیلان در سال 1368، معاونت طرح و برنامه سازمان ثبت احوال کشور.
نجوم السماء (تذکره فی تراجم العلماء)، محمد علی آزاد کشمیری.
نخبه سمیعی، به اهتمام حسینعلی محفوظ.
نخبة الدهر فی عجایب البر و البحر، شمس الدین محمد انصاری، ترجمه حمید طبیبیان.
نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، عبد الحی بن فخر الدین حسنی.
نزهة القلوب، حمد اللّه مستوفی، به تصحیح گای لسترنج.
نسب‌نامه خلفا و شهریاران، ادوارد زامباور، ترجمه دکتر محمد جواد مشکور.
نسیم شمال، شماره‌های مختلف.
نشانیهائی از گذشته دور گیلان و مازندران، جهانگیر سرتیپ‌پور.
نشریات آماری سازمان نظام‌پزشکی ایران، سالهای مختلف.
نشریات آماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شماره‌های مختلف.
نشریات فعالیتهای بهداشتی و درمانی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان گیلان، سالهای مختلف.
ص: 771
نشریات فعالیتهای بهزیستی استان گیلان، سالهای مختلف.
نشریه صنایع ماهی و فرآورده‌های دریائی (تکنولوژی خاویار)، دکتر قباد آذری تاکامی.
نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، محسن بن علی تنوخی، به کوشش عبود الشالجی.
نظام ایالات در دوره صفویه، رهر برن، ترجمه کیکاووس جهانداری.
نفحات الانس، عبد الرحمن جامی، به کوشش مهدی توحیدی‌پور.
نقاوة الآثار، محمود بن هدایت اللّه افوشته‌ای نطنزی، به کوشش دکتر احسان اشراقی.
نقش قلم، نشریه هفتگی استان گیلان، شماره‌های مختلف.
نقطویان یا پسیخانیان، دکتر صادق‌کیا.
نگاهی به تحول طب و بهداشت، وزارت بهداری.
نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل، مصطفی شعاعیان.
نگرشی اجمالی بر زراعت برنج، وزارت کشاورزی.
نگرشی به اولین دوره مجلس شورای اسلامی.
نمایش در ایران، بهرام بیضائی.
نمایشنامه‌ها، تعزیه‌ها، سفرنامه‌ها، محمد علی افراشته، به کوشش نصرت اللّه نوح.
نهضت جنگل و اوضاع فرهنگی- اجتماعی گیلان و قزوین، صادق کوچک‌پور، به کوشش سید محمد تقی میر ابو القاسمی.
نیوار، نشریه هواشناسی کشور.
واژه‌نامه پزشکی، دکتر هوشمند ویژه.
واژه‌نامه گویش گیلکی، احمد مرعشی.
واژه‌های محلی ایرانی در برهان قاطع- واژه‌های گیلانی، گردآورده دکتر محمد مقدم.
وقایع حیاتی ثبت شده سالهای 1368- 1369، اداره کل ثبت احوال استان گیلان.
وندیداد، ترجمه سید محمد علی حسنی (داعی الاسلام).
ویژگیهای دستوری و فرهنگ واژه‌های گیلکی، جهانگیر سرتیپ‌پور.
ویس و رامین، فخر الدین اسعد گرگانی.
هرمزدنامه، ابراهیم پورداود.
هفت‌اقلیم، امین احمد رازی، به کوشش جواد فاضل.
هفتمین و هشتمین تجدیدنظر طبقه‌بندی بین المللی بیماریها و علل پزشکی مرگ، سازمان جهانی بهداشت.
هنر ایران، آندره گدار، ترجمه دکتر بهروز حبیبی.
هنر ایران در دوران پارتی و هخامنشی، رمان گیرشمن، ترجمه دکتر بهرام فره‌وشی.
هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی، رمان گیرشمن، ترجمه دکتر عیسی بهنام.
هیئت علمی فرانسه در ایران، ژاک دمورگان، ترجمه دکتر کاظم ودیعی.
یادبودهای انقلاب گیلان و ...، حسین جودت.
یادگار عمر، دکتر عیسی صدیق.
یادگارنامه فخرائی، به کوشش رضا رضازاده لنگرودی.
یادنامه ابراهیم فخرائی، انتشارات طلایه.
یپرم خان سردار، اسماعیل رائین.
یپرم خان، یادداشتهای خصوصی یپرم خان مجاهد ارمنی، انتشارات بابک.
یشتها، ابراهیم پورداود.
ص: 773

فهرست اعلام‌

آ

آئینها و باورداشتهای گیل و دیلم (کتاب): 439، 451، 460، 465، 466، 542، 707
آئینهای نوروزی (کتاب): 459، 707
آئینه شمال، روزنامه: 673
آبتین، فرانک: 719
آبرود: 43
آبشار، سینما: 755، 757، 762
آبکنار: 32، 77، 334، 345، 346، 468، 469، 471، 472، 473، 607، 609، 618، 699، 706
آتشگاه: 33
آج بیشه: 329، 330، 361، 483، 484
آخرین رقص بورژوازی (نمایشنامه): 728، 750
آخرین روز بابل (نمایشنامه): 733
آخوندزاده، دکتر عبد الخالق: 586
آخوندزاده، عزیز: 624
آخوند ملک: 43
آخوندنیا، منیره (تسلیمی): 719، 722، 744
آدم و حوا (نمایشنامه): 735
آذربایجان: 183، 250، 265، 295، 302، 413، 427، 432، 451، 456، 467، 483، 557، 654، 657، 672، 692، 708، 711
آذربایجان شرقی: 119، 125، 140، 193، 219، 222، 227، 229، 243، 249، 270، 278، 412، 556، 636، 757، 758، 761
آذربایجان غربی: 119، 140، 243، 251، 270، 278، 412، 556، 757، 758، 761
آذرچه: 33، 43
آذرگین، علی: 406، 409
آذرمیدخت: 733، 743
آذرنیا، پوراندخت: 497
آذری، میرزا احمد: 485
آذری تاکامی، دکتر قباد: 311
آرابال، فرناندو: 748، 749
آرام: 744
آرام، احمد: 488، 538
آردو طریان: 717، 741
آرزم، هادی: 396
آرش کمانگیر (نمایشنامه): 460، 721، 747
آرشین مالالان (نمایشنامه): 712، 714، 730، 731، 741، 742، 744
آرمان، روزنامه: 738
آریا داکاپو (نمایشنامه): 726، 748
آریانی، حاجی خان: 726
آریزاد، آ.: 724
آریوبرزن: 733، 743
آزاد، دکتر یوسف: 628
آزاد، علیرضا: 719
آزاد، غلامرضا: 488، 716
آزاد، محمد علی خان: 716
آزاد ایران، جمعیت: 488، 717، 718
آزاد سرو، کریم: 686
آزاده، رضا علی: 678
آزاده، علی: 488
آزاده گیلانی، علی: 672، 673، 674
آزادی، سینما: 755، 762
آزادی‌ور، هوشنگ: 705
آزاربن: 44
آزارستان: 33، 38، 43
آزارستانک: 43
آزارستانکی: 33
آزارکی: 274
آزمایشگاه دکتر احمد شاهنگیان: 619
آزمایشگاه دکتر جلالی‌پور و لقمان: 619
آزمایشگاه دکتر حسن‌پور: 620
آزمایشگاه دکتر حسن‌زاده: 621
آزمایشگاه دکتر ستاری: 619
آزمایشگاه دکتر شاهکار: 620
آزمایشگاه دکتر عباس افراه: 620
آزمایشگاه دکتر عبد الله رهبر نیکوکار: 620
آزمایشگاه دکتر علی تبرک: 619
آزمایشگاه دکتر علی فدائی: 619
آزمایشگاه دکتر نجفی آشتیانی: 620
آزمایشگاه دکتر یونسی‌بانه: 620
آزمایشگاه فروغ نژند: 621
آزمند، محمد: 683
آزوف: 311
آژی دهاک: 424
آسام: 138
آسایشگاه جذامیان باباغی تبریز: 557
آسایشگاه جذامیان محرابخان مشهد: 641
آسایشگاه سالمندان و معلولین رودسر: 637، 643
آسایشگاه مسلولین بو علی تهران: 553
آسایشگاه مسلولین رشت: 554، 555، 594
آسایشگاه مسلولین شاه‌آباد تهران: 553
ص: 774
آسایشگاه معتادین حویق: 606
آسایشگاه معلولین شهید محمدپور لنگرود: 606
آسایشگاه معلولین کهریزک کرج: 641، 643
آسایشگاه معلولین و خانه سالمندان رشت: 393، 606، 639، 640، 641، 642، 643
آستارا: 27، 32، 34، 36، 37، 38، 42، 43، 44، 45، 47، 77، 78، 88، 90، 100، 102، 103، 104، 108، 110، 121، 137، 139، 140، 146، 147، 152، 153، 174، 176، 178، 179، 182، 184، 185، 196، 219، 220، 222، 228، 230، 252، 266، 268، 274، 275، 277، 278، 279، 283، 284، 293، 294، 296، 302، 315، 328، 329، 334، 335، 336، 339، 340، 345، 346، 350، 359، 364، 365، 366، 367، 368، 370، 371، 372، 373، 389، 390، 413، 424، 428، 450، 451، 457، 498، 499، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509، 510، 511، 512، 517، 518، 527، 552، 554، 555، 558، 560، 572، 581، 583، 585، 588، 589، 590، 603، 604، 606، 607، 608، 609، 617، 618، 619، 622، 623، 625، 626، 629، 631، 632، 633، 634، 644، 654، 655، 656، 657، 687، 699، 700، 729، 749، 752، 756، 760، 762
آستاراچای (رود آستارا): 133، 179، 220، 284
آستارا خان: 295، 389
آستانه اشرفیه: 32، 34، 43، 44، 45، 47، 74، 77، 78، 88، 90، 107، 108، 109، 110، 121، 122، 137، 139، 141، 145، 152، 153، 245، 252، 266، 275، 278، 279، 297، 329، 330، 333، 334، 336، 337، 338، 340، 344، 347، 348، 349، 350، 361، 363، 364، 371، 373، 403، 413، 424، 427، 453، 457، 466، 498، 499، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509، 510، 511، 512، 517، 518، 526، 552، 554، 555، 558، 572، 581، 583، 585، 588، 589، 590، 602، 603، 604، 606، 607، 608، 609، 617، 618، 619، 622، 623، 625، 626، 629، 631، 632، 633، 644، 654، 655، 656، 657، 686، 696، 700، 701، 750، 756، 760
آستانه‌ای، شیخ حسین: 698
آستانه‌ای، شیخ محمد علی: 77
آستانه‌ای، مهدی: 77
آستانه نصیر علی‌کیا: 405
آسیا: 34، 124، 125، 244، 245، 266، 279، 354، 550، 559
آسیا، سینما: 755، 762
آسیابر: 43، 226، 247
آسیابرک: 43
آسیابسران: 343
آسیای شرقی: 34
آسیای مرکزی: 334، 350
آسیای میانه: 350، 371
آشپزخانه باغ عشرت (نمایشنامه): 732
آشغال (نمایشنامه): 749
آشنا، حسام الدین: 691
آشوربانیپال: 538
آشور کوچک: 316
آشوری، میرزا عبد الرسول: 479
آشویتس: 736
آصف، علی اکبر: 698
آصف الدوله: 482
آصفی، حسن: 391
آصفی، محمد: 669
آغداشلو، آیدین: 406، 411
آغوزبن: 43
آغوزبن کندسر: 43
آغوزچال: 278
آغوزچاله: 43
آغوزچکه: 43
آغوزکله: 38
آفتاب تابان، روزنامه: 675
آفتابی بر لب بام (نمایشنامه): 751
آفخرا، محله: 708، 720
آفریقا: 32، 35، 242، 550، 558، 559
آفریقای جوان، نشریه: 411
آفریقای شرقی: 35
آقائی، پروین: 721، 747
آقائی نقاش: 405
آقابابایف، پری (آقابابیان): 717، 741
آقابیگی، محمد: 751
آقاجان نقاش لاهیجانی: 403، 404
آقاجانی، مهدی: 728، 751
آقا خان، دکتر (طوب): 546
آقاخانی، ملوک: 720، 745
آقا رضا لاجی (رضا هاشم‌زاده): 647، 648، 658
آقا رضا مشهدی: 648
آقا سید ابو الفضل: 669
آقا سید ابو القاسم: 647
آقا سید جلال: 648
آقا سید شریف: 333، 611
آقا سید محمود: 484
آقا شفیع: 389
آقا قمیش: 389
آقامحله: 33
آقامحله بهمبر: 33
آقا محمد خان قاجار (نمایشنامه): 714، 721، 736، 741، 742، 746
آقا مشهدی احمد: 666
آقا میر شهید: 402
آق‌اولر: 38، 174، 193، 226، 247، 368
آقای رئیس کمسیون دارند (نمایشنامه): 721
آق‌مسجد: 341، 342
آکتورال آزاد ایران: 717، 719، 742
آلالان: 361، 370
آل بویه: 39
آل بویه، عبد اللّه: 394
آل بویه، غلامرضا: 751
آل زیار: 23
آلشوار: 229
آلشه‌چال: 38
آل عبا: 708
آل علی، سید حسن: 24
آلماآتا: 569
ص: 775
آلمان: 18، 27، 73، 74، 78، 79، 177، 269، 279، 280، 370، 409، 411، 520، 553، 575، 598، 643، 720، 731، 740، 745
آلمان رشت: 32
آلوش بیک قفقازی: 489
آلیان: 332، 342، 607، 614
آماتورها (نمایشنامه): 728، 729، 751
آماده، افشین: 413
آمارنامه استان گیلان (کتاب): 47، 144، 308، 311، 363، 364، 365، 366، 367، 371، 759، 760
آمارنامه صید ماهیان استخوانی شیلات ایران (شمال): 287
آمارنامه کشاورزی (کتاب): 122، 124، 140
آمریکا: 18، 24، 139، 172، 221، 250، 264، 265، 266، 269، 298، 311، 312، 407، 409، 410، 412، 484، 494، 545، 559، 572، 586، 626، 753، 757
آمریکانا (کتاب): 19
آمریکای جنوبی: 242، 558
آمریکای شمالی: 35، 242، 244، 265، 279
آمریکای لاتین: 538
آمریکای مرکزی: 242
آمل: 24، 366
آمن، شیخ محمد حسن: 698
آمنین، حسین: 391، 396
آموخته، محمد حسین (صدر الافاضل): 486
آموزش، روزنامه: 670
آموزشکده کشاورزی و منابع طبیعی صومعه‌سرا:
521، 522، 523، 524
آموزشکده فنی شهید چمران رشت: 510
آموزشگاه بهیاری 25 شهریور رشت: 519
آموزشگاه عالی بهداشت مدارس رشت: 520
آموزشگاه عالی پرستاری 25 شهریور رشت:
519، 529
آموزشگاه هنر تهران: 409
آموزگار، ابو طالب: 486
آموزگار، روزنامه: 667، 669
آموزگار، شیخ محمد: 714
آمیغ، منوچهر (میگلی): 391، 396
آمیغی، شفیع (فداکار): 488[965]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص775
انیان، دکتر آرامائیس: 587
آنکارا: 393، 409
آنکه گفت آری آنکه گفت نه (نمایشنامه):
721، 748
آوادیس: 484، 489، 743
آوانسیان، دکتر وارتان: 586
آوای جنگلی (نمایشنامه): 740
آهسته با گل سرخ (نمایشنامه): 737، 738
آهکلان: 43
آهندان: 33، 43، 616
آهوهای کوچک (نمایشنامه): 728، 729، 750
آی باکلاه، آی بی‌کلاه (نمایشنامه): 748
آی بلال، آی بلال (نمایشنامه): 743
آیتی، عبد المحمد: 114، 354
آیرم، سرتیپ محمد حسین: 493
آیندگان، روزنامه: 411
آینه‌ور: 33

