گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

فصل چهارم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده
فصل چهارم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده
ماده ۹۳
مالک طرح صنعتی مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت
.....
.....
.....
.....
.....رت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

000

فصل سوم: تمدید ثبت طرح صنعتیفصل سوم: تمدید ثبت طرح صنعتی
ماده ۸۹
با توجه به بند د ماده ۲۸ قانون، مالک طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار
.....
.....
.....
.....
.....ه ۹۳ این آیین‌نامه قابل اعمال خواهد بود.


000

فصل دوم: ‌ بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی
فصل دوم: ‌ بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی
ماده ۸۲
مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شک
.....
.....
.....
.....
.....اء رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی می‌رسد.


000

خش سوم: ثبت طرح های صنعتی


بخش سوم: ثبت طرح های صنعتی
فصل اول: تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه
ماده ۶۷
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثب
.....
.....
.....
.....
.....ن آیین‌نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

000

فصل هشتم: هزینه‌ها


فصل هشتم: هزینه‌ها
ماده ۶۶
با توجه به ماده ۱۶ قانون، اعتبار گواهی‌نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گو
.....
.....
.....
.....
..... ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

000

فصل هفتم: اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات


فصل هفتم: اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات
ماده ۶۳
اظهارنامه بین‌المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از
.....
.....
.....
.....
.....ینه‌های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.000

فصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراعفصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع
ماده ۵۸
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قا
.....
.....
.....
.....
.....د رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.


000

فصل پنجم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده
فصل پنجم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده
ماده ۴۷
مالک اختراع مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگ
.....
.....
.....
.....
.....ت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.


000

فصل چهارم: صدور پروانه اجباری بهره‌برداریفصل چهارم: صدور پروانه اجباری بهره‌برداری
ماده ۳۶
درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام د
.....
.....
.....
.....
..... در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.


000

فصل سوم: ‌بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
فصل سوم: ‌بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
ماده ۲۸
مرجع ثبت، پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، آن را ظرف ۶ ماه از حیث انطباق با شرایط ش
.....
.....
.....
.....
..... به عهده متقاضی پروانه بهره‌برداری است.


000

برگ 132 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682