گروه نرم افزاری آسمان

جانور شناسی
گیاه شناسی


اننلاگيا كوماهونسيس
پترودوسترو
هلیکورپین
هالوسیژنیا
لیوپلئورودون
اپیدندروزاروس
دانکلوستئوس
ژاکلوپتروس
مگاتریوم
سارکوسوکوس
روباه کرساک یا روباه ترکمنی
روباه بلانفوردیا شاه روباه
گوزن زرد ایرانی
گربه پالاس
سیاه گوش ایران
پلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی
ببر ایرانی (ببر مازندران )
شیر ایرانی
کرگدن پشمالو