الف‌

اباتر: 33، 74، 333، 345، 361، 593، 614
ابراهیم‌سرا: 33
ابراهیم کوتاه‌پا: 388
ابراهیمی، جعفر: 391، 396
ابراهیمی، قدس اعظم: 719
ابریشمی، میرزا احمد: 77، 79
ابریشمی، میرزا علی اکبر: 26
ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم: 538
ابن حوقل، ابو القاسم محمد: 114، 366
ابن ربن طبری، ابو الحسن علی بن سهل: 539
ابن سعد: 452، 708
ابن سینا: 39، 540، 543، 586
ابو الفتح گیلانی، مسیح الدین: 543، 544، 585
ابو الفداء، اسماعیل: 114، 354
ابو الفضل عباس: 382، 403، 404، 405، 449، 452
ابوت: 355، 359، 368
ابو علی سینا- ابن سینا
اپرت فردوسی (نمایشنامه): 733، 744
اتابک اعظم، میرزا علی اصغر خان: 664
اتابکیان، دکتر الکساندر: 586، 604
اتحادیه، دکتر منصوره: 356
اتحادیه مسلمین گیلان: 681
اتحادیه کشاورزی توتونکاران گیلان: 593، 670
اترک: 283
اترک، رود: 284
اترود: 43
اتریش: 199، 411، 575، 577، 659
اتفاق، روزنامه: 665، 667
اتللو (نمایشنامه): 744
اتودی بر شعر فدریکوگارسیا لورکا (نمایشنامه):
752
اجباری (نمایشنامه): 739
اجنه‌ها (نمایشنامه): 726
احترام السیاده: 493
احسانبخش، آیت اللّه صادق: 644، 558
احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (کتاب): 332، 432
احمد بن توکل: 375
احمدپناه، دکتر سید ابو الفضل: 688
احمدپناه، محمود: 752
احمدخانی، حسین: 752
احمدزاده رضوانی، حسن: 653
احمد سرگوراب: 33، 343، 500، 614
احمد شاه قاجار: 24، 25، 668
احمد کیاسرائی، یوسف: 396
احمدگوراب: 33
احمدورسر: 32
احمدی، احمد: 488
احمدی، محمد صادق (چهره‌سا): 489
احمدی، محمود: 694
احمق ریاست‌طلب (نمایشنامه): 713، 740
احیاء السلطنه، دکتر ابراهیم: 546، 587
اخبار روزانه، روزنامه: 676
اخبار ورزشی گیلان، خبرنامه: 686
ص: 776
اختناق در ایران (کتاب): 116
اخوان، حاج زین العابدین: 78
اخوان، غلامرضا: 394، 396
اخوان ماسوله، فریدون: 413
اخوت، جمعیت: 489، 733
اخوت، روزنامه: 666
اخوت عالی، روزنامه: 693
اخوت و حریت، روزنامه: 662
اخوت و فرهنگ، جمعیت: 743
اخوی، احمد آقا: 740
اخوی‌زاده (نمایشنامه): 735
ادبیات نسیم شمال، روزنامه: 663
ادبیات نمایشی در ایران (کتاب): 710، 715
ادریسیان، فاطمه: 413
ادموندز: 358
ادیب السلطنه سمیعی، حسین: 698
ادیب الممالک فراهانی: 482
ادیسون، توماس: 753
اراک: 228، 373، 587
ارامنه: 265، 359، 409، 712، 741
ارباستان: 33
اربلیان، دکتر لئون: 587
اربوکلایه: 33
ارتکاآلوارز، میگوئله: 728، 752
ارثیه ایرانی (نمایشنامه): 737
ارج، روزنامه: 684
اردبیل: 40، 196، 219، 220، 227، 229، 249، 296، 368، 373، 401، 425، 428، 456، 690
اردبیلی، مختار: 483
اردجان: 192
اردشیر شاه (نمایشنامه): 748
اردوبازار: 649
ارده‌جان: 330
ارده رودکنار: 330، 361
ارزبیگی، حسین: 748
ارزروم: 355
ارزن‌پشته: 43
ارژن: 315
ارس: 282، 309
ارسباران: 187
ارسطو: 269
ارشاد، امیر: 675
ارشد، حسین: 489
ارشدی، عنایت اللّه: 488
ارفع الحکماء: 588
ارفع السلطنه: 115
ارم‌سادات: 33
ارمغان، مجله: 690
ارمنستان: 657، 675
ارنانی (نمایشنامه): 715، 716، 721، 741، 746
اروپا: 18، 25، 26، 73، 76، 139، 143، 172، 175، 176، 184، 189، 194، 242، 243، 250، 264، 265، 269، 279، 312، 336، 355، 356، 357، 359، 370، 372، 387، 407، 410، 432، 436، 511، 538، 545، 550، 558، 559، 586، 662، 663، 664، 691، 712، 729، 730، 753
اروپ- سیبری: 184
اروشکی: 43
ارومیه: 26، 140، 373، 545، 690، 757
اره‌چاک: 43
از آستارا تا استارباد (کتاب): 356، 359، 368، 380، 401، 402، 403،
ازبر: 33
ازبرم: 33، 198
از پا نیفتاده‌ها (نمایشنامه): 728، 736، 737، 748، 749
از پشت شیشه‌ها (نمایشنامه): 737
ازدواج (نمایشنامه): 720
ازرق شامی: 403، 404
از زندگی تا مرگ یک قدم (نمایشنامه): 721، 746
ازگم: 33
ازگمی، طاهر: 689
ازگمی، کربلائی مهدی: 24
از ماست که بر ماست (نمایشنامه): 741
ازهری، محمد: 684
اژدها بلوچ: 33
اسالم: 36، 41، 146، 174، 188، 196، 197، 198، 222، 226، 329، 330، 334، 336، 339، 361، 372، 467، 499، 610، 626
اسب‌ریسه: 38، 43
اسب‌عمر: 38، 44
اسپالازانی: 251
اسپانیا: 125، 269، 641
اسپهبدان: 43
اسپیلی: 43، 226، 247، 375، 390، 653
استاد زیتون: 395
استاد کلایه: 33
استانبول (اسلامبول): 26، 73، 409
استانداری گیلان: 525، 640، 699، 701
استاویدیس یونانی، دکتر: 546، 587
استثناء و قاعده (نمایشنامه): 750
استخر بیجار: 43
استخرسر: 43
استخر عباس‌آباد: 133
استرآباد: 24، 176، 283، 284، 368، 369
استرالیا: 279، 577
استقامت، حاج حسین: 639، 641
استکهلم: 269
استوار، رضا: 391
استوانی، فرهاد: 406، 412
استودیو درام گیلان: 395، 720، 731، 744، 745
استوک مندویل: 641
اسد اللّه‌زاده، بهمن: 406، 410
اسد اللّه‌زاده، حسن: 647
اسدزاده، ابراهیم: 729، 752
اسدزاده، میرزا حسین خان: 664
اسدی، محمد: 648، 649
اسدی، مرتضی قلی خان: 716
اسدیان، حسین: 413
اسدیان، زهرا: 752
اسدی خاور، میر ابو طالب: 698
اسدی شلمانی، صادق: 413
اسرائیل: 264
اسرار الاطباء (کتاب): 544، 586
ص: 777
اسطلخ‌جان: 43، 440
اسطلخ‌زیر: 34
اسطلخ‌کوه: 42، 43
اسطلخ‌کیان: 43
اسفند: 33، 345
اسفندیارسرا: 43
اسفندیاری، حاج میرزا حسن (محتشم السلطنه):
482، 483
اسفندیاری، هوشنگ: 737
اسقلبیوس: 539
اسکده: 33، 534
اسکندر: 733
اسکندرآباد، محله: 484
اسکندر بیک‌منشی (ترکمان): 709
اسکندر مقدونی: 539
اسکندریان، حسن: 77
اسکندریه: 412
اسکوئی: 744، 745
اسلام‌آباد: 342، 343، 361، 409، 433، 550
اسلام‌ده: 34
اسلام‌نظر، حسن: 648، 649
اسلامی‌رشت، چاپخانه: 695
اسماعیل‌پور، بنیامین: 713
اسماعیل کرد (نمایشنامه): 735
اسماعیل گوابر: 343
اسماعیلی، کورش: 751
اسو: 43
اشباح (نمایشنامه): 726، 748
اشتاین‌بک، جان: 749
اشتباه بزرگ (نمایشنامه): 721، 736، 746
اشتراخ، نشریه: 520
اشترکان: 32
اشتولتس: 356
اشرف‌خانی، بهمن: 752
اشکالی: 43
اشکان دهکاه: 32
اشکانیان: 23، 39
اشکراب: 43، 44
اشکرمیدان: 37
اشکلن بالا: 33
اشکم جهان‌پهلو: 33، 43
اشکو: 43، 44
اشکور: 112، 196، 226، 247، 341، 381، 439، 459، 462، 500، 550
اشکورات- اشکور
اشکوری، ابو القاسم: 684
اشکوری، میرزا هاشم: 647
اشکیت: 33
اشلیکی: 33
اشمان کماچال: 32
اشناب، فرهاد: 751
اصالت (بانکی)، عباس: 712، 713، 714، 730، 740، 741
اصطخری، ابو اسحق ابراهیم: 114، 354، 366
اصطلک: 33
اصغرنژاد، غلامرضا: 751
اصغری، فتح اللّه: 27
اصفهان: 125، 140، 265، 270، 356، 357، 360، 372، 373، 401، 409، 411، 412، 556، 586، 641، 661، 690، 691، 692، 697، 752، 757، 758، 761
اصفهانی، حاجی حبیب: 665
اصلان: 434
اصلی و کرم (نمایشنامه): 712، 714، 719، 730، 731، 741، 742، 744
اصناف گیلان، روزنامه: 685
اطاقور: 38، 347، 616
اطلاعات، روزنامه: 409، 410، 411
اعتدالی، محمد: 720
اعتدالی‌خو، محمد: 720، 744، 745
اعتماد الحکماء، جعفر: 588
اعتماد السلطنه، محمد حسن خان: 709
اعتمادی، محمد: 497
اعدام در ده شماره (نمایشنامه): 721، 746
اعظام قدسی، حسن: 713، 714، 732، 740
اعظمیان: 225
اعظمی زنگنه، دکتر عبد الحمید: 25
اعلم الهدی: 648
افاغنه: 697
افتخار السلطنه: 391
افتخاری، هوشنگ: 391، 396
افخمی، ساسان: 497
افراسیابی، علی: 752
افراشته، محمد علی: 720، 735، 744
افرمجان علیا: 33
افروزی، محمد علی: 413
افسانه سرزمین نیمروز (نمایشنامه): 739
افسر الدوله: 493
افشار، ایرج: 114، 354
افشار، رضا: 388
افشار، علی اکبر: 488، 489، 714، 717، 718، 719، 720، 730، 731، 743، 744، 745
افشار، محمد: 488
افشاریه: 115، 144
افشیه، بهروز: 752
افصح المتکلمین، میرزا ابو القاسم: 662، 663، 664، 666، 667، 668، 691، 693
افضل، علی: 479
افعی طلائی (نمایشنامه): 726، 748
افغانستان: 73، 241، 332، 357، 485
افلاطون، روزنامه: 665
افندی ادیب، سعید: 624
افول (نمایشنامه): 736
اقبال، چاپخانه: 694
اقبال، حیدر علی: 695
اقبال، مجله: 670
اقبال آشتیانی، عباس: 698
اقتصاد منطقه گیلان (کتاب): 311
اقدامی، حسین: 752
اقوان‌دوست: 728
اقیانوسیه: 242، 250، 263
اکباتان: 310
اکبر، رخشنده: 719
اکبر، فتح اللّه- سردار منصور
اکبر، فریدون: 593
اکبر، محمد تقی: 689
اکبرآباد: 33، 43
اکبرپور، کاسعلی: 391، 396
ص: 778
اکبر خان فلوتی: 396
اکبر شاه، جلال الدین: 544، 586
اکبری، رخشنده: 744
اکبری، نسرین: 725
اکسیر، اکبر: 687
اگن: 675
الاخاء، نشریه: 409
الاسباب و العلامات (کتاب): 540
الاسر: 33
الاله گوراب: 33
الاهه (نمایشنامه): 717، 741
الب‌ارسلان: 39، 115
البدر المنیر، مجله هفتگی: 669، 693
البرز: 40، 173، 187، 219، 222، 223، 228، 424، 425، 463
البرز، روزنامه: 675
التشریح بالتصویر (کتاب): 540
التفهیم لاوایل صناعة التنجیم (کتاب): 461
التون، جان: 174، 355، 545
الحاوی (کتاب): 543، 544
السیدادی شیر: 327
الطافی، محمد: 413
الغ بیک تیموری: 540
الفاظ الادویه (کتاب): 543
الفبا، روزنامه: 676، 694
الفبای روانشناسی (کتاب): 696، 520
الکساندر اول: 282
الکی صحرا: 33
اللّه‌ده: 38
اللّه‌رود: 33
المعرب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم (کتاب): 327
الموت: 378
الموسیقی العراقیه (کتاب): 375
الوش بیک: 716، 742، 754
ام لیلا: 403
امام: 43، 226، 247
امام‌جمعه رانکوهی گیلانی، سید ابو القاسم: 693
امام حسن (ع): 379، 451، 708
امام حسین (ع): 379، 404، 449، 451، 452، 457، 469، 682، 708
امام رضا (ع): 381، 440، 650
امامزاده ابراهیم: 179، 193، 194، 197، 198، 278، 329، 330، 337، 453، 468، 469
امامزاده اسحاق: 278، 330
امامزاده تورار: 329
امامزاده شفیع: 43
امامزاده محمد حنفیه: 477
امامزاده هاشم: 342، 369، 479، 611، 627
امام زین العابدین (ع): 403
امام موسی کاظم (ع): 379، 403
امان اللهی، زهرا: 752
امانی، دکتر مهدی: 149
امانی، ساری: 710، 718، 719، 742، 743
امانی، غلامرضا: 391، 396
امثله (کتاب): 477
امجد الحکماء طبیب: 587
امشه‌ای، قدسی: 412
املش: 21، 30، 31، 44، 77، 196، 222، 226، 230، 247، 330، 332، 333، 334، 343، 347، 456، 492، 498، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 510، 607، 613، 620، 627، 699، 706، 760
امویان: 328
امید اسلام، مجله: 674
امید ترقی، جمعیت: 487، 714، 716، 726
امید ترقی، روزنامه: 487، 667، 712، 713، 715، 740، 741
امید گیلان، روزنامه: 681
امیرآباد: 316
امیر ارسلان (کتاب): 477
امیر ارسلان و فرخ‌لقا (نمایشنامه): 743
امیررحمت، سعید: 413
امیرسلیمانی، سعید: 739
امیرشریفی، مهدی: 689
امیرعطائی، اسماعیل: 391، 392، 396
امیر علائی: 698
امیر علاء الدین: 543
امیر عنایت بیک: 731
امیرکبیر، میرزا تقی خان: 73، 282، 283، 476، 544، 661
امیر کیاسر: 32، 198
امیر محله: 38
امیره اسحاق: 432
امیرهنده: 32، 34
امیری، دکتر منوچهر: 332، 354
امیری، عباس: 721، 726، 728، 746، 747، 750، 751
امیلدان: 33
امین، دکتر ابو القاسم: 538
امین الدوله کاشی، فرخ خان: 73، 74
امین السلطان، میرزا علی اصغر خان: 176
امین الضرب، حاجی محمد حسن: 25، 74
امین‌طینت، بهمن: 391
امین فرشچیان، دکتر مظفر: 329، 553
امینی، دکتر علی: 600
امینی، ر: 681، 682
امینی، عیسی: 648
انارستان: 34
اناهیتا: 462
انبارسر: 32
انبو: 38، 44
انتشارات آکادمی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان: 413
انتشارات ابن سینا: 354
انتشارات ابو ریحان: 553، 714، 732
انتشارات اطلاعات: 361، 378
انتشارات اقبال: 282، 283، 712
انتشارات امیرکبیر: 24، 354، 366، 538
انتشارات انجمن آثار ملی: 356
انتشارات باستان: 584
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: 41، 354، 357، 359، 368، 451، 542، 708
انتشارات توس: 358، 715
انتشارات جاویدان: 283، 356، 388، 645، 709، 713، 714
انتشارات چهر: 355، 358
انتشارات خوارزمی: 354
انتشارات دادجو: 354
ص: 779
انتشارات دانشگاه تهران: 124، 538، 690
انتشارات دفترهای زمانه: 673
انتشارات دنیای کتاب: 354، 708
انتشارات رز: 736
انتشارات زرین: 690
انتشارات زوار: 356
انتشارات سازمان اسناد ملی: 691
انتشارات سازمان جنگلها و مراتع کشور: 178، 218
انتشارات صفی علیشاه: 388
انتشارات طاعتی: 359، 389، 553
انتشارات طلایه: 692
انتشارات طهوری: 424
انتشارات علمی و فرهنگی: 30، 31، 708
انتشارات فرانکلین: 265
انتشارات کاوه: 143
انتشارات مروارید: 705
انتشارات مشعل: 389
انتشارات معرفت: 387، 714
انتشارات وزارت فرهنگ و هنر: 36، 113
انتقام حقیقی یا سیاح ایرانی (نمایشنامه): 742
انتقام ملت (نمایشنامه): 735
انتقام (نمایشنامه): 733، 742
انجمن اخوت و فرهنگ (نمایشنامه): 742
انجمن ملی ولایتی گیلان، روزنامه: 662، 692
انجیل (کتاب): 142، 691
انجیل‌بن: 179
اندونزی: 40، 183، 572، 578
انزابی‌پور، علی اکبر: 412
انزلی- بندر انزلی
انسان سوسیالیست، روزنامه: 686
انستیتو تکنولوژی رشت: 509
انستیتوی بررسیهای علمی و صنعتی ماهی ایران:
297، 298
انشاء، منصور: 652
انشائی، محمد: 496، 668
انشیه، بهروز: 728
انصاری، حجت: 648
انصاری، حمید رضا: 752
انصاری، شیخ محمد قاسم: 487، 713، 714
انصاری، علی قلی خان: 291
انصاری، محمد رضا: 689
انصاف‌پور، غلامرضا: 113
انقلاب، سینما: 750، 754، 755، 756، 762
انقلاب اسلامی: 299، 393
انقلاب اکتبر: 46، 296
انقلاب جنگل: 388
انقلاب سرخ، روزنامه: 670
انقلاب مشروطیت: 388، 516
انگشتری گم‌شده یا ازدواج (نمایشنامه): 731
انگل‌بر: 43
انگلستان: 24، 73، 78، 80، 138، 149، 175، 242، 279، 282، 293، 295، 354، 355، 407، 476، 538، 545، 572، 641، 643، 646، 653، 658، 677، 680، 757
انگلیس- انگلستان
انوش محله جوکندان: 38
انوشیروان عادل و مزدک (نمایشنامه): 718، 730، 733، 734، 735، 742
اوتارمحله: 37
اورادی، فریدون: 274
اورال: 309
اورتاچای: 227، 249
اورسل، ارنست: 356، 358، 369، 370
اوژن‌لابیش (نمایشنامه): 732
اوستا (کتاب): 264، 424، 539
اوستند (ئوستند): 411
اوشیان: 220، 337، 500
اوکراین: 269
اوکیسی، شون: 728، 729، 748، 751
اوگانیانس، آوانس: 754، 756
اولئاریوس، آدام: 143، 354، 356، 368
اولئان: 310
اوهانجانیان، اولین: 396
اوهانجانیان، وازگین: 396
اهرام مصر: 244، 245
اهریمن و پری جادو (نمایشنامه): 743
اهلرز، اکارت: 117
اهواز: 347، 373، 409، 412، 665، 757
اهورامزدا: 424
ایبسن، هنریک: 748
ایتالیا: 73، 74، 125، 149، 173، 199، 243، 357، 407، 410، 411، 572، 659، 730، 757
ایران: 17، 18، 23، 24، 25، 26، 27، 34، 35، 38، 39، 73، 74، 76، 82، 83، 114، 115، 124، 125، 136، 138، 143، 144، 146، 148، 173، 175، 176، 177، 183، 184، 185، 187، 188، 189، 190، 191، 193، 194، 196، 197، 198، 199، 200، 222، 225، 231، 241، 243، 245، 250، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 296، 297، 300، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 317، 328، 329، 332، 350، 354، 355، 362، 365، 369، 371، 375، 376، 377، 379، 380، 382، 383، 385، 387، 389، 390، 391، 393، 394، 407، 408، 410، 411، 424، 425، 432، 434، 436، 439، 440، 452، 454، 456، 457، 459، 460، 461، 467، 475، 494، 516، 517، 520، 521، 538، 539، 542، 543، 544، 545، 550، 553، 557، 558، 571، 578، 586، 587، 593، 640، 653، 657، 658، 659، 661، 662، 667، 669، 671، 672، 675، 676، 677، 680، 681، 685، 688، 690، 691، 692، 699، 705، 706، 707، 708، 710، 711، 712، 713، 719، 728، 732، 733، 735، 738، 739، 754، 757، 758، 760، 762
ایران، سینما: 754، 756، 762
ایران بیدار، روزنامه: 682
ایران جوان، علی‌بالا: 396
ایران سرخ، نشریه: 671
ایرانشهر (کتاب): 557، 712
ایران کبیر، روزنامه: 675، 733
ایران و قضیه ایران (کتاب): 143، 144، 545
ایروان: 282
ایزددوست، محمود: 688
ایزده: 316
ص: 780
ایزدی، دکتر سرور: 554، 594
ایزن: 38
ایشکا: 32
ایشکوه بالامحله: 43
ایشکوه پائین‌محله: 43
ایلام: 556، 761
ایل‌بیگی، فریدون: 751
ایلبییان، رضا: 750
ایمهوتب: 539
این تخت بند تن (نمایشنامه): 752
ایندیانا: 408
ایوان استخر: 32

ب‌

بابا، هایراپت: 745
بابائی، آفاق: 721، 747
بابائی، مهناز: 750
بابائی روشندل، فروغ: 751
بابارکاب: 44
بابازاده، شعبانعلی: 391، 392، 394
باباسرا: 38، 44
باباشکوری، علی: 391، 396
باباطاهر: 477[966]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص780
باعلی: 38
بابالومحله: 38
بابایو، یوسف: 749
بابکان ساسانی، سلیمان پاشا: 684
بابل: 750
بابل: 243، 270، 538، 539
بابل‌رود: 284، 309
بابلسر: 177، 303، 316
بابوجان: 403، 406
بابودیس: 362
باب‌ولی: 43
باجی‌گوابر: 43، 44
باختریان، هفته‌نامه: 684
بادبزن خانم ویندرمیر (نمایشنامه): 721، 744، 746، 747
بادبوقعه: 543
بادکوبه: 76، 176، 360، 370، 480، 486، 692، 699، 714
بادکوبه، رستم: 482
بادکوبه، سید محمود: 482
بادی الله، محله: 25، 406، 721
باران، نشریه: 520، 696
باربد: 387
بار دیگر ابو ذر (نمایشنامه): 729، 751
بار دیگر باران (نمایشنامه): 728، 729، 752
بارزنکا: 297
بارسلون: 641
بارکوسرا: 344، 406، 616
بارکوسرا امیرآباد: 33
بارگلی: 34
بارور، شهین: 413
بازار، روزنامه: 677، 682، 687، 695
بازار آستانه اشرفیه: 336، 337، 344، 349
بازار اسالم: 339
بازار برنج‌فروشان لنگرود: 349
بازار بزرگ رشت: 698
بازار بندر انزلی: 345
بازار بندر کیاشهر: 347
بازار پارچه‌فروشان لنگرود: 349
بازار پره‌سر: 335، 336
بازار پشل: 336
بازار پیشده: 348
بازار تاجرهای رشت: 24
بازار جمعه- جمعه‌بازار
بازار جورشر: 341
بازار خرازهای رشت: 24
بازار خلیف‌آباد: 339
بازار خمام: 339
بازار دستک: 339
بازارده: 34
بازار دهشال: 339
بازارده گلباغ: 34
بازار رحیم‌آباد: 340
بازار رضوانشهر: 336
بازار رودسر: 340
بازار روز لنگرود: 349
بازارسر رودبنه: 616
بازارسر لفمجان: 34
بازار سنگر: 342، 343
بازار سیاهکل: 342، 349
بازار سیاهورود: 342
بازار شفت: 344
بازار شماره 1 لنگرود: 349
بازار شیخعلی کلایه: 344
بازار صومعه‌سرا: 344، 345
بازار طاهر گوراب: 345
بازار فصلی سوباتان: 341
بازار فومن: 344، 346
بازار کارسیدان: 336
بازار کسما: 346
بازار کوچصفهان: 347، 349، 350
بازارگاه: 38
بازار گرگانرود: 350
بازار گوراب‌پس: 348
بازار لاهیجان: 349
بازار لاهیجان، روزنامه: 689
بازار لسکوکلایه: 348
بازار لولمان: 349، 350
بازار ماسال: 350
بازار مال‌فروشان لنگرود: 349
بازار محله: 43
بازار میرزا کوچک خان: 335
بازار میوه‌فروشان لنگرود: 349
بازان: 34
بازپرس وارد می‌شود (نمایشنامه): 751
بازرس (نمایشنامه): 721، 746
بازرگان‌محله: 33
بازقلعه اکبر: 33
بازقلعه ملک: 33
بازکیاگوراب: 33، 43، 329، 342، 599، 615
بازن، مارسل: 143، 329، 331، 553
بازنشین علیا: 43
باشگاه ورزشی سلامت‌بخش رشت: 646
باش‌محله لوندویل: 37
باطوم: 26
ص: 781
باغچه‌بنه: 32
باغچه‌سرا: 37، 609
باغ حکیم فانوس: 740
باغداگل: 227، 249
باغ محتشم رشت (پارک شهر): 189، 193، 653، 657، 737
باغ (نمایشنامه): 739
بافکر، حمید: 750
باقری‌نژاد، حسن: 752
باقلاکش: 33
باکو: 26، 282، 295، 355، 359، 370، 389، 646، 671، 730
باکون: 399
بالا بازار پاشاکی: 335
بالابندین: 33، 43
بالابیجار اینکیش: 43
بالاپاپ‌کیاده: 33
بالاتنورود: 34
بالاچاف: 33
بالاچراکوه: 42
بالاده: 37
بالارود: 468، 469، 470، 471، 472، 473
بالارودپشت: 33، 43
بالازاده، حاج صمد: 78، 79
بالازاده، حاج محمد تقی: 78
بالاسالکویه: 34
بالاشاده: 34
بالاقاضی‌محله: 34، 44
بالاگفشه: 438
بالالام بشکست: 43، 44
بالالیل: 347
بالامحله: 33، 43
بالامحله پاشاکی: 34، 335
بالامحله قاسم‌آباد: 38، 44
بالامحله گل‌رودبار: 33
بالامحله گیلده: 32
بالامحله لفمجان: 34
بالانارنج لنگه: 33
بالتیک، دریا: 372
بام: 43
بامبوبافی، نشریه: 34
بامبولکسکی، مطبعه: 669، 693
بامها و زیر بامها (نمایشنامه): 721، 727، 747، 749
بانک (کتاب): 25
بانک استقراضی روس: 25، 362، 363
بانک اعتبارات: 28
بانک اعتبارات صنعتی: 28
بانک ایران انگلیس: 28
بانک ایران خاورمیانه: 28
بانک ایران ژاپن: 28
بانک ایرانشهر: 28
بانک ایران و روس: 28
بانک ایران و عرب: 28
بانک ایران هلند: 28
بانک ایرانیان: 28
بانک بازرگانی: 28
بانک بیمه ایران: 28
بانک بین المللی: 28
بانک پارس: 28
بانک پهلوی: 26
بانک تجارت: 27، 28
بانک تجارت خارجی: 28
بانک تعاون کشاورزی: 28
بانک تعاونی و توزیع: 28
بانک توسعه سرمایه‌گذاری ایران: 28
بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران: 28
بانک تومانیانس: 26
بانک تهران: 28
بانک جدید شرق: 25
بانک داریوش: 28
بانک رفاه کارگران: 27، 28
بانک روس: 713
بانک رهنی: 28
بانک ساختمان: 28
بانک سپه: 26، 27، 28
بانک شاهنشاهی ایران: 25، 26، 693
بانک شاهی: 26
بانک صادرات: 27، 28
بانک صنایع: 28
بانک صنعت و معدن: 28، 74
بانک صنعت و معدن تهران: 75
بانک عثمانی: 26
بانک عمران: 28
بانک فرهنگیان: 28
بانک کار: 28
بانک کشاورزی: 27، 28، 74، 75
بانک مسکن: 28
بانک ملت: 27، 28
بانک ملی: 27، 28، 32، 35، 76
بانکی، علی اکبر: 713
بانکی، مشهدی احمد آقا: 713
باور، دکتر منصور: 587
با هم به میهمانی گلها برویم (نمایشنامه): 750
بحرین: 533
بخارا: 282، 354، 698
بختیاری، منطقه: 228، 436
بخش خلیج انزلی، از یادداشتهای کمپانی وارثین لیانازوف (کتاب): 286
بخشعلی‌زاده، بابک: 752
بخشعلی‌زاده، غفور: 752
بداب: 33
بدرطالعی، احمد: 721، 723، 728، 729، 746، 747، 749، 751
بدرطالعی، محمود: 740، 750
بدرطالعی، مسعود: 748
بدرمنیر، روزنامه: 669، 670
بدری، سید جلال الدین: 669، 673
بدری، سید رضی: 679
بدگمان (نمایشنامه): 721، 746، 747
بده‌پشت: 38، 44
برادران لیانازوف: 291
براق: 403
براکت، اسکار. گ: 705
براون، ادوارد: 662، 664، 665، 666، 667، 668، 690، 713
برای شرف (نمایشنامه): 719، 721، 742، 746
برای کفتار پیر دندان مصنوعی باید خرید
ص: 782
(نمایشنامه): 739
برتو، کمپانی: 74
برچسگادف (نمایشنامه): 720، 745، 746، 747
بررسی هنر ایران (کتاب): 35
برزبیل: 38، 44
برزگران، روزنامه: 673
برزویه طبیب: 539
برزیگر، دکتر انوش: 628
برشت، برتولت: 748، 750
برقانی، رقیه: 497
برقی، اسماعیل: 685
برقی، محمد ابراهیم: 689
برکاده: 74
برکادهی، محمد علی: 391، 396
برگزیده مشترک یاقوت (کتاب): 354
برلین: 26، 143، 357، 370
برمبرژه، کریستیان: 143، 553
برمر، مهناز: 752
برمکوه: 38
برنئو: 40
برنارد، لوسین: 745
بروجرد: 740
بروک، پیتر: 388
بروکسل: 409، 412
برومند، احمد: 720، 745
برون‌بالا: 38، 44
برون‌پائین: 38، 44
بره‌پشت: 38
بره‌سر: 43، 226، 227، 230، 247، 612
بره‌سر عمارلو: 607
بریتانیا: 553
بریتانیکا (کتاب): 19
بریران: 33
بریرانی، محمد صادق: 406، 408، 409
بریسلی: 295
بزرگ‌بشر، محمد رضا: 683
بزرگپور، رضا: 394
بزرگپور، کورش: 394
بزکویه: 43
بسته‌دیم: 32
بسک: 38
بشارتی، فرهاد: 752
بشرا، محمد: 432، 443، 460، 462، 463، 721، 736، 744، 746
بشردوست، دکتر: 546، 587
بشردوست، روزنامه: 680
بشردوست، منوچهر: 680، 682
بشمن: 32
بصره: 697
بعثت، سینما: 756، 762
بعد از پانزده سال (نمایشنامه): 735
بعد (نمایشنامه): 726، 748
بغداد: 355، 357، 360، 544، 585
بقائی، بهروز: 748، 750، 752
بقراط: 539، 543، 556
بقراط الدوله طبیب: 587
بقراطی، محمد: 689
بقراطی شفتی، فتح‌علی: 681
بقعه آقا پیررضا: 649
بقعه آقا سید ابراهیم: 347، 406
بقعه آقا سید حسن: 347، 349
بقعه آقا سید حسین کیا: 406
بقعه آقا سید علی: 406
بقعه آقا سید کاظم: 403
بقعه آقا سید محمد بن امام جعفر الصادق (ع):
403
بقعه آقا سید محمد یمنی: 403
بقعه آقا سید نصیر بن امام موسی کاظم (ع): 403
بقعه آقا میرشهید: 403
بقعه بارکوسرا: 406
بقعه خرشتم: 406
بقعه دموچال: 406
بقعه سید جلال الدین اشرف: 329
بقعه کومس: 406
بقعه لیچا: 405
بقعه میرفاضل: 649
بکول، رابرت: 242
بلات، لیندن: 27
بلالم: 33
بلای آسمانی (نمایشنامه): 719، 743
بلترک: 38
بلدیه، مجله: 675، 694
بلژیک: 264، 410، 411، 479
بلسکله امام‌جمعه: 32
بل‌شاس: 412
بلگراد: 409
بلگوری، کریم: 27
بلندبخش، حسین: 684
بلوچستان: 35، 45، 125، 358
بلوردکان: 278
بلوره‌پشت: 38
بلوری، اسماعیل: 488، 718
بلوکات: 254، 500
بمبئی: 357، 754، 756
بمبو (نمایشنامه): 721، 728، 747، 748
بناپارت، ناپلئون: 282، 476
بناری، پروین: 750
بنان، مهندس غلامعلی: 177، 178
بنایان، دکتر: 686
بندبن قاسم‌آباد: 38، 44، 613
بندر، روزنامه: 680
بندر انزلی: 24، 25، 26، 27، 32، 34، 37، 44، 45، 47، 74، 76، 77، 78، 88، 89، 90، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 113، 121، 122، 137، 139، 140، 145، 146، 147، 152، 153، 196، 245، 252، 266، 278، 279، 282، 285، 287، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 328، 329، 330، 334، 335، 336، 338، 339، 340، 341، 345، 346، 350، 356، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 369، 370، 371، 372، 373، 388، 389، 390، 391، 395، 406، 408، 410، 413، 436، 438، 456، 485، 486، 489، 491، 492، 493، 498، 499، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509، 510، 511، 512، 517، 518، 531، 552، 554، 555، 557، 558، 560، 570،
ص: 783
572، 581، 582، 583، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 597، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 617، 618، 619، 622، 623، 624، 625، 626، 629، 631، 632، 633، 638، 642، 644، 646، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 662، 663، 664، 669، 673، 677، 679، 680، 681، 682، 683، 689، 690، 692، 693، 694، 699، 702، 706، 712، 717، 719، 721، 726، 728، 729، 733، 741، 743، 744، 746، 750، 754، 756، 760، 761، 762
بندر پهلوی، روزنامه: 683
بندر پهلوی- بندر انزلی
بندر ترکمن: 316
بندرعباس: 35، 373، 428، 557
بندر فرحناز- بندر کیاشهر
بندر کیاشهر: 44، 77، 198، 303، 316، 336، 339، 347، 348، 349، 498، 499، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 526، 607، 609، 619، 626، 703، 729، 749، 751، 758، 760
بندر گز: 370
بندرمحله: 34
بنزپنریچانسکی، اسحق: 624
بن‌زمین: 42
بنفشه، روزنامه: 684
بنکده: 33، 612
بنگال: 585
بنگاله: 355
بنگاه: 43
بنگاه ترجمه و نشر کتاب: 354، 360
بنگاه حمایت مادران و نوزادان رشت: 602، 607
بن‌گبر: 34
بنگلادش: 253
بن مارشه، مغازه: 724
بنون: 38
بنی احمد: 601
بنیاد جانبازان گیلان: 695
بنی اسد، قوم: 451
بنی اسرائیل: 26، 37
بنیامین: 488
بوئین: 33
بوئین‌زهرا: 755
بوبرد، شاپور: 750
بوجائیه: 33
بودیان: 33
بوذرجمهر: 733
بوزار: 407، 411
بوزورگو (بازارگاه): 115
بوسار: 74
بوستانچی آبکناری، علی: 391
بوشهر: 73، 271، 556، 690، 761
بویراحمد و کهکیلویه: 556
بویه: 43
به‌آذین، م. ا. (محمود اعتمادزاده): 740، 750
بهادرکلایه: 33، 44
بهار، محمد تقی (ملک الشعرا): 676، 698
بهار جاوید (دل‌افروز) (نمایشنامه): 732
بهارستان: 278، 372
بهاری، حفظ اللّه: 647
بهبود، فرامرز: 720، 721، 724، 725،، 745، 746
بهبودی، ابراهیم: 488
بهبهانی، عبد الجواد: 673
بهپور، احمد: 143
بهداشت جهان، مجله: 557
بهدان: 33
بهدشتی، استاد علی: 392
بهرام‌پور، بهرام: 720
بهروز، ذبیح الله: 749
بهزاد، دکتر محمود: 628، 674
بهزادی، غلامحسین (فخام): 678
بهستان، بهیستون- بیستون
به سوی سیمرغ (کتاب): 411
بهشتی، علی: 391، 496
بهشهر: 191
بهلر (بوهلر): 360، 368
بهلول: 745
بهمبر: 358
بهمدان: 33
بهمن، صیدگاه: 315
بهمنیار کرمانی، احمد: 692
بهنام، دکتر عیسی: 30، 40
بیالوا: 33
بیانی، محمد علی: 77، 689
بیج: 33
بیجار (گروس): 690
بیجار بسته‌سر: 33
بیجاربنه: 33، 34
بیجاربین: 32، 33، 38، 44
بیجارپس: 33، 43، 612
بیجارخاله: 33
بیجارسر: 33
بیجارکنار: 33
بیداری، روزنامه: 670
بیداری، محبوبه: 752
بیداویسی، علی: 752
بیداویسی، علیرضا: 752
بیدپای، داستان: 750
بیربنه پائین: 34
بیروت: 586
بیروم: 43
بیرونی، ابو ریحان: 460، 461
بیزانس: 538
بیژن و منیژه (نمایشنامه): 721، 746
بیست و دو بهمن، سینما: 755، 759
بیستون: 401
بیسین، آلکساندر: 744
بیشه‌بان، قدیر: 658، 672، 676، 677
بیشه‌گاه: 33
بیضائی، بهرام: 427، 706، 708، 727، 728، 747، 749، 751، 757
بیک‌زادمحله: 330
بیکوب، غار: 269
بیگم آقا: 493
بیلچال: 38، 43
بیلیابین: 38
بیلی‌لنگه: 43
بیمارخانه رشت: 590
ص: 784
بیمارستان آریا رشت: 592
بیمارستان آمریکائی رشت: 545، 590، 601، 602، 622
بیمارستان امام خمینی صومعه‌سرا: 599، 602، 606
بیمارستان امینی لنگرود: 600، 601، 606
بیمارستان بابائی‌پور لنگرود: 601، 606
بیمارستان بیست و دو آبان لاهیجان: 599، 606
بیمارستان بیمه‌های اجتماعی کارگران رشت:
602
بیمارستان پورسینای رشت: 532، 548، 586، 587، 590، 591، 601، 602، 605، 606، 622، 626، 698، 712
بیمارستان توتونکاران رشت: 532، 592، 593، 606، 624، 626
بیمارستان تیپ رشت: 602
بیمارستان دکتر بهشتی آستارا: 596، 606
بیمارستان دکتر بهشتی بندر انزلی: 596، 597، 606
بیمارستان دکتر حشمت رشت: 532، 533، 593، 594، 605، 606
بیمارستان دکتر حشمت رودسر: 598، 599، 606
بیمارستان دکتر طاهری تالش: 598، 606
بیمارستان دکتر علی شریعتی آستارا: 596، 606
بیمارستان رازی رشت: 532، 534، 554، 555، 594، 595، 602، 605، 606
بیمارستان راه گیلان: 595، 602
بیمارستان ژاندارمری رشت: 602
بیمارستان سیاهکل: 602
بیمارستان شهربانی رشت: 602
بیمارستان شهید انصاری لاهیجان: 599، 606
بیمارستان شهید مطهری فومن: 599، 606
بیمارستان شهید مفتح فومن: 606
بیمارستان شهید نورانی تالش: 598، 602، 606
بیمارستان عدل: 602
بیمارستان فیروزآبادی شهر ری: 641
بیمارستان گیل و دیلم رشت: 592، 606
بیمارستان لشکر 4 رضائیه: 546
بیمارستان میرزا کوچک خان رشت: 532، 595، 605، 606
بیمارستان و زایشگاه کوثر آستانه اشرفیه: 597، 602، 606
بیمارستان ولی‌عصر رودبار: 598، 618، 624
بیمارستان هفده شهریور رشت: 532، 605، 606
بیمارستان یحیائیه رشت: 602
بینائی، بهزاد: 752
بین النهرین: 30، 125، 538
بین‌کلایه: 33، 43
بیه‌پس: 424
بیه‌پیش: 424، 436، 585

