گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

فصل چهارم - شرایط صحت نکاح


فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲
نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳
ایجاب و قب
.....
.....
.....
.....
.....اه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.


000

فصل سوم - در موانع نکاح


فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و
.....
.....
.....
.....
.....خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص نماید.


000

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج


فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط
.....
.....
.....
.....
.....راز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.


000

فصل اول - در خواستگاری


فصل اول - در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴
هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵
وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوج
.....
.....
.....
.....
.....ی مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.


000

کتاب ششم - در قرابت


کتاب ششم - در قرابت
ماده ۱۰۳۱
قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتی و قرابت سببی.
ماده ۱۰۳۲
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و ما
.....
.....
.....
.....
.....
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول - در نکاح

000

کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر


کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماد
.....
.....
.....
.....
..... ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

000

کتاب چهارم - در اقامتگاه


کتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر
.....
.....
.....
.....
.....محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

000

کتاب سوم - در اسناد سجل احوال


کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲
سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
ماده ۹۹۳
امور ذیل باید در ظرف
.....
.....
.....
.....
.....هده‌ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

000

کتاب ۲ - در تابعیت


کتاب ۲ - در تابعیت
ماده ۹۷۶
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد.
.....
.....
.....
.....
.....صویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

000

جلد دوم دراشخاص


جلد دوم
دراشخاص
کتاب اول - در کلیات
ماده ۹۵۶
اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده ۹۵۷
حمل
.....
.....
.....
.....
.....ر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.


000

برگ 551 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070