گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

سالهاى کارتر


سالهاى کارتر

جيمى کارتر، فرماندار دمکرات سابق ايالت جرجيا، در سال 1976 برنده انتخابات رياست جمهورى شد. او
با جلوه دادن خود در طول مبارزه
.....
.....
.....
.....
.....د و اين شکست به شکست او در انتخابات انجاميد.

000

ميان دوره اى فوردميان دوره اى فورد

جرالد فورد، مردى نامتظاهر و فروتن که اکثر عمر خود را در کنگره سر کرده بود ، پس از استعفاى اسپايرو
فاش شد که او هم قبل و
.....
.....
.....
.....
..... پايانى براى نابسامانى اقتصادى ديده نمى شد.

000

شکست ها و پيروزى هاى نيکسون


شکست ها و پيروزى هاى نيکسون

نيکسون پس از 8 سال که دمکرات ها در قدرت بودند، به قدرت رسيد. نيکسون، بعنوان معاون آيزنهاور
وکسيکه در انتخابا
.....
.....
.....
.....
.....و در تاريخ 9 آگوست 1974 از مقام خود استعفا کرد .

000

تشنج زدايى


تشنج زدايى

دولت نيکسون با آهسته شدن جنگ قادر شد تا بشکل واقع بينانه اى با ابر قدرت هاى کمونيست در افتد.
بزرگترين قدم در اين راه گشايش منا
.....
.....
.....
.....
.....تن سيستم هاى موشکى ضد با
ليستيکى هدايت کرد.


000

جنگ ويتنام


جنگ ويتنام
هندوچين هنوز يک ميدان جنگ سرد ديگر بشمار مى رفت. فرانسه، کنترل ويتنام را از اواسط قرن نوزدهم
بعهده داشت تا وقتى که آنرا در طى
.....
.....
.....
.....
.....ى را که براى آن
ايستاده است زير سئوال ببرند.

000

برنامه فضايى


برنامه فضايى

فضا وقتيکه اتحاد شوروى اسپاتنيک - يک ماهواره مصنوعى را در 1957 به فضا فرستاد، عرصه اى ديگر
براى رقابت شد. آمريکائيان شاهد بو
.....
.....
.....
.....
.....يکى از دو آزمايشگاه فضايى اسکاى لب ساخته
شد.

000

مواجهه بر سر کوبا


مواجهه بر سر کوبا

در طى دهه 1960 و 1970 ايالات متحده در جدال تلخى با کشورهاى کمونيست باقى ماند ، بيشتر
رهبران آمريکا در طول اين دوره دنيا را
.....
.....
.....
.....
..... هسته اى را در جو ممنوع مى سازد امضا نمودند.

000

و جامعه اى عظيم (LYNDON JOHNSON) ليندون جانسون


و جامعه اى عظيم (LYNDON JOHNSON) ليندون جانسون

ليندون جانسون ، يک تگزاسى که قبل از معاونت رياست جمهورى کندى رهبريت سنا را بعهده داشت،
سياستمدا
.....
.....
.....
.....
.....خانواده سفيد پوست به 60 در صدآن افزايش يافت.


000

کندى و مرزى نوين


کندى و مرزى نوين

دمکراتى که اتنخابات 1960 را برنده شد، در سن 43 سالگى ،( John F. Kennedy ) جان - اف - کندي
جوانترين رئيس جمهورى آمريکا بشمار ميرفت. در
.....
.....
.....
.....
.....و بعنوان نيروى ليبرال پس از مرگش شناخته شد .

000

مار تين لوتر کينگ جونيور، 1963


مار تين لوتر کينگ جونيور، 1963

تا سال 1960 ، دولت يک نيروى قدرتمند در زندگى افراد شده بود. در طى دهه 1930 ، کاخ سفيد لايحه
اى را شروع کرده و با ه
.....
.....
.....
.....
.....صرف پايان داده و ابتکارات شخصى را رونق دهند.

000
برگ 658 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070