پ‌

پائین‌اشکا: 33
پائین‌بازار پاشاکی: 335
پائین‌بندبن: 33، 43
پائین‌پاپ‌کیاده: 33، 43
پائین‌چاف: 33
پائین‌رودپشت: 32، 344
پائین‌سالکویه: 34
پائین‌قاضی‌محله: 34
پائین‌کلاگوابر: 43
پائین‌لام‌بشکست: 43
پائین‌محله پاشاکی: 34، 43، 44، 335
پائین‌محله رودبنه: 33، 43
پائین‌محله قاسم‌آباد: 42، 44
پائین‌محله گل رودبار: 33
پائین‌محله گیلده: 32
پائین‌محله لفمجان: 34
پائین‌محله لیسارا: 33، 44
پائین‌نارنج‌لنگه: 33
پائین‌نالکیاشر: 34
پاپادوپولس، مادام: 624
پاپادوپولس، هاریلائوس: 362
پاپازیان، دکتر: 587
پاتواکانیان، دکتر نرسیس: 588
پاچکنار: 33
پاداش‌ستوده، هاشم: 653، 657
پادنگ، ماهنامه: 694
پارتیان: 31
پارسی، علیرضا: 728، 729، 740، 750، 752
پارسی، مریم: 752
پارک شهر لنگرود: 349
پارودبار: 43
پاریس: 26، 73، 74، 172، 173، 370، 408، 411، 412، 543، 658، 659، 690، 753
پازیریک: 45
پاسکالیدیس: 362
پاسکه: 33
پاشا خان: 714
پاشاکی: 335، 338، 442، 607، 615
پاکدل، ابو الحسن: 750
پاکزاد، علیرضا: 729، 752
پاکستان: 45، 241، 253، 332، 533
پاک‌سرشت، فرهاد: 728، 729، 740، 751، 752
پاکنار: 666
پالکی: 743
پامسار: 33
پامساری، محمد: 490
پایانه مسافربری رشت: 373
پاینده، حسین: 751
پاینده لنگرودی، محمود: 380، 439، 451، 460، 465، 542، 707
پدشخوارگر: 424
پرامکوه: 43[967]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص784
تغال: 139
پرتوی، علی محمد (منیع الملک): 493
پرچمدار اسلام، روزنامه: 686، 695
پرچم (نمایشنامه): 721، 746
پرچمی، رامین: 751
پرده‌سر: 33
پرسه‌نسا: 43
پرشاد، بهمن: 391
پرشکوه: 43، 274
پرکاری، رحمت: 274
ص: 785
پرکینز، دکتر: 545
پرگاپشت یاورزاده: 32
پرنده آبی: 745
پرو: 538، 553
پرواربندان (نمایشنامه): 726
پرورش، چاپخانه: 693
پرورش، روزنامه: 672
پرورش، مطبعه: 672
پرورشگاه بندر انزلی: 389، 390
پرورشگاه مژدهی رشت: 644، 647، 680، 711، 714
پروکوپوویچ: 269
پروین گنابادی، محمد: 354
پره‌سر: 77، 335، 339، 345، 383، 498، 499، 607، 626، 698، 760
پرهیخته، عزیز: 390
پری‌جادو (نمایشنامه): 721، 746
پریچهر و پریزاد (نمایشنامه): 717، 718، 741، 743
پریستلی، جی. بی: 745، 747، 751
پژمان، روزنامه: 684
پژمان، عباس: 684
پژند، ناصر: 750
پژوهشی کوتاه درباره استادان موسیقی و الحان موسیقی ایران (کتاب): 387
پژوهی، محمد علی (جواهری): 489
پژویان، پیام: 750
پس‌بیجار گفشه: 33
پست ایران، مجله: 408
پست شمال، روزنامه: 689
پسویشه: 33
پسیخان: 33، 369، 593، 738
پشتام‌سرا: 33
پشت‌دره‌لنگه: 43
پشت دیوار سکوت (کتاب): 696
پشتستان گورابجیر: 32
پشت‌سرا: 33
پشت‌لله‌سر: 33
پشتمسار: 33
پشته: 38
پشته‌کوه: 43
پشته‌هیر: 38
پشتیر: 33، 614
پشد (پشند): 38، 43
پش‌سفلی: 43
پش‌علیا: 43
پشل: 32، 336
پطرزبورگ: 40
پطر کبیر: 281، 282، 354
پلارود: 316
پلانتیه، مسیو: 74
پل اول: 282
پل رود: 133، 309
پلط کله‌سر: 43، 44
پلکان (نمایشنامه): 738
پلکو: 33
پلنگ‌پشت: 33
پلنگ‌دره: 43، 342
پله‌شاه: 43
پلیموت: 264
پلین: 266
پنابندان: 34، 43
پنتون، کارل: 45
پنجشنبه‌بازار: 335
پنجشنبه‌بازار آستانه اشرفیه: 333
پنجشنبه‌بازار آلیان: 342
پنجشنبه‌بازار اسلام‌آباد: 342
پنجشنبه‌بازار خشکبیجار: 338
پنجشنبه‌بازار سیاهکل: 342
پنجشنبه‌بازار شاندرمن: 343
پنجشنبه‌بازار طاهرگوراب: 345
پنجشنبه‌بازار کلاچای: 346
پنجشنبه‌بازار نوخاله: 350
پنجشنبه‌بازار هشتپر: 350
پنسیلوانیا: 263
پنو: 43
پوپ، آرتور اپهام: 39
پوراحمد جکتاجی، محمد تقی: 46، 380، 389، 463، 686، 687، 688
پوراسماعیل، مظاهر: 393، 396، 729، 751
پورپاک‌نیا، اکبر: 751
پورپاک‌نیا، سعید: 750
پورتقی، یاسین: 751
پورجعفر، علی: 394
پورحسینی، حسن: 752
پورداود، ابراهیم: 424، 701
پوررحیمی، سپیده: 752
پوررسول، اسمعیل: 481، 482، 487، 496، 713
پوررسول، علی قلی: 488، 489، 716، 741، 742
پوررسول، فرخ (هوشمند): 719، 720، 744، 745
پوررسول، فرخ‌لقا: 723
پوررضا، فریدون: 380، 396
پورسیفی، حبیب: 721، 746، 747، 751
پورسیفی، حسین: 751
پورشاه، ساحره: 751
پورصفری، رامین: 752
پورصمیمی، سعید: 726، 749، 750
پورعباس، دکتر عباس: 558
پورعباس، محمد تقی: 497
پورکاظمی، دکتر: 628
پورکریم، هوشنگ: 460
پورلکچی، محمد رضا: 497
پورمحمدی فلاح، حسین: 696
پورملک‌آرا، عباس: 406، 408
پورموسوی، محمد: 746
پورموسوی، محمود: 721، 747
پوریای ولی: 647
پورین محمد، اکبر: 681
پولادرکه، کاظم: 749
پولاک، دکتر: 358، 544
پولو، مارکو: 354
پونل: 196، 336، 345
پویان، ناصر: 578
پهلوان کچل (نمایشنامه): 749
پهلوی، سلسله: 664
پیاده‌صاحبی، ناصر: 725
پیامبر (نمایشنامه): 721، 738، 748
ص: 786
پیام، طلیعه روزنامه: 671
پیام جنگل، روزنامه: 688
پیام رستاخیز (نمایشنامه): 730
پیام گیلان، هفته‌نامه: 688
پیام ملی، روزنامه: 694
پیدرون: 33
پیربازار: 33، 301، 336، 345، 362، 369، 370، 607، 611، 627، 646، 654
پیربازاری، میرزا محمد علی خان: 490، 591
پیربازاری، میرقاسم: 479
پیربست (بیربست) لولمان: 33، 349
پیرپاتلن وکیل (نمایشنامه): 748
پیرپشته: 34
پیرده: 33
پیرسرا: 33
پیر شرفشاه: 382
پیرعاشوری، فرید: 752
پیرعلی‌ده: 32
پیرکلاچاه: 43
پیرکوه: 182، 329، 500
پیرکوه سفلی: 38، 43
پیرکوه علیا: 43
پیر مؤمن‌سرا: 33
پی‌سرا: 38
پیش‌حصار: 33
پیشده: 348، 361
پیشقدم، هوشنگ: 391
پیشکلیجان پائین: 38
پیش‌کنار: 33
پیشنماززاده، احمد: 488
پیشنماززاده، کرمعلی: 77
پیشه‌محله: 43
پیشه‌ور: 33
پیشه‌وری، سید جعفر (جوادزاده): 671
پیک، روزنامه: 672
پیک پوشش، نشریه: 687
پیک سعادت نسوان، جمعیت: 488، 711، 712، 718، 719
پیک سعادت نسوان، مجله: 674، 719
پیک‌نیک در میدان جنگ (نمایشنامه): 721، 748، 749
پیلجه: 33
پیلمبرا: 198
پیله‌آقا: 736
پیله‌بور: 43
پیله‌داربن: 33
پیله رودبار: 369
پیله‌سرا: 38، 43، 44
پیله‌ور خمامی، کریم: 682
پینچا (پینجا): 32، 43، 403، 404
پینوند: 43

ت‌

تآتر امید ترقی: 732
تآتر رشت: 720
تئودر: 624
تابستان‌نشین: 43
تاج، جلال: 570
تاجر بوالهوس (نمایشنامه): 728، 741
تاجر چترباز (نمایشنامه): 720، 735، 744
تارتوف (نمایشنامه): 716، 740
تارش: 463
تارم: 229
تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه (کتاب): 24
تاریخ تآتر جهان (کتاب): 705
تاریخچه تآتر گیلان (کتاب): 391، 719، 721، 726، 731، 746، 747
تاریخ خانی (کتاب): 432
تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران (کتاب): 113
تاریخ سل (کتاب): 553
تاریخ سی ساله بانک ملی ایران (کتاب): 25
تاریخ عالم‌آرای عباسی (کتاب): 709
تاریخ علم (کتاب): 537، 538
تاریخ گیلان (کتاب): 115، 330، 362، 368، 673، 675
تاریخ گیلان و دیلمستان (کتاب): 330، 347، 361، 378، 543، 692
تاریخ مطبوعات کرمان (کتاب): 692
تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران (کتاب): 713
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (کتاب):
690، 691
تاریخ نمایش در گیلان (کتاب): 395، 713، 714، 716، 717، 719، 720، 721، 728، 730، 731، 735
تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی (کتاب):
400
تاریک‌دره: 33
تازه‌آباد: 33، 34، 178، 302، 316، 336
تازه‌آباد بازارده: 34
تازه‌آباد جانکاه: 33، 336
تازه‌آباد چاف: 33
تازه‌آباد صدر: 32
تازه‌آباد مرزیان: 34
تازیانه، روزنامه: 679
تا زیر میز فرمانده (نمایشنامه): 739
تاسنده: 32
تاشچیان، دکتر پطروس: 586
تا شهر هفت کیلومتر است (نمایشنامه): 748
تالاب انزلی: 20، 21، 122، 148، 150، 224، 253، 300، 345، 355، 362
تالار ارشاد اسلامی لاهیجان: 761
تالار جمعیت هلال‌احمر رشت: 761
تالار دبیرستان شهید بهشتی رشت: 761
تالار سنگلج: 739
تالار فردوسی دانشگاه تهران: 737، 740
تالار مجموعه فرهنگی و هنری سردار جنگل رشت: 761
تالار نمایش دبیرستان ایرانشهر: 748
تالار وحدت: 394
تالش: 30، 34، 36، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 77، 88، 90، 99، 100، 103، 104، 108، 109، 113، 114، 115، 116، 121، 122، 123، 137، 139، 140، 141، 146، 147، 149، 152، 153، 174، 178، 180، 188، 193، 196، 197، 198، 219، 222، 226، 227، 228، 230، 243، 244، 245، 247، 249، 250، 251، 252، 266، 271، 274، 275، 278، 279، 282،
ص: 787
329، 334، 340، 342، 347، 358، 364، 366، 370، 371، 373، 375، 376، 377، 382، 383، 391، 424، 425، 434، 440، 441، 443، 448، 451، 452، 453، 454، 456، 457، 458، 466، 467، 477، 489، 490، 491، 492، 493، 499، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509، 510، 512، 517، 518، 528، 535، 552، 554، 555، 558، 572، 581، 583، 585، 588، 589، 590، 598، 601، 603، 604، 606، 608، 610، 617، 618، 619، 622، 623، 624، 625، 626، 629، 631، 632، 633، 638، 642، 644، 654، 655، 656، 657، 684، 698، 706، 708، 729، 750، 756، 761، 762
تالش، روزنامه: 689
تالش‌کول: 226، 247
تاورنیه، ژان باپتیست: 265، 436
تایپه، میشل: 408
تایلند: 35، 572، 578
تایمز، روزنامه: 545
تبرسرا: 43
تبرکلایه: 33
تبریز: 26، 354، 355، 357، 358، 360، 373، 407، 412، 516، 540، 661، 690، 757، 758
تبریزی، زین العابدین: 690
تبریزی، محمد آقا خان: 713
تبریزی، مدد: 752
تبریزی، میرزا احمد خان: 740
تبریزی، میرزا محمد خان: 713
تپه: 34
تتف‌رود: 342
تجارتی، هادی: 413
تجدد رشت، مطبعه: 675
تجلّی، آقابزرگ: 698
تجلی‌پور، مهدی: 725
تجن: 284
تجن‌گوگه: 32، 43، 336، 337، 439
تحصنی، حامد: 720
تحفة السعدیه (کتاب): 540
تحفة المومنین (کتاب): 543
تحقیقات اقتصادی، مجله: 116
تحقیق در زمینه کشت و صنعت چای ایران، نشریه: 138
تحویلداری، عنایت: 391، 392، 396
تخت‌جمشید: 45
تخت‌جمشید (نمایشنامه): 739
تخته‌پوری: 37
تخته زنده سوآره (نمایشنامه): 716
تختی، غلامرضا: 695
تخسم: 33
تدین، عطاء اللّه: 115
تذکره‌چی، میرزا جبار: 661
تذکره نصرآبادی (کتاب): 708
تراب کمانچه‌کش: 396
تراب‌نیا، تراب: 686
ترابوزان: 355
ترابی، زهره: 752
تربت‌جام: 357
تربلینکا: 736
تربه‌سر: 32
تربیت، میرزا محمد علی: 486، 491، 698
ترغیب، روزنامه: 671
ترقی ایران، جمعیّت: 717
ترقی گیلان، روزنامه: 685
ترکرود: 316
ترکستان: 282، 353، 355، 359
ترکمانچای: 355
ترک‌محله: 38
ترکی‌بسته: 43
ترکیه: 183، 199، 279، 356، 357، 393، 587
ترن (نمایشنامه): 729، 751
ترومن، هری: 264
تره‌طول گیلان: 38، 43، 44
تریاک (نمایشنامه): 720
تریاکینا، ژنی: 744
تریتا، طبیب: 539
تزوک جهانگیری (کتاب): 400
تسلیمی، خسرو: 720، 723، 744، 745
تصویر چنگیز خان در آئینه خوارزم (نمایشنامه):
726، 740
تصویری از فرهنگ ایران (کتاب): 520
تعاونی بهره‌برداری و احیاء جنگل امیر المؤمنین:
179
تعاونی رودباررو: 373
تعزیه در بخشداری (نمایشنامه): 735
تعزیه در بلخ (نمایشنامه): 735
تعزیه در کوره‌پزخانه (نمایشنامه): 735
تعزیه قبله عالم (نمایشنامه): 735
تعزیه هنر بومی پیشرو ایران (کتاب): 708
تعلیمی، میرزا حسن خان: 482
تفرش: 460
تفسیر بیضاوی (کتاب): 585
تفنگدار، سید علی: 653، 658
تقوی، حاج سید نصر اللّه: 290
تقوی، سید احمد: 728، 751، 752
تقوی، هادی: 720، 745
تقویم البلدان (کتاب): 114، 354
تقویم دموگرافیک وقایع ایران (کتاب): 149
تقی‌اف، حاجی زین العابدین: 76، 486
تقی‌اف، موسی: 486
تقیان، لاله: 732
تقی‌پور، حسن: 380، 391، 393، 394، 396
تقی‌زاده، سید حسن: 439، 690
تقی‌زاده، کامران: 750
تقی‌زاده میلانی، محمد علی: 77
تکام: 33، 38، 43، 361
تکرم: 361
تکله سفلی: 33
تکله‌کش: 348
تکنولوژی خاویار (کتاب): 311
تکیه استاسرا: 708
تکیه بادی الله: 708
تکیه بازار: 708
تکیه پاسکیا: 708
تکیه پنج‌پیران: 708
تکیه جیرکوچه: 708
ص: 788
تکیه چومارسرا: 708
تکیه حاجی باقر: 708
تکیه حاجی محمد کریم تاجر: 708
تکیه خمیران: 708
تکیه خمیران کیاب: 708
تکیه زاهدان: 708
تکیه صیقلان: 708
تکیه عیسی خان اعتماد الدوله: 708
تکیه کیاب: 708
تکیه میر کریم: 708
تکیه نیلوانسرا: 708
تلابنک: 43
تلسین: 43
تلفات و اطلاعات دموگرافیک ایران و نه شهر انتحابی، نشریه: 578
تلگرافخانه انزلی: 302
تلوم‌خانی: 43
تله‌خان: 37
تله‌کنگاه: 33، 43
تماشا، مجله: 412
تماشاخانه آوادیس: 733
تماشاخانه گیلان: 720، 721، 722، 746، 749، 755
تمچال: 32، 43
تمدن، روزنامه: 665
تمدنی، ایرج: 752
تمشه‌لانه: 38، 44
تمل: 32
تموشل: 33
تمیجان: 360، 361
تمیزکار، جواد: 728، 751
تنبو: 44
تنز: 43
تنقطار، رضا: 750
تنکاب: 38
تنکابن: 34، 74، 77، 138، 358، 370، 372، 428، 748
تنکابنی، مهدی: 752
تنگ‌دره: 43
تنگ‌رود: 43
تنگ‌سر: 38، 44
تنیان: 43، 278
توانا، چاپخانه: 695
تواین، مارک: 720، 744، 749
توپ پلاستیکی (نمایشنامه): 751
توتکابن: 607، 612، 643
توتکی: 43
توت‌نسا: 43
توچاه: 33
توچی‌پایه‌بست: 33
توحیدی، فرهنگ: 726، 728، 740، 750
تورات (کتاب): 142
توران: 222، 460
تورانسرا: 33
توسادشت: 38
توستان: 33، 43
توسعه اقتصادی (کتاب): 520
توسکاتوک: 316
توسکامحله قاسم‌آباد: 44
توسه‌رود: 43
توشه، حسین: 750
توفیقی: 721، 745
توکاس: 38، 43
توکل، چاپخانه: 696
توکلی، شهلا: 750
توکلی، فرید: 752
توکلی لاهیجانی، وهاب: 689
توکیو: 659
تولستوی، لئون: 693
تولم: 345، 350، 351، 361، 500، 502، 503، 504، 505، 506، 508
تولمات- تولم
توله شیطان (کتاب): 696
توماچال: 278
تومانیانس: 288، 289، 290، 362، 486
تومانیانس، آشوت: 724
تومانیانس، هاراتون: 24، 26
تویسرکان: 228
تهام: 34
تهذیب اخلاق، جمعیت: 719، 744
تهران: 24، 25، 26، 30، 31، 36، 39، 41، 79، 113، 114، 115، 124، 143، 148، 175، 176، 177، 242، 244، 245، 254، 265، 282، 283، 284، 288، 290، 292، 293، 302، 327، 328، 332، 341، 347، 354، 356، 357، 358، 360، 362، 368، 369، 370، 372، 373، 378، 388، 389، 393، 400، 409، 410، 411، 424، 439، 451، 459، 476، 483، 516، 517، 520، 533، 538، 542، 543، 545، 553، 556، 557، 584، 586، 587، 594، 595، 626، 629، 641، 642، 643، 645، 653، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 670، 672، 673، 675، 676، 677، 678، 690، 691، 692، 694، 695، 697، 698، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 713، 714، 715، 719، 722، 728، 729، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 741، 744، 745، 748، 750، 751، 752، 754، 757، 758، 759، 760، 761
تهران جورنال: 412
تهرانی، عبد الکریم: 713
تهرانی، عبد الله: 726
تهرانی، علی اکبر: 488
تهرانی، غلام عباس: 648
تهرانی، غلامعلی خان: 648
تیاتر، روزنامه: 713، 740
تی‌تی‌پریزاد: 33
تیرباران‌شده سپیده‌دم (نمایشنامه): 721، 746
تیریاکیان، دکتر هاروطون: 587
تیسیه: 32
تیک‌سر: 43، 44
تیگران اجامیان، میمو: 624
تیمورتاش، عبد الحسین: 388، 485، 671
تیمورکوه: 342
تیموری، ابراهیم: 175، 282، 283
تیه: 43
ص: 789

