دانلود نرم افزار تاریخ ایران
دانلود نرم افزار مترو تایم
گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فصل بیستم :سستی اخلاقی
اخلاق کشیشان
اخلاق در روابط جنسی
IV- مرد رنسانسی
V – زن رنسانسی
.VI – خانه
.VII – اخلاق عمومی
.VIII – آداب و تفریحات
IX – هنر نمایش
.X – موسیقی
.XI – دورنمایی از اوضاع