گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تفسیر نوجوان
جلد دهم
« حضرت آیۀاللّه العظمی مکارم شیرازي » متن تأییدیه مرجع عالیقدر
درباره تفسیر نوجوان
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
قرآن کریم بهترین هدیه خداوند منّان به همه انسانها در طول قرون و اعصار میباشد. بدون شک استفاده صحیح از این کتاب
آسمانی و بکارگیري محتواي آن در زندگی، مستلزم تفکیک و موضوعبندي آیات، متناسب با مخاطبین مختلف خصوصا
گروههاي سنی کودك، نوجوان و جوان میباشد زیرا سراسر این کتاب به استناد آیات 44 سوره فصّلت و 82 اسراء و 57
یونس براي شفا و درمان بیماريهاي جسمی و روحی انسانها نازل شده و مانند
(7)
.« هر دارویی براي بیمار خاصی شفابخشتر است » داروخانهاي است که گرچه همه داروهاي آن براي شفاست ولی طبعا
در همین راستا جناب آقاي دکتر محمد بیستونی مسئول محترم مؤسسه قرآنی تفسیر جوان که اینجانب مدت 10 سال در جریان
تفسیر » فعالیتهاي خوب ایشان در عرصه پژوهشهاي موضوعی قرآنی میباشم و قبلًا تفسیر نمونه را در یک مجموعه تحت عنوان
با « تفسیر نوجوان » خلاصه، ساده سازي و منتشر نموده است، اخیرا مطالب تفسیر نمونه را در یک مجموعه تحت عنوان « جوان
تکیه بر آیات متناسب با گروه سنی یادشده، گزینش و سادهسازي نموده است که در نوع خود بسیار جالب میباشد.
امیدوارم نوجوانان عزیز و خانواده محترم آنها از این سفره معنوي و پربرکت که خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت آنها را به
همراه دارد، حداکثر استفاده را بنمایند.
(8)
1/12/ ناصر مکارم شیرازي 85
(9)
مقدمه
نوجوانی دوره خاصی از زندگی است که در جامعه ما در مقایسه با دوره کودکی و جوانی، کمتر به آن توجه میشود.
استقلالطلبی، پذیرش مسئولیتهاي اجتماعی، کنجکاوي هدفمند، اصرار بر کشف فوري مجهولات و طرح سؤالات پی در پی از
صفحه 9 از 45
ویژگیهاي شاخص این گروه سنی است.
برگرفته از تفسیر « تفسیر نوجوان » براي پاسخگویی به این نیازها ، مؤسسه قرآنی تفسیر جوان براي نخستین بار در تاریخ اسلام
نمونه تألیف حضرت آیۀ اللّه مکارم شیرازي را براي این گروه سنی منتشر نموده است. این تفسیر براساس ذائقه و سلیقه نوجوانان
عزیز و با انتخاب 2177 آیه از مجموع 6236
10 ) مقدمه )
آیه قرآن کریم تنظیم شده و داراي ویژگیهاي زیراست:
از کل قرآن کریم فقط آیاتی انتخاب شده است که براي نوجوانان ملموس و قابل استفاده بوده و در زندگی روزمره آنها
کاربردي باشد.
حجم مطالب کم و جملهبندي آنها ساده و خلاصه است .
همه آیات، روایات و کلمههاي عربی اعرابگذاري شده است تا راحت خوانده یا آموزش داده شود .
قطع کتاب به اندازه کف دست انتخاب شده تا به راحتی در جیب قرار گرفته و در اوقات فراغت یا انتظار به سادگی در
دسترس قرار گیرد.
« شعرگونه و چشم نواز » صفحه آرایی کتاب
( مقدمه ( 11
است و همه نیم خطها در یک ردیف منظم شدهاند تا چشم در موقع مطالعه خسته نشود.
امیدوارم نوجوانان عزیز از طریق مطالعه این تفسیر با دنیاي زیباي قرآن کریم آشنا شده و پاسخ صحیح بسیاري از سؤالات خود را
دریابند. بدون شک راز شادي، آرامش و خوشبختی در این دریاي زیبا و متنوع نهفته است. خود را به امواج آن بسپارید تا حس
تازهاي را تجربه کنید.
تهران تابستان 1387
دکتر محمد بیستونی
12 ) مقدمه )
46 وَاَطیعُوااللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاتَنزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرینَ
و اطاعت (فرمان) خدا و پیامبرش نمایید و نزاع (و کشمکش) مکنید تا سست نشوند و قدرت ( و شوکت و هیبت ) شما
از میان نرود و استقامت نمایید که خداوند با استقامتکنندگان است.
به معنی باد است و اینکه میگوید : اگر به نزاع با یکدیگر برخیزید سست میشوید و به دنبال آن باد شما را از میان « ریح »
خواهد برد اشاره لطیفی به این معنی است که قوّت و عظمت و جریان امور بر وفق مراد و مقصودتان از میان خواهد رفت زیرا
همیشه وزش بادهاي موافق سبب حرکت کشتیها به سوي منزل مقصود بوده است و در آن زمان که تنهانیرويمحركکشتی
وزشباد بوداین مطلب فوقالعادّهاهمیتداشت.
به علاوه وزش باد به پرچمها نشانه برپا بودن پرچم که رمز قدرت و حکومت است میباشد و تعبیر فوق کنایهاي از این معنی
است .
( جزء دهم ( 13
استقامت کنید که خداوند » : سپس دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت میدهد و میگوید
وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرینَ ) ) « با استقامتکنندگان است
صفحه 10 از 45
تفاوت میان ثبات قدم ( دستور اول ) و استقامت و صبر ( دستور پنجم ) از این نظر است که ثبات قدم بیشتر جنبه جسمانی و ظاهري
دارد ، در حالی که استقامت و صبر بیشتر جنبههاي روانی و باطنی را شامل میشود .
52 کَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَفَرُوا بِأَیتِ اللّهِ فَاَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدیدُ الْعِقابِ
( حال گروه مشرکان ) همانند حال نزدیکان فرعون و کسانی که پیش از آنها بودند، آنها آیات خدا را انکار کردند خداوند
هم آنان را به گناهانشان کیفر داد ، خداوند قوي و کیفرش شدید است .
بنابراین تنها قریش و مشرکان و بتپرستان مکّه نبودند که با انکار
14 ) سوره اَنفال )
آیات الهی و لجاجت در برابر حق و درگیري با رهبران راستین انسانیت گرفتار کیفر گناهانشان شدند ، این یک قانون جاودانی
است که اقوام نیرومندتر و قويتر همچون فرعونیان و اقوام ضعیفتر را نیز دربرمیگیرد .
رمز