ث‌

ثابت، افسون: 751
ثابت، امیر: 728، 748، 749، 750، 752
ثابت، محمد: 488، 716
ثبوتی، پروانه: 752
ثقفی، مختار: 328
ثمین، روزنامه: 689

ج‌

جاجرم: 368
جاران: 43
جالینوس: 538، 543، 555، 586
جامع الجوامع در چهل فایده (کتاب): 544، 586
جامع المقدمات (کتاب): 477
جامعه باربد تهران: 733
جانانی، نعمت: 394
جانسون، بن: 744، 746
جانشورود: 43
جان‌علی‌آباد: 34
جانوسیار: 733، 743
جانیان، دکتر وارطان: 588
جاوید، ابراهیم: 488، 716
جاوید، چاپخانه: 693
جاوید، رقیه: 728، 752
جاویدی، شهلا: 413
جبارلی، جعفر: 735
جباری، تقی: 488، 716
جباری، دکتر خسرو: 558
جباری، محمد تقی: 742
جدانوکر: 34
جراجیان، آلک: 724
جرجانی، سید اسماعیل: 540
جشن پانزده ساله (نمایشنامه): 731
جشنواره سراسری تآتر فجر: 728، 729
جشن هنر شیراز: 393
جعفر خان از فرنگ آمده (نمایشنامه): 715، 716، 730، 741
جعفری: 721، 744، 745، 746
جعفری، حسین: 728، 751
جعفری، رحمت الله: 497
جعفری، عبد اللّه: 391، 396
جعفری، علیرضا: 413
جعفری، مینو: 413
جعفری‌خواه، افشین: 751
جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران و آذربایجان از نظر جهانگردان (کتاب): 354، 355، 356، 358، 368، 369
جغرافیای گیلان (کتاب): 424
جغرافیای مفصل ایران (کتاب): 354، 356، 357، 358، 370
جفرود: 32، 315
جفرود، رودخانه: 286
جفرود بالا: 32
جفرود پائین: 32
جفرودی، جمشید: 391، 721، 746
جفرودی، شاپور: 391، 396
جفرودی، محمد حسین: 719
جفرودی، محمد رضا: 721
جفرودی، مهندس اسماعیل: 558
جلال‌ده: 43
جلالی، آزاده: 750
جلالی، جلال: 750
جلالیان، دکتر میکائیل: 588
جلایر، اردشیر: 721
جلفا: 690
جلوه، دکتر هادی: 698
جلیدان: 33
جلیسه: 38، 42، 43
جلیل‌زاده، جلال: 714
جلیل مژدهی، میرزا علی اصغر خان: 673
جلیلی، جلیل: 751
جلیلی، مهدی: 720، 744، 745
جمال‌آباد: 224، 225
جمال‌زاده، محمد علی: 143، 144، 357
جم‌خو، محمد تقی: 728، 741
جمشاد، ناصر: 749، 750
جمشیدزاده، میر عبد الباقی: 667
جمشیدی، دکتر کریم: 587
جمشیدی، کیومرث: 497
جمشیدی، محمد: 391، 394، 396، 497
جمعه‌بازار: 34، 44، 335، 343، 361، 369، 593، 627
جمعه‌کشی (نمایشنامه): 726، 748
جمعیت علوم و ادبیات و صنایع پاریس (کتاب):
690
جمهوری آذربایجان: 719، 731، 754
جمهوری فدرال آلمان: 520
جمیله: 734
جناب، ضیاء الدین: 486
جنایت بشر (نمایشنامه): 744[968]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص789
بش جنگل: 733
جنت رودبار: 439
جنتی، منوچهر: 391، 392، 396
جنجال در فروشگاه (نمایشنامه): 721، 746
جنگل، روزنامه: 489، 668، 669، 687، 691
جنگل صفرابسته: 190، 192
جنگل و مرتع، مجله: 178، 218
جنگ مشرق و مغرب یا داریوش سوم (نمایشنامه): 718، 730، 733، 742، 743
جنگ میری، احمد خان: 396
جنگو: 38
جنوب شرقی آسیا: 558
جوادزاده، رضا: 391، 392، 393، 396
جواد علی‌محله: 37
جوادی، سهیلا: 748
جوادی، محمد: 684
جوالیقی، ابو منصور: 327
جوانان وطن‌پرست (نمایشنامه): 741
جوان پنجاه ساله (نمایشنامه): 714، 741، 742
جوانه‌های تآتر در گیلان (کتاب): 715
جواهردشت: 174، 220، 226، 340
جواهردشتی، فرشته: 412
جواهرده: 219، 220، 449
جواهری، محمد علی: 719
جوبنه‌ای، یوسف خان: 592
جوپشت: 32، 33، 330، 706
ص: 790
جوپیش: 34
جودت، حسین: 485، 488، 669، 670، 710، 711، 713، 714، 716
جودت، سلیمان: 749
جورباب: 33
جورشر: 337، 341، 361
جورکویه: 32
جورگوابر: 33، 343
جوکندان: 192، 198، 228، 610
جوکندان بزرگ: 38، 43
جوکول بندان: 33
جوهری، تانیا: 739
جهاد، روزنامه: 678
جهاد سازندگی استان گیلان: 44، 248، 254، 265، 275
جهاندار، علی: 396
جهانشاه: 391، 392، 396
جهان‌طلب، بهمن: 750
جهانگیر شاه: 400
جهان‌نما، سینما: 754
جهنم‌دره: 550
جیرباغ: 34
جیردشتان: 219
جیرده: 33، 38، 343
جیرده پسیخان: 33
جیرسر: 649
جیرکوچه رشت: 586
جیرکول (جیرکل): 43، 372، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474
جیرکویه: 32
جیرگوابر: 343
جیرندشت: 224
جیرنده: 33، 38، 43، 151، 254، 372، 607، 612، 618

چ‌

چابکسر: 77، 219، 220، 277، 316، 337، 346، 498، 607، 613، 620، 627، 700، 760
چاپارخانه قدیمی کهدم: 343
چاپارخانه منجیل: 550
چاپارسر: 316
چاپ جاوید رشت: 672، 676
چاپچیان، علی آقا: 698
چاپخانه شرافت رشت: 692
چاپخانه میناس انزلی: 692
چاپخانه‌های گیلان در انقلاب مشروطیت (کتاب): 692
چاپ خزر آستارا: 695
چاپ زربافی: 26
چاپ کاویان: 706
چارده: 451
چارمان: 43
چاشلم: 43
چاف: 133، 616
چافوچاه: 33
چاکانک: 43
چاک‌دشت: 278
چاکل: 38
چالدشت: 278
چالشم: 198
چالکسر: 33، 278
چالک‌سراکی: 43
چالکش: 33
چالمه‌سرا: 361
چالوس: 74، 185، 316، 366
چاله‌بیجار: 37
چاله‌سرا: 43، 361
چای‌بیجار: 34
چایجان: 44
چپرپرد پائین: 32
چپکرود: 316
چپول: 43
چترعنبرین، راضیه: 696
چترعنبرین، مختار: 696
چخوف، آنتون: 748
چراغعلی‌تپه: 30، 31، 38، 113، 706
چراکوه: 43، 226، 247
چرچیل: 356
چرمشیر، محمد: 752
چشان: 462، 463
چشم الماس (نمایشنامه): 728، 740، 751
چشم‌انداز موسیقی ایران (کتاب): 389
چشم در برابر چشم (نمایشنامه): 726، 748
چشمه‌سر: 43، 44
چشناسر: 43
چفل: 33
چکا (پلیس امنیتی شوروی): 290
چکرود: 43
چکسلواکی: 78، 408، 409
چکوور: 74، 329
چلکوسکی، پیتر: 708
چلمه‌سرا: 330
چلوند: 37، 133، 315
چلونصر: 37
چماچا: 33
چمارسرا: 197
چماقستان: 33
چمتوکش: 43
چمثقال: 33
چمخاله: 316، 468، 472، 473، 474، 607، 618
چملر: 38
چملک‌سرا: 43
چمندان: 33
چمنی، محمود: 434، 488، 489، 496، 717
چناررود خان: 44
چنانی‌افشار، یوسف: 391
چنگریان: 610
چنه‌سر: 33
چواژیه: 38، 44
چوب به دستهای ورزیل (نمایشنامه): 721، 748
چوبر: 33، 37، 134، 198، 337، 338، 343، 500، 615، 643
چوبک، صادق: 751
چوبه: 33
چوسر: 33
چوشل: 33، 43
ص: 791
چوفلکی: 33
چوکا: 196، 197، 199، 330، 340
چوکام: 338، 339، 361، 610، 611، 627
چولابی، مسیب: 488
چولاده: 38، 44
چوماچا: 361
چونچنان: 33، 315، 341
چهارده: 33، 338، 609
چهارسوق: 25
چهارشاهی‌محله: 33
چهارشنبه‌بازار آقا سید شریف: 333
چهارشنبه‌بازار پونل: 336
چهارشنبه‌بازار تازه‌آباد جانکاه: 336
چهارشنبه‌بازار چابکسر: 337
چهارشنبه‌بازار حسن‌رود: 338
چهارشنبه‌بازار خشک نودهان: 338
چهارشنبه‌بازار رضوانشهر: 340
چهارشنبه‌بازار رودبنه: 340
چهارشنبه‌بازار زیده: 341
چهارشنبه‌بازار شیخ‌محله: 344
چهارشنبه‌بازار کسما: 346
چهارشنبه‌بازار کوچصفهان: 347
چهارشنبه‌بازار لنگرود: 349
چهارشنبه‌بازار نیمروزی چوکام: 338
چهارشنبه‌بازار واجارگاه: 350
چهارصندوق (نمایشنامه): 721، 741، 747
چهار فریضه: 361، 499
چهارمحال و بختیاری: 228، 556، 761
چهره مطبوعات معاصر (کتاب): 684، 689
چهره‌نما، روزنامه: 669
چهل‌چشمه: 227، 249
چهل‌گاچه: 33، 43
چی‌چی‌نی کوتی: 33
چیران: 33
چیک‌شفیع‌محله: 33
چیک ناظمی‌محله: 33
چین: 34، 37، 39، 124، 138، 143، 183، 200، 241، 242، 243، 253، 353، 358، 538، 553، 572
چینی‌جان: 33، 347
چینی‌چیان، ابو القاسم: 558
چینی‌چیان، مرتضی: 20

ح‌

حاتم، غلامعلی: 479
حاتم، محمد: 388
حاتمی، داود: 708
حاج آقا بابارشتی (ملک الاطباء): 586
حاج الماس: 647
حاجتی، ابراهیم: 750
حاجتی، علی: 394، 396
حاج حسین آقا: 666
حاج داود: 486
حاج سید جوادی، دکتر حسن: 20
حاج شیخ محمد رضا: 692
حاج علی عسکری، علی: 719، 721، 728، 729، 740، 746، 747، 748، 751، 752
حاج میرزا خلیل: 484
حاجی‌آباد: 37، 684
حاجی‌آباد، محله: 698
حاجی‌آقائی، جواد: 497
حاجی آقا رضا مطبعه‌چی: 671
حاجی‌آقا (نمایشنامه): 721، 764
حاجی امیرونه‌بین: 42
حاجی بیگوف، ذو الفقار: 742
حاجی بیگوف، عزیر: 714، 741، 742، 743، 744
حاجی‌پور، سکینه: 751
حاجی تقی‌جان: 648
حاجی‌ده: 43
حاجی‌زاده، قاسم: 406، 412
حاجی‌سرا: 34، 459
حاجی سید محمود: 692
حاجی شریعتمدار: 692
حاجی شیرکیا: 43
حاجی طرخان: 26، 284، 300، 371، 406، 407
حاجی فیروز: 386
حاجی قدیر صراف: 24
حاجی محمد خان شجاع الدوله (نمایشنامه):
716
حاجی محمد رضا: 692
حاجی معین الممالک: 692
حاجی میرزا آقا: 648
حاجی میرزا آقاسی: 282، 283
حاجی میر علینقی صراف: 24
حاجی یوسف کاشی‌ساز: 406
حافظ الصحه رانکوهی، علینقی: 546
حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد: 477، 690
حافظ گیلان، روزنامه: 689
حافظی رشتی، موسی: 497، 689
حافظیه انزلی: 390
حالتی، رفیع: 388، 733
حاوی- الحاوی
حبشه: 332
حبل المتین، روزنامه: 481، 665
حبیب، میر محمود: 689
حبیب‌زاده، ایرج: 720، 745
حبیب محمدی، سید احمد: 752
حبیب‌محمدی، سید فاطمه: 752
حبیب‌محمدی، میر شفیع: 752
حبیبی، شهلا: 406، 411، 412
حبیبی، علی: 485، 489، 490، 667، 713
حجت، دکتر محمود: 628
حجتی، حاج شیخ حسن: 685
حجتی، سید مصطفی: 497
حجر الاسود: 468
حدادزاده: 601
حدود العالم (کتاب): 114
حدیقة الشعرا (کتاب): 690
حروفی، حسن آقا: 693
حریربافی چالوس: 74
حریریان، محمد حسن: 488
حزب اتحاد و ترقی: 667
حزب ایران: 677، 682، 684
حزب توده: 68، 672، 676، 677، 679، 694
حزب دموکرات ایران: 672، 675
ص: 792
حزب عدالت باکو: 671
حزین لاهیجی، محمد علی: 476
حسام، علی: 489
حسام الاسلام دانش، حسن: 476، 698
حسن، علی: 648
حسن، محمد علی: 666
حسن‌آباد: 34، 185، 316
حسن بکنده: 34
حسن‌پور: 315
حسن‌رود: 196، 338، 339، 610
حسنعلی‌ده: 34
حسنک‌سرا: 33
حسن کیاده- بندر کیاشهر
حسنی، علی: 647
حسین‌آباد: 33، 43
حسین آقا علاف: 646
حسین‌اف، علی اکبر: 27
حسین اوغلی: 676
حسین درشکه‌چی: 396
حسین‌زاده، بابک: 752
حسین‌زاده، رضا: 488، 496، 717
حسین‌زاده، منیره: 748
حسین‌زاده، هادی: 751
حسین شیرازی، کمال الدین: 543
حسین صوتی: 388، 389
حسین کرد (کتاب): 477
حسین‌کوه: 43
حسین‌نیا، علی اکبر: 77
حسین ورسر: 702
حسینی، اشرف الدین (نسیم شمال): 662، 663
حسینی، جلال الدین (مؤید الاسلام): 665
حسینی، عبد الرحمن (دبیر الممالک): 662، 665
حسینی، هادی: 748
حسینی ضیابری، سید اسماعیل: 402
حسینی فراهانی، میرزا محمد حسین: 708
حسینی ناصر الاسلام لاهیجانی: 695
حسینیه هدایت: 526
حشمت الدوله: 487
حشمت‌رود: 339، 340
حشمتی، حسین: 738
حضرت اسماعیل: 403
حضرت علی اصغر: 403، 404
حضرت علی اکبر: 403، 404، 449
حضرت قاسم: 403، 404، 449
حفظآباد: 198
حفظ الصحه ناصری (کتاب): 586
حقایق، روزنامه: 489، 673
حق با کیست (نمایشنامه): 719، 734، 743
حق‌شناس، محمد: 390، 644، 745
حقکردار، تیمسار: 391
حق‌گو، حسن: 392، 396
حقی، محمد: 413
حقیقت، داود: 695
حقیقت، روزنامه: 665
حقیقت، عبد الرفیع: 400
حقیقت رشت، چاپخانه: 695
حقیقت و خدا (نمایشنامه): 733
حقیقی، سیروس: 752
حقیقی، فهیمه: 719
حقیقی، کامیار: 750
حکیم الملک نظام الدین احمد گیلانی: 544، 586
حکیم حاذق: 586
حکیم خوشحال: 586
حکیم‌زاده، دکتر محمد رضا: 594، 639، 640، 641
حکیم شفائی: 543
حکیم صبوری: 476، 586، 699
حکیم عبد الرزاق گیلانی: 544
حکیم فانوس- هاروطونیان، دکتر استپان
حکیم لطف الله: 544، 585
حکیم محمد امین: 586
حکیم مؤمن: 543
حکیمی، فخر الدین (آقا فخری): 481
حلاج، جمشید: 721، 725، 746
حلاج‌محله: 33
حلب: 354
حلقه پسته: 33
حلیمه‌جان: 643
حلیة المتقین (کتاب): 477
حمامی، رستم: 431
حمد اللّه مستوفی، ابو بکر: 114، 354
حمورابی: 538
حمید، چاپخانه: 695
حمید سمیعی، میرزا هاشم خان: 480
حمیدی، حسین: 391
حمیدی، سید هادی: 394، 396
حویق: 133، 228، 277، 315، 361، 370، 607، 610، 618، 638
حیات القلوب (کتاب): 690
حیاتی، عبد الرضا: 751
حیدربابا: 735
حیدرپور، بهروز: 752
حیران: 219، 250، 274، 425، 607، 609، 618
حیران سفلی: 42
حیران علیا: 42
حیران وسطی: 42
حیوق: 282

