دانلود نرم افزار تاریخ ایران
دانلود نرم افزار مترو تایم
گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فصل بیست و یکم :سقوط سیاسی -
حمله تجدید می شود
اتحادیة کامبره:
لئو و اروپا
هادریانوس ششم:
.VI- کلمنس هفتم: نخستین مرحله
VII – تاراج رم: 1527
شارل پیروزمند:
.IX- کلمنس هفتم و هنر
پایان یک عصر