دانلود نرم افزار تاریخ ایران
دانلود نرم افزار مترو تایم
گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
فصل اول :عصر پترارک و بوکات
II - ناپل و بوکاتچو
III - ملک الشعرا
IV - انقلاب رینتسو
V - دانشور سرگردان
.VI - جوتو
.VII - «دکامرون»
.VIII - سینا
IX - میلان
X - ونیز و جنووا
.XI - واپسین شفقهای «ترچنتو»
XII - چشم انداز