خ‌

خاتم، محمد: 652، 653
خاتم میر محمد خان: 698
خاتون، اعظم: 740
خاجان دودانگ: 33
خاچاطور میناسیان، آرسن: 639، 640، 641
خاچکیان، ساموئل: 757
خارک: 73
خاش: 557
خاشع: 744، 745
خاطرات دوشنبه (نمایشنامه): 740
خاطرات من ... (کتاب): 714، 732
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکتین (کتاب): 387، 714
خاکبان، حاج علی: 558
خاکپور: 720
خاک‌شور: 43
خالجیر: 34
خالسرا میانده: 34
خالشت: 43
ص: 793
خالقی، روح اللّه: 388
خالقی مطلق، دکتر جلال: 327
خالکی: 33
خالکیاسر: 34
خالو رمضان: 648
خاله‌سرای پنجاه و نه: 43
خاله‌سوسکه (کتاب): 477
خالیاکل: 34
خامنه‌ای، محمد: 78
خاناپشتان: 43
خان احمد خان: 395، 543، 544، 585، 586، 734، 735
خان حیاطی: 37
خانلری، دکتر پرویز: 39
خان را دعوت می‌کنم (نمایشنامه): 732
خانم بالماسکه رفت (نمایشنامه): 743
خانواده یک سرباز (نمایشنامه): 752
خانه بارانی (نمایشنامه): 726، 727، 748، 749، 750
خانه جوانان رشت: 721، 746
خانه‌سر: 38، 44
خانه فرهنگ سن‌ژرمن: 412
خانه مادر و کودک رستم‌آباد رودبار: 644
خانه‌ها را خراب کنید (نمایشنامه): 748
خاور دور: 279، 434
خاورمیانه: 30، 245
خاورنامه (کتاب): 477
خبازمنش، علی: 497
خبرگزاری پارس: 76
خبرگزاری جمهوری اسلامی: 525
خبرهای گیلان، روزنامه: 685
خچوی دلال (نمایشنامه): 712، 740
خدابنده، ناصر: 124، 135، 144
خداپرست، علی اکبر: 358
خداپناهی، بهمن: 396
خدادادی، نبی اللّه: 316، 558
خداشهر: 33
خدا و حقیقت (نمایشنامه): 720، 745
خدایاری، محمد حسین: 755
خرارود: 33، 330، 615
خراسان: 115، 228، 265، 356، 357، 369، 375، 379، 384، 432، 556، 557، 636، 649، 692، 708، 757، 761
خراسان‌پشته: 43
خراسانی، اکبر: 648، 649
خراط، سلیمان: 685
خراطمحله: 33، 34
خر با بار نمک (نمایشنامه): 726، 728، 739، 748
خرجگیل: 38، 44
خرس (نمایشنامه): 748
خرس مهربان و کلاغ خوش‌زبان (نمایش عروسکی): 728، 751
خرسند، چاپخانه: 695
خرسندیان، محمد مهدی: 695
خرشتم: 406
خرطای: 43
خرطوم پائین و بالا: 33
خرفکام: 33
خرفکل: 33
خرم‌آباد: 77
خرما: 43
خرم‌رود: 43
خروس بی‌محل (نمایشنامه): 746
خره‌کش: 43
خزر: 17، 19، 20، 29، 37، 114، 143، 173، 174، 177، 183، 184، 185، 187، 190، 191، 194، 197، 199، 218، 243، 281، 282، 283، 284، 290، 291، 293، 294، 295، 296، 297، 300، 302، 303، 304، 307، 308، 309، 310، 312، 313، 314، 315، 317، 328، 336، 337، 354، 355، 356، 358، 359، 365، 368، 371، 372، 380، 424، 438، 463، 466، 545، 553، 646، 652
خزر، روزنامه هفتگی: 671
خسروآباد: 33، 469، 470، 471، 472، 473
خسرو انوشیروان: 539
خسرو پرویز: 387
خسرو کواتان وریدک (کتاب): 432، 436
خسرو و شیرین و فرهاد (نمایشنامه): 744
خسروی: 670، 719
خسروی، دکتر خسرو: 328، 331، 432، 720
خسروی، رکن الدین: 737
خسروی، مهین: 721، 747
خسمخ: 33
خسیس بن خسیس (نمایشنامه): 735
خسیس (نمایشنامه): 712، 713، 714، 729، 732، 739، 740، 751
خشاب: 290
خشایارشا و استر (نمایشنامه): 735
خشایار شاه و فتح آتن (نمایشنامه): 733
خشت‌پل: 43
خشکاب: 43
خشکاروندان: 33
خشک اسطلخ: 33، 42
خشکبیجار: 44، 77، 337، 338، 339، 361، 427، 498، 500، 607، 611، 620، 627، 700، 760
خشکرود: 33
خشک‌مسجد: 33
خشک نودهان: 338
خشک‌نودهان بالا: 338
خشک‌نودهان پایین: 338
خضر (ع): 453
خضرائی، پرویز: 448، 726، 749
خضرائی، هوشنگ: 748
خطبه‌سرا: 44، 133، 198، 227، 228، 249، 274، 296، 315، 491، 610
خطیبان: 33
خطیب‌لو: 486
خطیبی، مرتضی: 298
خلج، اسماعیل: 748، 750
خلخال: 40، 193، 196، 219، 226، 229، 329، 339، 372، 425
خلخال، حسین: 750
خلّر: 229
خلشاه: 34
خلشکوه: 226، 227
ص: 794
خلعتبری، محمد ولی خان (سپهسالار): 369، 480
خلیج استرآباد: 284
خلیج انزلی: 284، 285، 286، 287، 300، 302
خلیج‌فارس: 24، 35، 281، 282، 354
خلیج فنلاند: 372
خلیف، دکتر: 588
خلیف‌آباد: 339، 607، 610
خلیفه گوابر: 43
خلیل بن احمد کاشیگر: 405، 406
خلیل‌محله: 34
خلیله‌سرا: 37، 38
خلیلی، ابراهیم: 485
خلیلی، ابو القاسم: 751
خلیلی، سید حسین: 713، 715
خمام: 32، 44، 45، 77، 338، 339، 358، 361، 438، 495، 498، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 510، 572، 582، 607، 611، 620، 627، 700، 729، 751، 758، 760
خمامی، حسین: 488، 718
خمامی، محمد علی (گیلک): 668، 673، 675
خمامی‌زاده، جعفر: 20، 41، 46، 115، 125، 141، 142، 357، 362، 363، 553، 708
خمسر: 33
خمسه‌بازار: 611
خمیران: 32، 37، 492، 646، 647
خمیرانی، مهدی: 658
خمیرمحله: 43
خنائی، شهین: 746، 747
خنچه: 33
خندیله‌پشت (کتاب): 456
خوئی، دکتر اسماعیل: 751
خوابگاه بلوار امام خمینی: 532
خوابگاه بهیاری صومعه‌سرا: 532
خوابگاه پامچال: 532
خوابگاه پورابری لنگرود: 532
خوابگاه خوش‌سیرت: 532
خوابگاه دانشجویان پسر لاهیجان: 532
خوابگاه دانشجویان دختر لاهیجان: 532
خوابگاه شهید فیاض‌بخش: 532
خوابگاه شهید هاشمی‌نژاد: 532
خوابگاه فلاح نصیری لنگرود: 532
خواجکه: 553
خواجویها، مانی: 719
خواجه‌تاش، ستار: 394
خواجه علی‌وندان: 33
خواجه‌گری: 38، 296
خواجه میری، کوروش: 751[969]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص794
اجه نفس: 316
خوارخون: 177
خوارزم: 115
خواستگاری (نمایشنامه): 748
خواص الحیوان (کتاب): 586
خوانچه‌زرین، مهرداد: 751
خوبده: 34
خودزکو، الکساندر: 355، 356، 550، 673، 675، 707
خودکشی (نمایشنامه): 726، 735، 748
خورشید بانو (نمایشنامه): 395
خورشید بر بام (نمایشنامه): 740
خورشید گیلان، روزنامه: 682
خورشیدی، شفیع (خورگامی): 485، 486
خورشیدی، محمد حسن: 394، 396
خورشیدی، محمد علی: 657
خورگام: 254، 500
خورمه‌لات: 432
خوری‌سو: 382
خوزستان: 125، 191، 228، 358، 399، 538، 556، 757، 761
خوزی- خوزستان
خوشابر: 336، 499، 698
خوشتاریا: 486
خوشحال، عزیز: 396
خوشدل، جمشید: 412
خوش‌سیرت، عباس: 648
خوش‌عقیده، احمد: 646، 647، 652
خوشگواری: 721، 745
خوشل: 34
خوشنواز، عزیز: 391
خوشیها و حسرتها (کتاب): 411
خولک: 43
خوی: 690
خیابانی، منیژه: 412
خیارچاله: 278
خیاط، کاظم: 713
خیاطمحله: 44
خیال، روزنامه: 668
خیام، سینما: 755
خیانت و وفا (فرید و فریده) (نمایشنامه): 720، 745
خیر الکلام، روزنامه: 662، 664، 667، 693
خیراندیش، حجت: 752
خیرخواه: 744، 745
خیرخواه، محمد حسین: 394
خیررود: 316

د

دائمی، محمود: 749
دائی مژدهی، عبد الباقی: 488
داخل: 32
داداش‌زاده، حاج زین العابدین: 77
داداش‌زاده، حاج شیخ محمد: 78
داداشی: 315
دادخواه، ناهید: 728، 751، 752
دادور، محمد علی: 593
دار الخلافه تهران: 661، 690
دار السلطنه تبریز: 690
دار الفنون: 358، 476، 544، 545، 546، 586
دارباغ: 33، 43
دارستان: 274، 278
داروئی، میرزا حسین: 624
داروخانه آریا: 627
داروخانه آزاد: 627
داروخانه آفتاب: 626
داروخانه اتحادیه: 624
داروخانه اخوت‌پور: 628
داروخانه ارسطو: 626
ص: 795
داروخانه اسدی: 627
داروخانه اسلام: 624، 626، 628
داروخانه اسلامبول: 624
داروخانه اکبرزاده: 627
داروخانه امید: 624
داروخانه امین: 626
داروخانه ایران: 624، 627
داروخانه بخشنده: 627
داروخانه برلن: 624
داروخانه بن‌مارشه: 624
داروخانه بوشیه: 628
داروخانه بوعلی: 626، 627
داروخانه بهره‌مند: 627
داروخانه پاستور: 626، 627
داروخانه پاک: 627
داروخانه پروری: 626
داروخانه پناهی: 627
داروخانه پوروزیری: 627
داروخانه پیمان: 626
داروخانه تابان: 627
داروخانه تخت‌جمشید: 627
داروخانه تدریسی: 628
داروخانه جاویدنو: 626
داروخانه جهانبخش: 626
داروخانه حائری: 627
داروخانه حاتمی: 626
داروخانه حسین‌پور: 626
داروخانه حکمت: 627
داروخانه خزر: 626
داروخانه خورشید: 624، 627
داروخانه درمان: 627
داروخانه دیلم: 628
داروخانه ذهنی: 627
داروخانه رازقی: 627
داروخانه رازی: 626، 627، 628
داروخانه رامین: 627
داروخانه رسائی: 627
داروخانه رضائی: 627
داروخانه زاهدی: 628
داروخانه زعیمیان: 627
داروخانه زهره: 626
داروخانه زین العابدین: 627
داروخانه سعادت: 627
داروخانه سعدی: 627
داروخانه سلطانی: 624
داروخانه سودبخش: 626
داروخانه سینا: 626، 627، 628
داروخانه شادرو: 627
داروخانه شالچی: 627
داروخانه شبانه‌روزی تالش: 626
داروخانه شبانه‌روزی کارون: 640
داروخانه شرق: 627
داروخانه شرکت برق: 624
داروخانه شفا: 626، 627، 628
داروخانه شکوهی: 626
داروخانه شمس: 627
داروخانه صادقی‌پور: 627
داروخانه صالحی: 627
داروخانه صحت: 624، 627
داروخانه صحت عمومی: 624
داروخانه عابدینی: 627
داروخانه عادلی: 626
داروخانه عبد اللّه‌زاده: 627
داروخانه علیزاده: 627
داروخانه عماد: 627
داروخانه عمومی: 624
داروخانه فرخ‌زاد: 628
داروخانه فردوس: 627
داروخانه فرزین: 627
داروخانه فرسام: 626
داروخانه فقیه: 628
داروخانه فومنات: 628
داروخانه قدس: 626، 627
داروخانه کارون: 626
داروخانه کاویانی: 627
داروخانه کلانتریان: 626
داروخانه کوروش: 626، 627
داروخانه گیلان: 624
داروخانه مرکزی: 624، 628
داروخانه مقصودی: 627
داروخانه میثاقیه: 628
داروخانه میر راشد: 627
داروخانه میر فائف: 627
داروخانه ناروس: 624
داروخانه نجات: 624، 626، 628
داروخانه نصیریان: 626
داروخانه نظامی: 627
داروخانه نظری: 628
داروخانه نظری احمدزاده: 627
داروخانه نعیمی: 627
داروخانه نور: 627
داروخانه نورمال: 624
داروخانه نوری‌پناه: 628
داروخانه نیک‌سرشت: 627
داروخانه وثوق: 628
داروخانه وجدان: 627
داروخانه وحدتی: 627
داروخانه هدایت: 627
داروخانه هدایتی: 627
داروخانه هلال‌احمر: 627
داروخانه یگانه: 628
داره‌سرا: 330، 361
داریوش: 45، 538، 725
داریوش سوم: 733
داعی الاسلام، محمد علی: 327
داغداغان: 224، 225
داغستان: 282
دافچاه: 43
دافسار: 33
داکله‌سرا: 33
داماد پشیمان (نمایشنامه): 740
داماد خیالی (نمایشنامه): 713
داماش: 42، 226، 247، 400
دامون، روزنامه: 686، 688، 692
دانش، جهان: 391
دانش، چاپخانه: 695
دانش، روزنامه: 688
دانش‌پژوه، شیخ خلیل: 396
دانش‌پژوه رحمانی، احمد: 696
دانشخواه، عباس: 687
ص: 796
دانش‌رفتار، مهدی: 752
دانشسرای عالی تهران: 748
دانشسرای مقدماتی پسران تالش: 511
دانشسرای مقدماتی پسران سیاهکل: 511
دانشسرای مقدماتی پسران لنگرود: 511
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران: 740
دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشت: 521، 522، 523، 524
دانشکده پرستاری حضرت زهرا بندر انزلی: 531
دانشکده پرستاری صومعه‌سرا: 531
دانشکده پرستاری لنگرود: 531
دانشکده پرستاری و مامائی حضرت زینب لاهیجان: 531
دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت:
529، 530
دانشکده پزشکی آکسفورد: 538
دانشکده پزشکی الز: 538
دانشکده پزشکی بولونی: 538
دانشکده پزشکی تهران: 254
دانشکده پزشکی رشت: 529، 530
دانشکده پزشکی سالرنو: 538
دانشکده پزشکی مون‌پلیه: 538
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران: 311
دانشکده دندانپزشکی رشت: 531
دانشکده علوم پایه رشت: 521، 522، 524
دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان: 269، 521، 522، 523، 524
دانشکده فنی و مهندسی رشت: 521، 522، 523، 524
دانشکده گراندسومیر: 407
دانشکده مدیریت لاهیجان: 696
دانشکده هنرهای تزئینی دانشگاه الزهرا: 411
دانشکده هنرهای دراماتیک: 739
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران: 407، 408، 409، 410، 411
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا: 527
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت: 524، 525، 526، 532، 535
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان: 526، 527، 532، 535
دانشگاه الزهرا: 412
دانشگاه ایندیانا: 408
دانشگاه باکو: 587
دانشگاه پاریس: 546
دانشگاه پنسیلوانیا: 263
دانشگاه پیام نور مرکز آموزشی رشت: 528، 532، 535
دانشگاه پیام نور مرکز آموزشی تالش: 528
دانشگاه تربیت مدرس: 412
دانشگاه تهران: 523، 545، 736
دانشگاه دوفین: 412
دانشگاه علامه طباطبائی: 20
دانشگاه علوم پزشکی ایران: 533
دانشگاه علوم پزشکی گیلان: 525، 529، 530، 531، 532، 534، 535، 547، 549، 554، 590، 592، 593، 594، 595، 596، 602، 617، 621، 623
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان: 549
دانشگاه فلوریدا: 254
دانشگاه کلمبیا: 411
دانشگاه گیلان: 253، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 529، 530، 532، 535، 726، 750
دانشگاه مسکو: 587
دانشمند وجدانی، فرزاد: 752
داوان: 38
داودزاده، حاج محمد علی: 76، 77، 78، 490، 591، 698
داودزاده، محمود: 684
داودی، احمد: 593
دایرة المعارف فارسی (کتاب): 23، 242، 244، 265
دایی نمایشی، محمد حسین: 487، 488، 710، 711، 712، 713، 715، 716، 729، 730، 741، 742، 743
دباغیان، کامران: 752
دبستان احمدیه رشت: 711، 714
دبستان ارامنه: 750
دبستان رشید یاسمی چابکسر: 700
دبستان صدیق اعلم: 721، 746
دبستان نصرت: 489
دبیرستان آذرمیدخت: 483
دبیرستان امیرکبیر کلاچای: 702
دبیرستان جامی: 701
دبیرستان حکیم نظامی: 389
دبیرستان رازی: 736
دبیرستان شاهپور رشت: 488، 515، 746، 748
دبیرستان فروغ رشت: 484
دبیرستان محمد رضا شاه: 748
دبیری، مهدی: 713، 716، 742، 743
دبیریه، روزنامه: 665
دبیریه، نشریه: 664
دجله: 538
دخانیات ایران: 593
دختر خودپسند (نمایشنامه): 720، 745
دراپشتان: 33
دراستپانیان، دکتر آشوت: 588
دربند: 37
در پوست شیر (نمایشنامه): 728، 729، 751
در حضور باد (نمایشنامه): 728، 749
درخشان، احمد: 395، 487، 647، 648، 653، 658، 713، 714، 719، 732، 742
درخشان، جمعیت: 744
درخشان، مریم: 752
درخشانی، شاپور: 391، 720، 744
دردریان، دکتر ایساک: 587
دردسر تلفن (نمایشنامه): 721، 747
دردکشیده، کیومرث: 749
در راه مکه (نمایشنامه): 721
در راه مکه یا شهادت خواجه نظام الملک (نمایشنامه): 735
در راه وطن (نمایشنامه): 721، 746
درزگری: 37
درژاوین: 297
در سایه حرم (نمایشنامه): 745
درسنگ: 43
درشناسی، لاله: 752
درفشه: 43
ص: 797
درفک: 174، 341، 381، 463، 653
درگاه: 32، 43
در لباس زن (نمایشنامه): 734، 743
درمان بواسیر (کتاب): 544، 586
درمانگاه اتابکیان: 604
درمانگاه زندان شهربانی: 611
درمانگاه سپاه بهداشت: 618
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان 22 آبان: 615
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان امام خمینی صومعه‌سرا: 614
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان امینی لنگرود:
616
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان بابائی‌پور لنگرود: 616
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان دکتر حشمت رودسر: 613
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان شهید انصاری:
615
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان شهید بهشتی آستارا: 609
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی: 609
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان شهید مطهری فومن: 614
درمانگاه شبانه‌روزی بیمارستان شهید نورانی تالش: 610
درمانگاه شبانه‌روزی کوثر آستانه اشرفیه: 609
در مه بخوان (نمایشنامه): 737
در میدان جنگ (نمایشنامه): 732
دروارمحله: 37
دروی، سیروس: 497
درویشانبر: 34
درویش‌خانی: 43
درویشی، علیرضا: 412
دره‌پشت: 33
دره‌جیر: 33
دره‌دشت: 43
در همین حوالی (نمایشنامه): 739
دریا، روزنامه: 673
دریابیگی، عبد الرضا: 406، 409
دریابیگی، علی: 719، 720، 731، 733، 744، 754
دریابیگی، میرزا ابراهیم خان: 283
دریادل، محمد: 497
دریاسر: 34
دریاکنار: 34
دریامج، فریده: 748، 751
دریای سیاه: 282، 311، 371
دزدک‌سو: 43
دزدلیم: 43
دزد و شاه (نمایشنامه): 750
دزد و قاضی (کتاب): 477
دزد و لرد (نمایشنامه): 749
دزرونیان، آ: 724
دزرونیان، ه: 724
دزفول: 376
دست بالای دست (نمایشنامه): 728
دستک: 32، 43، 339، 609
دستور، روزنامه: 665
دسته محمدیه: 726، 730، 741
دستیار، حسین: 391
دستیار، نرگس: 752
دشت: 39
دشت گرگان: 228، 708
دشت مغان: 38، 228، 249، 368
دشمن‌کرده: 32
دعائی، فرامرز: 391، 396
دفاع مقدس (نمایشنامه): 728، 750
دفتر آمار و سجل احوال ولایتی: 570
دفراز: 38
دکتر حشمت: 489، 586
دکتر دیوانه یا عمو رجب دیوانه شده (نمایشنامه):
721، 745، 747
دگرمانکشی: 274، 278
دلاواله، پیترو: 436
دلجو، احمد: 683
دلجو، محمد جواد: 749
دلجوئی توحید، فرامرز: 412
دلچه: 33
دلخوش: 396
دلخوش، ابراهیم: 748، 749
دلدیم کوچک: 33
دلدیم لیافو: 43
دل‌زنده: 721، 746
دلفک- درفک
دلیجان: 33
دلیر، روزنامه: 677
دلیری، حمید رضا: 752
دلیوندان: 33
دماوند: 653
دماوندی، ابو المکارم: 676
دمشق: 544، 585
دموچال: 33
دمهاگن، فن: 177
دن: 371
دنبالده: 43
دنیای جدید، مجله: 408
دوآب‌مردخ: 33
دواچی، مهندس فرهاد: 19
دوباج: 32، 33
دوبخشر: 33
دوپولیاکف، ژاک: 25
دوتون، گالری: 409
دو چهره از یک کارفرما (نمایشنامه): 750
دو حرّاف (نمایشنامه): 752
دوحة الازهار (کتاب): 401، 413
دوخالکوه: 278
دو رفیق همدم (نمایشنامه): 742
دورودخان: 43
دوسالده: 43
دوست لات: 33، 43
دوسلدورف: 409
دوشنبه‌بازار آستانه اشرفیه: 333
دوشنبه‌بازار خشکبیجار: 338
دوشنبه‌بازار رحیم‌آباد: 340
دوشنبه‌بازار سنگر: 332
دوشنبه‌بازار سیاهکل: 342
دوشنبه‌بازار شفت: 343
دوشنبه‌بازار ضیابر: 331، 345
دوشنبه‌بازار کپورچال: 346
ص: 798
دوشنبه‌بازار کومله: 347
دوشنبه‌بازار گوراب‌زرمیخ: 348
دوشنبه‌بازار هندخاله: 351
دوفین: 412
دوکبرا، موریس: 746
دوگل: 43
دول‌بره: 43
دوله‌سر: 38
دوما، الکساندر: 744
دو محبوب (نمایشنامه): 732
دومورگان، ژاک: 358
دهبنه: 33، 34
دهپور، پرویز: 394
ده‌جان: 33، 38، 43، 44
دهخدا، علی اکبر: 42، 327، 698
ده‌سر: 32، 33، 43
دهش، حشمت الدوله: 486، 653
دهشال: 32، 336، 339، 349، 361، 499
دهقان، اسماعیل: 668، 669، 713
دهقان، محمد رضا: 685
دهقان، نشریه: 692
دهقان هیزم‌شکن (نمایشنامه): 732
دهقانی، بهروز: 748
دهگاه: 32، 339
دهلی‌نو: 659
ده‌ماسرا: 38، 43
ده‌مردسرا: 33
ده مقاله روانشناسی (کتاب): 520
ده نمره اشتباه (نمایشنامه): 720، 745
دهنه سرشیجان: 32
دهنه سفیدرود کهنه: 32
دهنه سیاه‌درون: 38
دیار اشکبار (نمایشنامه): 721، 745
دیارجان: 43
دیانا، سینما: 755
دیده‌بان، سینما: 754
دیر: 278
دیر باشد و خوش باشد (نمایشنامه): 743
دیره‌کری: 38، 361
دیزبن: 37، 43، 459
دیزبون- دیزبن
دیزگاه‌محله: 38
دیکلی: 38
دیلم: 39، 114، 354، 366، 424، 432، 439، 460، 461، 463، 465، 466، 651
دیلم، روزنامه: 67
دیلمان: 21، 31، 41، 43، 182، 196، 226، 243، 247، 271، 278، 341، 361، 366، 372، 375، 378، 381، 382، 383، 384، 390، 394، 406، 424، 425، 432، 443، 445، 446، 448، 449، 450، 456، 463، 468، 607، 615، 618، 653، 706
دیلمانی، فیض اللّه: 396
دیلمی، دکتر: 553
دیلمیان: 332، 550
دیماجانکش: 43
دیناچال: 133، 315، 330
دیوان‌بیگی، ایراندخت: 744
دیوان‌بیگی، سید احمد: 690
دیوان‌بیگی، کیهان: 391، 392، 396، 719، 720، 731، 744، 745
دیوان پشیمان (کتاب): 695
دیوان حافظ (کتاب): 477
دیوان شرفشاه دولائی (کتاب): 380
دیوان کوچک سید شرفشاه طالش دولائی (کتاب): 380، 382
دیورش: 33
دیوشل: 43، 347

ذ

ذاکری، طه: 750
ذاکری، عبد الحسین: 684
ذخیره خوارزمشاهی (کتاب): 540
ذرعی‌فروش، علی: 394، 396
ذره، ابو القاسم: 670
ذره‌بین، حسن: 728، 751، 752
ذو الپیران: 33
ذو الفقار بیک: 714
ذهب‌اصلی، علی: 396

