دانلود نرم افزار تاریخ ایران
دانلود نرم افزار مترو تایم
گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فصل هفتم :لئوناردو داوینچی
در میلان
فلورانس
رر میلان و رم:
.V - شخصیت لئوناردو
VI - لئوناردو مخترع
VII - لئوناردو عالم
در فرانسه
IX- مکتب لئوناردو