گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه


فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
ماده ۴۸۸- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در ع
.....
.....
.....
.....
.....ه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

000

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه


فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
ماده ۴۶۲- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.
ماده ۴۶۳- در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بی
.....
.....
.....
.....
..... کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.

000

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه


فصل سوم ـ راههای اثبات دیه
ماده ۴۵۴- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه،‌‌ همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
ماده ۴۵۵- قتل عمدی موجب دیه
.....
.....
.....
.....
..... بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

000

فصل دوم ـ ضمان دیه


فصل دوم ـ ضمان دیه
ماده ۴۵۲- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرد
.....
.....
.....
.....
..... آن‌ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

000

کتاب چهارم- دیات


کتاب چهارم- دیات
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی
.....
.....
.....
.....
.....رد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.


000

فصل سوم- اجرای قصاص عضو


فصل سوم- اجرای قصاص عضو
ماده ۴۳۹- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنا
.....
.....
.....
.....
.....دی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می‌شود.

000

فصل دوم- اجرای قصاص نفس


فصل دوم- اجرای قصاص نفس
ماده ۴۳۶- قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص
.....
.....
.....
.....
.....د و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

000

بخش چهارم- اجرای قصاص


بخش چهارم- اجرای قصاص
فصل اول- مواد عمومی
ماده ۴۱۷- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
ماده ۴۱۸- استیذان از مقام رهبری
.....
.....
.....
.....
.....ید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

000

فصل دوم- شرایط قصاص عضو


فصل دوم- شرایط قصاص عضو
ماده ۳۹۳- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومیقصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:
.....
.....
.....
.....
.....ید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

000

بخش سوم- قصاص عضو


بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
ماده ۳۸۶- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در ق
.....
.....
.....
.....
.....صاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

000

برگ 551 از 1084
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1084