ر

رئیس التجار یزدی، آقا محمد حسین (سفینه): 76، 664
رئیس‌زاده، محمد: 497، 720، 744، 745، 746، 747
رائقی، تقی: 482، 488، 696، 670، 698، 716
رابینو، ه. ل: 41، 46، 74، 115، 125، 138، 141، 142، 143، 329، 357، 358، 359، 360، 361، 367، 368، 369، 380، 553، 558، 559، 646، 662، 664، 665، 666، 668، 692، 698، 707، 708
راد، محمد: 740، 750، 751، 752
رادارپشته: 33، 44، 179، 198
رادارکومه: 34
رادچهره، محمد: 728
رادی، اکبر: 729، 736، 737، 749، 751، 757
رادیوسیتی، سینما: 755
رازی، ابو نصر: 716
رازی، امین احمد: 368
رازی، دکتر مهدی (ارفع الحکماء): 546، 586
راستگو، رضا: 752
راسته‌خاله: 301
راسته‌کنار: 33
راسته‌کنار بوئین: 33
راسته‌کنار پسیخان: 33
راستین، بهرام: 138
راسین، ژان: 715
راعی، عبد اللّه: 483، 487، 496، 714
راغب، احمد علی: 391، 396
رالی و شرکاء، تجارتخانه: 355
رامسر (سخت‌سر): 34، 77، 220، 333، 337، 350، 449
رامیان: 191
رانکوه: 360، 403، 405، 406
رانکوه، روزنامه: 685، 687
راه‌آهن رشت: 370
ص: 799
راه‌پشته: 487
راه حق، ماهنامه: 685
راه خیال، روزنامه: 667
راه دانش، چاپخانه: 696
راهنمای دانشکده پزشکی ... دانشگاه تهران (کتاب): 545، 557[970]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص799
راهنمای کتاب، مجله: 328، 331
راه نو، مجله: 690
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: 393
رباب‌چال: 43، 44
رباعیات خیام (کتاب): 408
ربّانی، م: 744
ربوخه، بهزاد: 750
رجاء، علیرضا: 750، 751
رجاء آدمیت، جمعیت: 487، 714
رجب‌سرا: 34، 43
رجبی، بهمن: 396
رجورازبرم: 33
رحمانزاده، فرهاد: 752
رحمانی، فرهاد: 315، 752
رحمت‌آباد: 151، 254، 500، 607، 643
رحمت‌پور، جلال: 749
رحمت سمیعی، حسن: 77
رحمت سمیعی، طالش خان: 698
رحمت سمیعی، کریم: 77
رحمتی، محمد رضا: 394
رحیم‌آباد: 34، 77، 192، 196، 222، 226، 229، 278، 340، 372، 492، 498، 500، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 607، 613، 618، 620، 627، 700، 760
رحیم‌زاده، رحیم: 413
رحیموف، ابو الفضل: 413
رحیمی، دکتر مصطفی: 751
رخسارزار، مرتع: 229
رخشانی، رضا: 726، 750
رزاقی، ماری: 742
رزدره: 43
رزم‌آسا، اسماعیل: 692
رزم کارگر، روزنامه: 687
رزم گیلان، روزنامه: 684
رزه: 38
رسام، غلامحسین: 488
رسایل، حسین: 413
رستاخیز، روزنامه: 408، 411
رستاخیز سلاطین ایران (نمایشنامه): 718، 719، 742، 743
رستف، بندر: 371
رستم‌آباد: 78، 112، 134، 151، 176، 193، 349، 456، 500، 607، 612، 643، 644
رستمی، آصف: 751
رسمجن: 38
رسول‌پور، ساسان: 750، 751
رشت: 24، 25، 26، 32، 34، 36، 38، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 74، 76، 77، 78، 79، 88، 90، 97، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 113، 121، 122، 137، 139، 140، 142، 144، 146، 147، 152، 153، 175، 177، 178، 182، 189، 193، 196، 251، 252، 266، 274، 275، 278، 279، 285، 298، 299، 309، 329، 333، 334، 335، 336، 337، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 349، 350، 354، 355، 356، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 366، 369، 370، 371، 373، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 400، 401، 402، 406، 407، 410، 411، 412، 413، 427، 428، 429، 436، 438، 448، 449، 455، 456، 463، 465، 479، 481، 482، 483، 484، 485، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 498، 499، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 516، 517، 518، 520، 521، 524، 525، 526، 528، 529، 530، 531، 532، 534، 535، 541، 545، 546، 552، 553، 554، 555، 557، 558، 559، 560، 572، 578، 580، 581، 582، 583، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 593، 595، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 611، 612، 617، 618، 619، 620، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 636، 638، 639، 640، 641، 642، 644، 646، 647، 649، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 698، 700، 701، 702، 706، 707، 708، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 719، 720، 721، 722، 724، 726، 728، 729، 732، 733، 734، 735، 736، 738، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762
رشت، چاپخانه: 694
رشت‌آباد: 33، 477
رشتی، آقا محسن: 74
رشتی، سید مهدی: 483
رشدیه، میرزا حسن: 482، 483، 485
رشید الدین فضل اللّه: 540
رضا، محمود: 671
رضائی‌راد، محمد ابراهیم: 687
رضائیه- ارومیه 0
رضاپور، عبد الله: 689
رضازاده، حسن: 751
رضازاده، مهدی: 728، 729، 752
رضازاده لنگرودی، رضا: 380
رضا شاه: 176، 177، 178، 328، 670، 671، 672، 673، 675، 676، 691
رضا قلی میرزا: 355
رضا کفاش صورتگر: 406
رضوانده- رضوانشهر
رضوانشهر: 44، 77، 174، 179، 182، 222، 329، 330، 336، 339، 340، 342، 345، 346، 350، 453، 491، 498، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509،
ص: 800
510، 607، 610، 619، 626، 701، 760
رضوانی، دکتر محمد اسماعیل: 692
رضوی نیشابوری، میرزا غلامرضا: 483
رعیت‌محله: 34
رفاهتی، مهدی: 752
رفتگی: 43
رفیع‌پور، علی: 751
رفیع خان همدانی، دکتر: 546، 582
رفیعی، بهزاد: 750، 751
رفیعی، پرویز: 750، 751
رفیعی، پیروز: 750
رفیعی، زهرا: 728، 752
رفیق مزور (نمایشنامه): 719
رک: 228
رکن‌سرا: 33
رکوع: 37
رم: 173، 264، 410، 411
رمشایه: 43
رمضانی، تقی: 393
رمضانی، کاظم: 393، 396، 413
رمضانی، ناصر: 413
رنجبر، ایران: 744
رنجبر، سیروس: 396
رنجبر، عباد الله (اسماعیل‌زاده): 487، 488، 714، 719، 731، 734، 735، 743، 744
رنجبر، گیلان: 719
رنجبر، محمد تقی: 391، 393، 396
رنده‌سر: 38
روئین، روزنامه: 686
روابط بین المللی، نشریه: 408
رواجیر: 33
روبر: 78
روبرابر: 33
روبلس، آمانوئل: 745
روحانی، حاج سید محمود: 698
روحانی، مهندس منصور: 298
روحی کرمانی، میرزا حسین خان: 482، 483
رود ایلند: 264
رودبار: 21، 30، 31، 33، 34، 38، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 77، 78، 88، 89، 90، 100، 102، 103، 104، 105، 107، 108، 113، 121، 122، 123، 137، 139، 142، 143، 146، 147، 149، 151، 152، 153، 174، 176، 178، 179، 182، 185، 191، 196، 200، 219، 222، 225، 229، 242، 243، 244، 247، 251، 252، 254، 266، 271، 274، 275، 278، 279، 332، 341، 342، 349، 357، 358، 363، 364، 371، 372، 379، 424، 426، 427، 444، 446، 456، 458، 495، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509، 510، 512، 517، 518، 552، 554، 557، 558، 560، 572، 581، 583، 585، 588، 589، 590، 598، 602، 606، 607، 608، 612، 613، 617، 618، 620، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 629، 631، 633، 638، 640، 642، 643، 644، 653، 654، 655، 656، 657، 700، 709، 749، 752، 758، 760
رودبار الموت: 229
رودبارسرا: 43، 44
رودبار سنگر: 361
رودبار محمد زمانخانی: 379
رودباره‌سر: 43
رودبرده: 33، 329، 343
رودبنه: 34، 339، 340، 344
رودپشت: 32
رودپیش: 33، 416
رودخانه، آبادی: 43
رودخانه بابل: 291
رودخانه تجن: 309
رودخانه زاویلا: 382
رودخانه شاندرمن: 345
رودخانه گرگان: 291، 309
رودزیا: 538
رودسر: 24، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 77، 78، 88، 89، 90، 97، 100، 101، 102، 104، 105، 106، 108، 112، 113، 121، 123، 136، 137، 139، 140، 141، 146، 147، 150، 152، 153، 179، 182، 192، 196، 198، 222، 226، 229، 230، 244، 252، 266، 274، 275، 277، 278، 279، 297، 330، 333، 334، 337، 340، 343، 346، 347، 350، 358، 360، 361، 364، 367، 369، 370، 371، 373، 394، 413، 438، 462، 466، 467، 485، 487، 490، 492، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509، 510، 511، 512، 517، 518، 552، 555، 557، 558، 560، 572، 581، 583، 585، 588، 589، 590، 601، 602، 603، 604، 606، 607، 608، 613، 617، 618، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 629، 631، 632، 633، 638، 642، 643، 644، 654، 655، 656، 657، 685، 687، 701، 708، 750، 756، 760، 761، 762
رودکی، نشریه: 715
روزرخ، حسین: 396
روزرخ، فریدون: 748
روزرخ، منوچهر: 391، 721
روزنتال، کارخانه: 411
روزنه آبی (نمایشنامه): 736، 738
روستا، رضا: 671، 716، 717
روستا، شوکت: 719
روستائی، روزنامه: 689
روسیه: 18، 24، 25، 26، 46، 74، 76، 125، 149، 242، 274، 281، 282، 283، 284، 285، 288، 290، 293، 295، 300، 309، 312، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 363، 369، 370، 387، 391، 395، 407، 476، 482، 483، 484، 544، 586، 587، 592، 653، 662، 663، 664، 665، 690، 693، 719، 726، 731، 740
روشن، خسرو: 413
روشن، محمد: 681، 699
روشنگر، روزنامه: 689
روشنیان، رحیم: 720، 735، 745
روف‌چاه: 32
روم: 354
ص: 801
روهربرن، میشائیل: 115
رویتر، بارون ژولیوس: 25، 175
رهبر، ابراهیم: 725، 731، 739
رهبر، محمد رضا: 751
رهبر، محمود: 739، 740
رهنما، دکتر مجید: 409
رهنما، زین العابدین: 272
رهنما، فریدون: 757
رهنما، هادی: 751
رهنمائی، دکتر محمد تقی: 19
رهنمامحله: 44
ری: 375، 539، 708
ریاب: 43
ریاضی، دکتر سجاد: 628
ریاضی، مهندس برهان: 19، 20
ریاضی ضیابری، مهندس سید حسین: 21
ریبلاس (نمایشنامه): 715، 716، 741
ریحان المصائب (کتاب): 695
رید، هربرت: 35
ریدل، کارخانه: 411
ریز، کارلوس: 728
ریشارد دارلینگتون (نمایشنامه): 719، 721،
ریش‌تراش شهر اشبیلیه (نمایشنامه): 719، 731، 735، 744
ریک: 38
ریگ حویق: 37
ریما: 748
ری‌یز، کارلوس: 750
رؤیا (نمایشنامه): 726، 749

ز

زاد المعاد (کتاب): 690
زادان فرخ، ت: 496
زادان فرخ، م: 496
زادداداش، اسماعیل: 413
زارع: 315
زارع شیکاگو (نمایشنامه): 720، 749
زارع شیکاگو و یتیم (نمایشنامه): 744
زارم‌کلایه: 32
زازل: 43
زاکام: 43
زاکله‌بر: 274
زاگرس: 198
زاگرودسکی: 624
زامبیا: 538
زاندر: 280
زانیچی، فخر الدین: 673
زاویه (نمایشنامه): 749
زاهدان: 557
زاهد گیلانی: 476، 673
زاهد گیلانی، شیخ محمد بن ابو طالب: 586
زاهدی، زاهد: 685
زاهدی، سرتیپ فضل اللّه: 388
زاهدی، مختار: 751
زاهدی عبقری، محمد: 394
زایشگاه رشت: 532، 533، 595، 602، 605، 606
زایشگاه سیاهکل: 600
زایشگاه فامیلی رشت: 595، 606
زبده، سیروس: 685
زحون‌بره: 33
زراعت گیاهان صنعتی (کتاب): 140
زربافی، ابو الحسن: 694
زربافی، محمد: 694
زربافی رشت، چاپخانه: 678، 680، 683، 684، 686، 694
زربیجار: 33
زربیل: 38
زرپور، حسین: 689
زرخ‌پوتار، روزنامه: 687
زرددول: 43
زردشت: 264، 459، 730
زردشتیان: 539
زردلچه: 43، 44
زرکام: 33
زرگر، رضا: 658
زره‌پوش، ابراهیم: 689
زرین‌کلک، ه: 496
زعفرجنی: 404
زکریای رازی، محمد: 540، 543، 555
زل: 218
زمان‌پور، مهدی: 488
زمان وصال، روزنامه: 667
زمبری: 38
زنان دانشمند (نمایشنامه): 713
زنان فضل‌فروش (نمایشنامه): 713
زنبور عسل و پرورش آن (کتاب): 269، 270
زنجان: 119، 125، 142، 219، 222، 229، 254، 334، 360، 372، 373، 393، 467، 521، 556، 761
زنجانی، دکتر حبیب اللّه: 149
زنجانی، شیخ غلامحسین: 482
زند: 720
زن‌دار بی‌زن (نمایشنامه): 714، 741
زندانه: 226
زندیه: 115، 144، 403
زنش‌دره: 43
زنکر: 690
زنگنه، ابو الحسن: 738
زن نامعلوم (نمایشنامه): 744
زورخانه بازارچه سبزه‌میدان: 647
زورخانه بازارچه ما: 649
زورخانه بازار سرچشمه: 646
زورخانه بازار مسگرها: 646
زورخانه باغ ملی لاهیجان: 649
زورخانه پوریای ولی: 647، 650
زورخانه خمیران شریفیه: 646
زورخانه سام: 649
زورخانه شترخان: 646
زورخانه علی بن ابی طالب: 649، 650
زورخانه قمر بنی هاشم: 649، 650
زورخانه محله اردوبازار: 649
زورخانه محله شعربافان: 649
زورخانه محله غریب‌آباد: 649
زورخانه محله میدان: 649
زورخانه مسجد صفی: 647
زهره شمال، روزنامه: 684
زهری، دکتر صادق خان: 587
زهنده: 33
ص: 802
زیارتگاه: 33، 43
زیاریان- آل زیار
زیاز: 44
زیباکناری، علی: 391، 392، 396
زیده: 341، 615
زیده‌بالا: 43
زیده‌سرا: 33
زیده‌سرائی، حمید: 752
زیدیه: 432
زیرده: 32
زیزاکش: 33
زیست‌شناسی جانوری (کتاب): 538
زیگلر: 356
زیمان: 624
زیمنس: 76
زین العباد: 379
زین‌پشته: 38، 43

ژ

ژاپن: 31، 34، 241، 279، 356، 572، 575، 643، 659
ژاردن دزار، نشریه: 411
ژاندارمری کل کشور: 602
ژوبر، پیرآمده: 355، 362
ژورنال دوتهران: 409، 412
ژوکوسکی: 714
ژولیده، محمود: 725، 735
ژوهانسبورگ: 407
ژیویر، هفته‌نامه: 686

س‌

ساباندخت، سونابیگم: 689
سابی‌چال: 38
ساحل نجات، چاپخانه: 662، 663، 693
ساحل نجات، روزنامه: 662، 663، 664، 679، 693
سادات اشکوری، کاظم: 379، 380
سادات امیرکیائی: 540، 543، 585
سادات‌محله: 33، 34، 43
سادات‌محله بیجارپس: 34
سادات‌محله گل رودبار: 33
سادات منصوری، محمد علی: 654
ساربان، محمد: 726، 750
سارتون، جورج: 538
سارنگ: 394
ساری: 24، 183
ساری‌چم: 43
سازمان آب و برق منطقه‌ای سفیدرود: 134
سازمان آب و فاضلاب آستارا: 582
سازمان آب و فاضلاب آستانه اشرفیه: 582
سازمان آب و فاضلاب املش: 582
سازمان آب و فاضلاب بندر انزلی: 582
سازمان آب و فاضلاب پره‌سر: 582
سازمان آب و فاضلاب تالش: 582
سازمان آب و فاضلاب چابکسر: 582
سازمان آب و فاضلاب خشکبیجار: 582
سازمان آب و فاضلاب رحیم‌آباد: 582
سازمان آب و فاضلاب رستم‌آباد: 582
سازمان آب و فاضلاب رضوانشهر: 582
سازمان آب و فاضلاب رودبار: 582
سازمان آب و فاضلاب رودسر: 582
سازمان آب و فاضلاب سنگر: 582
سازمان آب و فاضلاب سیاهکل: 582
سازمان آب و فاضلاب شفت: 582
سازمان آب و فاضلاب صومعه‌سرا: 582
سازمان آب و فاضلاب فومن: 582
سازمان آب و فاضلاب کلاچای: 582
سازمان آب و فاضلاب کوچصفهان: 582
سازمان آب و فاضلاب کومله: 582
سازمان آب و فاضلاب کیاشهر: 582
سازمان آب و فاضلاب لاهیجان: 582
سازمان آب و فاضلاب لشت‌نشا: 582
سازمان آب و فاضلاب لنگرود: 582
سازمان آب و فاضلاب لوشان: 582
سازمان آب و فاضلاب لیلاکوه: 582
سازمان آب و فاضلاب ماسال: 582
سازمان آب و فاضلاب ماسوله: 582
سازمان آب و فاضلاب منجیل: 582
سازمان آب و فاضلاب واجارگاه: 582
سازمان آمار: 571
سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار: 143
سازمان انتقال خون ایران: 601
سازمان اوقاف و حج و زیارت گیلان: 699
سازمان برنامه‌وبودجه گیلان: 144
سازمان بهزیستی کشور: 630، 631، 642
سازمان بهزیستی گیلان: 547، 630، 632، 634، 637، 638، 639، 642، 643
سازمان بیمه کارمندان دولت: 629
سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران: 79، 602
سازمان تأمین اجتماعی گیلان: 547، 607
سازمان تأمین خدمات درمانی: 629
سازمان تحقیقاتی شیلات ایران: 297، 298، 299، 312
سازمان تعاون روستائی گیلان: 276
سازمان تندرستی جوانان و تربیت‌بدنی استان یکم: 686
سازمان جنگلبانی ایران: 197
سازمان جنگلها و مراتع کشور: 172، 178، 180، 183، 184، 199
سازمان جوهانیتر آلمان: 636، 643
سازمان جهادسازندگی گیلان: 252، 253
سازمان جهانی بهداشت: 533، 549، 550، 557، 558، 559، 561، 569، 571، 577
سازمان چاپ و انتشارات بازار: 695، 696
سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو):
173، 245، 311
سازمان خیریه کاریتاس آلمان: 637
سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی: 599
سازمان شیلات گیلان: 17، 18، 20
سازمان صنایع دستی ایران: 32، 34، 37، 38، 40، 43، 47
سازمان صنایع ملی ایران: 80
سازمان کاریتاس آلمان: 643
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: 79، 196
سازمان مبارزه با جذام ایران: 557، 558
سازمان ملل متحد: 173، 549، 640، 643
سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان گیلان: 530، 547، 548، 549، 554، 558، 562، 563،
ص: 803
564، 565، 566، 567، 590، 592، 593، 595، 596، 598، 599، 600، 602، 603، 621، 623، 629
سازمان میراث فرهنگی کشور: 461
سازمان همکاری بهداشت اصل 4: 547، 582
سازمان همیاری اجتماعی مردم ژاپن: 643
ساسانی، اردشیر: 396
ساسانیان: 23، 31، 39، 264، 436، 475، 539، 538
ساس‌روتا: 538
ساعتی، حمید: 748، 749
ساعد سمیعی، شکر اللّه: 79
ساعدی، دکتر غلامحسین (گوهرمراد): 727، 747، 748، 749
ساعی، محمد: 752
ساعی، مهندس کریم: 178
سالار، سینما: 755
سالار مشکوة: 593
سالان‌سر: 278
سالستان: 33
سالک، روزنامه: 685
سالک‌ده: 32
سالک‌زاده، حسین: 685
سالن آراکس: 750
سالن اجتماعات رشت: 754
سالن الوش بیک: 718
سالنامه آماری کشور (کتاب): 119، 245
سالن برق رشت: 393
سالن شهرداری رشت: 745
سالن شیر و خورشید: 726
سالنمای هنر (کتاب): 695
سالن مدرسه آوادیس: 741، 745
سالن نمایش دبیرستان مهرگان: 749
سالن نمایش عروسکی شهر قصه رشت: 750
سالوس (نمایشنامه): 713، 728، 741
سالومه (نمایشنامه): 731
سالومه و یحیی (نمایشنامه): 735
سالیان: 282، 295، 389
سالیانی، ناهید: 406، 410
ساناساریان، مانوشاک: 719، 742
سانس، کلیسا: 40
ساوه: 708
ساهاکانوش، گیدیشیان: 588
سایبان، روزنامه: 694
سایبان، هفته‌نامه: 683، 688
سایه‌افکن، احمد: 394، 396
سبزکوه: 38
سبزوار: 357
سبزواری، نصر الله: 689
سبزه‌میدان رشت: 586، 592، 604، 666، 670، 686، 736، 754
سبلان: 228، 249
سپاه بهداشت گیلان: 618
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رشت: 525
سپاه صلح آمریکا: 298
سپردان: 34
سپنتا، دکتر ساسان: 389
سپهسالار، میرزا حسین خان: 17، 284
سپیدرود، سینما: 762
سپید و سیاه، مجله: 408، 678
ستاره ایران، روزنامه: 290
ستاره سهیل، روزنامه: 684
ستاره شمال، روزنامه: 681
ستاره گیلان، روزنامه: 685
ستاری، جعفر: 751
ستاری، جلال: 709
ستمدیده، عباس: 751
ستوده، دکتر منوچهر: 114، 356، 361، 368، 378، 380، 401، 403، 413، 543
سجیدان: 44
سحرخیزمحله: 34
سخنور، ناصر: 716
سد سفیدرود: 78، 128
سد سنگر: 309
سده: 33
سرابچی، محمد: 674، 685
سرابلی، عباس خان: 714
سراجار: 34
سراج الحکما، میرزا تقی: 588
سراجی، مهدی: 748، 749
سراکه: 38، 43
سراگاه (سراگا): 38، 278
سراوان: 33، 179، 192، 369، 612
سرای گلشن: 740
سرباز سرخ، روزنامه: 676
سربازی، بهرام: 751
سربداران (نمایشنامه): 729، 750
سرتربت: 43
سرتیپ‌پور، اسفندیار: 488، 641، 686، 718، 719، 720
سرتیپ‌پور، جهانگیر: 391، 432، 488، 489، 692، 710، 711، 712، 713، 717، 718، 730، 732، 733، 734، 742، 743، 744
سرجنگلداری کل گیلان: 178، 194، 195، 198
سرچشمه: 646
سرخ‌بنده‌ای، غلامحسین: 479
سرخر (نمایشنامه): 721، 747
سرخ‌رود: 309، 316
سرخس: 228
سرخشکی: 32
سرخی، علی آقا: 726
سرداب: 43
سرداب‌خانه پشت: 38
سردار جنگل (دهستان): 341
سردارسپه (نمایشنامه): 733
سردار معتمد (محتشم الملک): 401، 451
سردار معظم خراسانی- تیمورتاش
سردار منصور: 285، 480، 545، 664، 665
سردار همایون: 480
سرده: 229
سرزمین گیلان (کتاب): 355
سرزمین و مردم گیل و دیلم (کتاب): 359، 368، 369، 439، 465، 541
سرشار، حسین: 751
سرشکه: 34
سرشماری عمومی کشاورزی، نشریه: 119
سرشماری عمومی مسکن و نفوس، نشریه: 82، 83، 84
سرک: 38
ص: 804
سرکارات: 177
سرکش: 387
سرکله: 33، 44
سرکیسیان، آنوش: 742، 743
سرکیسیان، دکتر رافائیل: 587
سرکیسیان، شاهین: 736
سرگذشت موسیقی ایران (کتاب): 388
سرگوراب نو: 361
سرلیل: 278
سرنا، کارلا: 342، 543، 559
سروانتس (نمایشنامه): 752
سروش، روزنامه: 664
سروش، میرزا عیسی خان: 664
سروندان: 33
سریک: 33
سزود: 43
سسطلان: 33
سس‌مس: 33
سطلسر: 34
سعادت، چاپخانه: 662، 667، 693
سعادت افراد، روزنامه: 681
سعد وقاص (نمایشنامه): 716
سعدوندیان، سیروس: 732
سعدی، سینما: 755، 756، 762
سعدی، مصلح الدین: 477
سعیدای لاهیجانی، محمد: 400
سعید مجاوری، عبد اللّه: 413
سعیدی، دکتر عباس: 21
سعیدی، علی اصغر: 356
سعیدی، محمد: 744، 747
سعی ما، روزنامه: 688
سفارت آمریکا: 545
سفارت انگلیس: 175
سفارت روس: 175، 176، 288، 289
سفارت عثمانی: 175
سفارت فرانسه: 175
سفرنامه آدام اولئاریوس (کتاب): 143
سفرنامه ابن حوقل (کتاب): 366
سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان و ... (کتاب):
328، 359، 360، 361
سفرنامه اورسل (کتاب): 356، 359، 360، 362، 369، 370[971]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص804
سفرنامه ایران و روس (کتاب): 708
سفرنامه بهلر (کتاب): 358، 359، 360، 368، 369
سفرنامه تاورنیه (کتاب): 691
سفرنامه شمال (کتاب): 356، 359، 360، 368
سفرنامه فریزر (کتاب): 332
سفرنامه مازندران و استرآباد (کتاب): 360، 361، 367، 368، 369
سفرنامه مظفر الدین شاه (کتاب): 436
سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبی دریای خزر (کتاب): 354، 368، 370
سفرنامه میرزا محمد حسین حسینی فراهانی (کتاب):
708
سفرنامه ونیزیان در ایران (کتاب): 354، 358
سفیداربن: 33
سفیدخانی: 44
سفیدروح، احمد: 652
سفیدرود: 19، 112، 113، 128، 132، 133، 134، 135، 149، 150، 176، 219، 224، 267، 284، 291، 295، 297، 309، 315، 316، 338، 343، 347، 349، 358، 378، 424، 431، 440، 460، 461، 462، 676، 754
سفیدرود، سینما: 754
سفیدسنگان: 33
سفیدکنار: 298
سفیدمزگی: 43
سقا، محمد: 663
سقالکسار (سقالکسر): 33
سقراط، حکیم سید علی: 587
سقز: 373
سقوط آمریکا (نمایشنامه): 729، 751
سقوط تخت‌جمشید (نمایشنامه): 721، 745
سقوط (نمایشنامه): 729، 751
سکاچا: 33
سگ هار (نمایشنامه): 749
سگی در خرمن‌جا (نمایشنامه): 721، 726، 747، 740، 749
سلامت‌بخش، دکتر: 587
سلامت‌بخش، محمد: 646، 647، 648
سلجوقیان: 115
سلحشور، کوروش: 748
سلطان‌آباد: 360
سلطان سنجر: 39
سلطان عبد الحمید (نمایشنامه): 742
سلطان عبد الله: 544
سلطان محمد کیا: 406
سلطان مرادی: 34
سلطان و شبان (نمایشنامه): 729، 751
سلطانوف: 726
سلطانی، عبد الرسول: 681
سلطانی، مرجان: 750
سلکی‌سر (سلکسر): 33، 534
سلو: 411
سلوش: 34
سلیم‌آباد: 43
سلیمان داراب: 639، 711
سلیمان نبی: 37، 468، 469
سلیم‌چاف: 32
سلیمه و صابیره (نمایشنامه): 734
سلیمی، اسماعیل (فروهید): 488
سما، دهکده: 460
سماعی، محمد: 751
سمام: 403، 406، 698
سمنان: 556، 761
سمنون، پرویز: 708
سمیعی، اسد اللّه خان: 391، 392
سمیعی، پروین: 497
سمیعی، عسکر: 714
سمیعی، غلامرضا: 341، 543
سمیعی، مهندس نعمت: 77
سمیعی، نصیر خان: 648
سنان‌پشت: 43
سنت وینسنت، ادنا: 748
سنجرانی، حسن: 388
سند: 33، 538
سن ژرمن: 412
سنگاپور: 572، 577
ص: 805
سنگاچین: 32، 315، 346
سنگ‌جوب: 33
سنگر: 44، 77، 134، 225، 309، 314، 328، 329، 332، 341، 343، 349، 451، 495، 498، 499، 503، 504، 506، 508، 510، 607، 611، 620، 627، 701، 760
سنگرود: 43، 612، 620
سنگسر: 225، 316، 502
سنندج: 373، 545
سوئد: 269
سواررخش، احمد: 380، 382
سوباتان: 38، 44، 341، 351
سوتاپارا: 38
سوخته‌کوه: 32، 33
سوخته‌کیش: 33
سورآور: 44
سوراپشت: 38
سوراش: 34
سورپریز (نمایشنامه): 729، 751
سورگواول: 243
سورم: 33
سورمحمد چاک: 229
سورن: 624
سوستان: 34
سوسرا: 43
سوسرک: 43
سوسف: 38، 43
سوگ سیاووش (نمایشنامه): 751
سوگند (نمایشنامه): 735
سولون: 269
سوماترا: 40
سومبا: 40
سومریان: 242، 270، 538
سویس: 74، 244، 245، 264، 269، 357، 391، 586
سویل (نمایشنامه): 735
سه بچه آهو (نمایشنامه): 729، 750
سه‌پستانک: 43
سه‌خال‌سر: 492
سهراب، دکتر: 586
سهراباتی: 721، 745
سهراب‌زاده: 744
سه‌سار: 33، 278
سه‌شنبه‌بازار اباتر: 333
سه‌شنبه‌بازار املش: 333، 334
سه‌شنبه‌بازار پره‌سر: 335
سه‌شنبه‌بازار چهارده: 338
سه‌شنبه‌بازار دهگاه: 339
سه‌شنبه‌بازار شیرجوپشت: 344
سه‌شنبه‌بازار فومن: 344، 345
سه‌شنبه‌بازار لشت‌نشا: 337
سه‌شنبه‌بازار لفمجان: 349
سه شیاد (نمایشنامه): 735
سه عروسی در یک شب (نمایشنامه): 721، 747
سه فنجان چای (نمایشنامه): 749
سهند: 228
سه هزار: 439
سهیلا، سینما: 754، 755
سهیلی خوانساری، احمد: 400
سیابرار: 396
سیابیل: 278
سیاحتنامه شاردن (کتاب): 328
سیارستاق: 43، 500
سیاست دولت شوروی در ایران (کتاب): 284
سیاسی، سید حسن: 485
سیاکت: 38
سیاکو: 278، 463
سیاکوچه: 32
سیاووش: 402، 468
سیاووش و سودابه (نمایشنامه): 742
سیاه‌اسطلخ: 33، 43
سیاه‌اسطلخ سقد الملک: 32
سیاه‌اسطلخ میرزا ربیع: 32
سیاه‌پیران کاشانی: 33
سیاه جعفر: 38، 44
سیاه‌چال: 296، 315
سیاه‌خاله‌سر: 32
سیاه‌خانی: 38، 43
سیاه‌خولک: 43
سیاه‌درویشان: 33
سیاه‌رود: 370
سیاه زنگی، مرد فرنگی، دایره‌زنگی (نمایشنامه):
721، 749
سیاه‌سر: 43
سیاه‌کاربن: 43
سیاهکده: 34
سیاه‌کش: 44، 198
سیاهکل: 34، 36، 38، 41، 44، 77، 179، 192، 196، 222، 226، 230، 247، 330، 332، 335، 336، 342، 361، 372، 375، 394، 442، 450، 463، 487، 492، 498، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509، 510، 511، 572، 600، 602، 607، 615، 621، 628، 653، 701، 709، 758، 760، 761، 762
سیاهکلرود: 44، 337، 350، 500، 613
سیاهکل‌محله: 33
سیاه‌گلوندان: 33
سیاه‌گوراب بالا: 33
سیاه‌گوراب پائین: 33
سیاه‌مزگی: 41، 43، 196، 278
سیاهورد: 43، 342
سیبن: 38، 42، 43
سیخ‌چال: 38
سیدآباد: 33
سید ابو الفضل: 693
سیدان: 43
سید اوغلی، علی: 389
سید باقر خان (صبری): 396
سید جلال الدین اشرف: 333، 453، 597
سید جواد خان: 481
سید خورسه- خوری‌سو
سیدسرا: 33، 348، 463
سید عبد الکریم (دکتر کاشی): 546
سیدمحله: 34
سید هاشم روضه‌خوان: 648
سیدی، میرشجاع: 686
سیر، بهرام: 396
سیر تکامل برق در استان گیلان (جزوه): 76
سیرتی، پرویز: 497
ص: 806
سیرتی، قدرت الله: 488
سیرجانی، شیخ محمد: 479
سیروس، سینما: 754
سیری در صنایع دستی ایران (کتاب): 32، 35، 36، 40، 45، 46، 728
سی‌زوئه بانسی مرده است (نمایشنامه): 728، 750
سیزیف و مرگ (نمایشنامه): 728، 751
سیستان: 125، 461
سیستان و بلوچستان: 270، 556، 557، 761
سیسیانف: 282
سیف، سید علی اصغر: 481
سیف، سید یحیی: 481
سیف، قیصر: 719
سیف، ناصر: 648
سیف، وکیل: 648
سیف اللهی، بهنام: 413
سیگارچی، احمد: 391، 392، 396
سیگارچی، بهمن: 391، 392، 396
سیگارود، روزنامه: 689
سیگارودی، هاشم: 689
سیگاری، شیخ احمد: 698
سیلک: 398، 399
سیمای جمهوری اسلامی ایران: 739
سیمبر: 432
سیمونیان، استپان: 719، 725، 742، 743، 746
سیمونیان، ملانیا: 719، 742
سینا (نمایشنامه): 715، 716
سینا، دکتر ابو القاسم: 587
سیناهونی: 38

