گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

تیرداد سومتیرداد سوم
چکیده:
تیرداد سوم شاهزاده‌ای اشکانی بود که در سال ۳۶ میلادی برای مدت کوتاهی توانست سلطنت کند. او را بزرگان ایران به جای اردو
.....
.....
.....
.....
.....وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی
11-مقبره و محل دفن


اردوان سوماردوان سوم
چکیده:
اَردَوان سوم (اشک هجدهم) هجدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است (۱۲م - ۳۹یا۴۰م). او پیش از رسیدن به شاهی، فرمانروای آذرب
.....
.....
.....
.....
..... لوور است و در سال ۱۹۳۲ یافته شده است.
19057.jpg


ونین یکمونون یکم
چکیده:
وُنُن یکم یا اُنن یکم (اشک هفدهم) هفدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است (۷یا۸م - ۱۲م). وی پس از ارد سوم به شاهی رسید. مجلس م
.....
.....
.....
.....
.....ریه رفت و تحت حمایت رومیان قرار گرفت.
19055.jpg


ارد سومارد سوم
چکیده:
اُرُد سوم یا ورُد سوم (اشک شانزدهم) شانزدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. وی از سال ۴ تا ۷ میلادی سلطنت کرد. اُرد سوم شا
.....
.....
.....
.....
.....ه شد. پس از او ونون نخست به شاهی رسید.
19054.jpg


فرهاد پنجمفرهاد پنجم
چکیده:
فرهاد پنجم یا فرهادک (اشک پانزدهم) (۲پ. م تا ۴م) پانزدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. او پس از مسموم کردن پدرش فرهاد
.....
.....
.....
.....
.....نستان دست‌کشی و عقب‌نشینی می‌کنند.
19053.jpg


تیرداد دومتیرداد دوم
چکیده:
تیرداد دوم شخصی است که در دوران شاهنشاهی اشکانیان و در زمان فرهاد چهارم برای زمان کوتاهی بر تخت شاهی ایران نشست. وی از
.....
.....
.....
.....
.....وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی
11-مقبره و محل دفن


فرهاد چهارمفرهاد چهارم
چکیده:
فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (درگذشت ۲ پیش از میلاد) چهاردهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. پدر وی ارد دوم از سلطنت کنا
.....
.....
.....
.....
.....ه تخت سلیمان است)نام داشت، تسخیر کند.
19051.jpg


ارد دومارد دوم
چکیده:
اُرُد دوم یا ورُد دوم (اشک سیزدهم) سیزدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. وی از سال ۵۵ تا ۳۷ پیش از میلاد سلطنت کرد. به عق
.....
.....
.....
.....
..... کراسوس برای ارد دوم فرستاده می‌شود.
19049.jpg


مهرداد سوممهرداد سوم
چکیده:
مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (به لاتین:Mithridates III) دوازدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ پیش از میلاد). او فرزن
.....
.....
.....
.....
.....داد را به بند کشید و به صد دروازه برد.
19048.jpg


فرهاد سومفرهاد سوم
چکیده:
فرهاد سوم (اشک یازدهم) یازدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است (۷۰ - ۵۷ پ. م). او فرزند سیناتروک بود و پس از پدرش به شاهی رس
.....
.....
.....
.....
.....ا در غرب و همچنین در شرق از دست دادند.
19046.jpg


برگ 658 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096