گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث


مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵ ـ هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود
.....
.....
.....
.....
.....جدیدنظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .


000

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث


مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خودمستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن ی
.....
.....
.....
.....
.....ربرابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است .


000

فصل ششم ـ امور اتفاقیفصل ششم ـ امور اتفاقی
مبحث اول ـ تامین خواسته
ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجری
.....
.....
.....
.....
.....شتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .


000

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست


فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب
.....
.....
.....
.....
.....رت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد .


000

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی


فصل چهارم ـ جلسه دادرسی
ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .
ماده ۹۴ ـ هریك از اصحاب دعوا می
.....
.....
.....
.....
.....ه قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .000

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی


مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۸۴ ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند :
۱ - دادگاه صلاحیت نداشته
.....
.....
.....
.....
.....س قید و به امضای درخواست كننده می رسد .


000

مبحث دوم ـ ابلاغ


مبحث دوم ـ ابلاغ
ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست وپیوستهای آنرا در پرونده بایگانی
.....
.....
.....
.....
.....رز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .


000

فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی


فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول ـ جریان دادخواست
ماده ۶۴ ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتكمیل پرونده ، آن را فورا دراختیا
.....
.....
.....
.....
..... می باشد ، رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .

000

فصل دوم ـ بهای خواسته


فصل دوم ـ بهای خواسته
ماده ۶۱ ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است ، مگر این
.....
.....
.....
.....
.....ارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد .000

مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواستمبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست
ماده ۵۷ ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یاتصویر باید خوانا و مط
.....
.....
.....
.....
.....د آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود .


000

برگ 132 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658