ش‌

شائیان، نادر: 396
شاپور اول: 539
شاپور دوم: 539
شادزیک، علی: 652
شادمان، چاپخانه: 695
شادمان، نادر: 695
شادملک‌بره: 43
شادمند: 391
شادمیلرزان: 38، 44
شاردن، ژان: 143، 356، 477
شارلمانی: 269
شارم: 33، 74
شاشکوه: 361
شاغولا: 42
شاقاجی- اسلام‌آباد
شاکر، احمد: 327
شاکی، محمد باقر: 744
شالتوک: 43
شالچیان، حسین: 751
شالده: 33
شالکو: 33، 611
شالما: 38، 43، 614
شالماکوه: 43
شام: 332
شاملو، احمد: 751
شاملو، سیما: 749
شاملو، هما: 749
شاندرمن: 44، 146، 196، 198، 222، 228، 330، 342، 343، 345، 361، 383، 440، 451، 454، 499، 501، 502، 504، 505، 506، 508، 572، 607، 614، 627، 643
شاه‌ارزانی، میر محمد: 543
شاه اسماعیل دوم صفوی: 544، 576، 586
شاهانی، اکبر: 749
شاهانی، رضا: 648
شاهانی مقدم، علی اکبر: 413
شاه جهان: 585، 586
شاه‌خال: 33
شاهد، سینما: 756، 762
شاهرود: 373
شاه سلطان حسین صفوی: 429، 436، 437
شاهسون، ایل: 227، 228، 249
شاه شهیدان: 43، 226، 247، 463، 464
شاه شیدان- شاه شهیدان
شاه صفی: 115
شاه طهماسب صفوی: 115، 543، 544، 585، 586
شاه عباس صفوی: 24، 115، 265، 354، 368، 436، 544، 585، 586، 709، 734
شاه عباس کبیر و کارکیا خان احمد (خان گیلان) (نمایشنامه): 731، 734، 735
شاه عباس و خورشید بانو (نمایشنامه): 714، 731، 741، 742، 744
شاهکارهای هنر ایران (کتاب): 39
شاهنامه (کتاب): 402، 477، 733، 739
شاهور: 610
شاهوردیان، دکتر ارداواز: 587
شایق، فرهاد: 750
شایگان، محمود: 738
شایگانی، بهمن: 497
شبان، دکتر رضی: 678، 682
شبان، روزنامه: 678، 679
شبانکاره، علیرضا: 752
شبانی، محمد: 485، 488، 670
شبانی، میرزا محمد خان: 482
شباویز: 744، 745
شب بلند مختار (نمایشنامه): 728
شبخوس‌لات: 33، 34، 44، 192، 343، 613
شبرنگ، اسماعیل: 488، 713، 715، 716
شبرنگ، سکینه: 719
شب طویل طلوع (نمایشنامه): 726، 740
شب فردوسی (نمایشنامه): 726، 749
شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا: 596
شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه:
597
شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش: 598
شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار: 626، 628
شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر: 598
شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه‌سرا:
532
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان:
531، 599
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود: 531،
ص: 807
599، 600، 601
شبکه راه‌آهن سراسری ایران: 194
شب‌نامه رشت، روزنامه: 689
شپلی، جان: 35
شترخان: 646
شته‌ژی: 38، 44
شجاع (نمایشنامه): 749
شجاعی‌فرد، جواد: 391، 396
شجری، دکتر هوشنگ: 520
شرافت، حسین: 488
شرح اسباب نفیسی (کتاب): 540، 544
شرح امثله (کتاب): 477
شرح قانون (کتاب): 586
شرف‌شاده: 32
شرفشادهی: 695
شرفشاه دولائی: 330، 382، 383
شرق، سینما: 719، 736، 754، 755
شرقی‌نژاد، حسن: 755
شرکت ابریشم ایران: 74
شرکت اتوبوسرانی ایرانمهر: 372
شرکت بازرگانی شیلات ایران: 316، 317
شرکت برق رشت: 76، 77
شرکت پس‌انداز پاسارگاد: 28
شرکت پس‌انداز و وام مسکن کوروش: 28
شرکت پیله‌ور: 74
شرکت تعاونی سواری آزادی: 373
شرکت تعاونی سواری استقلال: 373
شرکت تعاونی مینی‌بوس‌رانی رشت- لوشان: 373
شرکت چوب ایران: 194
شرکت زیگلر منچستر: 356
شرکت سرمایه‌گذاری بانکهای ایران: 28
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران:
28
شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان: 77
شرکت سهامی بیمه ایران: 629
شرکت سهامی جنگل شفارود: 194، 196، 198، 199
شرکت سهامی شیلات ایران: 38، 281، 283، 293، 295، 297، 307، 311، 313، 314، 317
شرکت سهامی صادرات گیلان و مازندران محدود:
78
شرکت سهامی صنایع شیر ایران: 251
شرکت سهامی کتابهای جیبی: 23، 242، 244، 362
شرکت صنایع ابریشم گیلان: 75
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران- چوکا
شرکت کشت و صنعت سفیدرود: 267
شرکت کنف‌کار: 79
شرکت لیانازوف: 26
شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی: 290، 291، 297
شرکت مسافربری ایران‌پیما: 373
شرکت مسافربری سیروسفر سپاهان: 373
شرکت مسافربری شیشه رشت: 373
شرکت مسافربری عدل رشت: 373
شرکت مهندسین مشاور فنلاندی یا کوپری: 174
شرکت مهندسین مشاور کانادائی استدلرهرتر: 197
شرکت مؤلفان و مترجمان ایران: 400
شرکت نفت باکو: 26
شرکت نوبل: 26
شرکت وورث: 356
شرلی، آنتونی: 354
شرلی، رابرت: 354
شرمدشت: 43
شرم‌لنگه: 43
شریعت‌زاده، تقی: 678، 681
شریعتمدار تبریزی، شیخ حسن: 479
شریعتمدار گرگانی، ملا عبد العزیز: 592
شریعتمداری، حسین: 24
شریعتمداری، محمد حسن: 674
شریعتی، ابو القاسم: 286
شریف، قوام الدین: 137
شریف العلما: 601
شریف‌زاده، ابو القاسم: 480
شریفی، سید محمد: 752
شریفی، شوکت: 719
شریفی، محمد علی: 488، 672، 717
شریفی، میرزا سید باقر: 482
شریکر، هانس: 177، 178
شعار، دکتر جعفر: 114، 366
شعار، محمد علی: 687
شعاع السلطنه: 115، 479
شعبان‌زاده، ماری 721، 746، 747
شعبه مستقل آب و فاضلاب بندر انزلی: 582
شعبه مستقل آب و فاضلاب رشت و خمام: 582
شفا، دکتر علی خان: 587
شفارود: 133، 180، 193، 196، 296، 315، 370
شفت: 33، 44، 45، 74، 77، 178، 179، 185، 192، 194، 196، 197، 329، 337، 343، 348، 350، 361، 434، 453، 489، 498، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 607، 614، 615، 621، 627، 628، 696، 701، 760
شفتی، احمد: 678، 681
شفیع، محمد رضا: 720
شفیعی، هارون: 490
شکارچی، کریم: 413
شکاکم: 33
شکالگوراب: 33
شکرباغان: 369
شکربس: 33
شکردشت: 226، 227
شکری، محمد: 644
شکریان، میر علی اکبر: 685
شکسپیر، ویلیام: 388
شکورخواه: 316
شکوری، زهرا: 719
شکوری، علی: 393، 394
شکوهی‌نژاد، دکتر محسن: 538
شکیبی، بهمن: 391، 392، 396
شلسویک: 354
شلمان: 144، 197، 347، 363، 364، 492، 607، 616، 702، 759
شلمان‌رود: 133، 297
شلمچه در خون (نمایشنامه): 729، 750
شلیشه: 43
شلیمر هلندی، دکتر: 557
شماخی: 282
ص: 808
شمال، چاپخانه: 694
شم‌رود: 133، 198
شمس، محمد: 389
شمسا، حسین: 413
شمس العلما: 649
شمس بیجار: 42
شمشاد پشته: 43
شناسنامه صنایع دستی گیلان (کتاب): 32، 37، 38، 42
شنبه بازار اسالم: 334
شنبه‌بازار بندر انزلی: 334، 335
شنبه‌بازار پاشاکی: 335
شنبه‌بازار پیربازار: 336
شنبه‌بازار شبخوس‌لات: 343
شنبه‌بازار گوراب‌پس: 348
شنبه‌بازار لسکوکلایه: 348
شنبه‌بازار لشت‌نشا: 337
شنبه‌بازار لنگرود: 349
شنبه‌بازار لولمان: 349
شنبه‌بازار ماسال: 350
شنبه‌بازار نیمروزی پشل: 336
شنگول، عبد الکریم: 479
شنل قرمز (نمایشنامه): 745
شوئیل: 226، 278، 613، 618
شوخ، روزنامه: 682
شوراگلی: 282
شورش شمال، روزنامه: 686
شورشیان، محمد: 726
شوروی: 25، 26، 172، 183، 274، 279، 290، 291، 292، 293، 296، 296، 297، 301، 302، 311، 312، 335، 357، 365، 407، 494، 569، 657، 676، 698، 720، 731، 754
شوروی و جنبش جنگل (کتاب): 675
شوریده، علیرضا: 391، 393، 396
شوستر، مورگان: 116
شوسوئین: 31
شوش: 398، 399
شوشتر: 355، 376
شوشه: 282
شوک: 43، 278
شوکالکوف: 297
شوکت، علی: 719، 744
شولم: 33، 345، 348
شوهرخواهر (نمایشنامه): 735
شهدی، اکبر: 750
شهر اسباب‌بازیها (نمایشنامه): 728، 751
شهربانی فومن: 728
شهربانی کل کشور: 602
شهر بیجار: 33
شهرداری بندر انزلی: 389
شهرداری رشت: 79، 388، 525، 670، 701، 734، 754
شهرداری سیاهکل: 342
شهرداری کومله: 347
شهرداری لاهیجان: 702
شهرزاد، رضا: 717، 741
شهر سبز، سینما: 756، 762
شهرستان، آبادی: 32
شهرستانی، حسین: 488، 713، 716، 742
شهرستانی، دولت: 719
شهرستانی، نعمت اللّه: 269، 270
شهر صنعتی رشت: 78، 251
شهر طلائی، سینما: 755
شهریار، حسین: 389
شهسوار: 138، 178
شهمیرسرا: 33
شهنازی، اسحق: 388، 389
شهنازی، یعقوب: 389، 396
شهید ثالث: 690
شهیدی، باقر: 488
شیخ‌آباد: 33
شیخان‌گفشه: 33
شیخ بهائی: 477
شیخ جامی طارمی: 360، 361
شیخ صنعان (نمایشنامه): 395، 714، 731، 744
شیخعلی‌بست: 33، 338
شیخعلی توسه: 33
شیخعلی کلایه: 34، 43، 344، 615
شیخعلی میرزای حاکم بروجرد (نمایشنامه): 740
شیخ محسن: 480
شیخ‌محله: 33، 344
شیخ‌محله پیرسرا: 33
شیخ ندافی: 648
شیخ‌نشین، ده: 34، 192، 198
شیرآباد: 133
شیراز: 26، 360، 372، 373، 393، 401، 411، 540، 544، 690، 698، 734، 752، 757، 758
شیرازی، علی: 713
شیرازی، محمد تقی: 666
شیرازی، میرزا صالح: 661
شیرازی، میرزا علی اصغر: 667
شیرازی، میرزا محمد تقی: 667
شیرازی گیلانی، حکیم فتح اللّه: 586
شیرازی گیلانی، حکیم محمد صالح: 586
شیرایه: 33
شیربچه، افسانه: 750
شیربچه، رکسانا: 750
شیرجوپشت: 344، 500
شیرجوپشت بالا: 34، 344
شیرجوپشت پائین: 34، 344
شیرخوارگاه مجتمع خدمات حمایتی توحید رشت: 634
شیردل‌پور، منوچهر: 744
شیررودی: 316
شیرکده: 43
شیرکوه‌محله: 33، 338
شیروان: 282، 354، 368، 432
شیروان‌زاد، آلکساندر: 725، 742
شیروخورشید سرخ، جمعیت: 519، 593، 601
شیری حیاطی: 38
شیرین‌اف، جمال: 741
شیرین‌اف، جمیل: 741
شیرینلو، جمال: 710، 711، 712، 714
شیشال: 34
شیشگل: 32
شیشه‌گوراب: 32[972]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص808
شیطان، روزنامه: 680
ص: 809
شیلابین: 38
شیلات بندر انزلی: 315
شیلات بندر کیاشهر: 316
شیلات شمال: 284
شیله‌سر: 32
شیله‌شه: 278
شیله‌وشت: 38
شیمرود: 543
شیمیدیم: 43، 44
شیوا: 34
شیه: 43

ص‌

صاحب الزمان (عج): 380، 454
صادق‌زاده، صادق: 488
صادقی‌نژاد، عبد الحسین (امیر منتخب): 486، 698
صارمی، حیدر: 719، 721، 723، 744
صارمی، منصور: 396
صالح، مهندس رضا: 19
صالح‌پور، محمد تقی: 674
صالح‌نیا، رؤیا: 752
صالحی، دکتر حسن: 558، 628
صالحی، محمود: 777
صالحی، میرزا علی: 389
صالحی، میرزا محمد خان: 486
صالحی گل‌سفیدی، عزت اللّه: 413
صبا، ابو الحسن: 382، 383، 384، 388، 390، 391، 743
صبح سعادت، روزنامه: 669
صبح گیلان، روزنامه: 687
صبح گیلان، نشریه: 695
صبحی خیاط: 488
صحت السلطنه: 587
صحرائی، کیانوش: 412
صحرائی، نیلوفر: 750
صحنه‌سرا: 33
صحنه‌سرائی، مهرداد: 752
صحنه معاصر، مجله: 427، 455، 705، 706
صحیه انزلی: 586
صحیه انقلاب جنگل: 587
صحیه کل مملکتی: 546
صحیه گیلان: 547، 587
صداپشته: 34، 43
صدای بازار، روزنامه: 694، 695، 683
صدای تالش، روزنامه: 689
صدای رشت، روزنامه: 666، 681، 682
صدای زحمتکشان، روزنامه: 687
صدای گیلان، روزنامه: 679
صدرائی اشکوری، میر محمد علی: 686
صدر عاملی، رسول: 757
صدر هاشمی، محمد: 664، 668، 669، 673، 675، 693
صدری، کاظم: 488
صدری، گیو. ا: 682
صدفی، بهمن: 391، 392
صدیف، دکتر: 391
صدیق اعلم، دکتر عیسی: 484، 485، 486، 491
صدیق الاطباء، میرزا علی اصغر خان: 588
صدیق کوچکی، محمد: 676
صدیقی کسمائی، جمیله: 488، 719
صرف میر (کتاب): 477
صفائی، نرگس: 750
صفاری، اصغر: 689
صفاری، رحیم: 674، 676، 684
صفاری، میرزا محمد علی خان: 734
صفای مدرس (ملا صفا) (نمایشنامه): 741
صفدر، روزنامه: 682
صفرابسته: 32، 190، 192
صفرخانی، سونیا: 720، 745
صفری، اسماعیل: 751
صفری، بهاء الدین: 728، 751
صف‌سر: 33
صفوت، دکتر داریوش: 387، 393
صفویه: 20، 115، 116، 138، 143، 281، 354، 362، 369، 400، 401، 402، 432، 436، 475، 476، 543، 585، 586، 690، 708، 712
صفی علیشاه: 388
صفی میرزا: 734
صمدآباد: 43
صمد خان: 482
صمدی، جعفر: 750
صمصام، اسد اللّه: 452، 453
صمصام السلطنه بختیاری، نجف قلی خان: 288
صنعت نوغان در ایران (کتاب): 74
صنعتی، احمد: 752
صوتی، دکتر محمد علی: 380
صورت، روزنامه: 694، 672
صورة الارض (کتاب): 114
صوفی، دکتر جهانگیر: 520
صوفیان‌سر: 38، 43
صوفی‌نژاد، محمد رضا: 644
صومعه‌بجار: 714
صومعه‌سرا: 33، 34، 36، 37، 41، 43، 44، 45، 47، 74، 75، 77، 78، 88، 89، 90، 100، 101، 102، 103، 105، 107، 108، 109، 121، 122، 132، 137، 139، 140، 144، 145، 146، 147، 150، 152، 153، 179، 182، 222، 224، 252، 266، 274، 275، 278، 279، 329، 330، 333، 335، 341، 343، 344، 345، 348، 349، 350، 351، 361، 364، 371، 373، 462، 489، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 512، 517، 518، 521، 522، 523، 524، 531، 532، 552، 554، 555، 558، 560، 572، 581، 583، 585، 587، 588، 589، 590، 593، 599، 601، 602، 603، 604، 606، 607، 608، 614، 617، 618، 621، 622، 623، 624، 625، 627، 629، 631، 632، 633، 638، 642، 643، 644، 654، 655، 656، 657، 696، 702، 725، 729، 750، 751، 752، 756، 759، 760، 761، 762
صومی، نقی: 689
صیاد، پرویز: 747
صیادان (نمایشنامه): 737
صیقلان: 33، 34
ص: 810
صیقلان رودبار: 336
صیقلان ورزل: 33
صیقل‌بنه: 34
صیقل‌ده: 32، 43
صیقل‌سرا: 34
صیقلوندان: 33

