دانلود نرم افزار تاریخ ایران
دانلود نرم افزار مترو تایم
گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فصل سوم :ظهور خاندان مدیچی
.II - مبانی مادی
III - کوزیمو «پدر میهن»
اومانیستها
V - معماری: عصر برونللسکی
مجسمه سازی
VII - نقاشی
VIII - دیگر هنرمندان
.IV - ادبیات: عصر پولیتسیانو
.v - معماری و مجسمه سازی: عصر
.VI - نقاشی
VII - لورنتسو می میرد