دانلود نرم افزار تاریخ ایران
دانلود نرم افزار مترو تایم
گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فصل یازدهم :ونیز و قلمرو آن
II – اقتصاد و سیاست ونیز
.III – حکومت ونیز
IV – زندگی ونیزی
.V – هنر ونیز
.VI – ادبیات ونیز
VII – ورونا