دانلود نرم افزار تاریخ ایران
دانلود نرم افزار مترو تایم
گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فصل هجدهم :لئودهم
II – پاپ شادمان
III – دانشوران
.IV – شاعران
V – بازیابی و حفظ بقایای هن
VI – میکلانژ و لئو دهم
رافائل و لئو دهم:
VIII – آگوستینو کیجی
IX – رافائل: آخرین مرحله
X – لئو پولیتیکوس (لئوسیاس)