گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
آژانس مسافرتی خورشید جهان بصورت نقد و اقساط
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
دانلود نرم افزار متور تایم
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
1 / 3
دانشنامه جانوران
2 / 3
دانشنامه فضا و نجوم
3 / 3
دانشنامه کشور ها
4 / 3
دانشنامه ورزش
5 / 3
دانشنامه دارو و بیماری
6 / 3
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
7 / 3
دانشنامه فیلم و سریال
8 / 13
ادبیات و آثار ادبی
9 / 13
تاریخ و آثار باستانی
10 / 13
خوانندگان و موسیقی

اجاره نامهاجاره نامه

ماده ۱: طرفین قرارداد
۱-۱- موجر/ موجرین...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه.........................
.....
.....
.....
.....
.....بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردیده است

000

قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشوردر واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر
جناب آقای دکتر محمود احمدی
.....
.....
.....
.....
.....ید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

000

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر‌آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر
۱۳۷۸. ۰۲. ۱۹ - ۶۹۱۴۵. ت ۱۹۸۴۵‌هـ - ۱۳۷۸. ۰۳. ۱۷ - ۲۰۴
‌وزارت مسکن و شهر سازی - وزارت دادگستری
‌آیین
.....
.....
.....
.....
.....‌نماید. ‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور


000

فصل دوم - سرقفلی ۱۳۷۶
فصل دوم - سرقفلی ۱۳۷۶
‌ماده ۶ - هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت
.....
.....
.....
.....
..... ۵. ۲۶
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۲۹

000

‌قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۵/۶/۱۳۷۶)‌قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۵/۶/۱۳۷۶)
فصل اول - روابط موجر و مستاجر
‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن
.....
.....
.....
.....
.....جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.

000

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستأجرقانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستأجر
مصوب۱۵/۸/۱۳۶۵
ماده واحده- ازتاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سندرسمی بدو
.....
.....
.....
.....
.....راجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.

000

فصل پنجم - تعمیرات ۱۳۶۲فصل پنجم - تعمیرات ۱۳۶۲
‌ماده ۱۰ - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرار
.....
.....
.....
.....
.....ه است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

000

فصل چهارم - موارد فسخ ۱۳۶۲فصل چهارم - موارد فسخ ۱۳۶۲
‌ماده ۶ - در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:
۱ - در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌ن
.....
.....
.....
.....
.....نمایند.
(اصلاح دو تبصره مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۱۰)


000

فصل سوم - در اجاره‌نامه ۱۳۶۲فصل سوم - در اجاره‌نامه ۱۳۶۲
‌ماده ۵ - دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در ا
.....
.....
.....
.....
.....رفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.


000

فصل دوم - اجاره بها ۱۳۶۲فصل دوم - اجاره بها ۱۳۶۲
‌ماده ۳ - اجاره‌بهای هر محل‌‌ همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بی
.....
.....
.....
.....
.....اند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.


000

برگ 550 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096