ض‌

ضامن آهو (کتاب): 477
ضحاک: 739
ضرابخانه اصفهان: 24
ضرابخانه تبریز: 24
ضرابخانه تهران: 24
ضرابخانه رشت: 24
ضرابخانه کاشان: 24
ضرابخانه کرمانشاه: 24
ضرابخانه همدان: 24
ضرابی، غلامحسین: 674
ضرابی، مرضیه: 673
ضرابی گیلانی، محمود: 677
ضمیر، ابراهیم: 721، 736، 746، 747، 751
ضیابر: 329، 330، 331، 345، 361، 593، 607، 614
ضیابری، آیت اللّه: 76
ضیاظریفی، افسانه: 751
ضیاظریفی، افشار: 751
ضیاظریفی، دکتر: 553
ضیاء الممالک (صبری): 396
ضیاءپور، جلیل: 42، 406، 407، 408

ط

طائر، تقی: 491، 493
طارش: 43
طارم: 360، 385
طارمسر: 33
طارمسرا: 34
طاسکوه: 43
طاعتی، عبد العلی: 674
طاعتی، غلامرضا: 489
طالب‌آباد: 198
طالب حق، روزنامه: 684، 685
طالب‌سرا: 34
طالبی، فرامرز: 708، 712، 713، 727، 737، 740، 749، 750
طالش، طوالش- تالش
طالشان: 33
طالش خان، حسن: 480
طالشدولاب: 146، 335، 361، 499، 698
طالش‌کوه: 43
طالش‌محله: 33، 43
طالش‌محله بهمبر: 33
طالش منطقه‌ای قومی در شمال ایران (کتاب):
331
طالقان: 463، 477، 698
طالقانی، شیخ علی (تنها): 482، 485، 487، 713
طالقانی، ملا حسن آقا: 477
طالقانی، ملا علی: 477
طالکوه: 42، 43
طالم سه‌شنبه: 33
طاووسی، هرمز: 746
طاهباز، سیروس: 673
طاهباز، هادی: 720، 721، 747
طاهرگوراب: 144، 333، 345، 361، 363، 364، 369، 593، 607، 614
طاهرگورابی، مهدی: 479
طاهری، حسن: 751
طاهری، دکتر ابو القاسم: 354
طاهری، علی: 413، 688
طاهری، قمر: 750
طاهری، مطهر: 497
طایفه، میرزا اسد اللّه خان: 692
طباطبائی، مجتبی: 717، 741
طباطبائی نائینی، میرزا رضا خان: 713، 740
طب الاکبر (کتاب): 543
طب داراشکوهی (کتاب): 543
طبرستان: 114، 354، 366، 375، 424
طبری: 460
طب شفائی (کتاب): 543
طبق‌سر: 43
طبقه‌بندی بین المللی بیماریها و علل پزشکی مرگ:
578
طبیب اجباری (نمایشنامه): 712، 713
طبیب گیلانی، یحیی‌جان: 586
طبیبیان، سید حمید: 327
طب یوسفی (کتاب): 543
طرازکوه: 33
طرازکوهی، محمود: 391
طرحها و کلاغها (کتاب): 739
طش: 33
طغرل‌بیک: 39
طلائی، پرویز: 738
طلابر: 43
طلابن: 38
طلایه، روزنامه: 679
طلسم اجنه‌ها (نمایشنامه): 740، 750
طلوع، روزنامه: 671، 738
طلوع، سینما: 394، 756، 762
طلوع اسلام، روزنامه: 686، 695
طلوعی، زید اللّه: 391، 392
طلیعه قدس، روزنامه: 672
طواف، احمد: 488
طواف، علی: 488
طوفان‌خواه، مازیار: 752
طوفان‌خواه، مرتضی: 752
طوقی (نمایشنامه): 726
طولارود: 192، 198، 226، 228، 278، 610
طولارود بالا: 38، 44
طولای بزرگ: 43
طولای کوچک: 43
طول: 38
طول‌لات: 613
طویلی، عزیز: 673
طهران- تهران
طهمورث، سیاووش: 751
طهیری، اسماعیل: 685
طیاری، محمود: 739، 748
ص: 811

ظ

ظهر عاشورا (نمایشنامه): 726، 750
ظهیر الدوله (صفا علی): 115، 487

ع‌

عادلی محصلی، علی: 689
عارف قزوینی: 391
عاشق غریب (نمایشنامه): 714، 741، 742
عاشق گیج (نمایشنامه): 712، 713، 721، 747
عاشوراآباد: 43
عاشورا (نمایشنامه): 728، 752
عاشورپور، احمد: 391، 396
عاشوری، یوسف: 728، 751، 752
عاطفی، حسین: 752
عاقبت وخیم (نمایشنامه): 733، 742
عاکف، ابو طالب: 489، 717
عاکفی، فتاح: 644
عامری، حسن: 392
عبادی قناد، یحیی: 648
عباس، آرش: 396
عباس‌پور، علی: 649
عباس‌زاده، دکتر: 587
عباس‌زاده، رضا: 391
عباس‌زاده، میرزا بیوک: 490
عباس‌کوه: 33، 43
عباس میرزا: 369، 690
عباسی، محمد: 328، 684
عباسیان: 539
عبد الخالق: 728، 747، 748، 758
عبد الرحیم بیک: 732
عبد الرزاق لاهیجی: 476
عبد الرسول مجتهد: 648
عبد الفتّاح فومنی: 115، 330، 362، 368
عبد القادر گیلانی: 407
عبد المجید خان: 487
عبد الهی، احمد: 678
عبد الهی، عبد اللّه: 77
عبدل: 283
عبدی بیگ نویدی شیرازی، خواجه زین العابدین علی: 401
عبری، عباس: 752
عبید زاکانی: 477
عبیدی، هوروش: 392
عثمانوندان: 33
عثمانی: 24، 354، 544، 733
عجایب المخلوقات (کتاب) 709
عدالت، سید حسن خان: 482
عدالت اجرا می‌شود (نمایشنامه): 721، 746
عدالت بشر (محکوم بی‌گناه) و نفرین خنیاگر (نمایشنامه): 720، 745
عراق: 241، 251، 357، 407، 408، 432، 538
عربان: 33، 74
عربانی، نعمت: 593
عربانی، یوسف: 593
عربستان: 332، 475
عرفا و علمای عنبران (کتاب): 490
عروس پشیمان (نمایشنامه): 719، 742
عروس کدخدا (نمایشنامه): 744
عروسکها (نمایشنامه): 721، 726، 727، 728، 747، 749، 751
عروس‌محله: 33
عروسی اشتباهی (نمایشنامه): 719، 743
عروسی یا دخترفروشی (نمایشنامه): 718، 742
عروة الوثقی، مطبعه: 662، 663، 666، 670، 671، 692
عز الدوله: 708
عزیز کیان: 33
عزیز و نگار: 383
عسگرپور، مهدی: 751
عشق‌پرست، عطاء الله: 728، 751، 752
عشق خونین (نمایشنامه): 719، 733، 742، 743
عشق زمینی، عشق آسمانی (نمایشنامه): 749
عشق مقدس (نمایشنامه): 721، 746
عشقی، بهزاد: 726، 728، 740، 750، 751، 752
عشقی، حسن: 391، 393، 396، 413
عشقی‌پور، زینت: 497
عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات ایران (کتاب):
175، 282، 283
عصر سعادت، روزنامه: 668
عصمت (نمایشنامه): 741
عضد الاسلام لاهیجانی: 664
عضد الدوله دیلمی: 39
عضد السلطان: 480
عضدی، دکتر یحیی: 677
عطائی، مهندس منصور: 116
عطار، محمد جان: 648
عظیم‌زاده، حاج رضا: 558، 639، 641
علاء فیروز، ایران: 40
علاقبند، جلال: 744
علامه سمرقندی: 585
علم الهدی نخعی: 694
علوی: 721
علوی، بزرگ: 745، 747
علویان: 708، 721
علی‌آباد: 34، 43، 224، 341، 611، 633
علی‌آبادسرا: 456
علی‌آباد کپورچال: 32
علی اصغر خان: 713
علی اکبر خان: 624
علی اوسطمحله: 33
علی‌اوقلی (اوغلی)، عبد الکریم: 413
علی‌بخش، خانعلی: 648
علی‌بخش، عباس: 648
علی بن ابی طالب (ع): 179، 379، 405، 452، 453، 457، 468، 646، 678
علی‌بیک‌سرا: 34
علی خان طبیب: 588
علی‌دوست، احمد: 654
علیرضا خان طبیب: 588
علیزاده، داریوش: 391، 396
علیزاده، مهدی: 488
علی‌زاده، مهرانگیز: 520
علی‌کلایه: 33
علی‌نوده: 33، 42
ص: 812
عمادی، عبد الرحمن: 360، 361
عمارلو: 42، 196، 226، 227، 230، 247، 271، 361، 381، 384، 400، 424، 425، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 556
عمو رجب بچه شده (نمایشنامه): 720
عمی بابائی، دکتر بالا: 587
عمید الاطباء، میرزا یحیی: 588
عمیدزاده، دکتر: 557
عمید همایون: 693، 726
عنایت السلطنه، دکتر: 546، 587
عنبراپشت: 38
عنبران: 490
عنبران‌محله: 37
عهدنامه ترکمانچای: 281، 282، 355، 370
عهدنامه روس و ایران: 290
عهدنامه گلستان: 282
عیسی‌پور، علیرضا: 728، 729، 740، 750، 752
عیسی (ع): 754
عین الدوله: 284
عین الملک: 586
عین شیخ: 43
عیون الانباء فی طبقات الاطباء (کتاب): 538

غ‌

غاروریانی، علیرضا: 729، 750، 752
غاریان: 652
غازان دلن: 227، 249
غازیان: 32، 77، 300، 301، 302، 303، 369، 486، 492، 702
غبرائی، محمد تقی: 648
غروی، جلال: 725
غریب‌آباد: 649
غریب شاه گیلانی: 115
غضبان، سید جعفر: 538
غفاری، حسن: 694
غفاری، فرخ: 756
غفاری، میرحسن: 78، 79
غفرانی، حسن: 681
غلات (کتاب): 124، 135
غلامپور، ستار: 752
غلامپور، ستاره: 751، 752
غلامپور لنگرودی، غلامعلی: 695
غلامحسین نقاش لاهیجانی: 403، 404، 405، 406
غلامعلی‌زاده، علیرضا: 752
غلام‌محله: 42
غمگسار، ابو القاسم: 681
غنچه، محمد صادق: 682
غنی، داود: 647
غوغای روز، روزنامه: 686

ف‌

فائق، دکتر محمد علی: 497، 677، 688
فاجعه رمضان (نمایشنامه): 721، 746
فاجعه یا راه خونی (نمایشنامه): 734
فاراب: 500
فارابی، ابو نصر: 375
فارس: 125، 141، 191، 195، 228، 384، 757، 761، 265، 398، 399، 556، 661
فارسی، دکتر علی: 587
فارماکوپوئا پرسیکا (کتاب): 543
فاضل، جواد: 368
فاضلی، ربیع: 689
فاضلی، سعید: 751
فاطمه زهرا (س): 446، 708
فانی، منصور: 391، 396
فتاتو: 32
فتحعلی شاه قاجار: 24، 282، 369
فتحی، محمد رضا: 752
فتلک: 43
فتمه‌سر: 33
فتنه شرق، روزنامه: 68
فتوت‌نامه سلطانی (کتاب): 432
فتوحی، حاج گل آقا: 558
فجر، سینما: 756، 762
فخب: 33
فخرآباد: 33، 427
فخرائی، ابراهیم: 283، 356، 362، 378، 388، 436، 481، 645، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 675، 698، 707، 708، 709، 710، 713، 714، 730
فخرائی، اسماعیل: 481
فخرائی، علی: 481
فخرائی، محمد هادی: 488
فخرائی‌نژاد، داود: 729، 751
فدوی، امیر: 752
فرات: 538
فراکش: 43
فراک عوضی (نمایشنامه) 720، 745
فرانسه: 24، 40، 73، 74، 149، 173، 175، 199، 244، 245، 264، 284، 357، 407، 410، 412، 476، 479، 480، 481، 572، 577، 587، 643، 659، 710، 714، 729، 757
فراهانی، بهزاد: 728، 750
فراهی، ابو نصر: 477
فرای، ریچارد: 24
فربد، دکتر ابو القاسم: 546، 587، 693
فرجاد، نشریه: 736
فرجاد باستانی، گل آقا: 593
فرج اللّه خان: 328، 359
فرجام، دکتر: 737
فرح‌آباد: 316، 369
فرح‌پور، عباس: 693، 694
فرخزاد، فروغ: 737
فردانی، حمید: 694
فردانی، عبد الحمید: 695
فردوس، چاپخانه: 670، 694، 695
فردوس الحکمه (کتاب): 540
فردوسی، ابو القاسم: 684، 741
فردوسی، مجله: 408، 412
فردوسی، میرزا محمود: 646
فردوسی (نمایشنامه): 720
فرزاد، دکتر سعید: 628
فرزادنو، آزیتا: 751
فرزام، ابراهیم: 486، 718، 742
ص: 813
فرزان، ایرج: 693، 694
فرزان، محمد ابراهیم: 693
فرزانه، محمد: 680، 686
فرزانه‌کاری، مهرداد: 750
فرساد، عبد المجید: 714، 741
فرسنامه (کتاب): 586
فرشچیان، محمود: 412
فرشم: 33
فرمانیه: 738
فرنام، ذبیح الله: 497
فروحی، دکتر علی: 601
فرودگاه رشت: 298، 299، 371
فرودگاه مهرآباد: 18
فروردگان: 457
فروزان: 734
فروزانفر، فریدون: 391، 396
فروزش، ناظم: 496
فروزش، نعمت: 488، 489، 717، 718
فروزی، علی: 488، 713
فروزین، نعمت: 716
فروغ، دکتر مهدی: 712، 748
فروغ، ماهنامه: 675
فروغ الزمان: 737
فروغ‌سروری، سید محمد: 392
فروغ گیلان، روزنامه: 689
فروغی، عبد الرحیم: 488
فروغی، محمد علی (ذکاء الملک): 290
فروهی، چاپخانه: 694
فروهیده، محمد رضا: 497
فرهنگ، جمعیت: 488، 670، 711، 713
فرهنگ، مجله: 488، 670، 711، 715، 729
فرهنگ آنندراج (کتاب): 432
فرهنگ اصطلاحات مدیریت (کتاب): 520
فرهنگ ایران‌زمین (کتاب): 360
فرهنگ جهانگیری (کتاب): 463
فرهنگستان ایران: 675
فرهنگ‌سرای تهران، مجله: 407
فرهنگ‌سرای خلق گیلان، نشریه: 688
فرهنگ فارسی معین (کتاب): 380، 386، 466، 483
فرهنگ گیل و دیلم (کتاب): 380، 386
فرهنگ نظام (کتاب): 327
فره‌وشی، دکتر بهرام: 31
فره‌وشی، علیمحمد: 387، 714
فریاد (نمایشنامه): 739
فریاد انقلاب، روزنامه: 696
فریاد جوانان، روزنامه: 671
فریاد فومن، روزنامه: 685
فریاد گیلان، روزنامه: 683
فریاد لاهیجان، روزنامه: 683، 695
فریب عشق (نمایشنامه): 743
فرید، روزنامه: 681
فریدپاک، مهندس فرهاد: 297
فرید سکاچائی، جلال: 412
فریدون‌کنار: 316
فریزر، جیمز بیلی: 332، 368
فریم آمریکائی، دکتر: 546، 587، 604
فزن‌پائین: 32
فشتال: 33
فشتام: 33
فشتکه: 32
فشتم: 33
فشخام: 33
فشکالی‌محله: 406
فشوپشته: 34، 43
فصلنامه تآتر، مجله: 709، 712، 713، 730، 732
فصلنامه هنر، مجله: 408، 717
فصیح، سعید: 748
فطن السلطنه مجد، محمد علی: 679
فغفور گیلانی: 586
فقه اللغه (کتاب): 327
فقیه، مسعود: 726، 748، 749
فکر امروز، روزنامه: 680، 686
فکر جوان، روزنامه: 673، 674، 694
فکر جوان، ماهنامه: 674
فکر جوان، نشریه ورزشی: 674
فکری، سید رضا: 741
فکری، غلامعلی: 388، 717
فکری، موسی: 718، 742، 744
فلاح، چاپخانه: 686، 696
فلاح، محمد: 752
فلاحتکار، ستار: 396
فلاحت و تجارت، مجله: 25، 26
فلاح‌تونی، تقی: 648
فلاح‌کار، اسماعیل: 696
فلسطین، سینما: 755
فلسفی، بیژن: 738[973]

کتاب گیلان ؛ ج‌3 ؛ ص813
فلسفی، نصر اللّه: 436
فلک المعالی: 485
فلکده: 33
فلورانس: 409، 411
فلوریدا: 254
فندق‌پشته: 38، 43
فن زری‌بافی (کتاب): 40
فنلاند: 183، 372، 658
فنونی، حسن: 389
فواید الاخبار (کتاب): 543
فورگارد، اتول: 728، 750
فوریه، دکتر: 550
فوشازده: 32، 609
فوکاتی، دکتر: 544
فولادلو، عسکر: 695
فولادلو، هادی: 695
فولر: 356
فومن: 33، 34، 38، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 74، 77، 78، 88، 89، 90، 99، 100، 101، 102، 104، 105، 107، 108، 113، 121، 128، 132، 137، 139، 140، 141، 144، 146، 147، 149، 152، 153، 178، 179، 182، 196، 198، 222، 228، 244، 252، 266، 274، 275، 278، 279، 329، 330، 335، 336، 338، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 358، 361، 363، 364، 371، 372، 373، 394، 413، 467، 485، 489، 492، 493، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 508، 509، 512، 517، 518، 552، 554، 555، 558، 560، 572، 581، 583، 585، 588، 589، 590، 593،
ص: 814
599، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 614، 615، 617، 618، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 631، 632، 633، 643، 644، 646، 650، 654، 655، 656، 657، 665، 668، 685، 689، 695، 696، 728، 729، 746، 748، 750، 751، 752، 756، 759، 760، 761، 762
فومنات- فومن
فومنی، سید محمد علی: 685
فیاض، علی: 749
فیبر حسن‌رود (واحد صنعتی): 196
فیروزگر، ارباب رستم: 76
فیروزگر، ارباب گشتاسب: 76
فیروزی، خسرو: 413
فیض، دکتر موسی خان: 587، 698
فیض‌آباد: 33
فیض‌خواه، عباس: 719
فیض‌خواه، علی: 744
فیگارو: 407
فیلاکتوس، تئو: 142، 175، 359
فیلده: 224
فیلوفی، کامران: 685
فیلیپین: 243، 253، 571
فیه‌دره‌علیا: 43

ق‌

قائم‌مقامی، بصیر الدوله: 482
قائم‌مقامی، سید محمود: 698
قاجار، سوریا (ثریا): 719، 731، 744، 754
قاجاریه: 20، 73، 144، 149، 194، 281، 362، 369، 401، 402، 432، 547، 652، 690، 738، 754
قاچاقچی و اطاق شماره 9 (نمایشنامه): 721، 746
قاری‌پور، مسعود: 748، 749
قازاریان، دکتر هائیک: 588
قازانچائی، رسول: 698
قاسم‌آباد: 34، 39، 40، 42، 192، 220، 316، 383، 390، 400، 461
قاسم‌آباد سفلی: 38، 44
قاسم خان والی (امیر تومان): 76
قاسم‌زاده برومند، احمد: 720، 744، 745
قاسمیان، حاج عبد اللّه: 26
قاسمیان، رضا: 680
قاسمیان، یحیی: 685
قاضده: 33
قاضیان: 33
قاضی سعید، منصور: 695
قاضی‌محله: 33
قاموس کتاب مقدس (کتاب): 440
قانع‌صفت، شادی: 752
قانون (کتاب): 540، 543، 544
قانون مانو (کتاب): 553
قاهره: 115
قاهری، حاج محمود: 558
قبل از شروع (نمایشنامه): 728، 752
قدرت گیلان، روزنامه: 689
قدس، عسکر: 748
قدیری اصلی، دکتر باقر: 520
قدیمی، جلیل: 751
قرآن مجید: 142، 272، 285، 380، 449، 457، 458، 462، 477
قرائت‌خانه عمومی امید ترقی: 726
قرائت‌خانه ملی رشت: 665
قرابا: 33
قرابادین شفائی (کتاب): 543
قرابادین قادری (کتاب): 543
قراچه‌داغی، میرزا جعفر: 713
قربان‌پور، مهدی: 751
قربانی، احمد: 391، 396
قربانی، حسینعلی: 413
قربانی، فرشته: 751
قرقیزستان: 282
قرن چهاردهم، روزنامه: 672، 673
قروق: 38
قره‌باغ: 282
قره‌چاوش: 488
قره‌خانی، حسین: 391
قره‌سو: 284، 291
قره‌گل: 227
قریب، محسن: 671
قریب، مهدی: 497
قزوین: 26، 40، 219، 228، 229، 332، 341، 358، 360، 369، 391، 401، 402، 408، 413، 451، 467، 545، 550، 587، 653، 690، 755
قزوینی، زکریا: 709
قزوینی، محمد: 406، 709
قزوینی، محمود: 406
قزوینیان، محمد رضا: 79
قزیل عسکر، روزنامه: 676
قسطنطنیه: 26
قشلاق: 43
قشلاق‌بابائی: 43
قصاب‌علی‌سرا: 33
قصاب‌محله: 33
قصر زرین، سینما: 755
قصه پدربزرگ (نمایشنامه): 728، 729، 752
قصه موشی که آدم شد (نمایشنامه): 750
قضاوت دنیا (نمایشنامه): 720، 721، 745، 746، 747
قطب شاهیان: 544
قطبی، احمد: 488، 670
قفقاز: 26، 282، 334، 370، 424، 427، 476، 488، 662، 664، 665، 712، 726، 729، 730، 731، 740
قفقازی، حسین قلی خان: 714
قفقازی، سونا: 395، 714، 719
قفقازی، مریم: 395
قلعه: 32، 37
قلعه الموت: 585
قلعه‌بین: 198
قلعه‌بین یوردی: 38، 44
قلعه‌چال: 38
قلعه‌دوش: 38، 44
قلعه رستم‌خانی: 38، 43
قلعه رودخان: 33، 278، 348، 653
قلعه شورجه همدان: 586
ص: 815
قلعه قهقهه: 585
قلعه‌گل: 33، 43، 44
قلم آزاد، هفته‌نامه: 681
قلی‌پور، مریم: 728، 752
قم: 44، 436
قمری، محمد: 752
قنادزاده، رضا: 497
قنبرمحله: 37، 38
قنبری، سیروس: 749
قوام، احمد (قوام السلطنه): 599، 672
قوام‌زاده، هدایت اللّه: 481
قوامی، محمد خان: 624
قوامی آبکناری، حسین: 391، 393، 396
قوبا: 282
قورخانه: 486
قوز بالا قوز (نمایشنامه): 732
قوشه‌لانه: 372
قوی، روزنامه: 683
قویدل، امیر: 728، 748
قیام، چاپخانه: 696
قیام امروز، روزنامه: 689
قیام گیلان، روزنامه: 689
قیام نیروی سوم، روزنامه: 689
قیصر (نمایشنامه): 739
قیصرکوه: 179
[978] اصلاح عربانی، ابراهیم، کتاب گیلان، 3جلد، گروه پژوهشگران ایران - تهران، چاپ: اول، 1374 ه.ش