گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

حرکت ضد تبيعض نژادى


حرکت ضد تبيعض نژادى

(The National سياهان جريان را در دست هاى خود گرفتند .انجمن ملى پيشرفت افراد دورگه
مصمم شد تا دکترين قضايى را که در Association fo
.....
.....
.....
.....
..... براى يک
نهضت جامع تر در دهه 1960 فراهم آوردند.

000

مبدأ حرکت هاى حقوق اجتماعى


مبدأ حرکت هاى حقوق اجتماعى

آمريکائى هاى آفريقائى - الاصل در سالهاى پس از جنگ بيشتر و بيشتر بى قرار شدند. در طول جنگ آنها
به تبعيض نژادى د
.....
.....
.....
.....
..... و محل Crow)
هاى کاريابى به شدت اعمال مى کردند.

000

فرهنگ دهه 1950


فرهنگ دهه 1950

در طى دهه 1950 ، يک احساس يکنواختى جامعه آمريکا را در بر گرفت. انطباق و پيروى از رسوم و عقايد
بسيار رايج بود به شکلى که جوان و
.....
.....
.....
.....
.....گسترده تر وعميقتر حس شده دهه 1960 پديد آوردند.

000

روش آيزنهاور


روش آيزنهاور

دوايت آيزنهاور زير بناى اساسى مسئوليت دولت را که توسط " نيوديل " بنا شده بود پذيرفت ولى در صدد
محدود ساختن نقش رياست جمهورى
.....
.....
.....
.....
.....حبوبيتى که وارد کاخ سفيد شد آنجا را ترک کرد.

000

( 1945 - اقتصاد پس از جنگ ( 1960( 1945 - اقتصاد پس از جنگ ( 1960

همانطور که جنگ سرد در طول يک دهه و نيم پس از جنگ جهانى دوم شکل مى گرفت، ايالات متحده
رشد اقتصادى سرسام آورى را
.....
.....
.....
.....
..... بويژه در روبرويى با مخالفت شديد مختل
ساخت .

000

جنگ سرد در منزل


جنگ سرد در منزل

نه تنها جنگ سرد خط مشى خارجى آمريکا را شکل داد بلکه اثرى عميق در امور داخلى کشور برجاى
، 1919 - گذاشت. آمريکائيان مدتها بود
.....
.....
.....
.....
.....تى، بدترين نوع زياده روى داخلى جنگ سرد
بود.

000

آيزنهاور و جنگ سرد


آيزنهاور و جنگ سرد

که در سال 1953 به رياست جمهورى منصوب شد با روساى (Dwight D. Eisenhower) دوايت آيزنهاور
جمهورى پيشين فرق داشت . بعنوان يک قهرمان جن
.....
.....
.....
.....
.....مصر خارج شده و مصر کنترل کانال را بدست آورد.

000

جنگ سرد در آسيا و خاورميانهجنگ سرد در آسيا و خاورميانه

آمريکا در ضمن اينکه د رصدد جلوگيرى از همه گير شدن ايد ئولوژى کمونيست در اروپا بود ، همچنين قادر
(Mao به پاسخگ
.....
.....
.....
.....
.....ورهاى عرب که مخالف اسرائيل بودند نگاه دارد.

000

مبدأ جنگ سرد


مبدأ جنگ سرد

جنگ سرد که از اختلافات بين وضعيت جهان پس از جنگ ، بوجود آمده بود، باعث سوء ظن و عدم اعتماد
بين آمريکا واتحاد شوروى شد. اولين
.....
.....
.....
.....
.....روپا ،
آمريکا ، انگليس در برلين غربى بايستد.

000

رهبرى هرى ترومن


رهبرى هرى ترومن

هرى ترومن پيش از پايان جنگ و پس از روزولت به پست رياست جمهورى رسيد. مردى متواضع که پيش
از آن بعنوان سناتور دمکرات ميزورى
.....
.....
.....
.....
.....وى، تأثيرى مهم در دوران اوليه جنگ سرد داشت .

000
برگ 659 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070